asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 10 11 12 13
2, N2, Ar, He;

 1. Нерухомою фазою в газо-рідинній хроматографії для виявлення та кількісного визначення спиртів є:

 1. сферохром, покритий шаром вініліну *

 2. сферохром, покритий шаром вазелінового масла;

 3. сферохром, покритий шаром парафіну;

 4. оксид алюмінію;

 5. активоване вугілля.

 1. В сечі було виявлено ацетон. Який метод ви використаєте для кількісного визначення ацетону:

 1. Йодометрію *

 2. гравіметрію

 3. алкаліметрію

 4. аргентометрію

 5. броматометрію

 1. Гравіметрію можна використати для кількісного визначення:

 1. ціанідів, фенолу і алкілгалогенідів *

 2. етиленгліколю

 3. формальдегіду

 4. тільки алкілгалогенідів

 5. тільки фенолу

 1. Для ідентифікації і кількісного визначення токсикологічно важливих речовин часто використовують метод газорідинної хроматографії. Для цього речовини у дозатор хроматографа можна вводити у таких агрегатних станах:

 1. рідкому і газоподібному *

 2. газоподібному і твердому

 3. рідкому і твердому

 4. рідкому

 5. газоподібному

 1. Відбулося отруєння спиртами. Які похідні спиртів використовуються в газохроматографічному аналізі?

 1. Алкілнітрити *

 2. Алкілнітрати

 3. алкілсульфіти

 4. алкілсульфати

 5. алкілацетати.

 1. Яку речовину можна виявити спектрофотометрично по реакції утворення поліметинового барвника:

 1. ціанідну кислоту *

 2. фенол

 3. формальдегід

 4. ацетон

 5. ацетатну кислоту

 1. В рідинній хроматографії застосовують такі нерухомі і рухомі фази:

 1. Тверда, рідинна;

 2. Тверда, газоподібна;

 3. Тверда або рідка, рідинна *

 4. Тверда або рідка, газоподібна;

 5. Рідка, рідинна.

 1. Від вмісту речовини у досліджуваному лікарському засобі в газовій і рідинній хроматографії залежить:

 1. висота або площа хроматографічного піку *

 2. час виходу хроматограми

 3. об’єм виходу хроматограми

 4. час утримування

 5. час або об’єм утримування

 1. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:

 1. Висоти хроматографічного піка і його площі від концентрації речовини *

 2. Часу утримування від концентрації речовини.

 3. Об’єму утримування від концентрації речовини.

 4. Ширини хроматографічного піка від концентрації.

 5. Висоти, еквівалентної теоретичній тарілці, від кількості речовини.

 1. В основі якісного аналізу в газовій і рідинній хроматографії лежить залежність від природи речовини:

 1. часу або об’єму утримування *

 2. ширини піку біля основи хроматограми;

 3. півширини хроматографічного піку;

 4. ширини піку на половині висоти;

 5. висоти або площі хроматографічного піку.

 1. При газохроматографічному визначенні хлорпохідних органічних речовин (хлороформ, тетрахлорметан) найкраще використати детектори:

 1. детектор електорного захоплення *

 2. хемілюмінесцентний;

 3. кондуктометричний;

 4. каторометр;

 5. спектрофотометричний.

 1. Для газовогохроматографа характерна наявність таких вузлів:

 1. інжектор, колонка, детектор *

 2. колонка, самописець, фотоелемент;

 3. самописець, детектор, фотопомножувач;

 4. монохроматогаф, детектор, колонка;

 5. призма, дифракційна решітка, детектор.

 1. Від вмісту речовини у досліджуваному об’єкті в газовій і рідинній хроматографії залежить:

 1. висота або площа хроматографічного піку *

 2. час виходу хроматограми

 3. об’єм виходу хроматограми

 4. час утримування

 5. час або об’єм утримування

 1. Хроматографія – це метод аналізу, який базується:

 1. на статичному йонному обміні

 2. на статичній сорбції речовини твердою фазою з її розчину

 3. на сорбції і десорбції речовини при переміщенні її в потоці рухомої фази вздовж нерухомого сорбенту *

 4. на статичній сорбції газоподібної речовини твердим сорбентом

 5. на статичному йонному обміні речовин-електролітів різними йонообмінниками

 1. Хроматографія базується на явищі:

 1. Сорбції *

 2. Рефракції

 3. Інтерференції

 4. Адсорбції

 5. Абсорбції

 1. Хроматограма – це зареєстрована в часі крива, яка показує зміну показів реєстратора хроматографа, в умовних одиницях С (умовні величини) від ...

 1. сили струму

 2. довжини хвилі

 3. часу або об’єму рухомої фази *

 4. довжини колонки

 5. напруги між електродами

 1. Основними характеристиками хроматографічного піку є:

 1. висота піку

 2. ширина піку

 3. час утримування

 4. площа піку

 5. всі перераховані *

 1. Висота хроматографічного піку – це ...

 1. відстань між точками піку на половині висоти

 2. відстань між точками піку на будь-якій висоті

 3. відстань від точки максимуму піку до нульової лінії *

 4. відстань від моменту виходу компонента, який не сорбується до моменту виходу даного компоненту

 5. відстань час від моменту введення проби до моменту виходу максимуму піку

 1. Час утримування – це ...

 1. відстань між точками піку на половині висоти

 2. відстань між точками піку на будь-якій висоті

 3. відстань від точки максимуму піку до нульової лінії

 4. відстань від моменту виходу компонента, який не сорбується до моменту виходу даного компоненту

 5. відстань час від моменту введення проби до моменту виходу максимуму піку *

 1. Якісною характеристикою речовини є:

 1. висота піку

 2. площа піку

 3. ширина піку

 4. час утримування або відстань утримування *

 5. число теоретичних тарілок

 1. Кількісними характеристиками речовини на хроматиграфічному піці є характеристика:

 1. час утримування

 2. виправний час утримування

 3. висота і площа піку *

 4. відносний час утримування

 5. відносний виправний час утримування

 1. Час утримування – якісна характеристика речовини, яка залежить від усіх нижче перерахованих факторів, крім:

 1. природи хроматографічної сполуки

 2. природи нерухомої фази

 3. природи рухомої фази

 4. показника заломлення речовини *

 5. температури колонки

 1. Час утримування – якісна характеристика речовини, яка залежить від усіх нижче перерахованих факторів, крім:

 1. природи детектора *

 2. природи рухомої фази

 3. природи нерухомої фази

 4. довжини колонки

 5. коефіцієнту розподілу речовини між рухомою і нерухомою фазами

 1. Час утримування – якісна характеристика речовини, яка залежить від усіх нижче перерахованих факторів, крім:

 1. способу введення проби у випарювач *

 2. природи рухомої фази

 3. природи нерухомої фази

 4. довжини колонки

 5. природи визначуваної речовини

 1. Час утримування – якісна характеристика речовини, яка залежить від усіх нижче перерахованих факторів, крім:

 1. швидкості рухомої фази і її природи

 2. коефіцієнту розподілу речовини між рухомою і нерухомою фазами

 3. природи нерухомої фази

 4. природи і температури детектора *

 5. типу колонки і температури термостатування

 1. Час утримування – якісна характеристика речовини, яка залежить від усіх нижче перерахованих факторів, крім:

 1. природи і маси нерухомої фази *

 2. розміру зерен твердого сорбенту у колонці і їх природи

 3. швидкості рухомої фази

 4. природи і швидкості рухомої фази

 5. форми випарювача і температури детектора

 1. У методі газової хроматографії нерухома фаза ... , а рухома ...

 1. твердий сорбент, газ

 2. твердий сорбент, рідина

 3. рідина, газ

 4. твердий сорбент або плівка рідини, газ *

 5. рідина, рідина

 1. Введення проби у газовому хроматографі виконується за допомогою:

 1. піпеток

 2. автоматично

 3. автоматично або мікрошприцем *

 4. дозуючих петель

 5. дозуючих петель або піпеток

 1. Який елемент не належить приладу в газовій хроматографії?

 1. детектор

 2. випарювач

 3. колонка в термататі

 4. реєстратор

 5. дегазатор *

 1. Який елемент не належить приладу в газовій хроматографії?

 1. випарювач

 2. дозатор

 3. колонка

 4. змішувач рухомої фази *

 5. детектор

 1. Який процес відбувається в хроматографічній колонці?

 1. процес сорбції розділюваних речовин

 2. сорбції і десорбції розділюваних речовин, в результаті якого відбувається розділення речовин *

 3. десорбція розділюваних речовин

 4. детектування розділюваних речовин

 5. ідентифікація розділюваних речовин

 1. Детектор призначений для ...

 1. розділення речовин

 2. прямої індентифікації

 3. прямого кількісного визначення

 4. виявлення змін в складі газу або розчину на виході з колонки *

 5. випаровування у газовому хроматографі

 1. Роль випарювача у газовому хроматографі:

 1. розділення речовин

 2. прямої індентифікації

 3. прямого кількісного визначення

 4. виявлення змін в складі газу або розчину на виході з колонки

 5. випаровування у газовому хроматографії *

 1. Який детектор не застосовується в методі газової хроматографії?

 1. катарометр

 2. ДЕЗ

 3. ПІД

 4. полуменевий

 5. спектрофотометричний *

 1. Який детектор не застосовується в методі газової хроматографії?

 1. катарометр

 2. ДЕЗ

 3. ПІД

 4. полуменевий

 5. флуоресцентний *

 1. Який детектор не застосовується в методі газової хроматографії?

 1. катарометр

 2. ДЕЗ

 3. ПІД

 4. полуменевий

 5. УФ-детектор *

 1. Катарометр є практично універсальним детектором в газовій хроматографії його робота базується на явищі:

 1. Теплопровідності *

 2. електропровідності

 3. флуоресценції

 4. зміни показника заломлення

 5. поглинання випромінювання<< предыдущая страница