asyan.org
добавить свой файл
1


Д О Г О В І Р № ______

про організацію і проходження практики студентів на

виробництві, в установах і організаціях

Місто Київ “ 15 ” лютого 2012 р.
Міжнародний університет фінансів


в особі

ректора СМОЛЯР ЛЮБОВ ГАВРИЛІВНИ
діючого на підставі статуту, та

ТОВ «Колокол»

(повна назва підприємства,
установи, тощо)

в особі,

директора БОРИСОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА

, діючого на підставі

(посада, прізвище, ім`я по-батькові)

Статуту

, уклали договір:


1. П І Д П Р И Є М С Т В О зобов`язується:

1.1. Прийняти студентку групи ВМ-01-2М Воропаєву Анну Вікторівну

на практику згідно з календарним планом:


СпеціальністьКількість

ТермінКурс

Вид

студентів

практики

шифр

назва
практики

заявле-но

прийня-то

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

8

8.050201

Менеджмент організацій

5

Науково-дослідна

1

1

20.02.

2012

04.03.

2012


1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Створити студентам умови для вивчення нової техніки, передових технологій, інновацій.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов`язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів.

Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати відгук на кожного студента-практиканта, в якому відзначити ділові здібності студента, використання ним знань, здібності до самостійного вирішення питань, пов`язаних з конкретною роботою та якість підготовленого студентом звіту.
Д О Д А Т К О В І У М О В И
2. МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ зобов`язується:

2.1. Направити студентів на підприємство в строки, зазначені у календарному плані.

2.2. За два місяці до початку практики подати для погодження програму проведення практики і не пізніше як за тиждень-списки студентів-практикантів.

2.3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.4. Забезпечити учбово-методичне керівництво і контроль за практикою студентів.

Д О Д А Т К О В І У М О В И

3. З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

3.1. Проводити спільне розслідування нещасних випадків, що сталися з студентами під час практики.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом. Зміни і доповнення сторони вносять листом.

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному кожній стороні.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

МУФ: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, 1 корп., ліве крило

Підприємство: ТОВ «Колокол», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52-58

__________________________________________________________________________

Договір підписали:
Від МУФ Від підприємства

Ректор Керівник

_____________ Л.Г. Смоляр ______________ ( ______________ )

Бухгалтер Бухгалтер

_____________ Н.П. Андрушкова ______________ ( ______________ )

М.П. М.П.
“_____”____________ 20__ р. “_____”____________ 20__ р.