asyan.org
добавить свой файл
1


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 жовтня 2008 р. № 925 Київ

Про першочергові заходи щодо стабілізації

ситуації, що склалася в гірничо-металургійному

та хімічному комплексі

З метою оперативного реагування на ситуацію, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася в
гірничо-металургійному та хімічному комплексі, у складі згідно з
додатком 1.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі;

перелік підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, яким збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, що використовується для технологічних потреб, у жовтні — грудні 2008 р. встановлений за нульовою ставкою.

3. Доповнити пункт 1 Порядку внесення до спеціального фонду
державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 червня 2005 р. № 442 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 24,
ст. 1350; 2007 р., № 43, ст. 1712, № 98, ст. 3554; 2008 р., № 17, ст. 445,
№ 29, ст. 926, № 70, ст. 2354), після абзацу сьомого новим абзацом такого
змісту:

"У жовтні — грудні 2008 р. на обсяг природного газу, що використовується для технологічних потреб підприємствами гірничо-металургійного та хімічного комплексу, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, збір справляється за нульовою ставкою.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим.

2

4. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів утримуватися у період до 1 січня 2009 р. від
підвищення для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
тарифів на перевезення вантажів, зазначених у додатку 2.

5. Рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики
зупинити з 1 листопада 2008 р. до 1 січня 2009 р. підвищення цін на
електроенергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу, які закуповують її в енергопостачальників за регульованим
тарифом, зазначених у додатку 3.

6. Міністерству промислової політики, Міністерству вугільної
промисловості за участю підприємств — споживачів вугільної продукції
запровадити починаючи з листопада 2008 р. складення помісячного
рекомендованого балансу розподілу всього обсягу видобутого коксівного
вугілля.

  1. Міністерству економіки, Міністерству промислової політики із залученням Антимонопольного комітету продовжити проведення моніторингу цін та ціноутворення на металопродукцію і продукцію підприємств хімічної галузі на внутрішньому ринку з метою запобігання перевищенню цін на зазначену продукцію на внутрішньому ринку порівняно з цінами на світовому ринку.

  2. Міністерству фінансів та іншим заінтересованим міністерствам підготувати і подати у тижневий строк Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік у частині перерозподілу коштів на іпотечне кредитування з метою зростання темпів житлового будівництва та збільшення видатків для фінансування Державної служби автомобільних доріг на будівництво мостів та мостових переходів.

  3. Державній податковій адміністрації та Міністерству фінансів розробити нормативно-правовий акт про врегулювання питання відшкодування податку на додану вартість для експортера за визначеним переліком у найкоротші строки після подання відповідних документів.Додаток
1 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. № 925

СКЛАД

Комісії з питань стабілізації ситуації, що склалася

в гірничо-металургійному та хімічному комплексі

Міністр економіки — голова Комісії

Міністр промислової політики — заступник голови Комісії

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Міністр вугільної промисловості

Міністр палива та енергетики

Міністр транспорту та зв'язку

Виконуючий обов'язки Голови Антимонопольного комітету

Керівник групи радників Прем'єр-міністра України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. № 925

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася

в гірничо-металургійному та хімічному комплексі

  1. Комісія з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі (далі — Комісія), утворена з метою визначення напрямів стабілізації та розроблення відповідних пропозицій формування державної політики у зазначених галузях.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення аналізу стану гірничо-металургійного та хімічного
комплексу, підготовка пропозицій щодо напрямів стабілізації ситуації,
визначення пріоритетів його розвитку;

  1. розроблення проектів законодавчих актів, спрямованих на створення необхідних умов для реалізації узгоджених цілей;

  2. координація заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку гірничо-металургійного та хімічного комплексу;

  1. підготовка рекомендацій з питань:

підвищення конкурентоспроможності металопродукції та хімічної продукції;

створення сприятливих умов для збільшення експортного/імпортного потенціалу;

забезпечення соціального розвитку та екологічної безпеки гірничо-металургійного та хімічного комплексу;

запровадження механізму надання спільної підтримки для реалізації пріоритетних проектів у сфері модернізації виробництва та енергоефективності.

4. Комісія має право:

залучати до участі у своїй роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, представників громадських організацій та незалежних експертів під час розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;

подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісію очолює голова, який має заступника.
Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

2

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
у разі потреби за рішенням голови Комісії.

7. Порядок денний чергового засідання Комісії готується за
пропозиціями її членів.

Засідання Комісії проводяться головою Комісії або за його дорученням заступником голови Комісії.

8. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш
як дві третини її членів.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

10. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Комісії
здійснюється Мінекономіки.