asyan.org
добавить свой файл
1
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Луганське територіальне управління

ПОСТАНОВА № 69-ЛУ

про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Луганськ 10.06.2010

Я, уповноважена особа Комісії - начальник Луганського територіального

управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Казакова Ольга Іванівна,

розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у

відношенні :

Відкрите акціонерне товариство "Сєвєродонецький завод опорів"

Код за ЄДРПОУ: 14308316

Адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк

район

вул. Новікова, 4

Банківські реквізити: р/р 2600430130418 у Сєвєродонецькому відділенні ПІБ, МФО

в с т а н о в и л а:

ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" в порушення вимог Положення "Про розкриття

інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від

19.12.2006р. (далі - Положення), у термін до 25.04.2010р. не розкрило регулярну

квартальну інформацію за І квартал 2010р. шляхом її розміщення в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Таким чином, ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" порушило вимоги п.1 та п.3

глави 3 розділу ІV Положення, відповідно до яких емітенти зобов'язані розкрити

квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним

кварталом, шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Такі дії ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" підпадають під правопорушення,

відповідальність за яке передбачена п.6 ч.1 ст. 11 Закону України “Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні” – нерозміщення інформації в

загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку.

Обставин, що пом’якшують відповідальність ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів",

не встановлено.

Обставиною, що обтяжує відповідальність ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів", є

наявність повторного вчинення протягом року однорідного правопорушення (постанова

про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів № 21-ЛУ від

08.04.2010р.).

Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю

підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 69-ЛУ від

31.05.2010р. та матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 14 статті 8, ст.9, абз.2 п.6 ч.1 ст.11,

ст.12 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, та

підпункту 1.6 пункту 1 розділу XVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07р. №2272 (із змінами),

п о с т а н о в и л а:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери - нерозміщення інформації у

загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку, застосувати до ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" санкцію у

вигляді накладення штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів

громадян – 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, який слід перерахувати в дохід

Державного бюджету України на розрахунковий рахунок 31119106700080 в ГУ ДКУ в

Луганській області за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду

державного бюджету", МФО 804013, код 24046627, код бюджетної класифікації

21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ 106, протягом 15 днів з дня

отримання цієї постанови.

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

3. Надати обов'язкове для виконання розпорядження про усунення порушення

законодавства про цінні папери.

4. Зобов'язати ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" копію розрахункового документу,

що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Луганське територіальне

управління ДКЦПФР за адресою 91000, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в, кім. 527.

Ця постанова набирає чинності з дня її винесення.

Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або до суду у встановленому

законодавством порядку.

У разі ненадання копії розрахункового документу до Луганського територіального

управління ДКЦПФР в 15-денний термін з моменту отримання постанови, стягнення

штрафу буде здійснене в судовому порядку.

Представник ВАТ "Сєвєродонецький завод опорів" на розгляд справи не з’явився.

Постанову про розгляд справи на адресу товариства було надіслано рекомендованим

листом (вих. № 1187-1 від 01.06.10р.). Підстав вважати повідомлення неотриманим

немає. Відповідно до вимог п.1 розділу ХІІ Правил розгляду справ про порушення вимог

законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій справа розглянута без

представника юридичної особи.

Уповноважена особа Комісії ____________

(підпис)