asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 40 41
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Председник Скупштине Општине ___________________________

Октавијан Отонога

Број: 350-14/12-04

Дана: 03.05.2012.год.


ПРОСТОРНИ ПЛАН

ОПШТИНЕ AЛИБУНАР

iso-91_4color


image002 ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

Е - 2331


ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР: ДИРЕКТОР
Славица Пивнички, дип.инж.пејс.арх. Владимир Зеленовић, дип.инж.маш.

Нови Сад, мај 2012. године

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

НАРУЧИЛАЦ: СКУПШТИНА ОПШТИНА АЛИБУНАР


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: Јовановић Душан

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне

средине

ОБРАЂИВАЧ ЈП ''Завод за урбанизам Војводине''

ПЛАНА: Нови Сад, Железничка 6/III


ДИРЕКТОР: Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш.


Е - БРОЈ: 2331

ОДГОВОРНИ

ПЛАНЕР: Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх.

СТРУЧНИ ТИМ: Славица Пивнички, дипл.инж.пејс.арх.

Весна Просеница, дипл.инж.арх.

Лана Исаков, дипл.инж.арх. - мастер

Милко Бошњачић, маст.инж.геодез.

Далибор Јурица, дипл.инж.геодез.

Љиљана Јовичић Малешевић, дипл.екон.

др Оливера Добривојевић, дипл.пр.план.

Мирољуб Љешњак, дипл.инж.пољ.

Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.

Зорица Санадер, дипл.инж.елект.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.

Тања Топо, дипл.инж.заш.жив.сред.мастер

Теодора Томин Рутар, дипл.прав.

Оливера Његомир, дипл.мат.

Радојка Мишић,арх.техн.

Радослава Икрашевић,грађ.техн.

Драгана Мaтовић, дактилограф

Аљоша Дабић, копирант
СПОЉНА

САРАДЊА: Дејан Петровић, дипл.инж.шум.
САДРЖАЈ:

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО


УВОД 6

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 9

1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 9

1.1. ИЗВОД ИЗ ПП Р СРБИЈЕ 9

1.2. ИЗВОД ИЗ РПП АП ВОЈВОДИНА 17

1.3. ИЗВОД ИЗ ППППН СРП ''ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА'' 26

1.4. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2Х400 KV ТС "ПАНЧЕВО 2"-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ 29

2. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА У ФОРМИ ЗАКЉУЧКА 30

II ПЛАНСКИ ДЕО 36

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 36

1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА 36

1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА 37

2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 38

2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 38

2.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 38

2.3. ВОДЕ 39

2.4. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ 40

2.5. ПОТЕНЦИЈАЛИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 41

3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ 42

3.1. СТАНОВНИШТВО 42

3.2. ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА 43

3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 44

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 48

4.1. ПОЉОПРИВРЕДА И РИБОЛОВ, ШУМАРСТВО И ЛОВ 48

4.1.1. Пољопривреда и риболов 48

4.1.2. Шумарство и лов 52

4.2. ИНДУСТРИЈА 53

4.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ЗАНАТСТВО 54

5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 54

6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 56

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 56

6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 58

6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 62

6.3.1. Електроенергетска инфраструктура 62

6.3.2. Термоенергетска инфраструктура 63

6.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије 63

6.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 66

6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 67

7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 69

7.1. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 69

7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА 70

7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 72

7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 74

7.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 74

7.6. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 74

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 76

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 76

1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 76

1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 78

1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 80

1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 81

1.4.1. Грађевинско подручје насеља 81

1.4.1.1. Опис границе грађевинског подручја насеља уређених овим планом/шеме насеља (Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица, Локве, Јаношик, Николинци) 82

1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насељеног места 89

1.4.2.1. Опис граница грађевинског грађевинског подручја ван насеља 93

1.4.3. Биланс грађевинског земљишта 97

1.5. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 97

1.5.1. Уређење и изградња јавних објеката за целине и зоне за које плански документ садржи шематски приказ уређења 98

1.5.2. Биланс намене површина по насељима за које плански документ садржи шематски приказ уређења 99

1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 101

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура 101

1.6.1.1. Саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља 101

1.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура у грађевинском подручју насеља 105

1.6.2. Водопривредна инфраструктура 107

1.6.2.1. Водопривредна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља 107

1.6.2.2. Водопривредна инфраструктура у грађевинском подручју насеља 109

1.6.3. Енергетска инфраструктура 111

1.6.3.1. Електроенергетска инфраструктура 111

1.6.3.1.1. Електроенергетска инфраструктура у грађевинском подручју насеља 114

1.6.3.2. Термоенергетска инфраструктура (гасоводна и нафтоводна инфраструктура) 115

1.6.3.2.1. Термоенергетска инфраструктура ван грађевинског подручја насеља 115

1.6.3.2.2. Експлоатација нафте и гаса у грађевинском подручју и ван грађевинског подручја насеља 118

1.6.3.2.3. Гасоводна инфраструктура у грађевинском подручју насеља 119

1.6.4. Електронска комуникациона инфраструктура 121

1.6.4.1. Електронска комуникациона инфраструктура ван грађевинског подручја насеља 121

1.6.4.2. Електронска комуникациона инфраструктура у грађевинском подручју насеља 123

1.6.5. Јавне зелене површине у насељу и заштитни појасеви зеленила ван грађевинског подручја насеља 124

1.6.5.1. Јавне зелене површине у грађевинском подручју насеља 124

1.6.5.2. Заштитни појасеви зеленила ван грађевинског подручја насеља 124

1.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 125

1.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 126

1.8.1. Услови и мере заштите живота и здравља људи 126

1.8.2. Услови и мере заштите, уређења и унапређења животне средине 128

1.8.3. Услови и мере заштите, уређење и унапређење природних добара 129

1.8.3.1. Мере заштите био и геодиверзитета 129

1.8.3.1.1. Заштићена подручја 129

1.8.3.1.2. Подручје предвиђено за заштиту 130

1.8.3.1.3. Мере заштите станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја 130

1.8.3.1.4. Мере заштите еколошких коридора 131

1.8.3.1.5. Опште мере заштите биодиверзитета 131

1.8.3.1.6. Геолошко и палеонтолошко наслеђе 131

1.8.4. Услови и мере заштите, уређење и унапређење културних добара 132

1.8.5. Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа 134

1.8.6. Услови и мере заштите од ратних разарања 135

1.8.7. Услови и мере за обезбеђење енергетске ефикасности изградње 136

1.8.8. Услови и мере за обезбеђење приступачности површинама и објектима јавне намене лицима са посебним потребама у простору 137

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 137

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 137

2.1.1. Објекти за потребе пољопривредног домаћинства - салаши 137

2.1.2. Пољопривредни објекти и радни садржаји у функцији пољопривреде 138

2.1.3. Противградне станице 143

2.1.4. Површине за експлоатацију минералних сировина 143

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 143

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 144

2.3.1. Шумски путеви и објекти 144

2.3.2. Ловачке куће и ловни објекти 145

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА 145

2.4.1. Правила грађења у зони централних садржаја 145

2.4.2. Правила грађења у зони становања 147

2.4.3. Правила грађења у зони радних садржаја 156

2.4.4. Правила грађења у зони спорта и рекреације 161

2.4.5. Правила и услови комуналног и урбаног реда 162

2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 162

2.5.1. Правила грађења за радне зоне ван грађевинског подручја насеља (локације од 1 – 15) 162

2.5.2. Правила грађења за локалитет здравственог (велнес) туризма ''Бања Јаношик'' (локација 16) 163

2.5.3. Правила грађења за локалитет за риболовни туризам ''Бели багер'' (локација 17) 163

2.5.4. Правила грађења за зону туристичких садржаја и кућа за одмор (локација 18) 164

2.5.5. Правила грађења за зону кућа за одмор (локације 19/1,2,3 и 20) 165

2.5.6. Правила грађења за гробља ван грађевинског подручја насеља (локације 21 и 22) 166

2.5.7. Правила грађења за депонију комуналног и инертног отпада (локација 23) 166

2.5.8. Правила грађења за трансфер станицу (локација 23) 167

2.5.9. Правила грађења за постројења за пречишћавање отпадних вода –ППОВ (локација 24-26) 167

2.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЛИНИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ 168

2.7. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА 168

2.7.1. Заштитни појас јавних путева и заштитни пружни појас 168

2.7.2. Зона заштите надземних високонапонских водова 169

2.7.3. Зона ветроелектрана 169

2.7.4. Зона заштите коридора електронских комуникационих система веза 169

2.7.5. Зона заштите термоенергетске инфраструктуре 169

2.7.6. Зона заштите око објеката који се користе за заштиту од елементарних непогода – противградне станице 169

2.7.7. Зоне заштите СРП ''Делиблатска пешчара'' и зона станишта заштићених врста од националног значаја 170

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 170

3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 170

3.1.1. Смернице за израду планова генералне регулације 171

3.1.2. Смернице за израду планова детаљне регулације 172

3.2. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ 174

3.3. МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРАН ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 177

3.3.1. Територијални развој и кооперација са суседним јединицама локалне самоуправе 177

3.3.2. Прекогранична сарадња 179

3.4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 183

3.5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 184


Б) ГРАФИЧКИ ДЕО


Р. бр.

Назив рефералне карте

Размера

1.

Намена простора

1:50000

2.

Мрежа насеља и инфраструктурни системи

1:50000

3.

Туризам и заштита простора

1:50000

4.

Карта спровођења

1:50000

Назив шематског приказа
5.1.

План намене површина за насеље Добрица

1:5000

5.2.

План инфраструктуре за насеље Добрица

1:5000

6.1.

План намене површина за насеље Иланџа

1:5000

6.2.

План инфраструктуре за насеље Иланџа

1:5000

7.1.

План намене површина за насеље Јаношик

1:5000

7.2.

План инфраструктуре за насеље за насеље Јаношик

1:5000

8.1.

План намене површина за насеље Локве

1:5000

8.2.

План инфраструктуре за насеље Локве

1:5000

9.1.

План намене површина за насеље Николинци

1:5000

9.2.

План инфраструктуре за насеље Николинци

1:5000

10.1.

План намене површина за насеље Нови Козјак

1:5000

10.2.

План инфраструктуре за насеље Нови Козјак

1:5000

11.1.

План намене површина за насеље Селеуш

1:5000

11.2.

План инфраструктуре за насеље Селеуш

1:5000СПИСАК ТАБЕЛА И СЛИКА
ТАБЕЛЕ

СЛИКЕ


А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
следующая страница >>