asyan.org
добавить свой файл
1

Об’єднана формула Максвелла-Больцмана розподілу молекул за швидкостями


та у полі сил
Повна енергія молекули у потенціальному полі визначається її кінетичною і потенціальною енергією

.

Ця енергія є однаковою у будь-якій точці потенціального поля згідно із законом збереження енергії. Потенціальна енергія молекули залежить від її положення . Зміна потенціальної енергії спричиняє зміну і кінетичної енергії молекул, оскільки . Але середня кінетична енергія не змінюється, а отже, не змінюється і температура газу, оскільки вона є мірою кінетичної енергії молекул газу.

Давайте проаналізуємо поведінку газу у полі тяжіння Землі. Під час руху вгору потенціальна енергія молекул збільшується, а кінетична зменшується, бо повна енергія мусить залишатись стало. Але, за розподілом Больцмана, на велику висоту піднімається мала кількість молекул, тому усереднюється по меншій кількості молекул, і ця величина не змінюється. При рухові молекул униз зменшується їх потенціальна енергія, але збільшується кінетична. Але таку кінетичну енергію має більша кількість молекул, отже, усереднення не змінює .

Розподіл Больцмана пов’язаний із потенціальною енергією молекул, розподіл Максвелла – із кінетичною енергією. Із наведених міркувань випливає, що розподіл Больцмана не впливає на температуру газу, а отже, і на розподіл Максвелла. Це два абсолютно незалежних розподіли, оскільки незалежними є координати (Больцман) і швидкості (Максвелл) молекул.

Обидва ці розподіли можна об’єднати у єдиний розподіл Максвелла-Больцмана.

Нехай потенціальна енергія молекули у точці із координатами становить . Кількість молекул у одиничному об’ємі простору, де потенціальна енергія молекул дорівнює , визначається розподілом Больцмана

.

Виберемо елемент об’єму навколо заданої точки . Врахувавши, що

,

отримаємо кількість атомів, що лежить у околі точки з координатами із довільними швидкостями. Щодо околу точки з координатами , нагадаю, що їх координати лежать у проміжках.

Виділимо ті молекули, проекції швидкостей набувають значень у проміжках

;

;

.

Вираз для таких молекул запишемо як

.

Скориставшись розподілами Максвелла і Больцмана, отримаємо

,

або оскільки , рівняння набуває вигляду

.


Цей вираз вже є розподілом Максвелла-Больцмана молекул за швидкостями та у полі сил.


Легко показати, що із цього розподілу можна отримати окремо розподіли Максвелла та Больцмана. Знайдемо кількість молекул у одиниці об’єму з усіма можливими швидкостями за наявності потенціального поля. Для цього проінтегруємо формулу Максвелла-Больцмана по всіх можливих швидкостях

.

Скористаємось тим, що інтеграли є інтегралами Пуассона, отже

;

.

Отримали розподіл Больцмана. Так само можна від загального виразу перейти і до розподілу Максвелла. Справді, проінтегруємо по всіх просторових координатах розподіл за відсутності потенціального поля

;

.

Так само із узагальненого розподілу Максвелла-Больцмана отримали розподіл Максвелла для проекцій швидкостей.

По аналогії з попередніми функціями розподілу, вводятьфункцію розподілу Максвелла-Больцмана. Веде вона себе монотонно – із збільшенням енергії вона зменшується.


3_9.bmp
І останні зауваження щодо розподілів Максвелла, Больцмана та Максвелла-Больцмана. Вони отримані у припущенні, що рух молекул газу описується законами класичної механіки, де частинки можна відрізнити одну від одної. Тобто, якщо дві молекули помінялись місцями, то це змінює мікростан системи.

Але як насправді відрізнити одну частинку від іншої? Чим один атом водню відрізняється від іншого, або електрон від електрона? На відміну від класичної статистики, яку ми досі розглядали, квантова статистика розглядає розподіл тотожних частинок за квантовими станами. До речі, яке електрон відношення має до газу? Ми все розглядали для молекул, але якщо є сукупність частинок, до якої можна застосувати вимоги ідеального газу, яка рухається, співударяється, до неї можна частково застосувати отримані нами результати. Існують поняття електронний газ, фононний газ.
Розподіл Максвелла-Больцмана і квантові статистики
Поняття квантового стану є найголовнішим у квантовій теорії, ви будете з ним зустрічатись регулярно у наступних курсах фізики, а для нас зараз важливо, що квантовий стан характеризується певним набором чисел, які називають квантовими числами. Деякі квантові числа можуть бути пов’язані із енергією, інші – з іншими параметрами.

Сподіваюсь, ви знаєте, що елементарним частинкам властивий власний момент імпульсу, який має квантову природу і не пов’язаний з переміщенням частинки як цілого. Квадрат цього моменту дорівнює

,

де , а квантове число, яке називається спіном, і може набувати лише цілих та напівцілих значень . В залежності від значення спіну у кожному квантовому стані може бути або багато частинок (з цілим спіном), або лише одна (з напівцілим спіном).

Основних квантових статистик дві – Бозе-Ейнштейна (Айнштайна) та Фермі-Дірака. Підпорядкованість частинки якійсь із цих статистик визначається саме спіном. Частинки із цілим спіном описуються статистикою Бозе-Ейнштейна, а з напівцілим – Фермі-Дірака.

Статистика Бозе-Ейнштейна. Їй підпорядковані фотони (кванти світла), фонони (кванти коливань кристалічної ґратки), мезоні. Всі вони мають назву бозони і відрізняються один від одного частотою і, відповідно, і енергією . Я не буду вам зараз виводити формулу розподілу, вона має вигляді називається функцією розподілу Бозе-Ейнштейна.

Статистика Фермі-Дірака. Їй підпорядковані електрони, протони, нейтрино. Всі вони мають назву ферміони. Функція розподілу Фермі-Дірака має вигляд

,

де так звана енергія Фермі, зміст якої такий – немає жодної частинки з енергією більшою за енергію Фермі.

Ви бачите, що ці розподіли суттєва відрізняються від розподілу Максвелла-Больцмана. Але за умови експонента у формулах розподілу почне переважати другий доданок у знаменнику і набуде вигляду саме розподілу Максвелла-Больцмана

.

Але найцікавіше те, що це співпадіння формул (тобто крайніх випадків розподілів Бозе-Ейнштейна та Фермі-Дірака з розподілом Максвелла-Больцмана) не має анінайменшого фізичного змісту. Просто так співпало. Насправді немає частинок, які б підпорядковувались статистиці Максвелла-Больцмана. Але цей розподіл з математичної точки зору задовільно описує поведінку частинок у переважній більшості випадків. Таке співпадіння свідчить про універсальний характер всіх отриманих нами розподілів.