asyan.org
добавить свой файл
1
Проект висновку


 1. Характеристика особи здобувача.

 2. Затвердження теми дисертації.

 3. Актуальність теми.

 4. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами (вказавши роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт).

 5. Відомості щодо проведення біомедичної експертизи.

 6. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій сформульованих у дисертації.

 7. Достовірність основних положень, висновків та практичних рекомендацій.

 8. Наукова новизна основних положень, висновків та практичних рекомендацій.

 9. Практичне значення одержаних результатів.

 10. Особистий внесок здобувача в одержані наукових результатів, що виносяться на захист.

 11. Апробація результатів дисертації.

 12. Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в опублікованих працях та авторефераті.

 13. Персональний (особистий) внесок здобувача до наукових праць, опублікованих із співробітниками.

 14. Недоліки в дисертації та авторефераті щодо змісту та їх оформлення, виявлені у процесі рецензування та обговорення.

 15. Шифр і найменування спеціальності, якій відповідає дисертація.

 16. Відповідність дисертації вимогам, які пред"являються до наукового ступеня кандидата наук.