asyan.org
добавить свой файл
1
Проект

ПОРЯДОК

проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 12 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та визначає процедуру проведення атестації суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу.

1.2. Атестацію суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, крім лісового насіння, проводять атестаційні комісії з надання суб’єктам господарювання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу.

1.3. Атестаційні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства України, а також цим Порядком.

II. Формування атестаційних комісій

2.1. Атестаційна комісія з надання суб’єктам господарювання права на виробництво та реалізацію:

добазового та базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, культури меристем (in vitro), утворюється наказом Державної інспекції сільського господарства України;

сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, сертифікованого садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин утворюється наказом територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України.

2.2. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії. Чисельність та персональний склад атестаційних комісій визначається та затверджується наказами про їх створення.

2.3. До складу атестаційної комісії входять представники Державної інспекції сільського господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, органів виконавчої влади, Національної академії аграрних наук України та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється на громадських засадах згідно з планом, затвердженим керівником органу, що утворив відповідну комісію.

2.5. Підготовку засідання атестаційної комісії забезпечує її голова або заступник голови. Голова атестаційної комісії, згідно затвердженого плану, визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови – його заступник.

III. Подання документів і прийняття рішення

3.1. Суб’єкти господарювання для отримання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу подають заяву до територіального органу Державної інспекції сільського господарства України тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої провадять свою господарську діяльність, згідно форми наведеної у додатку 1.

3.2. До заяви додаються:

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

копія сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, що буде використовуватись для виробництва насіння та/або садивного матеріалу;

копія ліцензії або ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і суб’єктом господарювання, на право використання сорту;

атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу, згідно форми наведеної у додатку 2;

згода на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних – для фізичних осіб.

3.3. Атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу заповнюється суб’єктом господарювання самостійно і засвідчується його підписом та печаткою.

3.4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів, за підписом відповідальної особи територіального органу Державної інспекції сільського господарства України.

3.5. Відповідним територіальним органом Державної інспекції сільського господарства України перевіряється правильність оформлення заяви та наявність документів, що додаються до неї.

3.6. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноваження;

подані не всі документи.

3.7. Про залишення заяви без розгляду відповідний територіальний орган Державної інспекції сільського господарства України у десятиденний термін з дня отримання заяви повідомляє у письмовій формі суб’єкта господарювання із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

3.8. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

3.9. Після перевірки правильності оформлення заяви та наявності документів, що додаються до неї, територіальний орган Державної інспекції сільського господарства України направляє їх до відповідних атестаційних комісій.

3.10. Атестаційна комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів від територіального органу Державної інспекції сільського господарства України розглядає подані документи, визначає відповідність суб’єкта господарювання атестаційним вимогам до виробників насіння та/або садивного матеріалу, наведених у додатку 3 до цього Порядку, та приймає рішення про внесення або відмову у внесенні суб’єкта господарювання до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. При рівності голосів членів атестаційної комісії вирішальним є голос голови.

3.11. У разі необхідності атестаційною комісією приймається рішення щодо перевірки наданої суб’єктом господарювання інформації з виїздом на місце для встановлення достовірності даних, наведених у заяві та поданих документах.

3.12. Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим та членами комісії, які брали участь у засіданні.

3.13. Підставами для відмови у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу є:

невідповідність поданих документів вимогам закону та цього Порядку;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

3.14. У разі прийняття рішення про відмову у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, суб’єкту господарювання надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

3.15. У разі відмови у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу суб’єкт господарювання може подати до територіального органу Державної інспекції сільського господарства України нову заяву тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.

3.16. Рішення атестаційної комісії про відмову може бути оскаржене суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

IV. Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу

4.1. Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу проводиться щорічно за результатами атестації.

4.2. Державна інспекція сільського господарства України на підставі рішення атестаційних комісій видає наказ про внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

4.3. Перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу, оприлюднюється на офіційному веб - сайті Державної інспекції сільського господарства України.

Заступник директора

Департаменту землеробства Ю.Л. Жарун