asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Назва модуля: Народні ремесла

 2. Код модуля: ПОКТ_6_3.14_20

 3. Тип модуля: обов’язково-вибірковий

 4. Семестр: 5-8

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 720 (Кредитів ЄКТС 20) аудиторні години – 276 (лабораторні заняття – 276 год.)

 6. Лектор: Філімонова І.А., Кривий Ю.А., Потапкін В.С., Крутченко Л.В.

 7. Результати навчання:

В результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: технологію заготівлі, зберігання матеріалу (березової кори) та його властивості; основи виконання малюнку, закони кольорознавства, перспективи; правила нанесення малюнку на полотно бересту; історичні і регіональні відмінності різьблення України. Види різьб їх характерні ознаки, види орнаментів. породи дерев, основний і допоміжний інструмент різьбяра, техніку виконання основних елементів плоско-виїмчастого різьблення, технологію плетення плоских та об’ємних виробів із соломки та комишу, технологію виготовлення солом’яної скульптури, види оздоблення виготовлених виробів, назви глин та їх гончарні властивості; основи формування керамічних виробів; способи оздоблення керамічних виробів, відомості про технологічний процес та виготовлення творчого проекту; зміст роботи художника-оформлювача, художника-конструктора, майстра по плетінню, дизайнера, берестяника.

вміти: заготовляти, зберігати і сортувати матеріал, готувати його до роботи; виконувати основні архітектурні конструкції у перспективному зображенні; поєднувати природні мотиви з архітектурними забудовами у перспективі; орієнтуватись в видах різьблення, породах деревини, знаходити композиційні рішення, виконувати основні елементи плоско-виїмчастого різьблення, виконувати основні види плетень; визначати за зовнішніми ознаками та за властивостями глини придатність її для керамічної справи; використовувати згідно призначення інструменти і пристосування; виконувати основні прийоми з формування керамічних виробів; декорувати керамічні вироби ангобами та поливами, визначати технологічну послідовність робіт та складати технологічну документацію на виготовлення творчого проекту, контролювати якість запланованих і виконуваних робіт; визначати естетичність виготовленого виробу; застосовувати засоби дизайну для пошуку нових способів оформлення роботи.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: основи малюнку та живопису, основи кольорознавства, основи композиції, практикум з обробки різних матеріалів.

 3. Зміст модуля: Заготівля і зберігання, властивості бересту, глини, комиша, соломки, деревини. Інструменти та матеріали. Підбір та підготовка матеріалу для роботи. Правила та особливості нанесення малюнку на полотно бересту. Перспектива. Контраст і нюанс. Світло і тінь. Тональність берести, кольорова гама і фактура. Українська хата. Оздоблювальні елементи: тин, криниця, стежка тощо. Млини. Церкви України. Софіївські мотиви: альтанки, павільйони тощо. Замки, палаци, фортеці України Зображення квітів у фактурі берести. Морські пейзажі. Кораблі та вітрильники. Види оформлювальних робіт.

Підготовка студентів як майбутніх вчителів трудового навчання, керівників гурткової роботи, мета яких впроваджувати народні ремесла в школі. Плосковиїмчасте різьблення, його різновиди відмінності та техніка виконання, і використання в рішенні композицій, оздоблення готових виробів.

Технологія плетіння виробів об’ємної форми з комиша. Технологія плетіння об’єкту проектування плоскої форми, технологія під’єднання стебел, заплітання кромки. Технологія плетіння виробу об’ємної форми, його оздоблення. Особливості плетіння декоративних лаптів. Технологія плетіння виробів з рогозу на верстаті. Технологія плетіння виробів з соломки. Виготовлення декоративних іграшок з соломки.

Приготування глиняної маси. Основні способи формоутворення керамічних виробів. Функціональні та композиційні вимоги до керамічних виробів. Особливості керамічних конструкцій. Види кераміки. Способи декорування керамічних виробів. Сушіння керамічних виробів. Поняття про випал керамічних виробів. Технологія виготовлення гіпсових форм. Технологія приготування шлікеру. Розпис керамічних виробів ангобами. Суть і призначення глазурування. Випал полив'яних виробів.

 1. Рекомендована література:

 1. Антонович Е.А., Щерба М.А., Шпільчак В.А. та ін. Збірник практикумів з художньо-графічних дисциплін. Ч.1. Основи художнього конструювання. Основи композиції. Педагогічна практика: Навч. Посібник. - Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1995.

 2. Гребенюк Г.Е. Основи композиції та рисунок. Підр. - К.: Техніка, 1997.

 3. Даниель С.М. Навыки композиции // Художник. – 1977. - №6.-С.36-44.

 4. Каньковский І.Є., Терещук І.Я. Технологія плетіння. - К.: ІСДО, 1995. - 60 с.

 5. 2. Гриб А.Є. Соломоплетіння. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 64 с.

 6. Долорс Рос. Керамика: Техника. Приемы. Изделия. /Пер. с нем. Ю. О. Бем. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 144с.

 7. Поверин А. И. Гончарное дело: Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 168 с.

 8. Сердюк І. С. Основи технології декоративної кераміки. — К.: "Міленіум", 2004. – с. 1. Форми та методи навчання: лабораторні заняття, індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота.

13.Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (70 %): робота на лабораторних заняттях, домашня самостійна робота

Підсумковий контроль: (30 %): виготовлення картини

14. Мова навчання: українська.


 1. Назва модуля: Народні ремесла (українська вишивка).

 2. Код модуля: ХТТ_6_3.14_6

 3. Тип модуля: обов’язково-вибірковий

 4. Семестр: 5,6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС - 6); аудиторні години – 104 (практичних занять – 104)

 6. Лектор: Дубова Наталія В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання.

В результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: історію розвитку вишивального мистецтва в Україні; технологічні особливості виконання ручних вишивальних швів; символіку українських орнаментів; регіональні особливості українських рушників; зміст роботи художника-конструктора, дизайнера, вишивальниці;

уміти: розробляти орнаментальні композиції, підбирати техніки декорування, виконувати ручні вишивальні шви, виготовляти український вишитий рушник; проводити кінцеве опорядження вишитих виробів, створювати каталоги та організовувати виставки творчих робіт.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: основи кольорознавства, основи композиції

 3. Зміст модуля:

Історія розвитку вишивального мистецтва в Україні. Знаки-символи в українській вишивці. Колористика в українській вишивці. Види ручних швів. Регіональні особливості українських рушників.

 1. Рекомендована література:

 1. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка [Текст] / Т. Кара-Васильєва, А Чорноморець. – К. : Либідь, 2002. – 160 с.

 2. Сусак К.Р. Українське народне вишивання: Навч. посібник [Текст] / К.Р. Сусак, Н.А. Стеф’юк. – К. : Наук. світ, 2006. – 281 с.

12. Форми та методи навчання: практичні заняття, індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота

13.Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська.

1. Назва модуля: Народні ремесла (різьблення).

2. Код модуля:

3. Тип модуля: Обов’язково-вибірковий

4. Семестр: І, II

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин -

6. Лектор: викладач Потапкін Віталій Сергійович.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: Історичні і регіональні відмінності різьблення України. Види різьб їх характерні ознаки. Види орнаментів. Породи дерев. Основний і допоміжний інструмент різьбляра. Техніку виконання основних елементів плоско-виїмчастого різьблення. Композиція в різьбленні Опоряджувальні роботи

вміти: Орієнтуватись в видах різьблення, породах деревини. Знаходити композиційні рішення виходячи з форми чи призначення виробу що оздоблюється різьбленням. Заточувати різацький інструмент. Виконувати основні елементи плоско-виїмчастого різьблення. Застосовувати отримані знання під час виконання залікових робіт і викладання народних ремесел в школі.

8. Спосіб навчання: Практичні заняття в навчальних майстернях.

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: Задовільне засвоєння курсу „Столярна справа” і «Креслення»

10. Зміст модуля: Програма складається з двох розділів і розрахована на два семестри:

I - практикуму народних ремесел. Плосковиїмчасте різьблення, його різновиди відмінності та техніка виконання, і використання в рішенні композицій, оздоблення готових виробів.

II –плоско-рельєфне, ложкарство.

Підготовка студентів як майбутніх вчителів трудового навчання, керівників гурткової роботи, мета яких впроваджувати народні ремесла в школі.

11. Рекомендована література:

1.Абрасомова А.К., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. М., Высшая школа, 1984,с.180.

2.Тимків Б.М., Кавас К.М.. Виготовлення художніх виробів з дерева. Ч.2. Мозаїка. Випалювання. Розпис.

3.Семенов А.Ю. Різьба по дереву. –6-е изд. –Мн.:”Современное слово” 2002 . –256 с.

4. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.:Культура и традиции, 2002. с. 540

5. Різьба по дереву (Сост. А.В.Береднев, Т.С.Березнева,- Ростов н/д: издательский дом “Проф. –Пмресс”, 2002. –608с.

12. Форми та методи навчання: Практичні роботи,індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

• Поточний контроль (70 %): лабораторно-практичні роботи.

• Модульний контроль (20 %): ІНДЗ.

• Підсумковий контроль (10 %): усне опитування.

14. Мова навчання: українська