asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
23.07.2007 N 392
( z0884-07 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2007 р.
за N 885/14152
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про установу постійного та тимчасового перебування
інвалідів з розумовою відсталістю
1. Загальні положення

1.1. Реабілітаційна установа постійного та тимчасового
перебування інвалідів з розумовою відсталістю (далі - Установа) є
установою, цільовим призначенням якої є здійснення постійного та
тимчасового цілодобового догляду осіб з розумовою відсталістю, які
потребують стороннього догляду, денної зайнятості та подальшої
інтеграції їх у суспільство.

1.2. Установа може утворюватися на основі державної,
комунальної і приватної форм власності, не маючи на меті отримання
прибутку.

1.3. Установа державної або комунальної форм власності
утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення
відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування.

Установа приватної форми власності утворюється,
реорганізується та ліквідується її засновником відповідно до
чинного законодавства.

1.4. На підставі Типового положення про установу постійного
та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю (далі
- Типове положення) Установа розробляє власне положення, що
затверджується засновником.

1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування,
здійснюються Установою після отримання в установленому порядку
відповідної ліцензії.

1.6. Установа розміщується на територіях зі
спеціальнопобудованими або пристосованими приміщеннями, що
відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним,
протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види
комунального благоустрою.

1.7. У своїй діяльності Установа керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, МОЗ, іншими
нормативно-правовими актами з питань реабілітації інвалідів, а
також цим Типовим положенням.

2. Завдання Установи

2.1. Установа забезпечує:

2.1.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ),
"Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про психіатричну допомогу"
( 1489-14 ), Концепцією соціальної адаптації осіб з розумовою
відсталістю, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року N 619-р ( 619-2004-р ), а також
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року
N 716 ( 716-2007-п ) "Про затвердження Державної програми розвитку
системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими
фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою
відсталістю на період до 2011 року", щодо забезпечення прав
інвалідів на отримання реабілітаційних послуг.

2.1.2. Цілодобовий догляд з урахуванням психологічних потреб
з огляду на особливості стану особи з розумовою відсталістю.

2.1.3. Санітарно-гігієнічні умови для реалізації комплексу
заходів з догляду та забезпечення виявлених потреб.

2.1.4. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною
програмою реабілітації інваліда.

2.1.5. Індивідуальну та групову роботу фахівців Установи з
інвалідом.

2.1.6. Індивідуальну та групову роботу фахівців з інвалідом з
метою вироблення стереотипів поведінки людини, яка працює, набуття
найпростіших трудових навичок та навичок самообслуговування,
психологічного настрою на працю.

2.1.7. Забезпечення відповідних умов догляду, зокрема
виділення окремої кімнати для можливості усамітнення.

2.1.8. Зарахування інвалідів до Установи, складання груп
резерву у разі, коли кількість заяв від потенційних мешканців
перевищує можливості Установи.

2.1.9. Проведення комплексу відновлювальних заходів.

2.1.10. У разі виявлення значних медичних, у тому числі
психіатричних або психологічних чи поведінкових проблем, інвалід
направляється Установою до відповідного закладу охорони здоров'я
за місцем проживання згідно з діючими нормативно-правовими
документами, у тому числі Законом України "Про психіатричну
допомогу" ( 1489-14 ).

2.1.11. Залучення додаткових ресурсів для організації
реабілітації та використання наявних ресурсів і джерел допомоги.

2.1.12. Вирішення питань опіки над інвалідом, який втратив
батьків.

2.1.13. Здійснення системи комплексного оцінювання потреб
інваліда або дитини-інваліда із залученням відповідного кола
фахівців.

3. Структура Установи

3.1. Основними структурними підрозділами Установи є:

3.1.1. Кабінет долікарського огляду.

3.1.2. Відділення тимчасового перебування.

3.1.3. Відділення постійного перебування.

3.1.4. Відділення соціальної реабілітації.

3.1.5. Відділення психологічної реабілітації.

3.1.6. Відділення трудової реабілітації.

3.1.7. Відділення медичного супроводу.

3.1.8. Майстерні для трудової реабілітації.

3.1.9. Методичний кабінет.

3.1.10. Соціально-побутовий блок (харчоблок з їдальнею,
вітальня для спільного проведення дозвілля, банно-пральний блок).

3.1.11. Блок господарського обслуговування.

4. Умови зарахування до Установи

4.1. До Установи приймаються інваліди I-III групи з розумовою
відсталістю відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ) "Про затвердження
Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних
послуг".

4.2. Показанням для зарахування до Установи є статус
інвалідності з розумовою відсталістю будь-якого ступеня, за умови,
що особа не має протипоказань для зарахування до Установи та її
стан не викликає загрозу для неї чи оточуючих.

4.3. Протипоказання:

4.3.1. Хронічні захворювання в стадії загострення та
інфекційні захворювання.

4.3.2. Венеричні захворювання.

4.3.3. Усі супутні захворювання в гострій чи заразній формах.

4.3.4. Тяжкі психічні розлади, внаслідок яких особа вчиняє чи
виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню
небезпеку для неї чи оточуючих.

4.4. Порядок зарахування інвалідів затверджується відповідним
наказом керівника Установи.

5. Діяльність реабілітаційної комісії

5.1. В Установі утворюється реабілітаційна комісія, до якої
входять фахівці цього закладу.

На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники
місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, а також праці
та соціального захисту населення.

5.2. Реабілітаційна комісія Установи здійснює:

5.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.

5.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми
реабілітації інваліда.

5.2.3. Визначення строків і тривалості проходження
реабілітації інвалідом відповідно до індивідуальної програми
реабілітації.

5.2.4. Забезпечення послідовності, комплексності і
безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх
результатів та ефективності.

5.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і положення
про неї затверджує керівник Установи.

6. Організація реабілітаційного процесу в Установі

6.1. На підставі індивідуальної програми реабілітації
інваліда фахівці Установи розробляють індивідуальний план
реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та
враховує діагноз інваліда, його психофізичний стан, індивідуальні
особливості та можливості, відносини між членами сім'ї.

6.2. Індивідуальний план реабілітації затверджується
керівником Установи.

6.3. На тимчасове перебування до відділення тимчасового
перебування зараховуються інваліди з курсом реабілітації до 6
місяців.

6.4. На постійне перебування до відділення постійного
перебування зараховуються інваліди за рішенням реабілітаційної
комісії, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового
нагляду, соціального обслуговування та медичного догляду.

6.5. В Установі щорічно утворюються групи у відділеннях
тимчасового та постійного перебування, наповнюваність кожної з
яких складає 8 осіб.

7. Організація реабілітаційних заходів в Установі

7.1. Заходи з соціальної реабілітації складаються з:

7.1.1. Динаміки засвоєння інвалідом побутових операцій для
задоволення власних фізіологічних потреб.

7.1.2. Вироблення навичок автономного проживання, стереотипів
безпечної поведінки.

7.1.3. Опанування навичок захисту власних прав та інтересів.

7.1.4. Забезпечення автономного проживання у суспільстві з
необхідною підтримкою.

7.1.5. Організації дозвілля.

7.2. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

7.2.1. Проведення психологічної діагностики особистості
інваліда, визначення форм, методів, засобів, терміну та процедур
психологічної корекції.

7.2.2. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

7.3. Заходи з трудової реабілітації складаються з:

7.3.1. Денної зайнятості із застосуванням творчих знань.

7.3.2. Навчання найпростішим трудовим навичкам, навичкам
самообслуговування та психологічного настрою на працю.

7.4. Заходи з медичного супроводу включають в себе:

7.4.1. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної
та психічної спроможності інваліда за даними індивідуальної
програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Установи,
надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої)
соціальної реабілітації.

7.4.2. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та
психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які
відповідають фізичним та розумовим можливостям інваліда.

7.4.3. Визначення адекватності та послідовності заходів
лікувально-профілактичного характеру.

7.4.4. Здійснення постійного нагляду та контролю за
фізичними, соматичним та психічним станом інваліда.

7.4.5. Організацію та контроль виконання в Установі
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів,
здійснення санітарно-просвітницької роботи.

8. Управління Установою

8.1. Установу очолює керівник, який призначається і
звільняється із займаної посади засновником у порядку,
передбаченому законодавством.

8.2. Керівник Установи:

8.2.1. Представляє Установу в органах державної влади,
установах, організаціях, закладах, на підприємствах,
розпоряджається в установленому порядку її майном і коштами,
приймає рішення про утворення структурних підрозділів без права
юридичної особи.

8.2.2. Видає накази, затверджує функціональні обов'язки
працівників, вирішує питання добору і розстановки кадрів, вживає
заходів заохочення та дисциплінарні заходи.

8.2.3. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

8.2.4. Відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подає
в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність.

8.3. Працівники Установи проходять атестацію відповідно до
законодавства незалежно від форми реєстрації, власності та
відомчого підпорядкування Установи.

8.4. Штатний розпис Установи затверджується засновником
згідно з установленими нормативами відповідної галузі.

8.5. Фінансове забезпечення Установи здійснюється за рахунок
коштів засновника.

Заступник Директора
Департаменту у справах
інвалідів О.Полякова