asyan.org
добавить свой файл
1
НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З КАРТОГРАФІЇ І ТОПОГРАФІЇ
При проведенні лабораторних робіт студенти набувають вміння застосовувати теоретичні знання для виконання певних елементів польових та камеральних (в приміщенні) топографічних робіт, виявляють їх особливості, працюють з приладами, які використо-вуються на виробництві. Навчальна практика є заключним етапом при вивченні курсу “Картографія з основами топографії”.

Метою практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань і практичних навиків, одержаних на лекціях та лабораторних заняттях, що повинно надати необхідну допомогу студентам у майбутній практичній діяльності.

Вчителям географії у своїй роботі необхідно вміти користуватись готовими картами і планами різноманітної тематики. Вони повинні мати елементарні навики створення найпростіших планів місцевості та тематичних карт.

В результаті проходження навчальної практики студенти повинні:

  • самостійно виконувати нескладні топографо-геодезичні вимірювання і роботи, необхідні для створення топографічних планів;

  • вміти аналізувати різноманітні топографо-картографічні матеріали;

  • розв’язувати за картами різноманітні задачі;

  • набути практичних навиків роботи з найпростішими геодезичними приладами.

На період практики академічна група ділиться на бригади. Бригади формуються під керівництвом старости групи із врахуванням бажання самих студентів. Кількість студентів в бригаді повинна бути 4-6 чоловік. Бригадира призначає староста групи, або керівник практики. В обов'язки бригадира входить: розподіл роботи між членами бригади при виконанні польових і камеральних робіт, закріплення за чле­нами бригади геодезичних приладів, учбових посібників, підтримання уч­бової і виробничої дисципліни, заповнення щоденника практики. Матеріальну відповідальність при втраті або пошкодженні приладів несе вся бригада.
Таблиця 1.1

Програма практики з картографії і топографії

Види робіт


Матеріали для звіту бригади

1

2

Завдання 1

Перевірки приладів

Акти перевірки теодоліта, нівеліра, сталевої стрічки.

Рекогностування місцевості та закріплення точок знімальної мережі

Схема планової знімальної мережі

Вимірювання довжин ліній

Відомість вимірювання довжин ліній

Вимірювання горизонтальних кутів

Журнал вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів

Вирахування координат точок планової знімальної мережі

Відомість вирахування координат точок планової знімальної мережі

Рекогностування місцевості для побудови висотної знімальної мережі

Схема висотної знімальної мережі

Технічне нівелювання висотної мережі

Журнал технічного нівелювання висотної знімальної мережі

Горизонтальне знімання ситуації місцевості

Абриси горизонтального знімання

Камеральні роботи при горизонтальному зніманні

Топографічний план в масштабі 1:500 з перерізом рельєфу через 0,5 метра

Завдання 2

Окомірне знімання місцевості

Польовий план знімання в масштабі 1:500

Оформлення плану окомірного знімання

План місцевості в масштабі 1:500

Завдання 3

Вимірювання віддалей кроками

Схема і розрахунки

Визначення віддалей: окомірне, за лінійними розмірами предметів, за середньою швидкістю руху

Схема і розрахунки

Визначення ширини перешкод, висоти предмету за тінню

Схема і розрахунки

Визначення кута: окомірне, за допомогою лінійки

Схема і розрахунки

Визначення крутизни схилу: кроками , транспортиром

Схема і розрахунки

Визначення сторін горизонту

Схема і розрахунки

Оформлення технічного звіту і здача заліку

ЗвітДодаток А. Перелік матеріалів звіту навчальної практики з картографії і топографії
Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука

Кафедра географії

Звіт

з навчальної практики з дисципліни

Картографія з основами топографії”


Керівник практики: Склад бригади:

(наукова ступінь, звання) 1.

(прізвище, ім’я та по батькові) 2.

3.

м. Рівне 20__ р.

Зразок титульної сторінки
А.1. Акт перевірки і компарування мірної стрічки

“____”_____________200__ р. м. Рівне

При обстеженні сталевої стрічки і __ шпильок студентами встановлено, що стрічка має __ штучних з’єднань і загальну довжину __ метрів. Шпильки придатні до роботи.

Таблиця А.1

Результати компарування


Кількість прийомів

Виміри на компараторі

Різниця, м

Середнє значення із вимірів

Відносна похибка

прямо

обернено

1

20,04

20,03

0,01

20,035

1:2003Відповідальний (прізвище та ініціали)

А.2. Акт перевірки теодоліта Т30 №________

“___”_____________200__ р. м. Рівне


Назва перевірок

Порядок виконання, результати вимірювання і висновки

Вісь циліндричного рівня на алідаді горизонтального круга повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта

Встановлюють рівень за напрямком двох піднімальних гвинтів…Відповідальний (прізвище та ініціали)
А.3. Акт перевірки нівеліра Н3 №________

“___”_____________200__ р. м. Рівне


Назва перевірок

Порядок виконання, результати вимірювання і висновки

Вісь круглого рівня повинна бути паралельна осі обертання нівеліра

Приводимо бульбашку круглого рівня піднімальними гвинтами…Відповідальний (прізвище та ініціали)
А.4. Схема планової знімальної геодезичної мережі

А.5. Відомість результатів вимірювання довжин ліній в теодолітному ході

Таблиця А.2

“____” ____________________ 200__ р.


Лінія

Виміри лінії

Різниця, м

Середнє значення із вимірів

Відносна похибка

прямо

обернено

1

249,44

249,52

0,08

249,48

1:3000

Відповідальний Перевірив
А.6. Журнал вимірювання горизонтальних кутів (див. табл. 3.1).

А.7. Відомість обчислення прямокутних координат точок знімальної мережі (див. табл. 3.2)

А.8. Схема висотної знімальної мережі.

А.9. Журнал технічного нівелювання висотної знімальної мережі (див. табл. 3.4).
Вимоги до оформлення:

1. Кожна задача починається з окремої сторінки, де пишуть умову задачі, приводять рисунок і короткий опис її розв’язку.

В звіті нумеруються всі сторінки крім титульної включаючи текстові і графічні матеріали.

Нумерація таблиць і рисунків проводиться окремо по кожному розділу з дотриманням зростаючої числової послідовності. Наприклад (рис. 2.1), що означає розділ 2 і порядковий номер 1.

У звіті підклеєні або підшиті матеріали (журнали, відомості, схеми і т.д.), що мають декілька листів, вважають за одну сторінку.

Нумерація сторінок підклеєних або підшитих матеріалів своя.

Кожен журнал чи відомість повинні закінчуватися текстом

“В журналі (відомості) заповнено ___ сторінок”. Бригадир:

(підпис)

“___”_____________200__ р.

Звіт закінчується текстом. “В звіті пронумеровано ___ сторінок, заповнено ___ сторінок, таблиць ___, рисунків ___”.

Бригадир:

(підпис)

“___”_____________200__ р