asyan.org
добавить свой файл
1
ПИТАННЯ ДО МК1

 1. Інформація

 2. Повідомлення

 3. Сигнал

 4. Результат перетворення повідомлення неелектричної природи в електричний сигнал.

 5. Як задається модель дискретного повідомлення без пам’яті?

 6. Як задається модель дискретного повідомлення з пам’яттю?

 7. Які ймовірності необхідно знати для опису джерела з пам’яттю?

 8. Як задається модель безперервного повідомлення?

 9. Первинний сигнал?

 10. Структура систем ПІ; основні складові та їх роль.

 11. Що являється показником достовірності прийому дискретного повідомлення?

 12. Що являється показником якості прийому безперервного повідомлення?

 13. Як задається модель дискретного джерела з пам’яттю?

 14. Як задається модель дискретного джерела без пам’яті?

 15. .Що собою являє та який має вигляд безперервний випадковий сигнал?

 16. Пояснити, що таке дискретизований сигнал

 17. Пояснити, що таке дискретний сигнал

 18. Що собою являє та який має вигляд квантований випадковий сигнал?

 19. Що собою являє та який має вигляд цифровий сигнал сигнал?

 20. Поясніть суть теореми Котельнікова.

 21. Сформулювати теорему Котельникова стосовно випадкових сигналів

 22. Що треба здійснити перед дискретизацією для того, щоб реальний сигнал можна було перетворювати у відповідності до теореми Котельнікова?

 23. Поясніть процедуру відновлення безперервного процесу на основі його дискретних відліків.

 24. У чому полягають труднощі застосування теореми Котельникова по відношенню до реальних сигналів?

 25. Як оцінити середній квадрат помилки дискретизації?

 26. Як знайти середній квадрат помилки, що виникає із-за обмеження спектру на вході АЦП?

 27. Квантування сигналів.

 28. Поясніть появу шуму при квантуванні.

 29. Як оцінити середній квадрат помилки квантування?
 1. Що таке норма сигналу?

 2. Визначити норму сигналу, заданого відліками S = 1,3,4,5

 3. Визначити метрику для випадку:

 4. S1 = 0,1,4,5,

 5. S2 = 1,2,2,1.

 6. Що таке метрика?

 7. Як визначити метрику сигналу для N-мірного лінійного простору?

 8. На що вказує величина косинусу кута між векторами сигналів?

 9. Як визначити метрику сигналу для функціонального простору?

 10. Що таке АКФ?

 11. Що таке коефіцієнт взаємної кореляції?

 12. Що таке інтервал автокореляції.?

 13. Що таке дисперсія?

 14. Що характеризує безперервне повідомлення як функцію часу?

 15. Що таке білий гаусівський шум

 16. Відобразити автокореляційну функцію БГШ

 17. Відобразити частотний спектр БГШ

 18. Відобразити одномірну щільність розподілу ймовірності миттєвих значений БГШ.

 19. Відобразіть рівномірну одномірну щільність розподілу ймовірностей миттєвих значень випадкового процесу.

 20. Пояснити смисл теореми Вінера-Хінчина.

 21. Що таке об’єм сигналу?

 22. Що таке база сигналу?

 23. Добуток ширини спектру сигналу та його тривалості?

 24. Що таке складний сигнал?

 25. Що таке простий сигнал?

 26. Яким чином може бути сформований складний сигнал?

 27. Що таке вузькосмуговий сигнал?

 28. Що таке шорокосмуговий сигнал?

 29. Поясніть різницю між складним та широкосмуговим сигналом.

 30. Види модуляції при застосуванні гармонічного сигнала-носія.

 31. Види модуляції при застосуванні сигнала-носія у вигляді послідовності імпульсів.

 32. Що таке односмугова модуляція з частково подавленою несучою? 1. Що таке безперервний канал

 2. Як визначаються математичні моделі дискретних каналів

 3. Про що свідчить відмінність від одиниці умовної ймовірності

 4. Про що свідчить рівність одиниці умовної ймовірності

 5. Що таке двійковий симетричний канал

 6. Що таке двійковий несиметричний канал

 7. Що таке канал з пам’яттю?

 8. Що таке канал без пам’яті?

 9. Що таке стаціонарний канал?

 10. Що таке нестаціонарний канал?

 11. Як описується вплив на сигнал лінійного каналу з параметрами, що змінюється,

 12. Класифікація каналів за призначенням.

 13. Класифікація каналів за частотою.

 14. Класифікація каналів за видом сигналу на вході та виході.

 15. Класифікація каналів за фізичною природою сигнала-носія.

 16. Класифікація каналів за середовищем.

 17. Як довжина хвилі пов’язана з частотою?

 18. Що таке безперервний гаусовський канал; чим він відрізняється від ідеального каналу?

 19. Що таке гаусовський канал з випадковою початковою фазою?

 20. Що таке гаусовський канал з випадковою початковою фазою та випадковою амплітудою?

 21. Що таке гаусовський канал з лінійними спотвореннями?

 22. Що таке гаусовський канал з нелінійними спотвореннями?

 23. Що таке ємність каналу?

 24. Які складові входять до дискретного каналу (відповідно до структурної схеми системи ПІ)?

 25. Що таке канал закритого типу?

 26. Що таке дротовий канал?

 27. Що таке хвильоводний канал?

 28. Що таке радіоканал?

 29. Що таке оптичний канал?

 30. Що таке інфрачервоний канал?

 31. Що таке радіорелейний канал?

 32. Що таке супутниковий канал?

 33. Що таке іоносферний канал, яку і чому він може забезпечувати дальність зв’язку?

 34. Що таке канал ДТР; яку і чому він може забезпечувати дальність зв’язку?

 35. Що таке метеорний канал?

 36. Що таке дальність прямої видимості та як вона визначається у оптичному діапазоні (або за межами атмосфери у радіодіапазоні)?

 37. Що таке дальність прямої видимості та як вона визначається у радіодіапазоні при наявності нормальної рефракції?

 38. Поясніть роботу каналу ДТР.

 39. Поясніть роботу супутникового каналу при застосуванні геостаціонарних ШСЗ.

 40. Поясніть роботу супутникового каналу при застосуванні високоеліптичних ШСЗ.

 41. Поясніть роботу супутникового каналу при застосуванні низькоорбітальних ШСЗ

 42. Що таке модем?

 43. Що таке кодек?Что такое равномерное квантование?

 1. Что такое неравномерное квантование?

 2. Когда применяется неравномерное квантование?

 3. Роль и место теории и систем передачи информации.

 4. Основные понятия и определения теории информации.

 5. Структура систем ПИ; основные элементы и процессы.

 6. Модели сообщений.

 7. Теорема Котельникова и ее роль в теории и технике ПИ.

 8. Квантование сигналов.

 9. Цифровой сигнал.

 10. Дискретные сообщения и их характеристики.

 11. Дискретные каналы связи.

 12. Непрерывные каналы связи.

 13. Помехи в каналах связи.

 14. Векторное представление сигналов

 15. Поясните особенности прохождения радиоволн различных диапазонов

 16. Укажите особенности спутниковых линий связи.

 17. Какие звенья включает в свой состав модель радиоканала?

 18. Как связаны входной и выходной сигналы для канала с линейными искажениями?

 19. Укажите причины возникновения линейных искажений в канале

 20. Какие искажения возникают в канале в результате рассеяния сигнала?

Визначити інтервал дискретизації гармонічного сигналу частотою 2 МГц, який застосовується для передачі первинного сигналу з шириною спектру 4 кГц

Визначити необхідну розрядність АЦП в системі, де оброблюється сигнал, амплітуда якого може досягнути 2 В, допустима помилка квантування складає σш кВ=0,577мВ.
Представити у десятирозрядному двійковому коді числа 1030 та 123 і визначити ступінь ортогональності цих двійкових повідомлень.

Яку форму АЧХ та частоту зрізу повинен мати фільтр на вході АЦП, якщо перетворенню у цифровий сигнал підлягає послідовність відеоімпульсів, мінімальна тривалість яких може становити 100мкс.

При використанні 10-ти розрядного АЦП здійснюється передача мовного сигналу, значення відліку якого дорівнює Вашому номеру у списку групи +100. Відобразити графічно процес передачі такого повідомлення із застосуванням ЧМ.

Доведіть розрахунками, що при ДТР може забезпечуватись зв’язок на відстані до 800км.

Які значення мають і як звуться частоти, довжина хвиль яких лежить у межах 10см…100см?
При використанні 8-ми розрядного АЦП здійснюється передача мовного сигналу, значення відліку якого дорівнює кількості літер у Вашому імені +200. Відобразити графічно процес передачі такого повідомлення із застосуванням ШІМ (АІМ; ЧІМ; ФІМ; КІМ); АМ; (ЧМ; ФМ; ВФМ).

Розрахувати граничні довжини хвиль діапазонів низьких та ультрависоких частот і визначити у скільки разів відрізняється довжина хвилі цих діапазонів?

Як звуться хвилі діапазону частот 3...30 ГГц (…….кГц;……….МГц) (довести шляхом розрахунку)?