asyan.org
добавить свой файл
1
Семінар 1
Художня модель «чужого міста» 

(В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович та інші)
План

 1. Образ «чужого міста»  (В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович)

 2. Естетичне вираження опозиції «центр / периферія (Н. Білоцерківець, О. Забужко, С. Короненко)

 3. Міфопоетичні аспекти топосу міста (Е. Верхарн, В. Герасим’юк, В. Голобородько, І. Римарук, І. Малкович)

 4. Містичні аспекти «київського тексту» (В. Герасим’юк, О.Забужко) 

 5. Модернізована версія образу індустріального міста (Ю.Буряк)

 6. Модернізована версія образу індустріального міста (Ю,Андрухович, С. Короненко, І. Малкович)


Завдання

  • Написати тези статті на матеріалі творчості одного з поетів

  • Дібрати список наукових джерел із теми


Література

 1. Андрухович Ю. Екзотичні птахи та рослини: Колекція віршів / Юрій Андрухович. – Івано-Франківськ, 2002. – 108 с.

 2. Андрухович Ю. Небо і площі: Поезії / Юрій Андрухович. – К.: Молодь, 1985. – 80 с.

 3. Андрухович Ю. Вибрані кавалки / Юрій Андрухович // Бу-Ба-Бу. Серія «Кінець тисячоліття». – Львів: Каменяр, 1995. – С. 6 – 79.

 4. Білоцерківець Н. Листопад: Поезії / Наталка Білоцерківець. – К.: Рад. письм., 1989. – 94 с.

 5. Білоцерківець Н. Алергія: Вірші / Наталка Білоцерківець. – К.: Критика, 199. – 64 с.

 6. Брагинская Н.В. Небо / Наталья Брагинская // Мифы народов мира: В 2-х тт. – М., 1982. – Т. 2. – С. 250–251.

 7. Грабович Г. Мітологізація Львова: відлуння присутності чи відсутності / Георгій Грабович // Грабович Г. Тексти і маски. – К.: Критика. – 2005. – С. 155-181.

 8. Короненко С. Сузір’я веснянок: Поезії / Світлана Короненко. – К.: Рад. письм., 1982. – 87 с.

 9. Малкович І. Все поруч: Вибрані вірші, переклади, інтерв’ю / Іван Малкович. – К.:А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2010. – 335 с.

 10. Новикова М. Міфосвіт Б.-І.Антонича / Марина Новикова // Сучасність. – 1992. – № 9. – С. 83-93.

 11. Ревакович М. Географія має значення / Марія Ревакович // Критика. – 2009. – № 3–4. – С. 23-27.

 12. Старовойт І. Містомодерність як протагоніст у модерному європейському романі / Ірина Старовойт // Вісник ЛНУ. Серія філолог. – 2008. – Вип. 44. Ч. 2. – С. 163-171.

 13. Топоров В.Н. Петербургские тексты и Петербургские мифы / В.Н.Топоров // Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995. – С. 259-624 с.

 14. Orillard Clement. Controler l’image de la ville // Labyrinthe.- 2003.- № 15 // http:// labirinthe. revues.org/index472.html.

 15. Orillard Clement.Urbanisme et cognition Labyrinthe. - 2005.- № 20 http:// labirinthe. revues.org/index760.html.Семінар 2
Художня модель театралізованого світу (І.Малкович, Ю. Андрухович, О. Забужко)
План

 1. «Присутність реальності, якої немає…» (М. Мамардашвілі): основні прийоми та принципи літературної театральності 

 2. «Й театрик цих смішних трагедій…» (І. Малкович): художня модель театралізованого світу 

 3. Карнавалізована театральність як спосіб модерністського самовираження (Ю.Андрухович)

 4. Театралізований «світ навиворіт»  (О.Забужко) 


Завдання

  • Дослідити прийоми літературної театральності на матеріалі лірики поетів

  • Написати стислі тези наукової статті


Література

 1. Андрухович Ю. Екзотичні птахи та рослини: Колекція віршів. – Ів.-Франківськ: Лілея НВ, 2002. – С. 41–43.

 2. Вісімдесятники: Антологія нової української поезії / Упор. І.Римарука. Передм. М.Рябчука. – Едмонтон, 1990. – 205 с.

 3. Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

 4. Гейзінга Й. Homo ludens / Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – 250 с.

 5. Грабович Г.Тексти і маски. – К.: Критика, 2005. – 312 с.

 6. Гришин-Грищук І. Виміри в загальному дискурсі (Штрихи до творчого портрета І.Малковича) // Слово і час. – 1995. – № 11. – С. 71–73.

 7. Гундорова Т. Спроба реконструкції постмодерну // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 217–230.

 8. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х. – К.: Факт, 1999. – 340 с.

 9. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К.: Факт, 2001. – 160 с.

 10. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика // Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 395–468.

 11. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-1990-х рр. // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – 64. – С. 76–83.

 12. Ільницький М. Сучасна українська поезія. – К., 1987. – 48 с.

 13. Клековкін О. Сакральний театр: ґенеза. Форми. Поетика (Структурно-типологічне дослідження). – К.: Київ. держ. ін-т театр. мист-ва ім. І.Карпенка-Карого, 2002. – 272 с.

 14. Ковальчук О.Г. «Театралізований» роман у системі лірико-химерної прози // Український повоєнний роман: Проблеми жанрового розвитку. – К.: Вища школа, 1992. – С. 123–142.

 15. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтири. Мова. Прогноз). – К., 2000. – 160 c.

 16. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 17. Лотман Ю. Текст у тексті // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 2002. – С. 581–595.

 18. Малкович І. Із янголом на плечі. – К.: Поетична агенція «Княжів», 1997. – 149 с.

 19. Малкович І. Вірші на зиму. – К.: Вид-во «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», 2006. – 199 с.

 20. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії друг. пол. ХХ ст // Слово і час. – 2002. – № 9. – С. 43–51.

 21. Моренець В. Прощання з ідеологічною вічністю (Поезія 80-90-х рр.) // Березіль. – 1997. – № 1 – 2. – С. 166–172.

 22. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 94.

 23. Москалець К. Улюблені розкоші янголів / Рецензія збірки І.Малковича «Із янголом на плечі» // Критика. – 2000. – № 6. – С. 18–21.

 24. Пави П. Словарь театра / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.

 25. Рябчук М. Прощання з янголами // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 75 – 76. – С. 145–148.

 26. Театральная энциклопедия. – М.: Советская Энциклопедия, 1965. – 579 с.

 27. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. / Упоряд. В.Яременка: У 4 кн. – Кн. 4. – К.: Рось, 1996. – С. 619–624.

 28. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор. А.П. Пономарьов та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.

 29. Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблемы человека в западной философии. – М., 1988. – С. 401.

 30. Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – 416 с.


Семінар 3
Історіософські концепції буття України у пізньомодерністському поетичному дискурсі
План

 1. «Парадигма української історії» (О.Забужко) у творчості поетичної генерації 80-х 

 2. «Час становлення» національної ідентичності (Ю. Буряк, І. Римарук).

 3. «Минулого не вистачає…»: художня модель національно-визвольних рухів (В. Герасим’юк). 

 4. «…в Україні Україну не знайду ніяк…»: деміфологізована версія історії (І. Малкович).

 5. «Нашіптування з віків…»: карнавально-містифікована модель історії (Ю. Андрухович).


Завдання

  • Проаналізувати історіософські концепції у творчості одного з поетів

  • Написати тези статті


Література

 1. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 176 c.

 2. Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики / Николай Бердяев. Царство Духа и царство кесаря. – М.: Республика, 1995. – С. 247–286.

 3. Брюховецька Л. “І так прозоро світяться глибини” // Літературна Україна. – 1984. – 2 лютого. – С. 3.

 4. Гарин И. Воскрешение Духа. – М.: Терра, 1992. – 640 с.

 5. Моренець В. Прощання з ідеологічною вічністю // Березіль. – 1997. – № 1–2. – С. 166–172.

 6. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 90–100.

 7. Римарук Ігор. Сльоза Богородиці. – К.: Дніпро, 2007. – 398 с.

 8. Стефановська Л. Антонич. Антиномії. – К.: Критика, 2006. – 312 с.

 9. Талалай Л. В чеканні третього листа // Літ. Україна. – 2002. – 7 лютого. – С. 3.

 10. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду / Людмила Тарнашинська. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К.: Вид дім “Києво-Могилянська академія”. – 2008. – С. 234–249.

 11. Токмань Г. Жар думок Євгена Плужника: Лірика як художньо-філософський феномен. – К., 1999. – 163 с.


Семінар 4
«…немов крізь пальці, витекли віки…»:

есхатологічна модель світу (В. Герасим’юк, О. Забужко, С. Короненко, І. Малкович, І. Римарук)
План

 1. «…немов крізь пальці, витекли віки…»: есхатологічна модель світу (В. Герасим’юк, О. Забужко, С. Короненко, І. Малкович, І. Римарук) 

 2. Поетичний міф «малого провансу»: онтологічний аспект архетипу землі-матері

 3. (Н. Білоцерківець, В. Герасим’юк, С. Короненко, І. Малкович, П. Мідянка) 

 4. «І серцю стане природніше…»: натурфілософська модель художнього міфологізму (Н. Білоцерківець, П. Мідянка, С. Короненко) 


Завдання

  • Визначити основні складові міфологізму представників пізнього поетичного модернізму

  • Написати тези статті


Література

 1. Абрамс М.Г. Апокалипсис: Темы и вариации // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nationalism.org/patranoia/abrams-apocalypse.htm.

 2. Аверинцев С. Апокалиптика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.krugosvet.ru/articles/24/1002495/1002495al.htm. 3.

 3. Андрусяк І. Поет форми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dyskurs.narod.ru/Rymaruk.htm.

 4. Батурин С. Бермудський трикутник – аномальна зона // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/igor-rymaruk-bermudskyj-trykutnyk-anomalna-zona-pr.

 5. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 176 с.

 6. Бердяєв Н. Опыт эсхатологической метафизики // Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995. – С. 247–286.

 7. Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские паралели) // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 2. – С. 368–434.

 8. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005. – 263 с.

 9. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1992. – 118 с.

 10. Кісь Р. Передчуття великої агонії (Есхатологізм і танатологія російської душі) // Кісь Роман. Фінал Третього Риму (Російська ідея на зламі тисячоліть). – Львів, 1998.– 744 с.

 11. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії др. п. ХХ ст. // Слово і час. – 2002. – № 9. – С. 43–51.

 12. Москалець К. “Я недовго буду тут…” // Критика. – 2008. – № 10–11. – С. 39.

 13. Римарук І. Сльоза Богородиці. – К.: Дніпро, 2007. – 398 с.

 14. Римарук І. Бермудський трикутник. Книга триптихів. – К.: Брама, 2007. – 112 с.

 15. Рязанцева Т. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 106 с.

 16. Талалай Л. У чеканні третього листа // Літ. Україна. – 2002. – 7 лютого. – С. 3.

 17. Харлан О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918-1939). – К.: Освіта України, 2008. – 305 с.

 18. Хоменко О. Десять років довкола озера. Огляд українського літпроцесу в 1993-2003 р.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //dyskurs.narod.ru/Homenko.htm.


Семінар 5
«Стоїть душа віч-на-віч з самотою….»: художнє вираження екзистенціалу самотності (П. Гірник)
План

 1. Екзистенціалізм як складова пізньомодерністського поетичного дискурсу

 2. художнє вираження екзистенціалу самотності (П. Гірник)

 3. «Цей світ перевернутий…»: естетичне моделювання світу абсурду (О. Забужко)

 4. Мотив сам одності у системі пізнього українського модернізму


Завдання

  • Проаналізувати основні екзистенціали на матеріалі творчості одного з поетів

  • Написати тези статті


Література

 1. Вісімдесятники: Антологія нової української поезії / Упор. І.Римарука; передм. М.Рябчука. – Едмонтон: Вид-во Канадського ін-ту українських студій, 1990. – 205 с.

 2. Гарин И. Воскрешение Духа. – М.: Терра, 1992. – 689 с.

 3. Гірник П. Брате мій, вовче. Поезії / Передм. І.Римарука. – Львів: Кальварія, 2000. – 32 с.

 4. Гірник П. Коник на снігу. – К.: Факт, 2005. – 133 с.

 5. Гірняк М. Млово і мовчання: самоусвідомлення через іншого (в інтелектуальній прозі В.Домонотовича) // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 28–36.

 6. Долгов К. От Киркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. – М.: Искусство, 1990.– 456 с.

 7. Івашко В. Чи варто захищати чорного крота: Полемічні нотатки // Вітчизна. – 1987. – № 6. – С. 159–164.

 8. Логвиненко О. «…Їх так багато я сам»: Дещо про острів самотності у поетичному вимірі // Літературна Україна. – 2001. – 20 грудня. – С. 5.

 9. Моренець В. Проти безликої вічності // Вітчизна. – 1989. – № 7. – С. 172–176.

 10. Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибране. – К.: Дніпро, 1991. – С. 5–28.

 11. Рязанцева Т. Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність. – 2002. – № 3. – С. 117–127.

 12. Тернер В. Символ и ритуал. – М.: Наука, 1983. – 270 с.

 13. Токмань Г. Жар думок Євгена Плужника: Лірика як художньо-філософський феномен. – К., 1999. – 162 с.

 14. Шарден де Т. Феномен человека. – М.: Прогресс, 1987 – 278 с .

 15. Шумилович Б. Парадигма пізнього модернізму та американське мистецтво 1930-40-х рр. ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – 2003. – Вип. 3. – С. 238.