asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови

Держстату України

___________

Н.С. Власенко


«

12

»

12
2012 р.


РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 1 – відходи «Поводження з відходами»

1. Загальні положення1.1. Форма державного статистичного спостереження № 1 – відходи (річна) «Поводження з відходами» (далі – звіт) містить інформацію щодо обсягів утворення, поводження, розміщення відходів та інформацію стосовно об’єктів поводження з відходами.
1.2. Звіт уміщує дані за підсумками календарного року в одиницях вимірювання, які вказані у формі.
1.3. Звіт уключає інформацію про всі види відходів виробництва та споживання, за виключенням радіоактивних відходів.
1.4. Звіт не включає інформацію про речовини, що надійшли в атмосферне повітря і водні об’єкти зі стічними водами, а також про обсяги забруднених стічних вод, які передаються іншим підприємствам для очищення, дані про які відображають відповідно державне статистичне спостереження за формою № 2-тп (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» та статистична звітність за формою № 2-тп (водгосп) «Звіт про використання води».

Разом із тим звіт відображає відходи, одержані у процесі очистки газів та стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах і установках.
1.5. Звіт уключає інформацію за фактичними показниками, які визначаються на підставі типової форми первинної облікової документації


№ 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої
наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342, зареєстрованим у Мін’юсті 09.09.2008 за № 824/15515, технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної та бухгалтерської звітності, паспортів відходів, прибутково-видаткових документів (прибуткових і видаткових ордерів, актів про прийняття матеріалів, накладних на відпуск матеріалів та речовин, карток і відомостей складського обліку, документів на вивіз відходів з підприємства тощо).

2. Розділ І «Об’єкти поводження з відходами»2.1. Підрозділ І розділу І звіту містить інформацію про фактичну кількість та виробничу потужність установок для перероблення (утилізації та видалення) відходів, для яких підприємства отримали дозволи або реєстраційні документи, зокрема реєстрові карти об'єктів оброблення й утилізації відходів, затверджені наказом Мінприроди від 17.02.1999 № 41, зареєстрованим у Мін’юсті 18.03.1999 за № 169/3462.
2.2. Рядок 1.1 відображає дані щодо установок для спалювання відходів, які використовуються з метою отримання енергії (у тому числі сумісного спалювання), відходів на електростанціях і установках промислового спалювання, в результаті чого отримана енергія може бути використана для виробництва тепла або електроенергії.
2.3. Рядок 1.2 відображає дані щодо установок для спалювання відходів, основна мета яких полягає в тепловому переробленні відходів для зменшення їх об’єму, небезпечності й отримання інертного продукту, який може бути захоронено.
2.4. Рядок 1.3 відображає дані щодо установок для утилізації відходів, які здійснюють роботи з утилізації відходів, визначені у додатку 3 до цих Роз’яснень, за виключенням утилізації відходів з метою отримання енергії.
2.5. Рядок 1.4 відображає дані щодо установок для видалення (крім спалювання) відходів.
2.6. Підрозділ 2 розділу І звіту містить інформацію про показники, що характеризують місця видалення відходів, тобто спеціально відведені місця та об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноваженого органу у сфері поводження з відходами.
2.7. Графа 1 відображає загальну кількість місць та об’єктів видалення відходів (рядок 2.1), з яких окремо виділяється кількість місць і об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).

2.8. Графа 2 відображає проектний об'єм місць і об'єктів видалення відходів, передбачений для видалення відходів у звітному році (шламонакопичувачів, відстійників, хвостосховищ, могильників тощо) (рядок 2.1), з якого окремо виділяється проектний об'єм для об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).
2.9. Графа 3 відображає залишковий об’єм місць і об’єктів видалення відходів, який залишається до кінця звітного року, тобто максимальний об’єм, що залишився незаповненим для подальшого видалення відходів у майбутньому (рядок 2.1), з якого окремо виділяється залишковий об’єм для об’єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).
2.10. Графа 4 відображає проектну площу місць і об’єктів видалення відходів, передбачену для видалення відходів у звітному році (полігонів, складів і сховищ, які розміщуються на поверхні землі), з якої окремо виділяється проектна площа для об’єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).
2.11. Графа 5 відображає залишкову площу місць і об’єктів видалення відходів, яка залишається для видалення відходів до кінця звітного року, тобто максимальну площу, що залишилася незаповненою для подальшого видалення відходів у майбутньому (рядок 2.1), з якої окремо виділяється залишкова площа для об’єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).
3. Розділ ІІ «Поводження з відходами»
3.1. Рядок А містить дані про код відходу на рівні восьми знаків та його найменування згідно із Державним класифікатором відходів.
3.2. Рядок Б містить дані про код і найменування категорії відходів за матеріалом у відповідності з переліком кодів та найменувань категорій відходів за матеріалом згідно із додатком 1 до цих Роз’яснень.
3.3. Рядок В містить дані про код і найменування групи відходів за основним небезпечним складником у відповідності з переліком груп відходів за небезпечними складниками згідно із додатком 2 до цих Роз’яснень.
3.4. Рядок Г містить дані про код і найменування класу небезпеки відходів, який визначається у відповідності із чинними нормативними документами:
І клас – надзвичайно небезпечні, ІІ клас – високонебезпечні, ІІІ клас – помірно небезпечні; ІV клас – малонебезпечні.
3.5. Рядок Д містить дані про код і найменування відходів використаних пакувальних матеріалів і тари у відповідності з переліком використаних пакувальних матеріалів і тари згідно із додатком 4 до цих Роз’яснень.

3.6. Рядок 10 відображає обсяги відходів, які розміщені на об’єктах поводження з відходами, станом на 1 січня звітного року.
3.7. Рядок 11 відображає обсяги відходів, які протягом звітного року утворились безпосередньо на підприємстві, уключаючи вторинні відходи, які утворилися внаслідок операцій поводження з відходами (перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації, видалення відходів), яке здійснювало підприємство (без урахування відходів, які надійшли від інших підприємств (зі сторони)).
3.8. Рядок 12 відображає збільшення обсягів відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємства протягом звітного року, за рахунок виявлення не облікованих раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки тощо.
3.9. Рядок 13 відображає загальні обсяги відходів, що надійшли на підприємство протягом звітного року зі сторони, з різних джерел надходження, з метою їхнього подальшого оброблення для видалення, утилізації або тимчасового зберігання в очікуванні утилізації чи будь-якої операції видалення (за виключенням тимчасового зберігання в очікуванні збору, за місцем утворення відходів), подальшої утилізації та захоронення.

Дані рядка 13 дорівнюють сумі даних рядків 14, 15, 16, 17.
3.10. Рядок 14 відображає обсяги відходів, що надійшли протягом звітного року від виробничої сфери, а саме: відходи сільського господарства, мисливства та лісового господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, будівництва, оптової торгівлі відходами та ломом, оброблення відходів.
3.11. Рядок 15 відображає обсяги відходів, які утворилися протягом звітного року в домогосподарствах, а саме: відходи зібрані та визначені підприємствами і організаціями, які отримали дозволи на здійснення господарської діяльності щодо збору відходів, побутові відходи, утворені власним персоналом підприємств і організацій або їх клієнтами на виробничому майданчику, відходи домогосподарств.
3.12. Рядок 16 відображає обсяги відходів, що надійшли протягом звітного року від підприємств і організацій торгівлі, малого бізнесу, офісних будівель і установ (шкіл, лікарень, урядових будівель), відходів від обслуговування парків і садів, послуг із прибирання вулиць (вуличне сміття, листя, скошена трава, вміст контейнерів із сміттям) тощо.

3.13. Рядок 17 відображає обсяги відходів, які надійшли на підприємство з інших країн, тобто були ввезені у звітному році з метою їх подальшого оброблення, утилізації або видалення.
3.14. Рядок 18 відображає загальні обсяги спалених протягом звітного року відходів. Загальний обсяг спалених відходів уключає обсяги спалення відходів за кодами операцій спалювання у відповідності з переліком операцій спалювання згідно із додатком 3 до цих Роз’яснень.

Дані рядка 18 дорівнюють сумі рядків 101, 210, 211.
3.15. Рядок 25 відображає загальні обсяги відходів, які були протягом звітного року утилізовані, (перероблені). Загальна кількість утилізованих (перероблених) відходів уключає обсяги утилізованих (перероблених) відходів за кодами операцій утилізації у відповідності з переліком операцій, які можуть призвести до утилізації, рекуперації, рециркуляції, прямого, повторного чи альтернативного використання згідно із додатком 3 до цих Роз’яснень.

Дані рядка 25 дорівнюють сумі рядків 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

Звіт не відображає дані про подальший рух продукції, отриманої після утилізації (перероблення) (регенерована вхідна сировина, побічні продукти, що підлягають реалізації як сировина або використовуються в основному (побічному та іншому) виробництві, нові товарні продукти тощо).

3.16. Рядок 50 відображає загальні обсяги відходів, які були передані протягом звітного року іншим підприємствам для оброблення, утилізації (перероблення) відходів, а також зберігання або захоронення відходів як на об’єкти зберігання, захоронення відходів, що є в організації, так і на об’єкти зберігання, захоронення відходів, що належать іншим організаціям, які надають за угодою послуги зі зберігання, захоронення відходів.
3.17. Рядки 51, 53 відображають відповідно обсяги відходів, які були передані протягом звітного року на оброблення, утилізацію (перероблення), видалення підприємствам, що знаходяться в інших країнах та реалізовані фізичним особам.
3.18. Рядок 52 відображає загальні обсяги відходів, видалені протягом звітного року в спеціально відведені місця чи об’єкти, що належать цьому підприємству (сховища, накопичувачі, могильники, полігони та інші) для постійного зберігання або захоронення.

Загальний обсяг видалення відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти включає видалення відходів за кодами операцій видалення у відповідності з переліком операцій видалення у спеціально відведені місця чи об’єкти згідно із додатком 3 до цих Роз’яснень.

Дані рядка 52 дорівнюють сумі рядків 201, 202, 203, 204.

3.19. Рядок 60 відображає загальні обсяги відходів, видалені протягом звітного року в місця неорганізованого зберігання (несанкціоновані звалища – кар’єри, яри, а також в інші місця складування, де зберігання відходів пов’язане з можливим змішуванням різних видів відходів).
Загальний обсяг видалення відходів у місця неорганізованого зберігання включає видалення відходів за кодами операцій видалення у відповідності з переліком операцій видалення у місця неорганізованого зберігання згідно із додатком 3 до цих Роз’яснень.

Дані рядка 60 дорівнюють сумі рядків 212, 213, 214, 215.
3.20. Рядок 70 відображає загальні обсяги відходів, вилучені протягом звітного року з інших причин (знешкодження, уточнення за результатами проведення інвентаризації відходів на підприємстві, внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок тощо).
3.21. Рядок 71 відображає обсяги відходів, вилучені протягом звітного року внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок тощо.
3.22. Рядок 72 відображає загальні обсяги відходів, які розміщені на об’єктах поводження з відходами, станом на 31 грудня звітного року.

Рядок 72 = рядки (10 + 11 + 12 + 13 – 18 – 25 – 50 – 60 – 70) або

Рядок 72 = рядки (10 + 52).
3.23. Рядок 73 відображає обсяги відходів, які тимчасово розміщені у
спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи
видалення) на території підприємств, станом на 31 грудня звітного року.
4. Довідка «Осад промислових стоків у сухій речовині»
4.1. Довідка містить інформацію про обсяги фактичного утворення (рядок 80), видалення (рядок 81), спалення з отриманням енергії (рядок 82), спалення на суші (рядок 83) протягом звітного року осадів промислових стоків у сухій речовині, визначені за результатами лабораторних досліджень.
4.2. Рядок 90 відображає кількість найменувань відходів, щодо яких надана інформація в розділі ІІ.

Примітка. Термінологія, що застосовується у цих Роз’ясненнях, використовується виключно для заповнення форми звітності.

Директор департаменту статистики

сільського господарства та

навколишнього середовища О.М. Прокопенко

Додаток 1

до Роз’яснень щодо заповнення

форми державного статистичного

спостереження № 1 – відходи

«Поводження з відходами»
Перелік категорій відходів за матеріалом


Код кате-горії

Найменування категорії

01.1

Використані розчинники

01.2

Відходи кислот, лугів чи солей

01.3

Відпрацьовані оливи

01.4

Відпрацьовані хімічні каталізатори

02

Відходи хімічних препаратів

03.1

Хімічні осади та залишки

03.2

Осад промислових стоків

05

Відходи від медичної допомоги та біологічні

06

Металічні відходи

07.1

Скляні відходи

07.2

Паперові та картонні відходи

07.3

Гумові відходи

07.4

Пластикові відходи

07.5

Деревні відходи

07.6

Текстильні відходи

07.7

Відходи, що містять поліхлордифеніли

08

Непридатне обладнання

08.1

Непридатні транспортні засоби

08.41

Відходи акумуляторів та батарей

09

Тваринні та рослинні відходи

09.11

Тваринні відходи, отримані при виготовленні харчових

препаратів і продуктів

09.3

Тваринні екскременти, сеча та гній

10.1

Побутові та подібні відходи

10.2

Змішані та недиференційовані матеріали

10.3

Залишки сортування

11

Звичайний осад

11.3

Пуста порода від днопоглиблювальних робіт

12

Мінеральні відходи

12.4

Відходи згоряння

12.6

Забруднений ґрунт та забруднена пуста порода від днопоглиблювання

13

Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходиследующая страница >>