asyan.org
добавить свой файл
1Порядок державної реєстрації творчих спілок

Творчою спілкою є добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Творчі спілки незалежні у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій. Вони діють на принципах добровільного об'єднання їх членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. Слід зазначити, що у кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних творчих об'єднань.

 Основні напрями діяльності творчої спілки визначені у статті 3 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (далі – Закон) і саме вони враховуються при вирішенні питання про надання громадській організації статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності.

Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) - не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років. Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією).

Питання про надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності вирішується при реєстрації спілки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слід зауважити, що творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Всеукраїнським творчим спілкам може надаватися статус національних. Порядок надання творчим спілкам статусу національних встановлюється Кабінетом Міністрів України за пропозицією засновника творчої спілки і Міністерства культури та мистецтв України.

Необхідно пам’ятати, що державній реєстрації підлягають усі творчі спілки. В залежності від статусу творчої спілки державна реєстрація творчих спілок здійснюється відповідним реєструючим органом.

Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за N 759/19497 та Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 760/19498 встановлено, що державну реєстрацію регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюють відповідні управління юстиції. Визначення реєструючого органу залежить від території, на яку буде поширюватись діяльність відповідної творчої спілки.

Пунктом 19 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 401/2011 встановлено, що реєстрацію всеукраїнських творчих спілок здійснює Державна реєстраційна служба України.

Для державної реєстрації творчої спілки її засновники подають до органу, що здійснює реєстрацію, заяву, до якої додаються документ про сплату реєстраційного збору та установчі документи -  статут творчої спілки і протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки, в якому мають міститися такі відомості:

 • назва організації та мета її утворення;

 • дата утворення;

 • склад засновників та керівних органів;

 • місцезнаходження керівних органів творчої спілки, номер контактного телефону;

 • дані про територіальні осередки (для всеукраїнських творчих спілок).

У необхідних випадках орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах. Слід зазначити, що статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України.

У статуті творчої спілки має бути визначено:

 1. назва, місцезнаходження, статус творчої спілки, професійна спрямованість;

 2. цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки;

 3. умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;

 4. права і обов'язки членів творчої спілки;

 5. територіальні осередки творчої спілки (для всеукраїнських творчих спілок);

 6. структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень:

За реєстрацію творчої спілки справляється реєстраційний збір. Слід звернути увіагу, що розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від статусу творчої спілки.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Питання державної реєстрації творчих спілок» від 06.07.1998 № 1017 (із змінами) встановлено такі розміри плати за державну реєстрацію творчих спілок:

всеукраїнської творчої спілки - десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами проведення правової експертизи поданих документів в межах законодавчо встановленого місячного строку реєструючий орган приймає відповідне рішення. В разі прийняття рішення про державну реєстрацію творчої спілки видається свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України «Питання державної реєстрації творчих спілок» від 06.07.1998 № 1017 (із змінами). Статтею 10 Закону встановлено, що з моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.

Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, відмовляє у державній реєстрації творчої спілки у разі, якщо:

 • статут або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України;

 • з такою ж назвою зареєстровано іншу творчу спілку.

Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, направляє письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації, в якому зазначаються підстави відмови, передбачені цим Законом. Відмова в державній реєстрації творчої спілки може бути оскаржена в судовому порядку.

В.о. начальника відділу державної реєстрації

юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян

та державної реєстрації друкованих засобів масової

інформації реєстраційної служби Головного

управління юстиції у Харківській області Г.М. Литвинець