asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 9 10 11 12

2. Додаткова література2.1. Аникин А.В. Юность науки. - М.,1985.

2.2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М.,1993.

2.3. Кейнс.Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. В кн. Анталогия экономической мысли. Т.2, - М.,1992.

2.4. Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.,1993.

2.5. Основи економічної теорії. Підр. для студентів вузів Ю.Ніколенко, А.Демківський, В.Євтушевський. - К.,1994.

2.6. Основы экономической теории : Учебное пособие /Отв. ред. А.И.Щетинин, И.С. Горбач. Центр экономического образования ООО «Днепррост», 1999.

2.7. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К.: Урожай, 1985.

2.8. Про власність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24.

2.9. Про підприємництво. №785-ХІІ від 26 лютого 1991 р. – закони України. –К.: Верховна Рада України, Інститут законодавства,1996. Т.1. – с. 191-201.

2.10. Про підприємство: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №14.

2.11. Райзберг В.А. Рыночная экономика. - С.: Ахтиар, 1993.

2.12. Самуэльсон П. Экономика. В.2,- М.: НПО Алтай, 1994.

2.13. Современная экономика. Учебное пособие под общ. ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону,1997.

2.14. Фишер Г. Дорнбуш В.,Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело,1993.

2.15. Экономика. Учебник. Под. ред. А.С.Булатова. - М.,1996.

Зміст

Вступ........................................................................................................................


Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ...........................

1.1. Предмет політичної економії..........................................................................

1.2. Методи політичної економії ..........................................................................

1.3. Функції політичної економії...........................................................................

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ....................................................

2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва.......................

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей...........................

2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб...........................

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності........................

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв'язок з потребами, споживанням і виробництвом..................................................................................................

ТЕМА З. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА...................................

3.1. Економічна система: сутність і структурні елементи..................................

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.................

3.3. Економічні відносини як спосіб організації економічної системи............

3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації.................................

ТЕМА 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ..................................................................

4.1. Власність як економічна категорія................................................................

4.2. Структура власності........................................................................................

4.3. Особливості роздержавлення і приватизації в Україні...............................

ТЕМА 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА........

5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства.......................................................................................................

5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва..................................

5.3. Товар і його властивості..................................................................................

5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва.....................................

ТЕМА 6. ГРОШІ.......................................................................................................

6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.........................

6.2. Сутність і функції грошей...............................................................................

6.3. Закони грошового обігу..................................................................................

6.4. Інфляція та її форми. Грошові реформи........................................................

ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК......................................

7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види.......................................................

7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна.......................................

7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку...............................

ТЕМА 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ.................................

8.1. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти........................................................

8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування..............................................

8.3. Конкуренція і моделі ринків..........................................................................

ТЕМА 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ.............................................................................................

9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання...................

9.2. Ринки виробничих ресурсів............................................................................

9.3. Ринок капіталів................................................................................................

ТЕМА 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ.........

10.1. Ринкова інфраструктура................................................................................

10.2. Позичковий капітал і процент......................................................................

10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток.............................................

10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі..............

ТЕМА 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА....................................................................

11.1. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.....................................

11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл.....................................................

11.3. Витрати домогосподарств: споживання та заощадження.........................

ТЕМА 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО....................................

12.1. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.............................................

12.2. Капітал підприємства і його кругообіг........................................................

12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства...............

12.4. Підприємництво і його роль у ринковій економіці....................................

ТЕМА 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ.......................................................

13.1. Капітал як економічна категорія..................................................................

13.2. Капітал і праця. Робоча сила як товар.........................................................

13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці...............................................

ТЕМА 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ..................................

14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу.................

14.2. Земельна рента та її форми...........................................................................

14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві...............................

ТЕМА 15. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ...................................

15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку............

15. 2. Економічні функції держави.......................................................................

15. 3. Ринок і держава.............................................................................................

ТЕМА 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ........................................................................................................

16.1. Сутність і види економічного відтворення.................................................

16.2. Суспільний продукт і його форми...............................................................

16.3. Національне багатство, його сутність.........................................................

16.4. Ринок і кругообіг ресурсів і доходів.....................................................................

ТЕМА 17. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ....................................................................................................

17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення.........................

17.2. Розподіл національного доходу і формування доходів населення...........

17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання....................................

17.4. Споживання, національний дохід і заощадження......................................

ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ..........................................................................................

18.1. Зміст і типи економічного зростання...........................................................

18.2. Теорії і моделі економічного зростання......................................................

18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи................................

ТЕМА 19. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.............................................................................

19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність.............................................

19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб'єктивного фактора виробництва......

19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили..

ТЕМА 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА.....................................

20.1. Господарський механізм і його сутність.....................................................

20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.............

20.3. Державне регулювання економіки...............................................................

ТЕМА 21. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ.......................................

21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції...............................

21.2. Економічна система монополістичного капіталізму

21.3. Фінансово-монополістичний капітал..........................................................

ТЕМА 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ......

22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки.........................................................

22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної економіки..............

22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної економіки..................

22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах...................................

22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму.........................

ТЕМА 23. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ..............................................................................................................

23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика....................................

23.2. Об'єктивні і суб'єктивні умови формування моделі державного соціалізму.......................................................................................................

ТЕМА 24. ЗАКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК..................................................................................

24.1. Зміст і типи перехідної економіки...............................................................

24.2. Особливості економічних відносин країн, що розвиваються...................

24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах........

24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури...

ТЕМА 25. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО..............................................................

25.1. Світове господарство: сутність та структура..............................................

25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва.............................

25.3. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин..............................

25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації.....

ТЕМА 26. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.........

26.1. Світогосподарські зв'язки та їх форми........................................................

26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи............................................

26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу..........................................

26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини.................................................

26.5. Міжнародна трудова міграція......................................................................

ТЕМА 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ..............

27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.......

27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством..............................

Література............................................................................................................3

4

4

6

7
13

13

14

14

15
15

22

22

22

23

23

31

31

32

34

40
40

40

41

43

48

48

50

52

52

59

59

60

61

70

70

70

72
79

79

79

80

84

84

84

86

87

95

95

95

96

100

100

102

103

103

114

114

115

116

123

123

124

126

130

130

130

132
135

135

135

139

140
147

147

147

148

148
152

152

154

156
163

163

164

165
168

168

168

169
172

172

172

174

176

176

176

177

178

179
180

180
181
187

187

188

188

189

190

190

191

192

194

195

195

195

197

197

199

202

202

203

206
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Козелецький П.С.

Корягіна Т.В.

Курс лекцій


Дніпропетровськ - 2005


<< предыдущая страница