asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА

АКАДЕМІЯ ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Інфекційні хвороби – загальномедична проблема


Матеріали VII з'їзду інфекціоністів України

(27-29 вересня 2006 року, м. Миргород)

Тернопіль

"Укрмедкнига"

2006

ББК 55.14

І-73

УДК 616.9


Редакційна колегія:
заслужений діяч науки і техніки України, проф. М.А. Андрейчин, (відповідальний редактор), проф. Н.А. Васильєва, заслужений діяч науки і техніки України, академік АМН України, проф. Ж..І. Возіанова, проф. Г.М. Дубинська, доц. О.Л. Івахів (відповідальний секретар), заслужений лікар України, проф. С.О. Крамарєв, проф. В.П. Малий, проф. К.Л. Сервецький

ІSВN 966-673-094-4 ©Асоціація інфекціоністів України, 2006
ЛАФЕРОН І ПРОТЕФЛАЗИД У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГРИП ТА ІНШІ ГРВІ
В.Д. Москалюк, А.Г. Трефаненко, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська

Буковинський медичний університет, м. ЧернівціМасштаби захворюваності на грип та інші ГРВІ, частота ускладнень, значні економічні втрати вимагають постійного пошуку нових терапевтичних засобів, удосконалення схем лікування хворих.

Встановлено позитивний вплив на перебіг ГРВІ вітчизняного препарату рекомбінантного інтерферону - лаферону і протефлазиду - препарату з вираженими противірусними та імуномодулювальними властивостями. Однак робіт, присвячених вивченню ефективності лікування хворих на ГРВІ з одночасним застосуванням комбінації названих препаратів у літературі практично немає.

Мета роботи - вивчити вплив комбінації лаферону з протефлазидом на клінічну ефективність і стан імунітету у хворих на грип та інші ГРВІ.

Обстежено і проліковано 97 хворих військовослужбовців строкової служби віком від 18 до 22 років, серед них хворих на грип було 43, на інші ГРВІ - 54 особи (основна група), які отримували комплексне лікування з використанням протефлазиду по 10 крапель 3 рази на день впродовж 10 днів з одночасним інгаляційним введенням лаферону по 500 тис. МО 1 раз удень впродовж 3 днів. Контрольну групу становили 82 хворих на грип та інші ГРВІ з аналогічними клінічними проявами і тяжкістю перебігу хвороби, які отримували традиційну терапію із застосуванням лише протефлазиду (49 пацієнтів) або лаферону (33).

Ефективність лікування оцінювали за такими критеріями, як тривалість і ступінь вираження температурної реакції, синдрому інтоксикації, строки зникнення проявів катарального синдрому.

У більшості хворих, які отримували комплексну терапію з одночасним призначенням протефлазиду й лаферону (основна група), відмічено швидку регресію клінічних проявів захворювання: температура тіла нормалізувалась уже на 2-й день лікування, у контрольній групі - на 3-4-й день, біль голови зникав на 2-3-й день, у контрольній групі - на 4-5-й день. Швидше зникали і прояви катарального синдрому: тривалість нежиті при комбінованій терапії не перевищувала 4 днів, а кашлю - 5, у контрольній групі - понад 6 днів. Частота бактерійних ускладнень в основній групі була вдвічі меншою (4), порівняно з контролем (7).

Встановлено чіткий позитивний вплив комбінованої терапії і на клітинну ланку імунітету - нормалізацію ще до закінчення курсу лікування абсолютного числа лімфоцитів й імунорегулювального індексу з підвищенням рівня Т-хелперів, тоді як у пацієнтів контрольної групи до виписки ці показники залишалися зміненими.

У процесі лікування хворих як основної, так і контрольної груп не встановлено значного зростання титру специфічних антитіл, що, можливо, зумовлено швидким зменшенням антигенного навантаження в організмі хворих під дією як протефлазиду, так і лаферону, що підтверджує їх противірусну активність при ГРВІ. Однак це питання потребує подальшого вивчення.

Побічної дії протефлазиду і лаферону в обстежених хворих не відзначено.

Таким чином, комбіноване лікування хворих на грип та інші ГРВІ з одночасним застосуванням протефлазиду і лаферону, особливо при ранньому початку терапії, сприяє скороченню тривалості перебігу хвороби, нормалізації функції клітинного імунітету, зменшенню частоти ускладнень, нормалізації імунного стану, що підтверджує доцільність її проведення.