asyan.org
добавить свой файл
1
Змістовий модуль №1. Генезис розвитку зарубіжного театру до епохи Відродження та театру Сходу.

Самостійне заняття

Тема: Походження театру.

Теоретичні питання

 1. Біологічний характер гри. Ігроцентризм буття і культури.

 2. Видовищно-ігрові аспекти магії і ритуалу.

 3. Архаїчні форми театральної діяльності.

 4. Гра як форма культури.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте природу маски та її роль у видовищній культурі.

2. Проаналізуйте театральне мистецтво скоморохів.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, слід приділити особливу увагу поняттям "гра", "обряд", "театр". Яке їх значення, в чому спільні та відмінні риси. В яких хронологічних відношеннях знаходяться ці поняття. Зверніть увагу на такі аспекти театру, як його знаковий характер, здатність створювати "двійника", соціальну обумовленість (соціальний інститут).

Самостійне заняття

Тема: Античний театр і драматургія: Давній Рим

Теоретичні питання

1. Витоки римського театру.

2. Римський театр епохи республіки від середини ІІІ ст. до кінця І ст. до н.е.

3. Літературна драма у Римі.

4. Римський театр: організація, архітектура, акторська майстерність, драматургія.

5. Житгя та творчість Плавта та Теренція.

6. Комедія тогата. Літературна ателлана.

7. Римський театр імператорської епохи. Драматургічна творчість Сенеки.

8. Літературний мім.

Основна література

 1. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте місце народної драми у республіканському Римі.

2. Охарактеризуйте специфіку римських театрально-драматичних форм.

Методичні рекомендації

Порівняйте соціокультурні передумови формування театрів в Давній Греції та Римі. Простежте еволюцію сцени та хору, соціальне становище актора та драматурга у межах античного театру. Виявіть специфічні риси античної комедії та її розвиток на прикладі творчості Арістофана, Менандра, Плавта і Теренція.

Порівняйте уявлення про сценічну помірність на прикладі "Медеї" Еврипіда та Сенеки. Уясніть значення термінів та позначення жанрів: "ателлана", "сатура", "палліата", "тогата", типу римських видовищних будівель: "театр", "амфітеатр", "цирк".

Самостійне заняття

Тема: Типи і форми середньовічного театру.

Теоретичні питання

1. Освоєння античної спадщини середньовічним театром. Антична драматургія в середньовічному сприйнятті.

2. Становлення світського театру. Гістріони.

3. Церковний театр: літургічна та напівлітургічна драма.

Міракль, мораліте. Містерія як перехідна форма до світського театру.

4. Фарс і об'єднання жонглерів.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначити тематизм міраклей, мораліте, середньовічних містерій.

2. Захистити реферат на тему карнавальної культури (за вибором студента).

Методичні рекомендації

Готуючись до семінару, розгляньте історико-культурні умови формування культури Середньовіччя та вкажіть ознаки засвоєння середньовічним театром античного. Зверніть особливу увагу на символізм Середньовічної культури, який проявляється в художньо-образному та теоретичному осмисленні нової моделі світу, матеріальним втіленням якої виявився театр. В цьому ключі проаналізуйте характерні особливості жанрової системи середньовічного театру.

Змістовий модуль № 2. Історія зарубіжний театру 17-21 ст.

Самостійне заняття

Тема: Театр французького класицизму.

Мета: проаналізувати специфіку автентичного класицизму - французького, його роль у розвитку світового театрального мистецтва.

Теоретичні питання

1. Класицизм і абсолютизм. Умовній характер класицистичного театру. Рангова і фронтальна мізансцена.

Класицистичні вимоги до акторської майстерності.

Різноманіття жанрів та форм класицистичного театру.

Класицистична трагедія і її канони. Тріумф "Сида".

Діяльність Расіна. Расін і антична трагедія.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Охарактеризуйте театр Мольєра і його роль в сценічній історії.

2. Визначте місце актора у театрі Мольєра.

3. Огляд та обговорення спектаклю Мольєра.

Методичні рекомендації

Перш за все з'ясуйте роль абсолютної монархії як форми правління в формуванні культурних парадигм XVII ст. й в цьому світлі проаналізуйте причини виникнення класицистичних ідеологічних течій. Уточніть значення правил трьох єдностей, критеріїв правильних вчинків героїв класицизму. Проаналізуйте вияв класицизму в драматичних творах, устрою театру та стилі життя актора й драматурга цієї доби. Простежте тему суперечності особистих почуттів та громадянського обов'язку на прикладі "Сида" та "Горация" Корнеля, "Федри" Расіна (у порівнянні з "Іполитом" Евріпіда). Зверніть увагу на критику "Сида" Корнеля з боку французької Академії. Доцільно розглянути й драматургічне новаторство Мольєра на прикладі комедій "Тартюф" та "Дон Жуан, або Кам'яний гість".

Самостійне заняття

Тема: Європейський театр доби Просвітництва.

Теоретичні питання

1. Театрознавчі ідеї епохи (Лессінг, Шиллер, Дідро). Акторська майстерність.

2. Жанр міщанської драми або буржуазної трагедії.

Англійський театр.

3. Сценічне мистецтво англійського театру доби Девіда Гарріка.

4. Французький театр: Вольтер та Дідро.

5. Театр Бомарше в контексті французького сценічного мистецтва.

6. Італійський театр. Гольдоні та Гоцці: їхня творчість та полеміка

7. Німецька драма: Лессінг, Гете. Шиллер. Рух «Бурі й натиску».

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте особливості театрального мистецтва доби Просвітництва

2. Охарактеризуйте драматургію і театри Англії, Франції, Германії. Італії.

Методичні рекомендації

З'ясуйте соціально-історичні і загальнокультурні передумови Просвітництва. При цьому особливу увагу варто приділити спадкоємності культур Відродження та Просвітництва на прикладі театральної системи цього періоду. Необхідно звернути також увагу на філософські аспекти руху Просвітництва, на вирішення просвітницькою думкою основних питань філософії (К.Гельвецій. П.Голбах, Дж.Локк), на розуміння філософами XVIII ст. природи людини (спеціально - вивчення Ж.-Ж. Руссо про "природу людини"). Проаналізуйте вияв просвітницьких культурних парадигм "повчання", "прагматизму", "філософічності" та інше у драматургії Лессінга, Гете, Шиллера, Вольтера. У зв'язку з цим обгрунтуйте характер комедії нового спрямування - сентиментально-повчального, а також нового героя просвітницької трагедії.

Змістовий модуль №3 Історія Російського театру від витоків до XVIII ст.

Самостійне заняття

Тема: Мистецтво скоморохів.

Теоретичні питання

1. Скоморохи - перші професійні актори Київської Русі.

2. Театр Скоморохів.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Евреинов Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов. – М.: ЭКСМО, 2011. – 480 с.

 3. Кузьмин А.Н. У истоков русского театра / А.Н. Кузьмин. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

 4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

 1. Розкрийте питання відродження мистецтва скоморохів у формі

ярмаркового театру 18 ст.

 1. Розкажіть о творах художньої літератури, билинах, прислів'ях про

скоморохів.

Методичні рекомендації

Розгляньте роль скоморохів у розвитку театральної культури. Особливу увагу зверніть на те, що з скоморохами пов'язане зародження на Русі лялькового театру. Поясніть чому мистецтво скоморохів було вороже церкві.

Самостійне заняття

Тема: Російський придворний театр.

Теоретичні питання

1. Придворний театр і драматургія під час правління Олексія Михайловича.

2. Театр доби Петра І.

3. Російський шкільний театр і драматургія.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Евреинов Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов. – М.: ЭКСМО, 2011. – 480 с.

 3. Кузьмин А.Н. У истоков русского театра / А.Н. Кузьмин. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

 4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте творчість Феофана Прокоповича.

2. Розкрийте призначення шкільного театру.

Методичні рекомендації

Аналізуючи російський придворний та шкільний театр, знайдіть їх типологічні особливості. Порівняйте структуру шкільної драми та вистав російського придворного театру. Розгляньте роль єзуїтського театру в процесі формування названих театральних систем. Зверніть увагу на символізм шкільного театру.
Змістовий модуль №4. Російський театр XIX - XX ст.

Самостійне заняття

Тема: Російський театр XIX ст..

Теоретичні питання

1. Романтичний театр. Водевіль.

2. Пушкін і театр.

3. Драматургія Гоголя і її сценічне втілення

4. Театр Островського.

5. Театральна антреприза в провінції.

6. Новаторство чеховської драматургії.

7. Організація Московського художнього театру.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Евреинов Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов. – М.: ЭКСМО, 2011. – 480 с.

 3. Рыбаков Ю.С. Эпохи и люди русской сцены / Ю.С. Рыбаков. – М.: Сов. Россия, 1985. – 144

Практичні завдання

 1. Визначте типові особливості театрів: імператорського, приватного, любительського, кріпосного.

2. Охарактеризуйте творчість М.Щепкіна – видатного діяча театрального мистецтва.

Методичні рекомендації

Проаналізуйте історико-культурну ситуацію в Росії XIX ст. й на цій основі розгляньте характерні особливості різних типів театрів: сценічної організації, драматургії та акторської майстерності. Зверніть увагу на соціокультурні передумови виникнення професійного театру.

Змістовий модуль № 5 Історія зародження українського театру.

Самостійне заняття

Тема: Шкільний театр в Україні.

Теоретичні питання

1. Український шкільний театр і драматургія. Призначення шкільного театру.

2. Структура шкільної драми. Роль інтермедій в шкільній драмі.

3. Якуб Гаватович та театр Львівського братства.

Основна література

1. Мар'яненко І.О. Минуле українського театру / І.О. Мар'яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 181с.

2. Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

Практичні завдання

1. Розкрийте призначення українського шкільного театру.

2. Назвіть та проаналізуйте перші вистави українського шкільного театру.
Методичні рекомендації

Аналізуючи український шкільний театр, знайдіть його особливості. Обгрунтуйтє його своєрідність. Розгляньте роль єзуїтського театру в процесі формування шкільної театральної культури. Зверніть увагу на символізм шкільного театру.

Змістовий модуль 6. Становлення та розвиток професійного українського театру

Самостійне заняття

Тема: Український театр XIX ст.

Теоретичні питання

1. Типи театрів: імператорський, приватний, любительський, кріпосний. Театральна антреприза в провінції.

2. М. Кропивницький та його театр.

3. Поява професійної драматургії. Творчість М.Старицького й І.Карпенка-Карого.

4. Театри О.Суслова і М.Садовського.

5. Реалістичний напрямок на українській сцені: М.Щєпкін, К.Соленик.

Основна література

1. Мар'яненко І.О. Минуле українського театру / І.О. Мар'яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 181с.

2. Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

Практичні завдання

1. Охарактеризуйте діяльність театральних труп: М. Кропівницького, М. Старицького, Саксаганського та І.Карпенка-Карого.

2. Визначте аматорську діяльність інших театральних труп.

3. Складіть творчий портрет М. Заньковецької.

Методичні рекомендації

Проаналізуйте історико-культурну ситуацію в Україні XIX ст. й на цій основі розгляньте характерні особливості театру корифеїв: сценічної організації, драматургії та акторської майстерності. Зверніть увагу на соціокультурні передумови виникнення українського професійного театру корифеїв, що позначилось на його образності та характері.

Самостійне заняття

Тема: Зірка українського театру

Теоретичні питання

1. Життя та творчість першої української народної акторки республіки М.К.Заньковецької.

2. Організація першого українського стаціонарного театру в Києві.

Основна література

1. Мар'яненко І.О. Минуле українського театру / І.О. Мар'яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 181с.

2. Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

Практичні завдання

1. Скласти творчий портрет видатної української акторки.

2. Підібрати фотоматеріали, цитати з висловлювань видатних діячів театрального мистецтва о творчості М. Заньковецької.

Методичні рекомендації

При складанні творчого портрету акторки охарактеризуйте її музичний талант. Зверніть особливу увагу на оцінку К. Станіславського та Л.Толстого

гри акторки під час гастролей у Москві. Розгляньте роль творчості М. Заньковецької в розвитку театрального національного мистецтва.