asyan.org
добавить свой файл
1


  Наукові публікації

  Нагорічної Ольги Степанівни,

  начальника науково-організаційного відділу ДНДІМС,

  к.п.н., РМС І рангу 1. Митна справа. У 3-х томах. Том 1: Навч.посіб. – Курс лекцій / За ред. Войцещука А.Д. – К.: Вид-во ТОВ “ВД “Мануфактура”, 2006. – 412 с.

 2. Митна справа. У 3-х томах. Том 3: Навч.посіб. – Курс лекцій / За ред. Войцещука А.Д. – К.: Вид-во ТОВ “ВД “Мануфактура”, 2006. – 440 с.

 3. Етика та етикет митника: Підручник / За ред.Войцещука А.Д. – К.: Вид-во ТОВ “ВД “Мануфактура”, 2006. – 276 с.

 4. Регулювання митної справи: Підручник / За заг. ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: видавництво “ІНТРАДА”, 2007. – 312 с.

 5. Порядок проходження служби в митних органах / За ред.
  А.Д. Войцещука. – Хмельницький, 2009. – 283 с.

 6. Кадровий менеджмент на шляху до міжнародних стандартів. ПІдручник. /За заг. ред. Войцещука А.Д.- Хмельницький: ПАВФ“ІНТРАДА”, 2011. – 406 с.

 7. Здійснення митної справи : Підр. / за заг. ред. Войцещука А.Д. Хмельницький: вид-во „ ІНТРАДА”, 2011. - 552 с.

 8. Нагорічна О.С., Казміренко С.М. Довідник із документування управлінської діяльності у митній службі. – Тернопіль: Крок, 2012. – 210 с.

 9. Нагорічна О.С. Ділова українська мова: навчальний посібник для працівників митних органів. – К.: ТП Прес, 2004. – 160 с. 1. Нагорічна О.С. Формування культури усного та писемного спілкування працівників митних органів: зб. наук. праць Нац. акад. ДПСУ
  ім. Б. Хмельницького / О.С. Нагорічна. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2003. – № 25, ч. II. – С. 256–260.

 2. Нагорічна О.С. Про діяльність центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для митної служби України / О.С. Нагорічна // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України: матер. Всеукраїн. наук.-теорет. конф., м. Хмельницький, 12 трав. 2006 р. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України
  ім. Б. Хмельницького, 2003. – С. 44–45.

 3. Нагорічна О.С. Формування культури ділового спілкування працівників митних органів України / О.С. Нагорічна // Шляхи удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників академії на сучасному етапі розвитку вищої освіти : матер. метод. конф., м. Хмельницький, 29 січ. 2003 р. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2003. – С. 52–55.

 4. Проблема вивчення державної мови в системі підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників митних органів. Вісник АМСУ – 2003. - № 3 – с. 86-88.

 5. Нагорічна О.С. Формування мовного етикету як невід’ємна складова професійної підготовки посадових осіб митної служби України / О.С. Нагорічна // Вісн. Акад. митної служби України. – 2004. – № 4 – С. 107–110.

 6. Нагорічна О.С. Практичне застосування української ділової мови у роботі з документами // Навчально-методичні матеріали. – Хмельницький, 2006. – 53 с.

 7. Торічний О.В., Нагорічна О.С. Особливості професійного навчання працівників митних органів у системі освіти дорослих // Збірник наукових праць № 38. Част. ІІ. – Хмельницький: вид-во Національної академії ДПСУ
  ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 14–149.

 8. Нагорічна О.С. Компоненти та критерії готовності працівників митних органів до професійної діяльності: зб. наук. праць Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького / О.С. Нагорічна. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – № 39, ч. II – С. 120–122.

 9. Нагорічна О.С. Педагогічна технологія підвищення рівня кваліфікації посадових осіб митних органів України та результати експериментальної перевірки її ефективності: зб. наук. праць Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького / О.С. Нагорічна. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – № 40, ч. II. – С. 141–144.

 10. Нагорічна О.С. Модель педагогічної технології впровадження особистісно-орієнтованого підходу в систему неперервної підготовки працівників митної служби України: зб. наук. праць Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького / О.С. Нагорічна. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – № 41. – С. 122–125.

 11. Нагорічна О.С. Організаційно-педагогічні умови впровадження особистісно-орієнтованого підходу неперервної підготовки працівників митної служби у систему післядипломної освіти працівників митних органів / О.С. Нагорічна // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2007. – № 11. – С. 80–82.

 12. Нагорічна О.С. Результати експерименту з перевірки ефективності технології впровадження особистісно-орієнтованого підходу у систему неперервної підготовки працівників митної служби / О.С. Нагорічна // Наук. вісн. Чернівец. Нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Випуск № 387. Сер. “Педагогіка та психологія”. – 2008. – С. 111–116.

 13. Нагорічна О.С. Пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва в галузі підвищення кваліфікації працівників митних органів (впровадження міжнародних стандартів) – Збірник наукових праць № 51. Серія: Педагогічні та психологічні науки / НАДПСУ ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. – 70-72 с.

 14. Нагорічна О.С. Навчальна практика як основоположна складова формування професійної компетентності працівника митної служби – тези доп. І Всеукраїнського наук.-практ. круглого столу «Практика як основоположна складова підготовки фахівців галузі знань «Економіка та підприємництво»: діалог із роботодавцями». - Хмельницький : ХКТЕІ, 2009. – с.71-74.

 15. Нагорічна О.С., Фесько Д.Л., Стопенчук С.М. Організаційно-правові аспекти діяльності митної служби України // Навчально-методичні матеріали.. – Хмельницький, 2009. – 95 c.

 16. Нагорічна О.С., Поташнікова Г.В. На допомогу керівникам митних органів // Навчально-методичні матеріали. - Хмельницький, 2009. – 60 с.

 17. Нагорічна О.С. Корпоративні тренінги у системі підвищення кваліфікації працівників митних органів (професійно-управлінська практика) - «Університетські наукові записки», 2010. - № 4 (36) - с. 355-359.

 18. Нагорічна О.С. Інноваційні підходи у підвищенні кваліфікації працівників митних органів: тези доп. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Серія: психолого-педагогічні й філологічні науки, (Хмельницький, 19 листопада 2010 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. - Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. – с.146.

 19. Нагорічна О.С. Приоритет опережающих технологий обучения в управлении качеством учебного процесса повышения квалификации // Міжнародний семінар «Підвищення кваліфікації персоналу й кіно логічних команд митних служб: міжнародний досвід, актуальні завдання та шляхи їх розв’язання» (12-14 жовтня 2011 року, Хмельницький).

 20. Нагорічна О.С. Професійна компетентність керівників: досвід Британської Королівської податкової та митної служб // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доп. II Всеукраїнської науково-методичної конференції, 27 жовтня 2011 р. – Хмельницький: ХмЦНП, 2011. - 224 с.

 21. Іващук І.О., Нагорічна О.С. Поступ відомчого закладу науки - запорука успішного розвитку митної справи в Україні «Митниця» № 5, 2012 – С. 28-29.