asyan.org
добавить свой файл
1
Питання до самоперевірки
1. Означення понять: випадкове явище, подія, величина. Що називають ймовірністю ? Яких випадкових подій вона стосується (одиничних чи масових) ?

2. Що розуміють під завданням закону розподілу ймовірностей випадкової величини ? Що визначає функція розподілу ймовірностей випадкової величини ? Умова її нормування.

3. Чому для реальних макросистем у більшості випадків ми спостерігаємо середні значення фізичних величин (параметрів стану) ?

4. Чому макросистеми не вивчають за допомогою класичної механіки ? У чому полягає сутність статистичного методу під час вивчення макроскопічних систем ?

5. Що визначає час релаксації ? Чому результати вимірів завжди дають середні значення величин за певний проміжок часу ?

6. Що називають середнім статистичним ? Сформулювати основне завдання статистичної теорії. Фізичний зміст функції статистичного розподілу.

7. Що характеризує термодинамічна ймовірність стану системи ? Який фізичний зміст величин, що входять до формули Больцмана ?

8. Чому ентропія системи у рівноважному стані максимальна ? Чому не існує приладу для вимірювання ентропії ? Чому ентропія механічного руху дорівнює нулю ? Чому процеси в природі є практично необоротними ?

9. Які термодинамічні процеси вам відомі? Запишіть відповідні їм рівняння.

10. Фізичний зміст законів статистичної термодинаміки. Межі застосування. Як змінюється ентропія ізольованої системи для оборотних і необоротних процесів ? Вода чи пар має більшу ентропію ?

11. Рівняння Гіббса-Гельмгольца. Якими властивостями володіють термодинамічні потенціали ? Яке число термодинамічних коефіцієнтів є незалежними ?

12. Фізичний зміст розподілу Максвелла. Чому дорівнює площина під кривою розподілу Максвелла ? Характерні швидкості молекул ідеального газу.

13. Фізичний зміст розподілу Больцмана. Які чинники впливають на розподіл частинок з висотою ?

14. Фізичний зміст теорем про рівнорозподіл енергії і теореми про віріал.

16. У чому полягає сутність методу квазікласичного наближення? Фізичний зміст хвильової функції рівняння Шредінгера. Що визначає тип симетрії хвильових функцій ?

17. Фізичний зміст розподілів Бозе-Ейнштейна і Фермі-Дірака. За яких умов настає “виродження” газу ?

18. Чим характеризується стан бозе-конденсації квантового газу ? Що визначає рівень Фермі та від чого він залежить ?

19. Чому електронний газ у металі не впливає на його теплоємність? Яким чином “включаються” ступені вільності ідеального квантового газу?

20. Квантова теорія теплоємності твердих тіл Ейнштейна-Дебая. Чи спростовує квантова теорія рівноважного електромагнітного випромінювання “ультрафіолетову катастрофу”?

21. Означення поняття “флуктуація випадкової величини”. Чому флуктуації кладуть межу чутливості вимірювальних приладів ? Фізичний зміст двох лем Гіббса в теорії флуктуацій.

22. Молекулярне розсіяння світла.

23. Формула Ейнштейна-Смолуховського та її експериментальне підтвердження. У чому полягає фізична сутність закону дифузії ?

24. Що вивчає фізична кінетика ? У чому полягає єдність процесів перенесення ? Означення понять: “ефективний діаметр”, “ефективний переріз” та “середня довжина вільного пробігу” молекули. Від чого вони залежать ?

25. Фізична сутність законів Фіка, Фур’є та в’язкості ? Зв’язок коефіцієнтів перенесення.

26. Які властивості ультрарозрідженого газу вам відомі ? Вакуум та його властивості.

27. Явище молекулярної ефузії. Ефект Кнудсена. Який результат дає термічна ефузія двох газів ? Який ефект називають радіометричним ? Як “працює” радіометр Крукса ?

28. Що спільного та чим різняться поняття “фаза” та “агрегатний стан речовини” ?

29. Поясніть, чому існує, як правило, одна газова фаза, а число рідких та особливо твердих фаз може бути достатньо великим ?

30. Які фазові переходи вам відомі та в чому полягає їх фізична сутність ? Навести приклади.

31. Означення поняття “хімічний потенціал системи”. Умови рівноваги фаз.

32. Фазові переходи першого роду. Фізичний зміст рівняння Клапейрона-Клаузіуса.

33. Фазові переходи другого роду. Фізичний зміст рівнянь Еренфеста.

34. Правило фаз Гіббса.

35. Чому криві плавлення і сублімації не можуть обриватися, як це має місце для кривої випаровування в критичній точці ?

36. Чому на діаграмі стану речовини у більшості випадків нахил кривої рівноваги кристала і рідини додатний ? Фазові діаграми та їх характеристика.