asyan.org
добавить свой файл
1
Проект

УГОДА
між Харківською обласною державною адміністрацією України та Урядом Республіки Татарстан Російської Федерації про торговельно-економічне, науково-технічне, соціальне і культурне співробітництво
Харківська обласна державна адміністрація України та Уряд Республіки Татарстан Російської Федерації (далі - Сторони),
беручи до уваги положення Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року,
          враховуючи взаємну зацікавленість у налагодженні взаємовигідного співробітництва на стабільній і довгостроковій основі,

прагнучи ефективніше використовувати наявний економічний потенціал і створювати сприятливі умови для поглиблення ринкових відносин між господарюючими суб'єктами, зареєстрованими на території Харківської області України та Республіки Татарстан Російської Федерації,
усвідомлюючи необхідність розвитку традиційних господарських, культурних, науково-технічних і виробничо-технологічних зв'язків між державними організаціями і господарюючими суб'єктами в інтересах обох Сторін,
домовилися про таке:


Стаття 1
Сторони розвивають торговельно-економічні відносини на основі рівноправного партнерства і взаємної вигоди і згідно з законодавством України та Російської Федерації, неухильно дотримують прийняті зобов’язання.

Сторони погоджують рішення, прийняття яких стосується прав та інтересів іншої Сторони, або завчасно інформують одна одну про такі рішення.
Стаття 2
Сторони сприяють у межах своєї компетенції торговельно-економічному співробітництву, що здійснюється на основі договорів, угод, що укладаються між суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виходять з даних договорів та угод.

Стаття 3
Сторони сприяють розвитку ефективних форм спільної, виробничої, науково-технічної, інвестиційної та комерційної діяльності, створенню та функціонуванню комерційних організацій з іноземними інвестиціями (українським і російським капіталом), у тому числі за участю третіх сторін, а також створенню сприятливих умов для всебічних контактів організацій, що здійснюють свою діяльність на території Харківської області України та Республіки Татарстан Російської Федерації, включаючи їх участь у міжнародних виставках та ярмарках, в обміні інформацією про здійснювану діяльність та інших формах співробітництва, прийнятих у світовій практиці.
Стаття 4
Сторони в межах своєї компетенції вживають заходів, що забезпечують правовий захист інвестицій та майна існуючих та новостворених комерційних організацій з іноземними інвестиціями (українським і російським капіталом), державного майна, майна господарюючих суб’єктів, зареєстрованих на території Харківської області України і Республіки Татарстан Російської Федерації.
Стаття 5
Сторони створюють відповідно до чинного законодавства України та Російської Федерації сприятливі умови для підприємницької чи іншої діяльності суб’єктів господарювання, а також для інвестування у виробництво, що представляє взаємний інтерес.

Сторони розвивають торговельно-економічне співробітництво у сфері поставок найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення, а також продукції розташованих на території Харківської області України і Республіки Татарстан Російської Федерації підприємств у галузі авіаційної промисловості, суднобудування, будівництва житлових, промислових і технічних об’єктів.
Стаття 6
В галузі науково-технічного співробітництва Сторони сприяють розвитку взаємних зв’язків наукових організацій і висловлюють готовність до вирішення питань науково-технічного співробітництва на взаємовигідній основі, зокрема:

- розвивають співробітництво в галузі нафто- і газопереробки, нафтохімії;

- розширюють наукові дослідження в галузі водопостачання, охорони навколишнього середовища, екології, сільського господарства, а також нових технологій ведення сільськогосподарського виробництва, які гарантують отримання екологічно безпечної продукції рослинництва і тваринництва.


Стаття 7
Враховуючи багату культурну та історичну спадщину, свій значний потенціал в галузі туризму, Сторони сприяють зближенню та взаємозбагаченню культур народів, що проживають на території Харківської області України і Республіки Татарстан Російської Федерації, створюють необхідні умови для задоволення їх національно-культурних інтересів, забезпечуючи шанобливе ставлення до історії та духовних цінностей, гарантуючи збереження рідної мови, звичаїв та традицій.

Сторони розширюють і поглиблюють зв’язки в галузі культури і мистецтва.

Сторони всебічно сприяють обміну художнім і фотографічним виставкам, театрально-концертним гастролям з різних видів мистецтва.

Сторони розвивають і поглиблюють співробітництво в галузі освіти, охорони здоровя, літератури, преси, кіно, радіо, телебачення, туризму, спорту та інших областях.
Стаття 8
З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди, підписувати протоколи і приймати програми щодо конкретних напрямків двосторонньої співпраці. Для здійснення контролю над реалізацією зазначених документів при необхідності можуть бути утворені робочі групи.
Стаття 9
Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, які оформлюються окремими протоколами.
Стаття 10
Координація заходів щодо реалізації цієї Угоди покладена на Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації України та Міністерство промисловості і торгівлі Республіки Татарстан Російської Федерації. У разі зміни органів, відповідальних за координацію заходів щодо реалізації цієї Угоди, Сторони негайно повідомлять про це одна одну у письмовій формі.

Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішніх процедур, передбачених відповідно законодавством України і Російської Федерації, і діє протягом п'яти років.

Надалі дія цієї Угоди автоматично подовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше, ніж за шість місяців до витікання чергового п'ятирічного періоду письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

Стаття 12
Вчинено в місті ___________ «___» ________ в двох примірниках, кожний українською, російською та татарською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень діючої Угоди застосовується текст російською мовою.За Харківську обласну державну адміністрацію

України
Голова Харківської обласної державної адміністрації


_________________

М.М.Добкін


За Республіку Татарстан

Російської Федерації

Президент Республіки Татарстан

___________________

Р.Н.Мінніханов