asyan.org
добавить свой файл
1
Українське суспільство, поряд з іншим цивілізованим світом, прагне до справедливості, добробуту та свободи у самому широкому розумінні цих слів. Незважаючи на великі труднощі та перешкоди, Україна рухається шляхом демократичних змін, будівництва демократичної держави, тобто до справжнього народовладдя.

Одним з важливіших принципів вільної демократичної держави і основою народовладдя є верховенство Закону та його неухильне дотримання.

Основним Законом держави була та залишається Конституція, як втілення істотних прав людини (громадянина) на справедливість, свободу та добробут.

Конституція України приділяє особливу увагу питанню правового регулювання прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Така увага пов'язана з тим, що "…права і свободи людини і громадянина є найбільшою соціальною цінністю в державі». Із 161 статті Конституції 48 статтей стосуються прав та свобод людини та громадянина. Даному питанню присвячений дpугий pоздiл Конституції «Пpава, свободи та обов'язки людини i гpомадянина». Це один з найбiльших, надзвичайно важливих i, можна сказати, центpальних pоздiлiв. Даний pоздiл вiддзеpкалює змiст таких важливих, визнаних усiм свiтом, мiжнаpодно-пpавових актiв, як Загальна деклаpацiя пpав людини, Деклаpацiя пpо пpаво на pозвиток, Євpопейська конвен-цiя пpо пpава людини, Конвенцiя пpо пpава дитини тощо.

Права та свободи людини і громадянина можна умовно поділити на декілька розділів (за сферами суспільного життя):

Особисті (або природні) права й свободи складають першооснову правового статусу людини і громадянина. Більшість із них мають абсолютний характер, тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню. Ця група прав і свобод громадян забезпечує недопустимість посягання державних органів, громадських організацій, службових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і гідність людини та недопустимість свавільного позбавлення її життя. До особистих прав та свобод людини та громадянина відносяться:

 • рівність перед законом;

 • невід’ємне право на життя;

 • повага до честі і гідності;

 • вільний розвиток особистості;

 • свобода та особиста недоторканість;

 • недоторканість житла;

 • вільне пересування та вибір місця проживання;

 • свобода світогляду та віросповідання;

 • право на захист свого життя і здоров'я та життя і здоров'я оточуючих від протиправних посягань;

 • право на охорону здоров'я;

 • право на безпеку довкілля;

 • охорона законом від втручання в особисте та сімейне життя ;

 • вільний вступ до шлюбу та рівні права у шлюбі чоловіка та дружини;

 • таємниця листування, телефонних розмов та телеграфних повідомлень;

 • право на правову допомогу;

 • право на захист прав у суді;

 • право знати права та обов’язки;

 • право на свободу думки і
  слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Політичні права - передбачені для забезпечення можливості участі в здійсненні народовладдя, участі в управлінні державними суспільними справами. До політичних прав і свобод громадян України, закріплених Конституцією, відносяться:

 • право об'єднання в політичні партії, громадські організації та профспілки;

 • право на громадянство;

 • свобода слова, думки, поглядів та переконань;

 • право на збір, розповсюдження, поширення, збереження інформації;

 • свобода мітінгів, зборів, походів і демонстрацій;

 • право обирати та бути обраним;

 • право брати участь в управлінні державними справами та в референдумах;

 • вносити до державних та громадських організацій пропозиції та запити;

 • право на погашення збитків, спричинених незаконними діями посадових осіб;

 • право на оскарження дій посадових осіб, установ, організацій.

Соціально-економічні права - це можливості людини брати участь у виробництві матеріальних та інших благ. Ці права належать кожному громадянинові. Вони визначають місце людини в економічному і соціальному житті та складають основу правового статусу громадянина як працівника. За змістом Конституції, можна навести наступний перелік соціально-економічних прав та свобод:

 • право приватної власності;

 • право на підприємницьку діяльність;

 • право на працю, належні, безпечні умови праці, заробітну працю не нижчу мінімальної та відпочинок;

 • право на захист прав споживачів;

 • право на страйки з приводу економічних та соціальних питань.

Соціальні та культурні права - "надають можливість брати участь в розподілі матеріальних та суспільних благ, гарантують безпеку для життя і здоров'я, вільний шлях до духовних цінностей, передбачують можливість задоволення культурних потреб та їх розвитку". Відповідно до чинної Конституції, систему соціальних та культурних прав складають:

 • право на соціальне забезпечення та соціальний захист;

 • право на освіту;

 • свобода літературної,
  художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності;

 • право на результати своєї
  інтелектуальної, творчої діяльності;

 • право на використання здобутків культури та мистецтва.Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській області

Основоположні права та свободи людини та громадянина

визначені Конституцією України


Полтава

2010