asyan.org
добавить свой файл
1
Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110) включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ і залучених за трудовими угодами згідно з встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці.

Нарахування на заробітну плату (код 1120) включає в себе нарахування бюджетних установ (організацій) на фонд оплати праці бюджетних установ, у т. ч.:

— збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

— збір на обов’язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов’язкове медичне страхування, обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)

До цієї категорії належить придбання всіх предметів і матеріалів, оплата послуг, за винятком капітальних активів.

Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб і потреб, безпосередньо пов’язаних з профілем діяльності установи чи організацій, обладнання вартістю до 500 гривень, а також швидкозношуваних предметів, що служать менше одного року, продуктів харчування, медикаментів і перев’язувальних матеріалів, довідкових, офіційних і періодичних видань.

Сюди також зараховуються витрати на товари, що надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних сил.

Видатки на відрядження (код 1140)

До цієї категорії належать видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду, добових під час переміщення працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради та конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.

За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт і заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150)

Ця категорія включає придбання товарів військового призначення, військової техніки, інвентарю як короткотривалого, так і довготривалого використання; військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового призначення; придбання довгострокового обладнання для дитячих установ, соціально-культурних закладів тощо, що не належать до заходів спеціального призначення).

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

Сюди належать платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих потреб: теплопостачання; водопостачання і водовідведення; електроенергії; інших комунальних послуг.

Дослідження і розробки, державні програми (код 1170)

До цієї категорії належать витрати з виконання національних (державних) багатоцільових програм, що мають комплексний характер, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм.

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (код 1200)

Під відсотками розуміють платежі за користування грошовими позиками. Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов’язань.

Субсидії і поточні трансферти (код 1300)

До цієї категорії належать всі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні цілі. Таким чином, виключаються капітальні трансферти, що надаються для фінансування видатків на придбання капітальних активів або збільшення фінансового капіталу одержувача.

Капітальні видатки (код 2000)

Під капітальними видатками розуміють платежі для придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються одержувачам для придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов’язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (код 2100)

Передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купуються або створюються власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект). Сюди належать такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні фонди, в тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо. Ця категорія охоплює також платежі, спрямовані на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності.

Створення державних запасів і резервів (код 2200)

Сюди включаються витрати на закупівлі товарів для створення стратегічних і надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема державні фонди дорогоцінних металів і каміння, а також державний матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси, або оборотні матеріальні кошти, а також резервні фонди.

Придбання землі і нематеріальних активів (код 2300)

Ця категорія охоплює видатки з придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об’єктів і споруд, розміщених на них.

Також сюди включаються оплата права на використання надр, придбання нематеріальних активів.

Капітальні трансферти (код 2400)

Капітальні трансферти – це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними впродовж ряду років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їхнього одержувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з державного бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Нерозподілені видатки (код 3000)

До цієї категорії належать видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів АРК, обласних і місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.