asyan.org
добавить свой файл
1 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека

Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125

(ISO 14520-8:2006, MOD)
ДСТУ 4466-8:2008

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04)
Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково – дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук; С. Пономарьов (науковий керівник); О. Шкоруп, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 вересня 2008 р. № 318

3 Національний стандарт відповідає ISO 14520-8:2006 Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8: HFC 125 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125), крім таблиць 4 та 5, де є відхили, якими передбачена можливість альтернативного вибору методу визначання мінімальної вогнегасної концентрації у разі гасіння вогнегасною речовиною HFC 125 і розділу 6, з якого вилучено рисунок 2

Ступінь відповідності – модифікований (MOD) Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14520-8:2006 Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8: HFC 125 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт (МС), який в Україні прийнято як національний стандарт (НС):

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

Позначення МС

Позначення НС, який відповідає МС

Ступінь відповідності

ISO 14520-1:2006 Physical properties and system design – Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1 : General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 1 . Загальні вимоги)

ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1 . Загальні вимоги (ISO 14520–1:2006, MOD)

Модифікований (MOD)

- змінено назву стандарту на «Системи газового пожежегасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

- змінено «ця частина ISO 14520» на «цей стандарт»;

- змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 14520-8:2006

bar

% by mass

cm3/mol

kg/m3

m3/kg

N/mm2

Познаки в цьому стандарті

бар

масова частка %

см3/моль

кг/м3

м3/кг

Н/мм2

Це зроблено для приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України;

- до структурного елемента «Бібліографічні дані» долучено ключові слова;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до ISO 14520-8:2006» у цей «Національний вступ» взято відомості про інші частини міжнародного стандарту ISO 14520, які разом із перекладом наведено нижче.

ISO 14520 складається з таких частин, об'єднаних загальною назвою: Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем):

Part 1: General requirements (Частина 1: Загальні вимоги);

Part 2: CF3I extinguishant (Частина 2: Вогнегасна речовина CF3I);

Part 5: FK-5-1-12 extinguishant (Частина 5: Вогнегасна речовина FK-5-1-12);

Part 6: HCFC Blend A extinguishant (Частина б: Вогнегасна речовина HCFC Суміш А);

Part 8: HFC 125 extinguishant (Частина 8: Вогнегасна речовина HFC 125);

Part 9: HFC 227ea extinguishant (Частина 9: Вогнегасна речовина HFC 227ea);

Part 10: HFC 23 extinguishant (Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23);

Part 11: HFC 236fa extinguishant (Частина 11: Вогнегасна речовина HFC 236fa);

Part 12: IG-01 extinguishant (Частина 12: Вогнегасна речовина IG- 01);

Part 13: IG-100 extinguishant (Частина 13: Вогнегасна речовина IG-100);

Part 14: IG-55 extinguishant (Частина 14: Вогнегасна речовина IG- 55);

Part 15: IG-541 extinguishant (Частина 15: Вогнегасна речовина IG- 541).

Частини 3, 4 та 7, які стосуються вогнегасних речовин FC-2-1-8, FC-3-1-10 та HCFC 124, відповідно, вилучено, оскільки ці речовини знято з виробництва.

Національні пояснення та національний відхил долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовком «Національне пояснення» та «Національний відхил». Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення наведено у додатку НА.

Копію нормативних документів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ДСТУ 4466 – 8:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека

Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125

СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность

Часть 8. Огнетушащее вещество HFC 125

GASEOUS FIRE – EXTINGUISHING SYSTEMS

Design, installation, testing, maintenance and safety

Part 8. HFC 125 extinguishant

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено конкретні вимоги до систем газового пожежогасіння, в яких як вогнегасну речовину використовують HFC 125. Він містить дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини, вимоги до системи пожежогасіння, її експлуатування і забезпечення безпеки, і стосується систем, що працюють за номінального тиску 25 бар та 42 бар, який створюють за допомогою азоту. Це не унеможливлює використовування інших систем.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 1 бар = 105 н·м–2 = 100 кПа.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У разі застосування цього стандарту необхідно виконувати положення таких документів, на які даються посилання. Якщо документ датовано, то наступні поправки або зміни до цього видання не застосовують. Для недатованих посилань застосовують останню редакцію документа, на який наведено посилання (в тому числі й поправки).

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire – extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14520 – 1:2006 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

В Україні чинний ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни і визначення, наведені в ISO 14520- 1.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИКОРИСТОВУВАННЯ

4.1 Загальні положення

Вогнегасна речовина HFC 125 повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

HFC 125 є безбарвним газом, що майже не має запаху та не проводить електричний струм, густина якого приблизно в чотири рази більша за густину повітря.

Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC 125 наведено в таблиці 2.

Вогонь за допомогою вогнегасної речовини HFC 125 гасять переважно за рахунок фізичного впливу і частково за рахунок хімічного впливу.

Таблиця 1 – Вимоги до вогнегасної речовини HFC 125

Характеристика

Вимога

Вміст основної речовини

Масова частка не менше ніж 99,6 %

Кислотність

Масова частка не більше ніж 3 х 10 – 4 % (3 ppm)

Вміст води

Масова частка не більше ніж 10 х 10 – 4 % (10 ppm)

Нелеткий залишок

Масова частка не більше ніж 0,01 %

Каламуть або осад

Невидимі
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ppm (part per million) – проміле (міліонна частина).

Таблиця 2 – Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC 125

Характеристика

Одиниці виміру

Значення

Молекулярна маса120,02

Точка кипіння за абсолютного тиску 1,013 бара

°С

– 48,09

Точка замерзання

°С

– 101

Критична температура

°С

66,02

Критичний тиск

бар (абс.)а

36,18

Критичний об'єм

см3/моль

210

Критична густина

кг/м3

573,6

Тиск пари за 20 °С

бар (абс.)а

12,05

Густина в рідкому стані за 20 °С

кг/м3

1218,0

Густина насиченої пари за 20 °С

кг/м3

77,97

Питомий об'єм перегрітої пари за тиску 1,013 бар і температури 20 °С

м3/кг

0,1972

Хімічна формула

Хімічна назва

CF3CHF2

Пентафторетан

а 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину HFC 125

Системи пожежогасіння об'ємним способом, в яких використовують вогнегасну речовину HFC 125, можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень, зазначених у розділі 4 ISO 14520-1.

Необхідні кількості вогнегасної речовини з розрахунку на одиницю об'єму захищуваного приміщення за різних концентрацій наведено в таблиці 3. їх визначено за методами, описаними у 7.6 ISO 14520-1.

Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для гасіння н – гептану об'ємним способом і поверхневих пожеж класу А наведено у таблиці 4, а інших горючих речовин — у таблиці 5.

Таблиця 3 – Кількості вогнегасної речовини HFC 125, необхідні для пожежогасіння об'ємним способом

Темпера-тура Т,

°С

Питомий об'єм пари S, м3/кг

Вимоги щодо маси вогнегасної речовини HFC 125 у розрахунку на одиницю об'єму захищуваного простору, m/V (кг/м3)

Нормативна концентрація, % (об) для пожежогасіння об'ємним способом

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14%

15 %

16 %

– 45

– 40

– 35

– 30

– 25

0,1497 0,1534 0,1572 0,1608 0,1645

0,5028 0,4907 0,4788 0,4681 0,4576

0,5809 0,5669 0,5532 0,5408 0,5286

0,6607 0,6447 0,6291 0,6151 0,6012

0,7422 0,7243 0,7068 0,6910 0,6754

0,8256 0,8057 0,7862 0,7686 0,7513

0,9109 0,8889 0,8675 0,8480 0,8290

0,9982 0,9741 0,9505 0,9293 0,9084

1,0874 1,0612 1,0356 1,0124 0,9896

1,1788 1,1504 1,1226 1,0975 1,0728

1,2724 1,2417 1,2117 1,1846 1,1579

– 20

– 15

– 10

– 5

0

0,1682 0,1719 0,1755 0,1791 0,1828

0,4475 0,4379 0,4289 0,4203 0,4118

0,5170 0,5059 0,4955 0,4855 0,4757

0,5880 0,5753 0,5635 0,5522 0,5410

0,6606 0,6464 0,6331 0,6204 0,6078

0,7348 0,7190 0,7042 0,6901 0,6761

0,8107 0,7933 0,7770 0,7614 0,7460

0,8884 0,8693 0,8514 0,8343 0,8174

0,9678 0,9470 0,9276 0,9089 0,8905

1,0492 1,0266 1,0055 0,9853 0,9654

1,1324 1,1081 1,0853 1,0635 1,0420

5

10

15

20

25

0,1864 0,1900 0,1935 0,1971 0,2007

0,4038 0,3962 0,3890 0,3819 0,3750

0,4665 0,4577 0,4494 0,4412 0,4333

0,5306 0,5205 0,5111 0,5018 0,4928

0,5961 0,5848 0,5742 0,5637 0,5536

0,6631 0,6505 0,6387 0,6271 0,6158

0,7316 0,7177 0,7047 0,6919 0,6794

0,8016 0,7864 0,7722 0,7581 0,7445

0,8733 0,8568 0,8413 0,8259 0,8111

0,9467 0,9288 0,9120 0,8953 0,8793

1,0219 1,0025 0,9844 0,9664 0,9491

30

35

40

45

50

0,2042 0,2078 0,2113 0,2149 0,2184

0,3686 0,3622 0,3562 0,3503 0,3446

0,4258 0,4185 0,4115 0,4046 0,3982

0,4843 0,4759 0,4681 0,4602 0,4528

0,5441 0,5347 0,5258 0,5170 0,5088

0,6053 0,5948 0,5849 0,5751 0,5659

0,6678 0,6562 0,6454 0,6345 0,6244

0,7318 0,7191 0,7072 0,6953 0,6842

0,7972 0,7834 0,7704 0,7575 0,7454

0,8642 0,8492 0,8352 0,8212 0,8080

0,9328 0,9166 0,9014 0,8863 0,8721

55

60

65

70

75

0,2219 0,2254 0,2289 0,2324 0,2358

0,3392 0,3339 0,3288 0,3239 0,3192

0,3919 0,3858 0,3799 0,3742 0,3688

0,4457 0,4388 0,4321 0,4256 0,4194

0,5007 0,4930 0,4854 0,4781 0,4712

0,5570 0,5483 0,5400 0,5318 0,5242

0,6145 0,6050 0,5957 0,5868 0,5783

0,6734 0,6629 0,6528 0,6430 0,6337

0,7336 0,7222 0,7112 0,7005 0,6904

0,7953 0,7829 0,7710 0,7593 0,7484

0,8584 0,8451 0,8321 0,8196 0,8078

80

85

90

95

0,2393 0,2428 0,2463 0,2498

0,3145 0,3100 0,3056 0,3013

0,3634 0,3581 0,3531 0,3481

0,4133 0,4073 0,4015 0,3959

0,4643 0,4576 0,4511 0,4448

0,5165 0,5090 0,5018 0,4948

0,5698 0,5616 0,5536 0,5459

0,6244 0,6154 0,6067 0,5982

0,6803 0,6705 0,6609 0,6517

0,7374 0,7268 0,7165 0,7064

0,7960 0,7845 0,7734 0,7625

m/V – вимоги щодо маси вогнегасної речовини (у кілограмах на кубічний метр), тобто маса вогнегасної речовини т (у кілограмах), яку потрібно подати з розрахунку на кубічний метр об'єму захищуваного простору V для досягнення в ньому зазначеної концентрації за даної температури;

V – чистий об'єм захищуваного простору (у кубічних метрах), тобто різниця між об'ємом захищуваного приміщення і об'ємом предметів, непроникних для вогнегасної речовини;Т – температура (у градусах Цельсія), тобто розрахункова температура у захищуваному приміщенні;

S – питомий об'єм (у кубічних метрах на кілограм); питомий об'єм перегрітої пари вогнегасної речовини HFC 125 за тиску 1,013 бар можна приблизно розрахувати за формулою:де k1 = 0,1825, k2 = 0,0007

с – концентрація (у відсотках), тобто об'ємна концентрація вогнегасної речовини HFC 125 за вказаної температури і абсолютного тиску 1,013 бар.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1:2008 (ISO 14520-1:2006, MOD) термін «нормативна концентрація для гасіння об'ємним способом» має відповідник англійською мовою: – «design concentration».следующая страница >>