asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ “ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ПОЛОЖЕННЯ

про аспірантуру та докторантуру


Херсон 2011

Укладачі: д.с.-г. н, професор В.В.Базалій;

д.с.-г. н, професор В.Г.Пелих;

к.с.-г. н, професор П.Н.Лазер;

д.е. н професор Н.С.Танклевська;

к.с.-г.н., доцент І.О.Балабанова
Розглянуто і рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
___ від "_____" ____________ 20 року


Віддруковано редакційно-видавничим центром «Колос» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

вул. Р.Люксембург, 23, м. Херсон, 73006

тел. 41-44-32

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. ПРИЙОМ ТА ВІДРАХУВАННЯ З АСПІРАНТУРИ 5

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 6

Вимоги до написання рефератів 7

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 10

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА 12

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ 12

Документи для складання кандидатських іспитів: 13

Кандидатські іспити з філософії 14

Кандидатські іспити з іноземної мови 14

6. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ 15

7. ЗДОБУВАЧІ 17

Додаток 1 20

Додаток 2 22

Додаток 3 24


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»

від ___ ___________ 2011 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних

і наукових кадрів ДВНЗ «ХДАУ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Аспірантура ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» є структурним підрозділом, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.1. Відділ аспірантури у своїй діяльності керується вимогами законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. із змінами), інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (МОНмолодьспорту) з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.

1.2 Відкриття і закриття аспірантури і докторантури здійснює МОН молодьспорту, а в наукових установах Національної академії наук - її Президія.

У такому ж порядку подається клопотання про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі або докторантурі.

1.3. Напрями підготовки кандидатів наук з переліком відповідних спеціальностей за поданням кафедр і рад факультетів розглядаються Вченою радою університету та затверджуються ректором ДВНЗ «ХДАУ» з подальшим поданням у МОН молодьспорту.

1.4. Навчання в аспірантурі відбувається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

1.5. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, а без відриву - 4 роки. Періоди, коли аспірант не має можливості працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не включаються до терміну навчання. Вчена рада ДВНЗ «ХДАУ» оцінює також інші обставини, що унеможливлюють роботу над дисертацією і визначає, чи можна рекомендувати продовжити на певний час термін навчання в аспірантурі (проте не більше, ніж на рік). Рішення з цього питання приймає ректор.

1.6. Аспірантура вважається успішно завершеною за умови виконання аспірантом дисертаційного дослідження, схвалення дисертації кафедрою та подання її на розгляд відповідної спеціалізованої ради.

1.7. Підготовка кандидатів наук у ДВНЗ «ХДАУ» здійснюється за рахунок:

1.8. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

  • - міжнародних договорів України;

  • - загальнодержавних програм;

  • - договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

1.9. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

1.10. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється за позадержавним замовленням, визначається ректором ДВНЗ «ХДАУ» за поданням кафедр, узгодженим з проректором з наукової роботи.
следующая страница >>