asyan.org
добавить свой файл
1

Рішенням ДКЦПФР N 1543 20.10.2011 було затверджено внесення змін до Положення № 279, яке набуло чинності 01 лютого 2012 рокуРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 червня 2004 року N 279

Положення
про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами

Розділ I. Загальні положення


1. Це Положення визначає склад, строки та порядок надання (надсилання) до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних торговця цінними паперами (далі- Дані).

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

журнал прийняття Даних - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття Даних, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються час і дата надходження Даних на сервер (поштовий сервер) Комісії та унікальний номер. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 червня 2004 року N 279

Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами


Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання (надсилання) до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних торговця цінними паперами (далі - Дані).

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних;

(абзац другий пункту 1 розділу І у редакції рішення ДКЦПФР та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1543)

4. Документи в електронній формі складаються шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

Електронна форма Даних складається з файлів, установлених наказами Голови Комісії або за допомогою електронного цифрового підпису відповідно до нормативно-правових актів Комісії.


4. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 20.10.2011 N 1543.

(пункт 4 розділу І у редакції рішення ДКЦПФР від 20.10.2011 р. N 1543)


7. Паперова форма Даних при наданні (надсиланні) до Комісії супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у якому зазначаються звітний період і перелік додатків паперової форми, що додаються.

Датою надання паперової форми Даних до Комісії вважається день фактичної їх передачі до загального відділу Комісії, а в разі надсилання їх поштою - дата одержання Комісією, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує Комісію. У разі відсутності такого штемпеля датою надання паперової форми Даних до Комісії вважається день фактичного їх надходження до загального відділу Комісії.


7. Паперова форма Даних при поданні (надсиланні) до Комісії супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у якому зазначаються звітний період і перелік додатків паперової форми, що додаються.

Абзац другий пункту 7 розділу І виключено

(абзац другий пункту 7 розділу І виключено згідно з рішенням ДКЦПФР від 20.10.2011 р. N 1543)

4. Торговці цінними паперами (крім банків, акціонерних товариств) надають (надсилають) до Комісії аудиторський висновок, який супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у якому зазначається звітний період, в складі Даних за IV квартал, але не пізніше 30 квітня наступного року. Торговці цінними паперами, утворені у формі акціонерних товариств, надають аудиторський висновок у складі річної регулярної інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364.


4. Торговці цінними паперами (крім банків, акціонерних товариств) подають (надсилають) до Комісії аудиторський висновок у паперовій формі, який супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у якому зазначається звітний період, не пізніше 30 квітня наступного року. Торговці цінними паперами, утворені у формі акціонерних товариств, подають аудиторський висновок у складі річної регулярної інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням ДКЦПФР від 20.10.2011 р. N 1543)

Розділ III. Строки та порядок надання Даних до Комісії


1. Торговець цінними паперами надає (надсилає) Дані до центрального апарату Комісії у строки:

1.1 квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним;

1.2 нерегулярні - протягом п'яти робочих днів після дати виконання договору.

2. Квартальні Дані надаються (надсилаються) до загального відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі та в електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск).

3. Довідка про нерегулярні Дані на дату виникнення надсилається на електронну адресу, визначену наказом Голови Комісії.

Нерегулярні Дані, що надаються до Комісії торговцем цінними паперами, уносяться до журналу прийнятих Даних один раз протягом одного робочого дня.

Після прийняття нерегулярних Даних Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким нерегулярні Дані зареєстровані в журналі прийнятих Даних. У разі відсутності реєстраційного номера нерегулярних Даних в журналі прийнятих Даних такі Дані вважаються неприйнятими.

На письмову вимогу Комісії торговець цінними паперами зобов'язаний надати (надіслати) нерегулярні Дані в паперовій формі.

Розділ III. Строки та порядок подання Даних до Комісії


1. Торговець цінними паперами подає (надсилає) Дані до центрального апарату Комісії у строки:

1.1 квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним;

1.2 нерегулярні - протягом п'яти робочих днів після дати виконання договору.

2. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:

2.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі.

2.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

3. Спосіб подачі Даних до Комісії обирає торговець цінними паперами.

4. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:

4.1. Квартальні Дані подаються (надсилаються) до загального відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі та в електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск).

4.2. Довідка про нерегулярні Дані на дату виникнення надсилається до центрального апарату Комісії в електронній формі.

Після прийняття нерегулярних Даних Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким нерегулярні Дані зареєстровані в журналі прийнятих Даних. У разі відсутності реєстраційного номера нерегулярних Даних в журналі прийнятих Даних такі Дані вважаються неприйнятими.

4.3. На письмову вимогу Комісії торговець цінними паперами зобов'язаний подати (надіслати) нерегулярні Дані в паперовій формі.

4.4 Виправлені Дані подаються (надсилаються) до Комісії в паперовій формі та/або електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск) та супроводжуються листом торговця цінними паперами, в якому зазначаються невідповідності, які виявлені торговцем цінними паперами в Даних, обґрунтування цих невідповідностей.

5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.2 пункту 2 цього розділу, подаються відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.

6. Нерегулярні Дані, що подаються до Комісії торговцем цінними паперами, уносяться до журналу прийнятих Даних один раз протягом робочого дня.

(розділ ІІІ у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1543)

Розділ VIII. Контроль за наданням Даних торговцями цінних паперів


1. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог щодо надання Даних здійснює Комісія.

2. За ненадання, ненадання в повному обсязі, несвоєчасне надання, надання завідомо недостовірних Даних до Комісії, а також за порушення інших вимог, передбачених цим Положенням, торговець цінними паперами несе відповідальність згідно із законодавством.

Розділ VIII. Контроль за поданням Даних торговцями цінних паперів


1. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог щодо подання Даних здійснює Комісія.

2. За неподання, подання не в повному обсязі та/або подання недостовірних Даних торговець цінними паперами несе відповідальність згідно із законом.

(пункт 2 розділу VIII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1543)