asyan.org
добавить свой файл
1
НАЗВА ДОПОВІДІ (шрифт 16 pt, жирний, великі букви, центрований, без переносів)


Імя Прізвище (шрифт 14 pt, жирний)
Назва установи, адреса, е-mail (шрифт 14 pt, звичайний)


Тези мають бути одержані Оргкомітетом до 30 квітня 2005 р. Тези необхідно вислати у форматі MS-WORD 97/2000 як додаток (attachment) до листа на адресу: heureka@ktf.franko.lviv.ua.

Назва тез має бути центрована, написана великими буквами, шрифт 16 pt, жирний. Далі імена авторів (шрифт 14pt, жирний), за ними — назва установи та повна адреса. Використовуйте відступ (порожня стрічка) між назвою та іменами (16 pt), а також між назвою установи та текстом (12 pt).

Текст тез повинен бути написаний на одній стороні формату А4 (обсягом до 1 стор.), шрифтом Times New Roman 12 pt, віддалі між стрічками — одинарні, вирівнювання тексту — по ширині сторінки, без нумерації сторінок. Всі поля мають бути 2,5 см. Всі абзаци — без відступу. Віддаль між абзацами має бути 6 pt (після абзацу).

Змінні (крім грецьких символів) позначаються курсивом. Вектори мають виділятись жирним шрифтом.

Рівняння (посилатися так: Рів. 1, Рів. 2, …) мають виділятися відступом 0,5 мм. Використовуйте відступ (порожня стрічка) до рівняння і після. Рівняння мають нумеруватися послідовно. Номер рівняння має бути в круглих дужках біля правого поля сторінки. Знаки пунктуації проставляються після рівняння до номера рівняння, наприклад
c2 = a2 + b2. (1)
Нумерація посилань на використовувану літературу має бути в квадратних дужках. Рисунки додаються у формі файлів (формат tif або wmf).
Посилання на літературні джерела мають бути відокремлені від тексту порожньою стрічкою. Зразок оформлення літературних джерел приведений нижче:

[1] В.Б.Берестецкий, Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский, Квантовая электродинамика, Наука, Москва (1984), с.1.

[2] В.Г.Бар’яхтар, УФЖ, 39, 142 (1994).

[3] A.N.Stirling and D.Watson, in: Progress in Low Temperature Physics, ed. by D.F.Brewer, North Holland, Amsterdam (1986), v.10, p.683.

[4] К.Д.Громов, М.Э.Ландсберг, В сб. Тез. докл. Х Всесоюзной конференции по физике низких температур (Ташкент, 1986), Наука, Москва (1987), с.434.

[5] M.P.Elliot, V.Rumford and A.A.Smith, Preprint TH 4302-CERN (1988).

[6] А.Н.Шалимова, А.С.Крюков, Препринт ОИЯИ NP-16-22 (1987).

[7] Н.В.Васильев, Дисс... канд.физ.-мат. наук, МГУ, Москва (1985).