asyan.org
добавить свой файл
1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2011 р. №
Київ

Про затвердження Порядку

державного експортного контролю за

проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів

та загальних вимог до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів та загальні вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів, що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____ _________ 2011 р. № ____


ПОРЯДОК

державного експортного контролю за

проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів

та загальні вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів

Загальна частина


1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного експортного контролю за проведенням суб’єктами господарювання переговорів з іноземними суб’єктами господарської та іншої діяльності (далі – іноземний суб’єкт), пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, що не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, та щодо яких відповідно до законодавства застосовуються процедури державного експортного контролю (далі – товари), до іноземних держав, щодо яких, виходячи з міжнародних зобов’язань України, встановлено ембарго на експорт товарів, а також визначає загальні вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (далі – Закон).
3. До іноземних держав, зазначених у пункті 1 цього Порядку, відносяться держави, стосовно яких:

Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 15 липня 1999 р. № 861 „Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1406; 2003 р., № 44, ст. 2296) прийняті відповідні постанови про встановлення обмежень на експорт товарів;

Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади, які виконують завдання з міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, на виконання статті 2 Указу Президента України від 24 грудня 2002 р. № 1207 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52 , ст. 2364) у відповідності до чинного законодавства вживаються заходи для виконання положень резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй до прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

4. З метою інформування суб’єктів господарювання про іноземні держави щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів, Держекспортконтроль розміщує на своїй офіційній веб-сторінці перелік іноземних держав, що зазначені у пункті 3 цього Порядку.

Процедури здійснення державного експортного контролю

за проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів


5. Процедури здійснення державного експортного контролю за проведенням суб’єктами господарювання переговорів з іноземними суб’єктами, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів (далі – переговори щодо здійснення експорту товарів) до іноземних держав, зазначених у пункті 3 цього Порядку, передбачають:

1) подання суб’єктом господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів (далі – суб’єкт), письмової заяви про отримання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів щодо здійснення експорту товарів (далі – заява). Форма заяви, порядок її заповнення суб’єктом та подання до Держекспортконтролю встановлюється Мінекономрозвитку;

2) проведення Держекспортконтролем основної експертизи в галузі державного експортного контролю;

3) оформлення Держекспортконтролем та видача суб’єкту відповідного висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів щодо здійснення експорту товарів (далі – висновок). Форма висновку, порядок його оформлення та видачі встановлюється Мінекономрозвитку.

4) укладання суб’єктом з іноземним суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо здійснення експорту товарів;

5) подання суб’єктом до Держекспортконтролю письмового звіту про підсумки проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів;

6) відповідальність суб’єкта за порушення встановленого порядку проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів.
6. Розгляд заяв суб’єктів та прийняття відповідних рішень про надання висновків здійснюється Держекспортконтролем за підсумками основної експертизи в галузі державного експортного контролю з обов’язковим залученням до такої експертизи МЗС, Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, а також у разі необхідності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, установ та організацій, з питань, віднесених до їхньої компетенції (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю тощо).

За зверненням Держекспортконтролю міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи, установи та організації, зазначені у абзаці першому цього пункту, протягом 15 робочих днів після отримання відповідного запиту висловлюють свою обґрунтовану позицію щодо можливості надання суб’єкту висновку або щодо підстав, відповідно до яких вважається необхідним відмовити у наданні висновку. Якщо надання такої обґрунтованої позиції потребує терміну, що перевищує 15 робочих днів, зазначені міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи, установи та організації письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із викладенням підстав для продовження терміну та визначають додатковий термін для висловлення своєї обґрунтованої позиції, який не може перевищувати 30 робочих днів. У такому разі загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення Держекспортконтролем про надання висновку не повинен перевищувати 90 днів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні відповідного висновку, Держекспортконтроль, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, письмово повідомляє про це суб’єкта та центральний орган виконавчої влади, якщо суб’єкт належить до сфери його управління, з обґрунтуванням такого рішення.

Документи, що подаються

суб’єктом для отримання висновку7. Підставою для проведення суб’єктами переговорів щодо здійснення експорту товарів до іноземної держави, відносно якої встановлено, виходячи з міжнародних зобов’язань України, ембарго на експорт товарів, є висновок, що оформлений та виданий Держекспортконтролем.
8. Для отримання висновку суб’єкт подає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням у ньому мети звернення, до якого додає письмову заяву.

У разі подання суб’єктом заяви про отримання висновку на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів військового призначення, разом із заявою подається копія документу, яким підтверджується повноваження іноземного суб’єкта на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де цей іноземний суб’єкт зареєстрований.

З метою прийняття обґрунтованого рішення про надання висновку за підсумками експертизи в галузі державного експортного контролю Держекспортконтроль має право з обґрунтуванням підстав отримати від суб’єкта додаткові відомості про іноземних суб’єктів, що братимуть участь у здійсненні міжнародної передачі товарів, про товари, порядок їх міжнародної передачі та про кінцеве використання товарів, необхідні для підтвердження даних, що викладені у заяві або наданих разом з заявою документах. Час, необхідний для надходження від суб’єкта таких додаткових відомостей, до строку розгляду заяви суб’єкта не зараховується.

У разі якщо додаткові відомості не надійшли до Держекспортконтролю протягом двох місяців, заява суб’єкта вважається відхиленою і розгляду не підлягає.
9. Документи, що подаються до Держекспортконтролю відповідно до цього Порядку, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад на державну мову, засвідчений підписом відповідальної особи суб’єкта та відбитком печатки суб’єкта.

Копії документів, що подаються до Держекспортконтролю відповідно до цього Порядку, повинні бути засвідчені підписом відповідальної особи суб’єкта та відбитком печатки суб’єкта.
10. Заява залишається без розгляду у визначених статтею 16 Закону випадках.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль письмово повідомляє суб’єкта протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.
Укладання суб’єктами

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
11. Зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення експорту товарів укладаються суб’єктами з урахуванням вимог, зазначених у пунктах 14, 15 та 17 цього Порядку.
Звітування та відповідальність суб’єктів
12. Суб’єкт, який отримав висновок, подає до Держекспортконтролю письмовий звіт про підсумки проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів.

Форма звіту та строки його подання встановлюються Мінекономрозвитку і зазначаються Держекспортконтролем у висновку, що надається суб’єкту.

Неподання або несвоєчасне подання суб’єктом зазначеного звіту тягне за собою відповідальність згідно із законом.
13. Суб’єкти господарювання, які порушують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.
Загальні вимоги

до зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

про здійснення міжнародних передач товарів

14. Суб’єктам господарювання, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення експорту товарів, незалежно від місця та обставин їх укладання, рекомендується включати до цих договорів (контрактів):

1) відомості про кінцевого споживача товарів, найменування та кількість товарів, кінцеве використання товарів;

2) зобов’язання іноземного суб’єкта:

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов’язаних з їх подальшим реекспортом чи передаванням, а у випадках, коли іноземний суб’єкт-імпортер чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачу, в договорі (контракті) мають бути визначені його зобов’язання щодо здійснення таких передач лише за умови отримання письмової згоди на це експортера;

використовувати отримані товари подвійного використання тільки у заявлених цілях, не пов’язаних зі створенням зброї масового знищення чи засобів її доставки, а товари, включені до списку товарів подвійного використання, що можуть бути використанні у створенні ракетної та ядерної зброї, не копіювати та не модифікувати;

надати сертифікат кінцевого споживача;

надати міжнародний імпортний сертифікат або інший документ, який оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначених товарів до цієї держави (надається тільки у разі експорту товарів подвійного використання до іноземної держави, яка не є членом відповідного міжнародного режиму експортного контролю). Перелік держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю наведений у додатку до цього Порядку;

надати на вимогу експортера сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який підтверджує ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї держави;

надати право експортеру або відповідним державним органам України на здійснення контролю факту доставки товарів кінцевому споживачу та проведення перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України;

3) положення:

про те, що договір (контракт) набирає чинності після отримання експортером та імпортером відповідних дозволів (ліцензій) державних органів;

щодо охорони прав інтелектуальної власності або визначення обсягу та порядку переходу права цієї власності до іноземного суб’єкта (включається тільки у разі експорту технологій, у тому числі як результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт);

щодо страхування ризиків, пов’язаних з виконанням договорів (контрактів) та форс-мажорними обставинами.
15. Зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо здійснення експорту товарів військового призначення може бути укладений лише з іноземним суб’єктом, який має повноваження на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де цей іноземний суб’єкт зареєстрований.
16. Суб’єктам господарювання, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення імпорту товарів, рекомендується включати до цих договорів (контрактів):

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве використання товарів;

положення про те, що такий договір (контракт) набирає чинності після отримання експортером та імпортером відповідних дозволів (ліцензій) державних органів.
17. Укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, можуть лише суб’єкти господарювання, які отримали від Кабінету Міністрів України повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
18. Якщо зовнішньоекономічні договори (контракти) укладаються суб’єктами в рамках міждержавних або міжурядових договорів України, які передбачають здійснення відповідних міжнародних передач товарів, а порядок поставок товарів в рамках таких міжнародних договорів та переліки підприємств, які здійснюють міжнародні передачі товарів, встановлені актами Кабінету Міністрів України, окремі положення пунктів 14-16 цього Порядку можуть не враховуватися при укладанні таких зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

_____________________

Додаток

до Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів та загальних вимог до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів

Перелік держав-учасниць

міжнародних режимів експортного контролю
з/п

Держава

ВД

РКРТ

ГЯП

КЦ

АГ
1

2

3

4

5

6

7

1.

Австралія 

*

*

*

*

*

2.

Австрія 

*

*

*

*

*

3.

Аргентина 

*

*

*

*

*

4.

Бельгія 

*

*

*

*

*

5.

Білорусь *

*
6.

Болгарія 

*

*

*

*

*

7.

Бразилія 
*

*8.

Великобританія 

*

*

*

*

*

9.

Греція

*

*

*

*

*

10.

Данія

*

*

*

*

*

11.

Естонія 

*
*
*

12.

Ізраїль 
++

13.

Індія 
+

+

+
14.

Ісландія
*

*
*

15.

Ірландія 

*

*

*

*

*

16.

Іспанія 

*

*

*

*

*

17.

Італія 

*

*

*

*

*

18.

Казахстан *

*
19.

Канада 

*

*

*

*

*

20.

Китай 
+

*

*
21.

Кіпр *
*

22.

Латвія 

*
*
*

23.

Литва 

*
*
*

24.

Люксембург 

*

*

*

*

*

25.

Мальта

*
*
*

26.

Нідерланди 

*

*

*

*

*

27.

Німеччина 

*

*

*

*

*

28.

Нова Зеландія 

*

*

*
*

29.

Норвегія 

*

*

*

*

*

30.

Пакистан 
+

+

+

+

31.

ПАР 

*

*

*

*
32.

Польща 

*

*

*

*

*

33.

Португалія 

*

*

*

*

*

34.

Республіка Корея 

*

*

*

*

*

35.

Росія 

*

*

*

*
36.

Румунія 

*

+

*

*

*

37.

Словаччина 

*
*

*

*

38.

Словенія 

*
*

*

*

39.

США 

*

*

*

*

*

40.

Туреччина 

*

*

*

*

*

41.

Угорщина 

*

*

*

*

*

42.

Україна 

*

*

*

*

*

43.

Фінляндія 

*

*

*

*

*

44.

Франція 

*

*

*

*

*

45.

Хорватія 

*
*

*

*

46.

Чехія 

*

*

*

*

*

47.

Швейцарія 

*

*

*

*

*

48.

Швеція 

*

*

*

*

*

49.

Японія 

*

*

*

*

*


__________________________

* Держави, що є учасницями зазначеного міжнародного режиму експортного контролю:

ВД   Вассенаарська домовленість (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, та Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю);

РКРТ - Режим контролю за ракетними технологіями (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї);

ГЯП - Група ядерних постачальників та КЦ - Комітет Цангера (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї);

АГ - Австралійська група (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї).
+ Держави, що взяли зобов’язання виконувати вимоги зазначеного міжнародного режиму експортного контролю.
______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ___ _________ 2011 р. № ______


ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. № 125 „Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 5, ст. 184).
2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 798 „Про заходи державного регулювання космічної діяльності” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 22, ст. 810).
3. Пункт 7 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 24, ст. 1107).
4. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 244 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 12, ст. 490).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 24 „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. № 125” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 70).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1998 „Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 14).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 р. № 273 „Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 10, ст. 438).
8. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 р. № 1313 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 34, ст. 1827).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1678 „Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 44, ст. 2302).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 329 „Про внесення змін до пункту 17 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 667).
11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2881).
12. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1209 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3197).
13. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 973 „Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2030).
15. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 36, ст. 1207).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 982 „Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 82, ст. 2881).

_______________________