asyan.org
добавить свой файл
1
Е-mail (Еlectronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти. З її допомогою можна:

 • надсилати повідомлення (листи);

 • отримувати листи на власну електронну скриньку;

 • відповідати на листи автоматично, використовуючи їхні адреси;

 • розсилати копії листа відразу декільком адресатам;

 • переправляти отриманий лист за іншою адресою;

 • використовувати замість адрес (числових або доменних імен) логічні імена;

 • створювати кілька підрозділів поштової скриньки для різного роду кореспонденції;

 • включати у листи файли (текстові документи, графічні зображення, музичні файли тощо).

Для того щоб мати можливість обмінюватися листами через елек­тронну пошту, користувач повинен мати доступ до мережі Інтернет та зареєстровану поштову скриньку на одному з поштових серверів.

Електронна поштова скринька — це область пам'яті на одно­му з мережних комп'ютерів поштового сервера. Доступ до цієї об­ласті здійснюється за адресою, що надається абонентові, і паролем, який абонент вигадує сам. Пароль відомий тільки абонентові й мережному комп'ютеру. Одержавши адресу своєї поштової скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти може надіслати листа будь-якому іншому або­нентові, вказавши в посланні його поштову адресу. Але зробити це можна, тільки повідомивши комп'ютерній мережі свою поштову адресу і пароль (як доказ того, що це дійсно власник скриньки).

Повідомлення електронної пошти знаходить свого адреса­та за допомогою поштової адреси (Е-mail). Ця адреса складається з двох частин, розділених значком @ («собачка», «ет»). Ліва час­тина адреси — це локальне ім'я користувача (логін), а права части­на — ім'я домену.

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні по­відомлення, на його комп'ютері слід встановити програмне забез­печення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програ­ми, що мають різні можливості й призначені для роботи в різних ОС. Широко застосовуються поштові програми Тhe Ваt!, Моzіla ТhunderBird, Місrosoft Ехchange, Оutlook Ехрress, Місrosoft Оutlook, Іnternet Маіl, Еudora, Ехсhnge Маіl тощо. Часто ці про­грами включаються до складу ОС.

При роботи з електро­дними листами не завжди є необхідність встановлювати спеціаль­ну програму. Часто можна працювати в прямому режимі, під час підключення до Інтернету та роботи у WWW. На сайтах поштових серверів існують спеціальні сторінки, що мають інтерфейс пошто­вої програми.

Протоколи електронної пошти

SМТР (Simple Mail Transfer Protocol) — простий протокол пе­редачі пошти) призначений для відправлення повідомлень. Від­правлені користувачем повідомлення надходять на SМТР-сервер провайдера, який обробляє вихідну пошту.

РОРЗ (Роst Оffice Ргоtocol) — протокол поштової служби, при­значений для вхідних повідомлень. Згідно з цим протоколом по­штові сервери одержують і зберігають електронні повідомлення у поштових скриньках.

ІМАР (Іnternet Message Ассеss Ргоtoсоl) — протокол Інтерне­ту для доступу до повідомлень — призначений для обробки вхід­них повідомлень, що мають текстовий і НТМL-формат. Підтримка НТМL розширює можливості електронної пошти, забезпечуючи обробку мультимедійної інформації. Провайдер послуг Інтернету для роботи з електронною поштою має, як правило, два сервери — SМТР і РОРЗ. Сервер SМТР відповідає за відправлення повідо­млень, а сервер РОРЗ — за їх прийняття.

Переваги електронної пошти:

 • електронною поштою повідомлення в більшості випадків до­ставляється набагато швидше, ніж звичайною;

 • коштує це дешевше;

 • для відправлення листа декільком адресатам не треба дру­кувати його у багатьох екземплярах, досить один раз ввести текст у комп'ютер;

 • якщо треба перечитати, виправити отриманий або складений вами лист чи використати цитати з нього, це зробити легше,
  оскільки текст уже знаходиться у комп'ютері;

 • зручніше зберігати велику кількість листів (файлів) у;

 • полегшує пошук необхідної інформації в листах;

 • заощаджується папір.

Найпростіший спосіб створити електронну скриньку — скористатися послугами однієї з безкоштовних Інтернет-служб, таких як Ukr.net, Маіl.гu, Віrmir.пеt, Ноtmail чи будь-якої іншої.

Для доступу до поштової скриньки, що надається безкоштов­ною поштовою службою, можна використовувати веб-інтерфейс — спеціальний інтерфейс, що дає змогу приймати, над­силати і створювати електронні повідомлення за допомогою браузера. Веб-пошта забезпечує весь необхідний для роботи з поштою набір функцій, зокрема, адресну книгу, можливість використову­вати папки, здійснювати фільтрацію електронних повідомлень та перевірку на наявність комп'ютерних вірусів. Перевага користу­вання веб-поштою полягає в тому, що доступ до поштової скриньки можна отримати з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету, але швидкість роботи у цьому випадку нижча, ніж під час ви­користання поштового клієнта.

Оскільки поштовий клієнт — це комп'ютерна програма, то зро­зуміло, що їх існує велика кількість (різні виробники, різні опе­раційні системи). Одними з найпопулярніших є програми Оutlook Ехрress та Тhе Ваt!.

Оиtlook Ехрressце програма, яка інтегрована до складу опера­ційної системи Windows, тому її не треба встановлювати окремо.

Основні можливості користувача цієї програми

 • Облік і читання листів. Програма дозволяє одночасно пе­реглядати список повідомлень і читати окремі повідом­лення.

 • Ведення адресної книги. Під час відправлення відповіді на будь-яке повідомлення автоматично створюється новий запис в адресній книзі. Користувач має змогу додавати, ви­лучати та редагувати записи.

 • Раціональний перегляд повідомлень. Переглянути окреме повідомлення йусі відповіді на нього можна, не читаючи всього списку повідомлень.

 • Робота з групою новин. Оutlook Ехрress дозволяє брати участь у телеконференціях Usenet для обговорення певних тем.

 • Робота з WEb-сторінками. Програма Оutlook Ехрress автоматично виділяє посилання на web-вузли, які є у повідомлен­нях. Клацання миші по посиланню призводить до запуску браузера і завантаження Web-документа.

 • Економія часу, проведеного в мережі. В автономному режи­мі, що передбачений в Оutlook Ехрress, можна створювати повідомлення без підключення до мережі. Читати повідомлення і групи новин можна після їх завантаження і від­ключення від мережі.

Викликати Оutlook Ехрress можна з головного меню, виконав­ши команду Пуск -> Програми -> Оиtlook Ехрress. Після запуску з'являється вікно програми. Розмір кожної зони вікна можна регулювати простим перетягу­ванням межі.

Операції в Оиtlook. Ехрress

Отримання повідомлень

Робота програми після запуску і підключення до Інтернету починається з перевірки надходження пошти. Надалі така перевірка здійснюється за умовчанням кожні 30 хв.

Для «ручного» отримання листів із сервера необхідно клацну­ти кнопку Доставити пошту на панелі інструментів або виконати команду меню Сервіс -> Доставити пошту. При цьому також бу­дуть відправлені всі повідомлення із папки Вихідні.

Якщо надійшли нові повідомлення, у правому нижньому куті вікна Оutlook Ехрress з'явиться значок конверта. Можна настрої­ти звукове повідомлення про надходження пошти. Для цього треба вибрати команду меню Сервіс -> Параметри й встановити відпо­відну опцію на вкладці Загальні.

Читання й обробка повідомлень

Щоб дізнатися про список листів, які надійшли на вашу адресу, досить клацнути по значку Вхідні на панелі Папки або натиснути комбінацію клавіш Сігі + 1. Далі треба обрати зі списку лист, який вас цікавить, користуючись відомостями в стовпцях: Від, Кому і Тема.

Операції з листами:

 • копіювання або переміщення листа до іншої папки (виконується за допомогою команди Правка —> Копіювати до пап­ки або команди Правка -> Перемістити до папки з вибором папки в додатковому меню);

 • копіювання тексту листа в буфер обміну (виконується ко­мандою Правка -> Копіювати, після цього можлива вставка тексту листа в будь-який вибраний вами документ);

 • зберігання у файл (виконується командою Файл -> Зберегти як..., у діалоговому вікні слід обрати папку і ввести ім'я файлу (за замовчуванням буде призначене розширення файлу .еml);

• видалення листа до папки Видалені (виконується через меню Правка —> Видалити, повне видалення виконується знищенням листа у папці Видалені);

• друк (виконується через меню Файл ->Друк..., у діалоговому вікні треба встановити параметри друку).

Відповідь на повідомлення

Відповідь на отриманий лист найпростіше скласти за таким ал­горитмом роботи:

 • у списку папки Вхідні позначте повідомлення, на яке слід від­повісти, і натисніть кнопку Відповісти на панелі інструмен­тів;

 • у вікні редагування, що з'явиться, у полі Кому вже буде проставлено ім'я одержувача, а в полі Тема — тема повідомлен­ня, на яке готується відповідь;

 • введіть текст повідомлення;

 • натисніть кнопку Відправити, повідомлення має потрапити до папки Вихідні.

Створення нового повідомлення

Виконувати цю роботу можна заздалегідь, в автономному режимі, щоб не витрача­ти в Інтернеті оплачуваний час. Послідовність дій:

• клацнути по кнопці Створити повідомлення (або обрати команду Повідомлення -> Створити), у відповідь відкриється вікно редактора, в якому ви можете створити лист у форматі звичайного тексту або тексту HTML;

• у текстові поля Кому і Копія ввести поштові реквізити.Клацнувши кнопку ліворуч від полів, ви зможете скориста­тися адресною книгою. Додаткові адреси вказуються у полі Копія;

 • у поле Тема вводиться короткий опис повідомлення. Тоді адресат зможе здогадатися про його зміст ще до відкриття листа;

 • набрати текст повідомлення у робочій зоні вікна редакто­ра. Можете користуватися вставками вмісту з буфера обмі­ну (кнопка Вставити на панелі інструментів). За потреби, можна додати вкладені файли. Для цього в меню Вставка слід вибрати опцію Вкладення файла або Текст з файла(якщо файл із розширенням txt). У діалоговому вікні вказати ім'я файла і клацнути по кнопці Вкласти.

Робота з адресною книгою

Введення адреса електронної пошти істотно спрощується, якщо використовувати адресну книгу. Розглянемо основні операції з адресною книгою.

Додавання записів до адресної книги

Послідовність дій:

 • відкрити адресну книгу натисканням на кнопку Адреси на панелі інструментів або вибором команди меню Сервіс —> Адресна книга;

 • клацнути по кнопці Створити на панелі інструментів і ви­брати опцію Створити контакт;

 • у діалоговому вікні Властивості ввести дані про адресата. На вкладці Ім'я треба зазначити ім'я, по батькові, прізвище та адресу електронної пошти. Решту даних можна вводити за необхідності на інших вкладках вікна. Після введення да­них клацнути по кнопці ОК і повернутися до вікна Адресна книга.

Проблеми безпеки електронної пошти

Основні протоколи передачі пошти (SМТР, РОРЗ, ІМАР4), як правило, не здійснюють надійної автентифікації, що дозволяє лег­ко створити листи з фальшивими адресами. Жоден із цих протоко­лів не використовує криптографію, яка могла б гарантувати конфі­денційність електронних листів.

Фальшиві адреси відправника

Адресі відправника, зазначеній в електронному листі, не можна до­віряти, оскільки відправник може вказати фальшиву зворотну адресу або заголовок може бути модифікований підчас передачі листа.

Перехоплення листа

Заголовки та вміст електронних листів передаються в незашифрованому вигляді. У результаті вміст повідомлення може бути прочитаний або змінений під час передачі його через Інтернет. За­головок може бути модифікований, щоб приховати або змінити від­правника, або для перенаправлення повідомлення.

Поштові бомби

Поштова бомба — це атака за допомогою електронної пошти. Система, що атакується, переповнюється листами, поки не вийде з ладу.

Деякі провайдери Інтернету дають тимчасові логіни кожному для тестування підключення до Інтернету, і ці логіни можуть бути використані для подібних атак.

Небажані листи (спам)

У минулому, коли Інтернет був дослідницькою мережею, її ко­мерційне використання було заборонене. Крім того, занадто мало компаній і людей мали доступ до Інтернет-пошти, тому було недо­цільно використовувати її з комерційною метою. Зараз Інтернет роз­ширився й дозволяється використовувати його в комерційних цілях, тому компанії почали підтримувати списки розсилання з метою роз­повсюдження реклами власної продукції. Так народився маркетинг в Інтернеті за допомогою розсилання поштових повідомлень.

Через те що будь-яка людина у світі може надіслати вам лист, не так просто перешкодити їй. Довідатися про вашу адресу можна зі списку адрес організації, списку осіб, що підписалися на список роз­силання, або листів у Usenet. Якщо ви вказали вашу поштову адресу на веб-сайті, то він може продати вашу адресу «поштовим сміттярам». Деякі веб-браузери самі вказують вашу поштову адресу, коли ви відвід­уєте веб-сайт, тому ви можете навіть не знати, що ви її дали. Багато по­штових систем мають можливості фільтрації пошти, тобто пошуку за­значених слів або словосполучень у листі, і наступного вміщення його в певну поштову скриньку або видалення. Але більшість користувачів не знає, як використовувати механізм фільтрації. Крім того, фільтра­ція листів відбувається після того, як лист уже отриманий або заванта­жений, тому ускладнюється видалення великих обсягів листів.

Поради щодо використання електронної пошти:

 • ніколи не довіряйте електронній пошті ті листи, які не повин­ні переглядатися ніким, крім адресатів;

 • не надсилайте неетичних повідомлень навіть тоді, коли ви звертаєтесь до своїх друзів;

 • будьте обережні з фразами, які можна тлумачити по-різному;

 • повідомлення буде відображатися на будь-якому терміналі,
  якщо воно має не більш ніж 60 символів у рядку, тому слід обмежуватися таким числом символів;

 • використовуйте обидва регістри літер. Великі літери можна використовувати для надання емоційності деяким словам листа;

 • не використовуйте зайве форматування, наприклад розміт­ку жирного шрифту. Різні термінали реагують на нього по-різному;

 • перед відправкою повідомлення ще раз уважно його пере­дивіться. У більшості випадків користувач сам несе відпові­дальність за зміст свого листа.

Етикет електронного спілкування:

• завжди вказуйте тему листа. Вона має якомога точніше відо­бражати його зміст;

 • у самому листі намагайтеся дотримуватися теми. Пам'ятайте, що більшості людей щодня надходять десятки листів, тому викладайте свої думки стисло та зрозуміло;

 • перевіряйте правопис – листи з помилками сприймаються як прояв неповаги та недбалості;

 • не робіть повідомлення занадто довгими та уникайте великих абзаців. Абзаци рекомендується відокремлювати один від одного за допомогою вільного рядка;

 • не відправляйте листи з вкладеннями великого обсягу, не до­мовившись заздалегідь про це з одержувачем;

 • у відповіді включайте фрагменти тексту листа, на який відповідаєте. Але цитувати слід лише фрази, що безпосередньо стосуються вашої відповіді;

 • використовуйте підпис, у якому вказується ваше ім'я та адреса електронної пошти;

 • завжди будьте ввічливими;

 • користуйтесь у повідомленнях смайликами – схематичними познаками емоцій.Однією з найбільш вражаючих можливостей служб Інтернету є спілкування між користувачами, які перебувають у різних точках земної кулі. Спілкування може здійснюватися шляхом обміну текстовими повідомленнями, передачі голосу або відеозображень.

Існують способи такого інтерактивного спілкування, що називаються чатами (від слова chat — бесіда).

Спілкування відбувається в режимі реального часу, якщо пові­домлення пересилаються відразу після їх створення. Обмін повідо­мленнями здійснюється з великою швидкістю, тому можна назва­ти їх «миттєвими повідомленнями».

Огляд найпоширеніших служб (типів) миттєвих повідо­млень

Групи новин Usenet

Це своєрідна електронна газета, яку можна передплатити й вод­ночас бути її кореспондентом. Передплатники мають можливість звертатися до розділів груп новин, що їх цікавлять, й одержува­ти всі новини або надсилати свою інформацію. Нині групи новин користувачі Інтернету розглядають як один з основних засобів по­шуку інформації. У світі існують десятки тисяч груп новин і що­дня створюються нові. Отже, група новин — це конференція для обговорення певної теми, що відбувається в асинхронному режимі шляхом відправлення повідомлень на сервер новин. Щоб потрапи­ти в групу новин, найпростіше скористатися сервером новин.

IRC (Іпternet Replay Сhat)

Інтернет надає можливість користувачам спілкуватися в ін­терактивному режимі за допомогою спеціальних програм. Вони забезпечують спілкування між кількома користувачами одно­часно у реальному часі. Повідомлення, що введене з клавіатури користувачем, відразу стає доступним для адресатів, які налагоди­ли аналогічні програми на своїх комп'ютерах.

Безпосередній чат ICQ

Абревіатура ІСQ співзвучна фразі «І sееk you» — Я шукаю тебе. ІСQ дозволяє складати списки ваших співрозмовників і відправ­ляти їм повідомлення. Якщо будь-хто зі списку підключається до Інтернету, програма ІСQ інформує інших учасників про те, що цей користувач може брати участь в обміні повідомленнями. Кожному користувачеві ІСQ надається номер (семи- або восьмизначний). За особистим номером можна визначити, чи перебуває користувач, який вас цікавить, у мережі. Необхідне програмне забезпечення для роботи можна завантажити з вузла http://www.icq.com .

Інтерактивні конференції

У цих конференціях можна обмінюватися в режимі реального часу не тільки текстовими, а й голосовими повідомленнями, відео-зображеннями (відеоконференції). Для роботи в режимі конферен­ції на комп'ютері повинно бути встановлено відповідне ПЗ (Skype, Netscape Conference, Місrosoft NetMeeting або CU-SeeMe). ПК повинен бути обладнаний мікрофоном, звуковими колонками і веб-камерою.

Телеконференції

Джерелами інформації для людини є також наукові конферен­ції, семінари, «круглі столи», газети. У разі необхідності учасники конференції знайомляться між собою, обмінюються адресами та по­тім листуються. У таких конференціях участь беруть за бажанням. Існують конференції, на які для участі запрошують не всіх, а тіль­ки тих, чиї доповіді заслуговують на особливу увагу. Є конференції, на яких мають змогу висловлювати свою думку всі, хто бажає.

Найпопулярніші програми для роботи виділити важко. Усі вони відрізняються за зовнішнім виглядом, мовою інтерфейсу, складністю обслуговування тощо.

Програми для роботи з інтерактивними повідомленнями дозво­ляють:

 • бачити імена всіх, хто знаходиться в інтерактивному режимі;

 • оперативно відправляти повідомлення;

 • викликати комп'ютери потрібних користувачів;

 • відправляти файли;

 • обмінюватись повідомленнями з групою адресатів.

Комунікаційна система Skype відома завдяки широкому ряду її особливостей, зокрема безкоштовній голосовій та відео-конференції.

За даними дослідницької компанії Те1еGеоgraphy, 2008 року Skуре став найбільшим оператором міжнародного голосового зв'язку — частка від загального обсягу розмов склала 8 % .

Користувачі Skуре по суті роблять телефонні виклики і відео-виклики через комп'ютер, використовуючи програмне забезпе­чення Skуре і Інтернет. Основа системи – безкоштовна кому­нікація між користувачами програмного забезпечення Skyре.

У загальному понятті форум — це широкі представницькі збори, з'їзд, конференція, конгрес.

Інтернет-форум – це Інтернет-ресурс, попу­лярний вид спілкування в Інтернеті. На форумі створюються теми для спілкування. Усі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на форумі. На форумі є адміністра­тори (власники форуму) та модератори (обслуговуючий персонал, який стежить за виконанням установлених правил і порядку). Фо­руми можуть бути присвячені програмному забезпеченню, автомо­білям, футбольній команді тощо.

Межа між форумом і чатом досить нечіт­ка. Вважають, що в чаті обмін повідомленнями відбувається буквально миттєво. На форумі ж про­цес обміну повідомленнями може бути розтягнутим у часі та три­вати навіть місяцями, роками. Увесь цей час матеріали форуму за­лишаються доступними.

Робота форуму полягає у створенні тем у розділах з можливістю обговорення всередині цих тем. Окремо взята тема – тематична гостьова книга. Структура веб-форуму: розділи  теми повідомлення.

Найчастіше повідомлення несуть інформацію за схемою „автор-тема-зміст-дата/час”. Повідомлення та всі відповіді на нього створюють гілку (тему, тред, трєд, топік, топ). Відхилен­ня від початкової теми обговорення часто заборонене правилами поведінки на форумі. За дотриманням правил слідкують модера­тори та адміністратори — учасники, наділені можливістю реда­гувати, переміщувати та видаляти чужі повідомлення у визначе­ному розділі чи темі, а також контролювати доступ до них інших учасників.

На форумах може застосовуватися надзвичайно гнучке роз­межування доступу до повідомлень. Так, на одних форумах створення нових повідомлень доступні будь-яким випадко­вим відвідувачам, на інших — необхідна попередня реєстра­ція (найбільш поширений варіант) — ці та інші форуми нази­вають відкритими. Застосовується і змішаний варіант — коли деякі теми можуть бути доступні до запису всім відвідувачам, а інші — тільки зареєстрованим учасникам. Крім відкритих, існують закриті форуми, доступ до яких визначається персо­нально для кожного учасника адміністраторами форуму. На практиці також нерідко зустрічається варіант, коли деякі роз­діли форуму загальнодоступні, а решта доступна тільки вузько­му колу учасників.
Правила спілкування:

 • під час спілкування намагайтеся дотримуватися теми форуму (чату);

 • викладайте свої думки стисло та зрозуміло;

 • перевіряйте правопис — повідомлення з помилками сприй­маються як прояв неповаги та недбалості;

 • не робіть повідомлення занадто довгими та уникайте великих абзаців;

 • не відправляйте файли великого обсягу, не домовившись за­здалегідь про це з одержувачем; -

 • у відповідь включайте фрагменти тексту повідомлення, на яке відповідаєте (цитати). Але цитувати слід лише фрази, що безпосередньо стосуються вашої відповіді;

 • завжди будьте ввічливими;

 • не надсилайте неетичних повідомлень навіть тоді, коли ви звертаєтесь до своїх друзів;

 • користуйтесь у повідомленнях смайликами — схематични­ми позначками емоцій;

 • будьте обережні з фразами, які можна тлумачити по-різному;

 • використовуйте обидва регістри літер. Великі літери можна використовувати для надання емоційності деяким словам листа;

 • не використовуйте зайве форматування;

 • перед відправкою повідомлення ще раз уважно його передивіться;

 • користувач несе відповідальність за зміст своїх повідомлень.