asyan.org
добавить свой файл
1
Правила оформлення статей в збірнику
УДК (обов'язково, шрифт 10,5, звичайний)
НАЗВА ДОПОВІДІ (великі літери, ШРИФТ 12)

Прізвище, ініціали (вирівнювання по центру, шрифт 11, звичайний)

(назва організації повністю, вирівнювання по центру, шрифт 11)


Анотація: Коротка анотація (обов'язково до кожної статті, шрифт 10,5, вирівнювання по ширині, 3-5 строк) (український текст)
АННОТАЦИЯ: (російський текст)
ABSTRACT: (англійський текст).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: 3 – 5 слів мовою статті.
1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Формат тексту А5, ліве поле сторінки складає 14 мм, верхнє – 13мм, нижнє поле - 18 мм. Шрифт тексту - Times New Roman, кеглем 10,5 пунктів, міжрядкова відстань – одинарна, абзацний відступ – 1 см. Текст ніде не підкреслюється. Обсяг статті – не більше 6 сторінок.

Заголовок набирається мовою статті кеглем 12 пунктів базовим шрифтом. Після заголовка іде порожній рядок (міжрядковий інтервал 11 пунктів) і імена та прізвища авторів (11 пунктів), потім один порожній рядок (11 пунктів) і назва організації (11 пунктів). Залишіть три порожні рядки після прізвищ авторів і їх організацій і напишіть анотації.
2. ЗАГОЛОВКИ

Основні заголовки набираються базовим шрифтом і прописними (великими) літерами, другорядні - базовим шрифтом і малими літерами, вирівнюються по центру рядка. Над основними заголовками знаходяться два порожні рядки, під основними заголовками - один порожній рядок.
3. рисунки І ФОТОГРАФІЇ

Рисунки повинні бути розміщені в центрі рядка. Залишіть місце, що відповідає двом порожнім рядкам, між текстом і рисунком (включаючи підпис). Ніколи не розміщуйте текст поруч з рисунком (рис. 1).


Рис.1. Розрахункова схема до визначення розмірів ядра перерізу
4. ФОРМУЛИ
Формули повинні бути розміщені в центрі рядка. Нумеруйте формули послідовно і ставте номер в кінці рядка, у круглих дужках.

, (1)

де E - модуль Юнга;

i - коефіцієнт Пуассона;

p- рівнодіюча сил, прикладених до кожного із шарів;

R1 и R2 - радіуси кривизни поверхонь.
Приклад переліку використаних джерел згідно форми 23 ВАК України:

ЛІТЕРАТУРА


1. Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений / Поляков С.В. - М.: Стройиздат, 1978. - 311 с.

2. Матченко Т.І. Методика визначення залишкового ресурсу залізо-бетонних конструкцій сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС / Т.І. Матченко, П.Т. Матченко, А.О. Куніченко // Будівництво України. – 2008. - № 6. - С. 33–39.

3. Будівництво у сейсмічних районах України : ДБН В.1.1-12:2006. – К.: Мінбуд України, 2006.– 84 с.