asyan.org
добавить свой файл
1
Продюсер́ (від  лат. produco — виробляю) — в кінематографії постановник кінофільмів, власник кіностудії чи довірена особа кінокомпанії, що здійснює ідейно-художній і організаційно-фінансовий контроль над постановою фільму. Він також бере активну участь в підборі акторів, технічного персоналу. Продюсерами бувають також режисери, актори, сценаристи.

Неокласици́зм (від лат. classicus — зразковий) — загальна назва ряду художніх течій 2-ї половини 19—20 ст., які зверталися до традицій античності,відродження та класицизму. У своїх творах представники-неокласицисти протиставляли суперечностям життя вічні «естетичні норми минулого».

Диктатор (лат. dictator від dicto — диктую, наказую) — термін, який в залежності від контексту може означати:

  • У Стародавньому Римі призначена сенатом у виняткових випадках особу з необмеженими повноваженнями.

  • Особу, що має необмежену владу в якійсь галузі і нав'язує свою волю іншим.

  • Переносно — того, хто ігнорує колегіальність, допускає грубе адміністрування.

Гусениця (лат. - eruca) – личинка лускокрилих. Розміри від кількох міліметрів (у деяких молей) до 12 сантиметрів. Тіло складається з голови, трьох грудних та десяти черевцевих сегментів. Ротовий апарат гризучого типу. Мають три пари грудних ніг (як і всі комахи) та від двох до восьми пар черевцевих несправжніх ніг (у більшості видів – п’ять).

Тензорезистор (від лат. tensus — напружений і від резистор) — резистор, опір якого змінюється залежно від його деформації. Принцип роботи тензорезисторів є явище п'єзорезистивного ефекту. За допомогою тензорезисторів можна вимірювати деформації механічно пов'язаних з ними елементів. Тензорезистор є основною складовою частиною тензодатчиків, що застосовуються для непрямого вимірювання сили, тиску, ваги,механічних напружень та ін.

Генера́л (від лат. generalis — загальний, спільний) — загальна назва військового звання або чину вищого командного складу збройних сил, а також керівних осіб деяких цивільних відомств.

Дисертація (від лат. «dissertatio» — твір, обговорення, розсуд, доповідь, рос. диссертация, англ. thesis, dissertation; нім. Dissertation f) — наукова праця, яку підготовлено для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук(докторська дисертація). Як правило, дисертація включає висвітлення стану вивчення проблеми (огляд та аналіз), результати теоретичних та експериментальних досліджень автора, висновки та рекомендації. У дисертації з технічних наук окремим розділом подаються авторські розробки технології або технічних конструктивних рішень.

Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna — богиня лісів і полів, покровителька стад тварин) — історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів.

Oптимати (лат. optimates, від optimus — «найкращий», також відомі як boni — «добрі люди») — консервативна політична більшість у пізньому Стародавньому Римі, створенa в другій половині II ст до н.е.. Вони мали за мету, обмежити у Римі владу народних зборів і плебейських трибунів, а також розширити можливості Римського сенату, який розглядався оптиматами як орган влади, який найбільш відповідав інтересам аристократів.

Конформíзм — (від пізньо лат. conformis — «подібний», «схожий») — морально-політичний термін, що означає пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючого стану речей, законів, норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами, ігнорування унікальності поглядів, інтересів, уподобань естетичних та інших смаків окремих людей і т. д.

Текст (від лат. textus — тканина, з'єднання) — загалом зв'язана i повнiстю послiдовна сукупнiсть знакiв. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

Бісексуальність, або амбісексуальність (від лат. bis — два і лат. sexus — стать) — в широкому розумінні слова феномен людської сексуальності, який включає або може включати в себе бісексуальну орієнтацію, бісексуальну ідентичність і/або бісексуальну поведінку.

Понтифікат (від лат. pontificatus; pons (роп-tis) — міст, поміст і ...ficatus від facere — робити) — церковна влада і час перебування на посаді Папи Римського, один з титулів якого (з 5 століття) — верховний понтифік[1].

Бактерицидність — (від бактерії і лат. caedo — вбиваю) — властивість хімічних речовин (бактерицидів), фізичних і біологічних чинників (температура, іонізуюче випромінювання, ферментлізоцим і ін.) викликати загибель бактерій.

Романс (ісп. romance, від лат. — по-романськи) — невеликий за обсягом вірш та музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом.

Урбаніза́ція  (від лат. urbanus — міський) — це зростання ролі міст в розвитку суспільства, який супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в країні, регіоні, світі.

Лауреат (від лат. laureatus — увінчаний лаврами) — особа, якій присуджена державна чи міжнародна премія за видатні заслуги, досягнення в літературі, техніці, науці тощо, а також переможець конкурсів (переважно творчих).

Раціоналі́зм  (від лат. ratio — розум) — філософська точка зору, яка наголошує першість і компетентність розуму (логічного ходу міркування) в пошуках правди. В історії філософії раціоналізм протиставляється емпіризму — філософській установці, яка кладе в основу пошуків істини досвід.

Канта́та (італ. cantata, від лат. canto — співаю) — твір урочистого або лірико-епічного характеру, що складається з декількох закінчених номерів, виконується співаками-солістами,хором у супроводі оркестру і призначений для концертного виконання. Кантата - вид ліричної поезії — урочистий багаточастинний вірш.

Ексцитатори (від. лат. excitator - збудник) - група речовин (біолінів), які виділяються мікроорганізмами і стимулюють розвиток інших мікроорганізмів; напр., речовини, що виділяютьсяActinomyces, стимулюють розвиток пліснявих грибів.

Латинська літера

Назва літери

Латинська назва

Латинська вимова
IPA

A a

а

āB b

беbeː

C c

цеkeː1

D d

деdeː

E e

е

ēF f

еф

ef

ef

G g

ґе, же2geː

H h

га, аш2haː

I i

і

īJ j3

йот, жі2-

K k4

каkaː

L l

ель

el

el

M m

ем

em

em

N n

ен

en

en

O o

о

ōP p

пеpeː

Q q

куkwuː

R r

ер

er

er

S s

ес

es

es

T t

теteː

U u3

у-

V v

ве

ūW w3

дубль ве-

X x4

ікс

ex

eks

Y y4

іпсилон, ігрек

ī Graeca

iː 'graika

Z z4

зет (зета)

zēta

'zeːta