asyan.org
добавить свой файл
1
ПИТАННЯ

для підготовки до лабораторних занять

з "ХІМІЇ" для студентів 1-го курсу спеціальності 6.050702,

груп 1,2ЕМ
МОДУЛЬ -1

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ (2 год.)

 1. Правила техніки безпеки роботи в хімічній лабораторії.

 2. Методи отримання, класифікація і хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей.

 3. Теорія окисно-відновних реакцій. Ступінь окиснення. Окисники і відновники.

 4. Типи окисно-відновних реакцій. Приклади.

 5. Метод електронного балансу.

 6. Скласти методом електронного балансу 5 рівнянь окисно-відновних реакцій.


2. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА (3 год.)

 1. Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки.

 2. Термохімія. Закон Гесса і наслідки з нього. Теплота утворення речовини.

 3. Другий закон термодинаміки. Ентропія і її зміст. Рівняння Больцмана.

 4. Вільна енергія Гіббса. Основне рівняння термодинаміки. Визначення напрямку хімічних процесів. Приклади.

 5. Теплотворна здатність різних видів палива. Воднева енергетика, її переваги і недоліки.


3. РОЗЧИНИ НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК (3год.)

 1. Класифікація дисперсних систем. Приклади. Істинні розчини. Способи вираження концентрації розчинів.

 2. Осмос. Закон осмотичного тиску Вант-Гоффа.

 3. Перший та другий закони Рауля.

 4. Теорія електролітичної дисоціації розчинів. Дисоціація кислот, основ, солей.

 5. Слабкі і сильні електроліти. Ступінь і константа електролітичної дисоціації, їх зв'язок.

 6. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник рН.

МОДУЛЬ-2

4. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ (2 год.)

 1. Подвійний електричний шар. Електродний потенціал. Формула Нернста.

 2. Гальванічні елементи. Елемент Даніеля-Якобі. Обчислення електрорушійної сили гальванічного елементу.

 3. Водневий електрод. Вимірювання електродних потенціалів. Ряд напруг металів.

 4. Кислотні і лужні акумулятори, їх типи, процеси розрядки і зарядки.

 5. Сухі та паливні елементи і принцип їх дії. Електрохімічні перетворювачі, їх будова та принцип роботи.

5. ЕЛЕКТРОЛІЗ. ЗАКОНИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ (2 год.)

 1. Поняття електролізу. Закони Фарадея. Вихід за струмом.

 2. Послідовність розряду молекул та іонів на електродах.

 3. Приклади електролізу розплавів і розчинів з активним і пасивним анодом.

 4. Застосування електролізу в промисловості. Добування алюмінію.


6. ВЛАСТИВОСТІ МІДІ І ЦИНКУ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ. МЕТОДИ ЗАХИСТУ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ (3 год.)

 1. Положення в періодичній системі Купруму і Цинку. Знаходження в природі та добування цих металів.

 2. Фізичні та хімічні властивості Сu і Zn, їх відношення до кисню, води, кислот і лугів. Приклади рівнянь реакції. Застосування даних металів і їх сплавів в промисловості.

 3. Класифікація корозійних процесів. Хімічна корозія, методи захисту від неї.

 4. Електрохімічна корозія з кисневою і водневою деполяризацією. Навести конкретні приклади, записати рівняння корозійних процесів. Активатори корозії.

 1. Методи захисту металів і сплавів від корозії: неметалічні, металічні катодні і анодні покриття; протекторний, катодний і анодний захист; інгібітори корозії.7. ЗАКЛЮЧНЕ ЗАНЯТТЯ (1 год)

  1. Захист лабораторних робіт.

  2. Підведення підсумків.