asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6
Питання до рисунків

 1. Що зображено на рис. 35 (температура 20о С?

 1. Ізотерма Арреніуса

 2. Ізотерма швидкості хім. реакції

 3. Ізобара швидкості хім. реакції

 4. *Ізотерма поверхневого натягу

 5. Ізотерма адсорбції
 1. На графіках (рис. 35) показано залежність поверхневого натягу від концентрації речовини. Графіки 1 і 2 побудовані для:

 1. Буферних розчинів

 2. Розчинів електролітів

 3. *Поверхнево-інактивних речовин

 4. Розчину мила

 5. Поверхнево-активних речовин
 1. На графіках (рис. 35) показано залежність поверхневого натягу від концентрації речовин у водних розчинах. Цифрою 3 позначено графік для:

 1. Розчину натрій гідроксиду

 2. Розчину хлоридної кислоти

 3. Поверхнево-індиферентних речовин

 4. Поверхнево-неактивних речовин

 5. *Поверхнево-активних речовин
 1. Яке рівняння наведено на рис. 39?

 1. *Рівняння адсорбції Гіббса

 2. Рівняння Вант-Гоффа

 3. Рівняння Генрі

 4. Рівняння Ленгмюра

 5. Рівняння Панета
 1. На рис. 39 наведено рівняння адсорбції Гіббса, у якому символ С означає:

 1. Поверхневий натяг

 2. *Концентрація розчину

 3. Газова стала

 4. Абсолютна температура

 5. Поверхнева активність
 1. На рис. 39 наведено рівняння адсорбції Гіббса, у якому символ Т означає:

 1. Температура за Цельсієм

 2. Концентрація розчину

 3. Газова стала

 4. *Абсолютна температура

 5. Поверхнева активність
 1. На рис. 39 наведено рівняння адсорбції Гіббса, у якому символ R означає:

 1. Число Фарадея

 2. Концентрація розчину

 3. *Газова стала

 4. Абсолютна температура

 5. Поверхнева активність
 1. На рис. 36 зображено графік:

 1. Залежності адсорбції від температури

 2. *Залежності адсорбції від концентрації речовини

 3. Залежності адсорбції від поверхневого натягу

 4. Залежності поверхневого натягу від температури

 5. Залежності поверхневого натягу від концентрації
 1. На рис. 42 зображено графік:

 1. Залежності адсорбції від температури

 2. Залежності адсорбції від концентрації речовини

 3. Залежності адсорбції від поверхневого натягу

 4. *Залежності поверхневого натягу від температури

 5. Залежності поверхневого натягу від концентрації
 1. На рис. 37 зображено будову поверхнево-активної речовини. Цифрою 1 позначено:

 1. Гідрофобну ділянку

 2. Вуглеводневий радикал

 3. *Гідрофільну головку

 4. Неполярну частину

 5. Ланцюг атомів карбону
 1. На рис. 37 зображено будову поверхнево-активної речовини. Цифрою 2 позначено:

 1. Гідрофобну головку

 2. Групу -ОН

 3. Гідрофільну головку

 4. *Неполярну частину

 5. Полярну частину
 1. З графіків на рис. 43 виберіть залежність поверхневого натягу від концентрації поверхнево-активної речовини:

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. *4

 5. 5

 1. На рис. 43 виберіть графік залежності поверхневого натягу від концентрації поверхнево-активної речовини – ізоамілового спирту:

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. *4

 5. 5
 1. Назвіть комплексну сполуку на рис. 8.

 1. *Калій гексаціаноферат (ІІІ)

 2. Калій гексаціаноферат (ІІ)

 3. Калій ціанід

 4. Ферум (ІІ) ціанід

 5. Ферум (ІІІ) ціанід
 1. Якою цифрою на рис. 8 позначено внутрішню координаційну сферу:

 1. 1

 2. *2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Якою цифрою на рис. 8 позначено атом комплексоутворювач:

 1. 1

 2. 2

 3. 5

 4. 4

 5. *3
 1. Якою цифрою на рис. 8 позначено ліганди:

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. *5.

 5. 4.
 1. Якою цифрою на рис. 9 позначено комплексоутворювач:

 1. 5.

 2. 4.

 3. 3.

 4. 2.

 5. *1.
 1. Якою цифрою на рис. 9 позначено ліганди:

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. *2

 5. 1
 1. Заряд комплексного іона у сполуці на рис. 9 дорівнює:

 1. 0

 2. +3

 3. *+2

 4. +1

 5. –2
 1. Якою цифрою на рис. 9 позначено зовнішню координаційну сферу:

 1. *4

 2. 5

 3. 3

 4. 2

 5. 1
 1. На рис. 9 назвіть атом комплексоутворювач:

 1. Сульфур

 2. *Купрум

 3. Гідроген

 4. Оксиген

 5. Нітроген
 1. На рис. 9 назвіть координаційне число комплексоутворювача.

 1. 1

 2. *4

 3. 2

 4. 5

 5. 6
 1. На рис. 9 назвіть ліганди:

 1. *Аміак

 2. Купрум-катіон

 3. Гідроген-катіон

 4. Оксиген

 5. Сульфат-аніон
 1. На рис. 9 назвіть іони зовнішньої сфери:

 1. Молекули аміаку

 2. Купрум-катіон

 3. Гідроген-катіон

 4. Оксиген-аніон

 5. *Сульфат-аніон
 1. На рис. 9 назвіть комплексну сполуку.

 1. Тетраамінокупрум(І) сульфат

 2. *Тетраамінокупрум(ІІ) сульфат

 3. Тетраамінокупрат(ІІ) сульфат

 4. Купрумтетрааміно сульфат

 5. Амоній сульфат
 1. Ступінь окиснення Натрію в сполуці на рис. 12 дорівнює:

 1. *+1

 2. -1

 3. +2

 4. -2

 5. -3
 1. Вкажіть комплексоутворювач в сполуці на рис. 12.

 1. *Аргентум +1

 2. Нітроген

 3. Оксиген-2

 4. Натрій

 5. Аргентум 0
 1. Вкажіть зовнішню сферу у комплексній сполуці на рис. 12.

 1. Натрій-аніон

 2. Нітрит-аніон

 3. Оксиген-аніон

 4. *Натрій-катіон

 5. Аргентум-катіон
 1. Серед сполук, зображених на рис. 4, виберіть речовину, за якою стандартизують розчин гідроксиду натрію.

 1. *1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 5.
 1. Титрантами методу нейтралізації є стандартні розчини кислот і лугів, які є вторинними стандартними речовинами. Виберіть речовину, за якою стандартизують розчин сульфатної кислоти (рис. 4).

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. *5.
 1. Як називається процес, що зображений на рис. 5?

 1. Приготування розчину.

 2. Вимірювання температури розчину.

 3. *Титрування розчину.

 4. Визначення електродного потенціалу.

 5. Визначення pH розчину.
 1. В титриметричному аналізі використовують різний мірний посуд. Для титрування використовують прилад, що зображений на рис. 5. Дайте назву мірного посуду, що зображений під цифрою. 1.

 1. Мірна колба.

 2. Конічна колба.

 3. Піпетка.

 4. *Бюретка.

 5. Циліндр.
 1. Для титрування використовують прилад, що зображений на рис. 5. Дайте назву посуду, що зображений під цифрою. 2.

 1. Мірна колба.

 2. *Конічна колба.

 3. Піпетка.

 4. Бюретка.

 5. Циліндр.
 1. Дайте назву посуду „а”, що зображений на рис. 6.

 1. *Мірна склянка.

 2. Мірна піпетка.

 3. Бюретка.

 4. Циліндр.

 5. Мірна колба.
 1. Дайте назву посуду„b”, що зображений на рис. 6.

 1. Мірна склянка.

 2. Мірна піпетка.

 3. Бюретка.

 4. *Циліндр.

 5. Мірна колба.
 1. Дайте назву посуду„c”, що зображений на рис. 6.

 1. Мірна склянка.

 2. Мірна піпетка.

 3. Бюретка.

 4. Циліндр.

 5. *Мірна колба.
 1. Дайте назву посуді „d”, що зображений на рис. 6.

 1. Мірна склянка.

 2. *Мірна піпетка.

 3. Бюретка.

 4. Циліндр.

 5. Мірна колба.
 1. Дайте назву посуді „e”, що зображений на рис. 6.

 1. Мірна склянка.

 2. Мірна піпетка.

 3. *Бюретка.

 4. Циліндр.

 5. Мірна колба.
 1. В якому об’ємному аналізі використовують речовину 3 (рис, 7), як вторинний стандарт?

 1. *Кислотно-основного титрування.

 2. Метод осадження.

 3. Комплексонометрія.

 4. Окисно-відновного титрування.

 5. Оксидиметрії.
 1. В якому об’ємному аналізі використовують речовину 2 (рис, 7), як вторинний стандарт?

 1. Кислотно-основного титрування.

 2. Метод осадження.

 3. Комплексонометрія.

 4. *Окисно-відновного титрування.

 5. Алкаліметрії.
 1. В якому об’ємному аналізі використовують речовину 5 (рис, 7), як вторинний стандарт?

 1. Кислотно-основного титрування.

 2. *Метод осадження.

 3. Комплексонометрія.

 4. Окисно-відновного титрування.

 5. Оксидиметрії.<< предыдущая страница