asyan.org
добавить свой файл
1
Оцінка “5” ( А )“відмінно” ставиться, якщо студент показав:

 • повне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи на синхронічному та діахронічному рівнях;

 • чітке знання жанрових форм, вміння співвідносити типологічно схожі явища сучасної української літератури та зарубіжних літератур;

 • ґрунтовні знання з граматики української мови;

 • виявлення обізнаності з проблемами розвитку української мови на сучасному етапі;

 • термінологічно точне знання літературознавчих та мовознавчих понять, їх правильне застосування;

 • вміння дати розгорнуту, логічно побудовану відповідь, яка демонструє ерудицію і глибокі знання студента, відповідає вимогам культури мови;

 • вільно використовує набуті теоретичні знання під час аналізу практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших літературознавчих, мовознавчих проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.


Оцінка “4,5” (В) "добре" ставиться, якщо студент показав:

 • загальне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи;

 • термінологічно точне знання літературознавчих та мовознавчих понять, але недостатнє вміння їх застосування;

 • практичні навички, що опираються на теоретичну підготовку;

 • вміння висловлювати свої міркування з приводу тих чи інших літературознавчих та мовознавчих проблем, але припускається певних неточностей і помилок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного.

Оцінка “4” (С) "добре" ставиться, якщо студент показав:

 • вміння аналізувати текст, проводити порівняльний аналіз творів недостатні, не спираються на літературознавчі знання;

 • вміння дати розгорнуту логічну відповідь, але бракує чіткої аргументації, мають місце мовні огріхи;

 • практичні навички поступаються теоретичній підготовці; домінує репродуктивний тип відповіді.

Оцінка “3,5” (Д) "задовільно" ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи;

 • у визначенні термінології допущені недоречності і невідповідності, недостатні вміння її застосування;

 • недостатньо сформовані вміння аналізувати текст, висловлюючи своє ставлення до тих чи інших літературознавчих проблем, проводити порівняльний аналіз творів;

 • відповідь неповна, основні положення недостатньо аргументовані, допущені мовні помилки.

Оцінка “3” (Е) "задовільно" ставиться, якщо студент показав:

 • неточності у знаннях, відсутність вмінь оцінювати факти та явища літературного та мовознавчого характеру;

 • слабкі навички самостійного аналізу теоретичних та практичних проблем, запропонованих студенту;

 • задовільні навички ведення наукової дискусії;

 • відповідь неповна, основні положення слабко аргументовані, допущені мовні помилки.

Оцінка "незадовільно" “2”(F) ставиться, якщо студент показав:

 • слабкі знання змісту літературознавчого та мовознавчого курсів, не опанував наукові першоджерела, художні тексти та літературно-критичні матеріали;

 • низький рівень лінгвістичних, історико-літературних та літературознавчих знань;

 • поверхову відповідь, наявність грубих помилок у фактичному матеріалі, мова бідна, невиразна.

Оцінка "незадовільно" “1”(X) ставиться , якщо студент показав:

 • відсутність знань змісту мовознавчого та літературознавчого курсів;

 • відсутність загально-гуманітарного та наукового мислення;

 • відсутність практичних навичок.