asyan.org
добавить свой файл
1

Правила випробувань мисливських якостей гончаківПО ЗАЙЦЯМ (РУСАКУ ТА БІЛЯКУ), ЛИСИЦІ І ВОВКУ
1. Випробування (змагання) по зайцям (русаку та біляку) проводяться у лісових масивах площею не менше 300га у період з 15 вересня по:

- 01 квітня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та АР Крим.

- 15 квітня у всіх інших областях України.

Випробування (змагання) по лисиці і вовку проводяться у ті ж строки окрім січня місяця.

Випробування (змагання) по лисиці і вовку в очереті проводяться в масивах очерету не менше як 10га, при цьому одна із сторін масиву не повинна бути менше 200 метрів.

При випробуваннях в очереті експертна комісія повинна враховувати складність роботи гончаків в очереті, роблячи відповідні поправки для розцінки полаза та паратості.
2. До випробувань (змагань) допускаються гончаки, які працюють поодинці, а також смички, незалежно від приналежності собак, які входять до складу смичка, різним власникам. Смичком вважаються двоє однопорідних гончаків. До випробувань можуть бути допущені збірні пари гончаків, які складаються з собак різних порід (російські та російські рябі). Заміна складу смичків під час випробувань або змагань НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.
3. На випробуваннях (змаганнях) виявляються й оцінюються наступні мисливські якості гончаків: полаз (пошук), добутливість, майстерність, чуття, в'язкість, сила, музикальність та вірність віддачі голосу, звальність, рівність ніг, паратість, приїздка (слухняність).
4. Полаз - розшукування гончаком звіра до його підйому. При оцінці полазу враховуються його глибина, ширина, самостійність, наполегливість у розшуку, а також наскільки гончаки дотримуються ходи ведучого і характерних для перебування звіра місць.
5. Добутливість - вміння гончака швидко знаходити звіра з урахуванням часу між напуском і під’йомом. При оцінці добутливості враховується також характер місцевості, щільність звіра, час сезону і дня. У виняткових випадках і тільки з дозволу експертної комісії допускається постановка гончаків на слід шумового звіра, перебаченого членами експертної комісії. У такому випадку за добутливість ставиться мінімальний бал.
6. Майстерність - мала кількість перемовчок і зколів, швидкість виправлення їх, а також рівність гону і його тривалість. Граничний термін для виправлення зколу для одинаків - 20 хв, для смичків - 15 хв. ПРИМІТКА. Зколом називається втрата гончаком сліду звіра з наступною витратою часу на його розшук більше двох хвилин по зайцю-русаку та однієї хвилини по зайцю-біляку, лисиці та вовку.
7. Чуття - здатність гончака за допомогою нюху знаходити і гнати звіра.
8. В'язкість - наполегливість переслідування гончаком гонного звіра і виправлення зколів.
9. Голос - розцінюється окремо по силі, музикальності і вірності віддачі. Сила голосу визначається його звучністю та чутністю. Музикальність голосу визначається його фігурністю. По фігурності голоси гончаків бувають однотонні, такі що двояться, із гнуссю, із заливом, із заревом. Вірність віддачі голосу- віддача голосу гончаком тільки по сліду гонного звіра (враховується вірність віддачі голосу і до підйому звіра та при роботі на зколі).
10. Звальність смичків - швидкість, з якою собаки підвалюють один до одного. Граничний час на звальність - 5 хвилин.

ПРИМІТКА. Якщо гончаки одночасно погнали по двох звірах і гін продовжується більш як 5 хвилин, смичок вважається таким, що розірвався і така робота не оцінюється.
11. Рівність ніг - кучність гончаків на гону у смичку.
12. Паратість - швидкість гончаків при переслідуванні гонного звіра.
13. Приїздка (слухняність) – поведінка на повідці, швидкість підходу на сигнал ведучого і чітке виконання його команд. Вихід на підзив перевіряється в той час, коли гончаки не женуть.
14. На випробуваннях (змаганнях) робота гончаків оцінюється по шкалі максимальних балів, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
Вищий бал оцінки

Робоча

одиниця

Полаз

Добутливість

Майстер

ність

Чуття

В’язкість

Голос

Звальність

Рівність ніг

Паратість

Приїздка (слухняні

сть)

Загальний

бал

Сила


Музикаль-

ність


Вірність

віддачі


Одинаки


10

5

25

10

15

10

5

5

10

5

100

Смички

5

5

2515

10

5

5

5

5

10

10

10015. Для виявлення мисливських якостей як у цілому, так і по окремих елементах роботи гончакам, на випробуваннях (змаганнях) надається одна робота. У випадку перешкод (гін по кабану, лосю, оленю, козулі та ін.) експертна комісія має право у кінці випробувань або змагань надати додаткову роботу.

Коли перевірені всі елементи роботи випробовуваної одиниці, експертна комісія дає оцінку по результатах однієї роботи. Короткий гін до 3 хвилин, по неперебаченому експертною комісією звіру, відноситься за рахунок часу полаза.
16. На підйом звіра встановлюється наступний граничний час при кожній роботі: одинакам – 1 (одна) година, смичкам - 50 хвилин. У випадку, якщо гончаки не підняли звіра, експертна комісія припиняє подальші випробування.

Але на випробуваннях, при наявності часу, експертна комісія може надати випробовуваній одиниці, яка не підняла звіра, ще одну роботу після всіх учасників. На змаганнях друга робота у цьому випадку не надається.
17. Після підйому звіра випробовуваній одиниці на роботу надається 60 хвилин. На випробуваннях експертна комісія вправі прийняти рішення про збільшення часу випробувань і понад встановлений правилами час для виявлення повної оцінки мисливських якостей випробовуваної одиниці, але не більше як 20 хвилин. В цьому випадку експерт не має права самостійно припинити роботу собаки до закінчення додаткового часу. На змаганнях збільшення часу випробувань не допускається.

18. Для присудження диплому по зайцям (русаку та біляку) гончаки повинні проробити на гону, по перебаченому експертами звіру не менше як:

на диплом I ступеня - 60 хвилин;

на диплом II ступеня - 50 хвилин;

на диплом III ступеня - 40 хвилин;

При роботі по лисиці та вовку цей час складає 1 (одну) годину.

ПРИМІТКА. Час останнього зколу, що залишився невиправленим, у роботу на гону не включається.

19. При переході гончаків із гонного зайця на іншого зайця, або лисицю чи вовка робота зараховується з моменту перебачення підмінного звіра. При переході з лисиці чи вовка на зайця робота не зараховується.

ПРИМІТКА. За підміну гончаком гонного зайця іншим зайцем, лисиці лисицею, вовка вовком - знижуються бали за в'язкість. За кожну підміну на 3 бали. За три підміни звіра гончак знімається з випробувань.
20. Випробування (змагання) не проводяться: при глибині снігу більше як 20см; при ожеледі і наявності сніжно-крижаної кірки; при температурі нижче -10°С; при температурі вище +20°С; при затяжному дощі і сильному снігопаді; при рвучкому і сильному вітрі; до настання повного світанку і після настання сутінок.
21. Дипломи за мисливські якості гончакам присуджуються при одержанні ними мінімальних балів, зазначених у таблиці 2.

Таблиця 2
Ступінь диплому

I

II

III

Загальний бал( не менше)

80

70

60

Для одинаків


1. Майстерність

20

18

16

2. За силу та чутність голосу


- російським та російським рябим гончакам

7

6

5

- гончакам Прибалтійських держав та біглям

6

6

5

3. За вірність віддачі голосу

4

4

3

4. За приїздку (слухняність)

3

3

3
Для смичків


1. Майстерність

20

18

16

2. За силу та чутність голосу


- російським та російським рябим гончакам

7

6

5

- гончакам Прибалтійських держав та біглям

6

6

5

3. За вірність віддачі голосу

4

4

3

4. За звалювання

4

3

3

5. За рівність ніг

4

4

3

6. За приїздку (слухняність)

6

6

6


22. Максимально допустимий час зколів (у хвилинах) для присудження дипломів наведений у таблиці 3.

Таблиця 3

Показники

Тривалість роботи на гону, хв.
60

50

40

Робота по зайцю-русаку

Час зколів

на диплом I ступеня

15 (25%)

на диплом II ступеня

21(35%)

17 (35%)на диплом III ступеня

27 (45%)

22 (45%)

18(45%)

Робота по зайцю-біляку


на диплом I ступеня

15(25%)на диплом II ступеня

20(33%)

13(26%)
на диплом III ступеня

24(40%)

17(34%)

10(25%)

Робота по лисиці та вовку


на диплом I ступеня

5на диплом II ступеня

10на диплом III ступеня

15
ПРИМІТКА. При збільшенні часу випробування оцінка майстерності при роботі по зайцю-русаку проводиться з урахуванням процентного відношення загальної суми часу зколів до тривалості роботи: при роботі на диплом I ступеня -25%, на диплом II ступеня -35%, на диплом III ступеня - 45%. По зайцю – біляку 25%, 33% та 40% відповідно.

При роботі по лисиці, шакалу та вовку: на диплом I ступеня – 8%; на диплом II ступеня – 16%; на диплом III ступеня – 25%.
23. При оцінці мисливських якостей гончаків експертна комісія повинна враховувати умови, що впливають на результати їхньої роботи, характер місцевості, насиченість місця випробування звіром, стан тропи і погоди, а також час випробування (року і доби) і т.п.
24. По закінченні випробувань (змагань) випробовуваної одиниці голова експертної комісії, порадившись з членами експертної комісії по окремих елементах роботи, на місці виводить остаточну оцінку, яку повідомляє ведучому.
25. Гончаки знімаються з випробувань:

а) якщо вони виявляються скотинниками (нападають на свійських тварин);

б) якщо виявлять себе "пустобрехами" (часта віддача голосу без просування, або мотання по угіддях з голосом протягом 5 хв);

в) якщо женуть звіра мовчки упродовж 5 хвилин;

г) якщо гончаки в смичку не звалюються більш як 5хв. із моменту як один з них віддав голос;

д) якщо гончаки не покажуть полаза протягом 10хв. після напуску;

є) у випадку, коли ведучий знаходиться у нетверезому стані.
26. Добір протягом 10 хвилин, що не закінчився під’йомом звіра, вважається пороком і робоча одиниця знімається з випробувань.
27. При випробуваннях (змаганнях) гончаків допускається тільки один ведучий.
28. До підйому звіра ведучому дозволяється вести гончаків самостійно. При цьому йому не забороняється порскати та виконувати інші дії, які допомагають підняти звіра.

Після підйому звіра ведучий повинен іти разом з одним із членів експертної комісії і не втручатися в роботу гончаків. Якщо ведучий порушує це правило, то випробовувана одиниця знімається з випробувань.
29. Для запобігання перешкодам у роботі гончаків вільне пересування по угіддях, де проводяться випробування, а також голосні розмови і переклики присутніх на випробуваннях осіб, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ. За порушення цього правила учасник може бути знятий з випробувань.
30. Оцінка роботи гончаків на випробуваннях проводиться в тому випадку, якщо один чи кілька членів експертної комісії перебачать гонного звіра. Комісія забов'язана оцінити роботу при її тривалості без урахування зколів не менше як 20 хвилин при роботі по зайцю та 40 хвилин по лисиці та вовку.

31. При випробуваннях гончаків застосовується така орієнтовна шкала оцінок (табл. 4).
Таблиця 4

Вимоги для одержання вищого бала

Вищий бал

Недоліки, що знижують оцінку

Орієн

товний бал

1

2

3

4

  1. Полаз (пошук)

а) для одинаків (для смичків)

Вищим балом оцінюється самостійний пошук галопом, іноді риссю; широкий і глибокий (300 – 400 метрів) у контакті з ведучим.

При роботі у очереті оцінюється правильність пошуку, його ширина та глибина незалежно від алюра.
10 (5)

Випробовувана одиниця у полазі працює за всіма показниками на вищу оцінку, але не галопом, а бистрою риссю.

Те ж саме, але пошук риссю. В очереті уникає місць з густими заростями старого(торішнього) очерету

Полаз середній по ширині і глибині (200-300м) та швидкості, в контакті з ведучим

Полаз риссю, неширокий і неглибокий (у межах 100 м). В очереті уникає місць залитих водою

Те ж саме, але випробовувана одиниця зайво затримується на жирах, веде пошук у поганому контакті з ведучим, іноді виходить з очерету

Те ж саме, але полаз більше рисцою, з переходом, іноді, на крок

Полаз короткий (до 50м), більше кроком чи навпаки, занадто широкий і глибокий з відходом випробовуваної одиниці за межі чутності, некерований. З частими виходами з очерету

Полаз безсистемний з безглуздим мотанням по угіддях

Якщо випробовувана одиниця не іде в полаз більш як 10 хвилин, то вона знімається з випробувань.


9

8(4)
7
6(3)

5


4(2)
3

2-1(1)

2. Добутливість

Випробовувана одиниця добуває звіра:

а) для одинаків - до 30 хв.

б) для смичків до 20хв.

Або випробовувана одиниця прийняла слід зайця, перебаченого більше як за 15хв. до її напуску і, добравши звіра, погнала його, то за добутливість дається повний бал


5

Те ж саме, але: одинаки - протягом 40 хв; смички - 30 хв.;

Одинаки - 50 хв.; смички - 40 хв.;

Одинаки - 60 хв.; смички - 50 хв.;

При наданні другої роботи на випробуваннях або постановці на шумового звіра


4

3

2

1

3.Майстерність

Вищим балом оцінюється упевнений гін без зколів, з рідкими і короткими перемовчками протягом 60 хвилин25

По зайцю-русаку:

За гін з короткими і рідкими перемовчками протягом 60хв, із сумою зколів не більш як 3хв.

Те ж саме, але сума зколів від 3 до 6хв.

Те ж, саме але сума зколів від 6 до 9хв.

Те ж, саме але сума зколів від 9 до 12хв.

Те ж, саме але сума зколів від 12 до 15хв.
За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 18хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 21хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 17хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 24хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 21хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 27хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 22хв., чи протягом 40хв. із сумою зколів до 18хв.

За гін протягом 60хв, при сумі зколів не більше як 30хв., чи протягом 50хв. при сумі зколів не більше як 25хв.

За чистий гін протягом 29-25хв. із 60-хвилинної роботи на гону, або 24-22хв. із 50-хвилинної роботи на гону

За чистий гін протягом 20хв.

По зайцю-біляку


За гін з короткими і рідкими перемовчками протягом 60хв, із сумою зколів не більш як 3хв.

Те ж саме, але сума зколів від 3 до 6хв.

Те ж, саме але сума зколів від 6 до 9хв.

Те ж, саме але сума зколів від 9 до 12хв.

Те ж, саме але сума зколів від 12 до 15хв.
За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 18хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 20хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 13хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 22хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 15хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів до 24хв., чи протягом 50хв. із сумою зколів до 17хв., чи протягом 40хв. із сумою зколів до 10хв.

За гін протягом 60хв, при сумі зколів не більше як 26хв., чи протягом 50хв. при сумі зколів не більш як 20хв., чи протягом 40хв. при сумі зколів не більш як 15хв.,

За гін протягом 60хв, при сумі зколів не більше як 30хв., чи протягом 50хв. при сумі зколів не більш як 25хв., чи протягом 40хв. при сумі зколів не більш як 15хв.,

За чистий гін протягом 20хв.

По лисиці та вовку:


За упевнений гін з короткими і рідкими перемовчками протягом 60хв, із сумою зколів не більш як 2хв.

Те ж саме, але сума зколів від 2 до 3хв.

Те ж, саме але сума зколів від 3 до 4хв.

Те ж, саме але сума зколів від 4 до 5хв.

Те ж, саме але сума зколів 5хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів від 5 до 7хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів від 7 до 10хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів від 10 до 12хв.

За упевнений гін протягом 60хв, із сумою зколів від 12 до 15хв.

За гін протягом 60хв, при сумі зколів не більш як 17хв.

За гін протягом 60хв, при сумі зколів не більш як 19хв.

За гін протягом 40 хвилин24
23

22

21

20
19
18

17


16

14


12
10

24

23

22

21

20
19
18

17

16


14


12


10

24
23

22

21

20
19
18

17
16
14
12
10

4. Чуття

При оцінці майстерності в 25-23 балів чуття оцінюється в 10 балів

При оцінці майстерності в 22-20 балів чуття оцінюється в 9 балів

При оцінці майстерності в 19 балів чуття оцінюється в 8 балів

При оцінці майстерності в 18 балів чуття оцінюється в 7 балів

При оцінці майстерності в 16-17 балів чуття оцінюється в 6 балів

При оцінці майстерності в 14 балів чуття оцінюється в 5 балів

При оцінці майстерності в 12 балів чуття оцінюється в 4 бала

При оцінці майстерності в 10 балів чуття оцінюється в 2 бали

ПРИМІТКА. Зазначені бали за рішенням експертної комісії можуть бути змінені у бік збільшення з урахуванням прояву високого чуття в складних і важких умовах (стан погоди, тропи).

5. В'язкість

Вищий бал надається випробовуваній одиниці, яка була відкликана з гону за вказівкою експертної комісії15

Одиниця працювала на гону 60хв. (50хв., 40хв.) і, хоча робота закінчилася невиправленим зколом, з зколу не пішла

Те ж саме, але йде зі зколу через 20хв.(смичок через 15хв.)

Те ж саме, але йде зі зколу через 15хв.(10хв.)

Те ж саме, але йде зі зколу через 10хв.(5хв.)

Те ж саме, але припиняє виправлення зколу через 5хв.(2хв.)

Те ж саме, але йде зі зколу через 2хв.(1хв.)

Загубивши слід звіра, не розшукує його, а йде шукати другого звіра

Загубивши слід звіра, не розшукує його, а йде до ведучого

Якщо випробовувана одиниця не більш як один раз йде зі зколу або полаза для перевірки наявності ведучого, але потім самостійно повертається до роботи, оцінка за в’язкість знижується на 1-2 бали (окрім гончаків віком до 1,5 року).

За підміну звіра (зайця зайцем, лисиці лисицею) в’язкість знижується на 3 бали за кожний випадок підміни;

При в’язкості оціненій менше ніж у 10 балів диплом випробовуваній одиниці не присуджується.14

13
12

10
8

6
2-4
06. Голос

1. Сила та чутність

Дуже сильний, чутний та звучний з частою віддачею.10

Те ж саме, але з не частою віддачею

Сильний, чутний та звучний з частою віддачею

Сильний, чутний та звучний з рідкою віддачею

Досить сильний та чутний з частою віддачею

Досить сильний та чутний з рідкою віддачею

Мало чутний, недостатньо звучний

Те ж саме, але глухий, хриплуватий

ПРИМІТКА. При оцінці голосу експерт повинен враховувати силу вітру, час року, характер лісонасаджень.

9

8
7
6

5

4

3-1

2. Музикальність (фігурність)

а) для одинаків

Фігурний, співучий, який часто змінюється по висоті (здається, що ганяють два гончаки), чи голос з добре вираженим (безперервним) зарьовом чи заливом.5

Фігурний, співучий, але не часто міняється по висоті, чи з неяскраво вираженим зарьовом чи заливом

Двійний, співучий, зі слабко вираженим підголоском, або зарьов чи залив при підйомі звіра

Двійний, співучий, без підголоска

Породний, але однотонний4
3
2

1

б) для смичків

Голоси гончаків фігурні, різні по тембру і висоті. Або у одного зарьов, а у другого залив.


5

Голоси гончаків фігурні, різні по тембру чи висоті

Голоси двійні, співучі, різні по тембру чи висоті, або зарьов чи залив при підйомі звіра

Голоси породні, однотонні, різні по тембру

Породні, однотонні, однакові по тембру


4
3

2

1

3. Вірність віддачі

Гончаки віддають голос тільки по сліду гонного звіра5

Віддача голосу по сліду гонного звіра, іноді на проносах та зколі, але не більш як 30 сек.

Віддача голосу по сліду гонного звіра, на проносах, на зколі (до 1хв.), часта віддача голосу без просування (до 2хв.)

Віддача голосу "у п'яту" понад 1хв. чи часта віддача голосу без просування до 5хв.

Гончак не змовкає на зколі і виправляє його з голосом та гін “у п'яту” понад 2хв..


4

3
2
1

7. Звальність

Гончаки звалилися протягом 1хв.

При роботі в очереті за 2хв.

5

Те ж саме, але протягом 2 хв., а в очереті за 3хв.

Те ж саме, але протягом 3 хв., а в очереті за 4хв.

Те ж саме, але протягом 4 хв., а вочереті за 5хв.

Те ж саме, але протягом 5 хв.

4
3
2
1

8. Рівність ніг

Гончаки женуть кучно (“плече в плече”), міняючись місцями


5

Те ж саме, але не міняються місцями

Гончаки женуть розтягуючись не значно (до 3м.) один від одного. При цьому враження дружності гону по голосах не порушується.

Гончаки розтягуються значно - до 5 метрів, при цьому дружність гону порушується.

Гончаки розтягуються значно - до 10 метрів

4
3
2
1

9. Паратість

Гончаки переслідують звіра швидким галопом, виходячи за звіром не більш як через 1-1,5 хв. А при роботі в очереті через 2хв.

ПРИМІТКА. Паратість оцінюється не раніше, як через 20 хв. після початку гону10

Те ж саме, але виходять за звіром від 1,5 до 2 хв., а при роботі в очереті через 2,5хв.

Те ж саме, але не швидким галопом, а при роботі в очереті виходять за звіром через 3хв.

Гін швидкою риссю та виходять за звіром при роботі в очереті через 3,5хв.

Гін риссю, та виходять за звіром при роботі в очереті через 4хв.

Гін рисцою, та виходять за звіром при роботі в очереті через 5хв.

Гін шагом

9
8 - 7
6
5 – 4
3
2-1

10. Приїздка (слухняність)

а) одинаки

Гончак іде за ведучим без шворки, стоїть перед напуском та швидко виходить на ріг чи виклик ведучого (через 5хв.), якщо він не на гону5

Спокійно йде на шворці, стоїть у нашийнику і швидко виходить на ріг чи виклик ведучого (через 10хв.)

Несильно тягне на шворці та неохоче виходить на ріг, виклик ведучого (через 30хв.)

Дуже тягне на шворці і не виходить на ріг чи виклик протягом 40хв.

Не дає себе підловити ведучому після закінчення роботи4
3

2

1

б) смички

Гончаки без змички йдуть за ведучим, розімкнуті стоять за наказом ведучого і швидко виходять на його виклик чи ріг (через 5хв.), якщо не женуть.10

Те ж саме, але йдуть за ведучим на змичці і стоять розімкнуті. На виклик виходять через 10хв.

На шворці не тягнуть, але без змички не стоять і виходять на виклик ведучого через 20 хв.

На шворці тягнуть, стоять тільки зімкнуті і виходять на виклик ведучого через 30хв.

Гончаки сильно тягнуть на шворці, не стоять зімкнуті і довго не виходять на виклик ведучого (протягом 40хв.)

Гончаки сильно тягнуть на шворці, не реагують на команди ведучого і не дають себе підловити ведучому після закінчення роботи


8-9


7
6
4
2-1