asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6
.

 • Іони OH- і H+.

 • *Іони Ca2+ і Mg2+.

 • Іони Fe2+

 • Якими речовинами обумовлена карбонатна твердість води?

  1. *Гідрогенкарбонатами Ca і Mg.

  2. Карбонатами Ca і Mg.

  3. Сульфатами Ca і Mg.

  4. Хлоридами Ca і Mg.

  5. Нітратами Ca і Mg

 • Якими речовинами обумовлена некарбонатна твердість води?

  1. Гідрогенкарбонатами Ca і Mg.

  2. Тільки сульфатами Ca і Mg.

  3. Тільки хлоридами Ca і Mg.

  4. *Сульфатами і хлоридами Ca і Mg.

  5. Нітратами Ca і Mg

 • Як називається твердість води, яка обумовлена присутністю гідрокарбонатів кальцію і магнію:

  1. Тимчасова або некарбонатна.

  2. *Тимчасова або карбонатна.

  3. Постійна або карбонатна.

  4. Постійна або некарбонатна.

  5. Загальна

 • Як називається твердість води, яка обумовлена присутністю хлоридів і сульфатів кальцію та магнію:

  1. Тимчасова або некарбонатна.

  2. Тимчасова або карбонатна.

  3. Постійна або карбонатна.

  4. *Постійна або некарбонатна.

  5. Загальна

 • Як можна усунути карбонатну твердість:

  1. *Прокип’ятити воду.

  2. Додати кальцій нітрат.

  3. Додати магній нітрат.

  4. Додати кальцій хлорид.

  5. Додати магній хлорид

 • Яким способом можна усунути тільки карбонатну твердість води:

  1. Пропусканням через іоніти.

  2. Содовим методом.

  3. *Кип’ятінням.

  4. Вапняним методом.

  5. Дистиляцією

 • При кип’ятінні твердої води на стінках посуду утворюється осад. Які речовини при цьому утворюються:

  1. CaCO3, MgO.

  2. *CaCO3, MgCO3.

  3. CаO, MgCl2.

  4. CaCO3, MgSO4..

  5. CaCl2, MgCl2.

 • Для пом’якшення води на практиці застосовують:

  1. Na2SO4.

  2. NaCl.

  3. MgSO4.

  4. *Na2CO3.

  5. NaOH

 • Тимчасова твердість води зумовлена солями:

  1. Карбонатами кальцію

  2. Сульфатами кальцію і магнію

  3. Хлоридами кальцію і магнію

  4. *Гідрогенкарбонатами кальцію і магнію

  5. Гідрогенкарбонатами калію

 • Постійна твердість води це:

  1. Кількість карбонатів кальцію

  2. *Кількість сульфатів і хлоридів кальцію і магнію

  3. Кількість гідрокарбонатів, сульфатів і хлоридів кальцію і магнію

  4. Кількість гідрокарбонатів кальцію і магнію

  5. Кількість карбонатів калію

 • Загальна твердість води зумовлена:

  1. Карбонатами кальцію

  2. Сульфатами кальцію і магнію

  3. *Гідрогенкарбонатами, сульфатами і хлоридами кальцію і магнію

  4. Гідрогенкарбонатами кальцію і магнію

  5. Карбонатами калію

 • Тимчасова твердість води зумовлена наявністю такої сполуки:

  1. CaCO3

  2. *Ca(HCO3)2

  3. CaSO4

  4. Ca(OH)2

  5. CaCl2

 • Постійна твердість води зумовлена наявністю такої сполуки:

  1. CaCO3

  2. Ca(HCO3)2

  3. *CaSO4

  4. Ca(OH)2

  5. Ca3(РО4)2

 • Твердість води виражається в таких одиницях:

  1. мл/л

  2. г/л

  3. *мг-екв/л

  4. г-екв/л

  5. моль/л

 • Вода є твердою, якщо містить сіль:

  1. NaCI

  2. KCI

  3. *CaCI2

  4. AICI2

  5. FeCI2

 • Трилон В застосовують як робочий розчин розчин в такому методі титриметричного аналізу:

  1. Нейтралізації

  2. Осадження

  3. Оксидиметрії

  4. *Комплексонометрії

  5. Аргентометрії

 • Метод комплексонометрії використовують для визначення:

  1. Кислот

  2. *Іонів металів

  3. Основ

  4. Солей

  5. Аніонів

 • Трилон В використовують для визначення:

  1. Тимчасової твердості води

  2. Постійної твердості води

  3. *Загальної твердості води

  4. Важкості води

  5. Легкості води

 • Метод комплексонометрії грунтується на реакції:

  1. Осадження

  2. *Комплексоутворення

  3. Нейтралізації

  4. Окиснення-відновлення

  5. Диспропорціонування

 • В методі комплексонометрії використовують такий робочий розчин:

  1. *Na-EDTA

  2. HCl

  3. NaOH

  4. AgNO3

  5. KMnO4

 • В методі комплексонометрії використовують індикатори:

  1. Іонні

  2. Адсорбційні

  3. Редокс-індикатори

  4. Кислотно- основні

  5. *Металохромні

 • При визначенні твердості води методом комплексонометрії використовують індикатор:

  1. Метилоранж

  2. *Еріохром чорний

  3. Фуксин

  4. Фенолфталеїн

  5. Лакмус

 • Індикатор еріохром чорний належить до такого типу індикаторів:

  1. Іонні

  2. Кислотно-основні

  3. *Металохромні

  4. Редокс-індикатори

  5. Адсорбційні

 • Індикатор еріохром чорний при визначенні твердості води методом комплексонометрії має такі забарвлення:

  1. Зелений → винно-червоний

  2. Винно-червоний → жовтий

  3. Синій → фіолетовий

  4. Червоний → оранжевий

  5. *Винно-червоний → синій

 • Координаційну теорію комплексних сполук запропонував:

  1. Менделєєв

  2. *Вернер

  3. Велер

  4. Генрі

  5. Арреніус

 • Згідно з теорією комплексних сполук

  1. Кислоти при дисоціації у водних розчинах утворюють катіон водню, а основи – гідроксид-іони

  2. *У молекулі комплексних сполук один з іонів позитивно заряджений і займає центральне місце

  3. Кислоти при дисоціації в даному розчиннику підвищують концентрацію катіонів, а основи підвищують концентрацію аніонів

  4. В суміші двох газоподібних речовин їх молекули повинні стикнутись, щоб між ними відбулась хімічна реакція

  5. Кожна пара атомів в молекулі втримується разом за допомогою електронної пари.

 • Для визначення загальної твердості води використовують:

  1. *Трилон В

  2. Перманганат калію

  3. 0.1н розчин соляної кислоти

  4. 0.1н розчин гідроксиду натрію

  5. 0.1н розчин гідроксиду кальцію

 • Комплексні сполуки - це:

  1. *Сполуки утворені в результаті координації іонів чи нейтральних молекул атомом або іоном хімічного елементу

  2. Сполуки, склад яких постійний і не залежить від способу їх одержання

  3. Сполуки, склад яких залежить від способу їх одержання

  4. Сполуки, склад яких змінний і залежить від способу їх одержання

  5. Сполуки, які практично не можливо одержати

 • Центральний атом комплексних сполук називають:

  1. Аніоном

  2. Лігандом

  3. Зовнішньою сферою

  4. *Комплексоутворювачем

  5. Меридіаном

 • Якщо заряд центрального іона 1+, то координаційне число буде становити:

  1. 4

  2. 6

  3. 8

  4. 1

  5. *2

 • З поданої формули визначте, який атом є комплексоутворювачем Fe4[Fe(CN)6]3

  1. N+5

  2. C+4

  3. Fe+3

  4. *Fe+2

  5. СN-

 • Виберіть комплексну сіль:

  1. 4[Fe(CN)6]

  2. K3PO4

  3. K2CO3

  4. KCI∙NaCI

  5. KH2PO4

 • Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б, утворює з катіонами металів, незалежно від їх валентності, комплексні сполуки у співвідношенні:

  1. 2:1

  2. 1:3

  3. 3:1

  4. 1:2

  5. *1:1

 • Який ступінь окиснення має центральний іон у сполуці Н2[PtCl6]?

  1. +3

  2. +6

  3. 0

  4. +2

  5. *+4

 • Жовта кров'яна сіль - це:

  1. Натрію гексаціаноферат (ІІ)

  2. *Калію гексаціаноферат (ІІ)

  3. Калію гексаціаноферат (ІІІ)

  4. Натрію гексаціаноферат (ІІІ)

  5. Натрію гексаціаноферат (І)

 • Червона кров'яна сіль - це:

  1. Натрію гексаціаноферат (ІІ)

  2. Калію гексаціаноферат (ІІ)

  3. *Калію гексаціаноферат (ІІІ)

  4. Натрію гексаціаноферат (ІІІ)

  5. Натрію гексаціаноферат (І)

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд Н2О називають:

  1. Гідрокси

  2. Гідро

  3. *Аква

  4. Гідроксид

  5. Вода

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд ОН- називають:

  1. Аква

  2. Гідридо

  3. *Гідрокси

  4. Гідро

  5. Вода

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд Сl- називають:

  1. Хлору

  2. Хлорат

  3. Хлорид

  4. *Хлоро

  5. Хлор

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд Br- називають:

  1. Брому

  2. Бромат

  3. Бромід

  4. Бром

  5. *Бромо

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд NH3 називають:

  1. Аміак

  2. *Амін

  3. Амоній

  4. Аміакато

  5. Гідразин

 • У номенклатурі комплексних сполук ліганд CN- називають:

  1. Ціанід

  2. *Ціано

  3. Тіоціанід

  4. Тіоціано

  5. Ізоціано

 • Хімічний зв’язок у комплексних сполуках між комплексоутворювачем і лігандами - це:

  1. Іонний зв’язок

  2. Водневий зв’язок

  3. Металічний зв’язок

  4. *Донорно-акцепторний зв’язок

  5. Ковалентний зв’язок

 • Число зв’язків комплексоутворювача з лігандами називають числом:

  1. Гідратації

  2. Заповнення

  3. Золотим

  4. *Координаційним

  5. Зв’язування

 • Число координаційних місць, яке займає один ліганд, називається:

  1. Координаційною сферою

  2. Дентантністю

  3. Валентністю

  4. *Координаційним числом

  5. Координаційним зв’язком

 • Заряд комплексоутворювача в сполуці [Co(NH3)4Cl2]ClO4 дорівнює:

  1. +4

  2. -4

  3. *+3

  4. +6

  5. +1

 • Координаційне число 6 найбільш характерне для комплексних сполук:

  1. Ag+

  2. *Fe3+

  3. K+

  4. Cu+

  5. Zn2+

 • Заряд комплексного іона [Al(OH)6] дорівнює

  1. +2

  2. -2

  3. *-3

  4. -2

  5. +3

 • Заряд комплексного іона [Cu(H2O)4] дорівнює:

  1. *+2

  2. +1

  3. -1

  4. -2

  5. +4

 • Яка просторова конфігурація характерна для комплексних сполук з координаційним числом 6

  1. *Октаедрична

  2. Тетраедрична

  3. Плоска квадратна

  4. Лінійна

  5. Хаотична

 • Яка просторова конфігурація характерна для комплексних сполук з координаційним числом 4

  1. Октаедрична

  2. *Тетраедрична

  3. Трикутна

  4. Лінійна

  5. Хаотична

 • Яка просторова конфігурація характерна для комплексних сполук з координаційним числом 2

  1. Октаедрична

  2. Тетраедрична

  3. Плоска квадратна

  4. *Лінійна

  5. Хаотична

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аквакомплекс

  1. K3[Fe(CN)6]

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. [Ag(NH3)2]OH

  4. *[Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. K2[PtCl6]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аквакомплекс

  1. *[Zn(H2O)4]Cl2

  2. K3[Cr(OH)6]

  3. [Cr(H2O2)6]Br3

  4. Na2[Zn(OH)4]

  5. CuSO4+H2O

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть гідроксокомплекс

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. *K3[Cr(OH)6]

  3. [Cr(H2O2)6]Br3

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. Al(OH)Cl2

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть гідроксокомплекс

  1. K3[Fe(CN)6]

  2. Al(OH)Cl2

  3. *[Ag(NH3)2]OH

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. [Zn(H2O)4]Cl2

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть ціанідний комплекс

  1. НСN

  2. *Na2[Fe(CN)5NO]

  3. [Ag(NH3)2]OH

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. K2[PtCl6]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть ціанідний комплекс

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. K2[Hg(SCN)4]

  3. [Cr(H2O2)6]Br3

  4. Na2[Zn(OH)4]

  5. *Na[Ag(CN)2]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть комплекс-аміакат

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. *K3[Cr(OH)6]

  3. Na3[Cr(NO2)6]

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. *[Сu(NH3)4]SO4

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть комплекс-аміакат

  1. НСN

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. *[Ag(NH3)2]OH

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. Na3[Co(NO2)6]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть катіонний комплекс

  1. K3[Fe(CN)6]

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. *[Ag(NH3)2]OH

  4. НСN

  5. K2[PtCl6]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аніонний комплекс

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. [Cr(OH)6]

  3. [Cr(H2O2)6]Br3

  4. *Na2[Zn(OH)4]

  5. CuSO4+H2O

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аніонний комплекс

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. *K3[Cr(OH)6]

  3. [Cr(H2O2)6]Br3

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. Al(OH)Cl2

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аніонний комплекс

  1. *K3[Fe(CN)6]

  2. Al(OH)Cl2

  3. [Ag(NH3)2]OH

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. [Zn(H2O)4]Cl2

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть катіонний комплекс

  1. НСN

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. [Ag(NH3)2]

  4. *[Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. K2[PtCl6]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть катіонний комплекс

  1. [Zn(H2O)4]

  2. K2[Hg(SCN)4]

  3. *[Cr(H2O2)6]Br3

  4. Na2[Zn(OH)4]

  5. Na[Ag(CN)2]

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть аніонний комплекс

  1. [Zn(H2O)4]Cl2

  2. [Cr(OH)6]

  3. *Na3[Cr(NO2)6]

  4. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. [Сu(NH3)4]SO4

 • З нижченаведених комплексних сполук виберіть катіонний комплекс

  1. НСN

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. *[Ag(NH3)2]OH

  4. [Cr(H2O)4Cl2]

  5. Na3[Co(NO2)6]

 • Яка з наведених сполук є катіонним комплексом?

  1. K3[Fe(CN)6]

  2. Na2[Fe(CN)5NO]

  3. H2[PtCl6]

  4. *[Cr(H2O)4Cl2]Cl

  5. K2[PtCl6]

 • Яка з наведених сполук є аніонним комплексом?

  1. *K3[Fe(CN)6]

  2. [Cr(H2O)4Cl2]Cl

  3. [Ag(NH3)2]OH

  4. [Ag(NH3)2]NO3

  5. [Ag(NH3)2]Cl

 • Який елемент сприяє загоєнню ран і його широко використовують в косметології та дерматології.

  1. Натрій

  2. Кальцій

  3. *Цинк

  4. Мідь

  5. Фосфор

 • Фосфатцементи — це речовини, які використовують у стоматології як пломбувальний матеріал. Катіони яких елементів входять до цих сполук:

  1. *Цинку та алюмінію

  2. Натрію та калію

  3. Амонію та феруму

  4. Натрію та аргентуму

  5. Купруму та гідрогену

 • Який елемент, крім кальцію, обов’язково необхідний для утворення кісток, формування емалі зубів та дентину?

  1. Натрій

  2. Калій

  3. Хлор

  4. *Фтор

  5. Бром

 • Із поданих елементів виберіть ті, що відносять до d-елементів

  1. Натрій, калій

  2. Кальцій, алюміній

  3. Фтор, хлор

  4. Бром, йод

  5. *Залізо, марганець

 • Із поданих лементів виберіть ті, що відносять до p-елементів

  1. Натрій, калій

  2. Кальцій, алюміній

  3. *Фтор, хлор

  4. Літій, берилій

  5. Залізо, марганець

 • Із поданих елементів виберіть ті, що відносять до s-елементів

  1. *Натрій, Калій

  2. Ванадій, Алюміній

  3. Флуор, Хлор

  4. Бром, Йод

  5. Ферум, Манган

 • Лужні метали - це:

  1. Кальцій, магній

  2. *Калій, натрій

  3. Ферум, марганець

  4. Сірка, вуглець

  5. Алюміній, бром

 • Хлор зустрічається в природі у вигляді хлоридів:

  1. Гідрогену

  2. *Натрію, калію, магнію

  3. Кальцію, фтору

  4. Оксигену, сірки

  5. Міді

 • Дигідрогенфосфат натрію це:

  1. Na3PO4

  2. Na2HPO4

  3. *NaH2PO4

  4. Na3PO3

  5. NaH2PO5

 • Для виявлення іонів Fe2+ використовують комплексну сіль:

  1. *Гексаціаноферат (ІІІ) калію

  2. Гексаціаноферат (ІІ) калію

  3. Карбонат калію

  4. Дигідрофосфат калію

  5. Фосфат калію

 • Солі натрію в організмі людини переважно знаходяться в розчиненому стані :

  1. В шлунку

  2. В печінці

  3. *В плазмі крові

  4. В цитоплазмі

  5. В ядрі клітин

 • До макроелементів належить:

  1. *Сульфур

  2. Йод

  3. Бром

  4. Фтор

  5. Алюміній

 • До макроелементів належить:

  1. Залізо

  2. Купрум

  3. *Натрій

  4. Манган

  5. Кобальт

 • До макроелементів належить:

  1. Ртуть

  2. Манган

  3. Купрум

  4. Бром

  5. *Кальцій

 • До мікроелементів належить:

  1. Карбон

  2. Сульфур

  3. *Йод

  4. Калій

  5. Кальцій

 • До мікроелементів належить:

  1. *Фтор

  2. Хлор

  3. Кальцій

  4. Оксиген

  5. Карбон

 • До мікроелементів належить:

  1. Натрій

  2. Калій

  3. Кальцій

  4. *Залізо

  5. Фосфор

 • До елементів органогенів не належить:

  1. Карбон

  2. Оксиген

  3. Гідроген

  4. Нітроген

  5. *Йод

 • До елементів органогенів не належить:

  1. Оксиген

  2. *Залізо

  3. Нітроген

  4. Сульфур

  5. Фосфор

 • До елементів органогенів не належить:

  1. Гідроген

  2. Сульфур

  3. Оксиген

  4. *Магній

  5. Нітроген

 • Відомо, що елементів органогенів є 6. Це Оксиген, Карбон, Гідроген, Сульфур, Нітроген. Якого елемента не вистачає:

  1. Хлор

  2. *Фосфор

  3. Калій

  4. Кальцій

  5. Йод

 • Іони якого з нижченаведених елементів зменшують збуджуючий вплив натрію на м’язи:

  1. Кальцію

  2. Хлору

  3. *Калію

  4. Йоду

  5. Заліза

 • Якого елемента найбільше в кістках, емалі зубів:

  1. Калію

  2. Сульфуру

  3. Флуору

  4. *Кальцію

  5. Натрію

 • Який елемент входить до складу гемоглобіну

  1. Магній

  2. Хром

  3. *Залізо

  4. Кобальт

  5. Сульфур

 • Нестача якого елементу в організмі спричинює порушення роботи щитовидної залози:

  1. Хлору

  2. Брому

  3. Фтору

  4. *Йоду

  5. Фосфору

 • Якісною реакцією на катіон кальцію є утворення білого осаду при додаванні

  1. Баритової води

  2. Аргентум нітрату

  3. Натрій хлориду

  4. Натрій сульфату

  5. *Оксалату амонію

 • Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність у розчині катіону Ca++?

  1. *(NH4)2C2O4

  2. NaBr

  3. HCl

  4. HNO3

  5. KCl

 • Солей якого металу багато у складі кісток людини?

  1. *Кальцію.

  2. Феруму.

  3. Цинку.

  4. Магнію.

  5. Натрію

 • Алюміній належить до:

  1. s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. *p - елементів.

  5. g – елементів

 • Натрій належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Калій належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Ферум належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Магній належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Йод належить до:

  1. s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. *p - елементів.

  5. g – елементів

 • Кальцій належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Фтор належить до:

  1. s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. *p - елементів.

  5. g – елементів

 • Хлор належить до:

  1. s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. *p - елементів.

  5. g – елементів

 • Бром належить до:

  1. s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. *p - елементів.

  5. g – елементів

 • Манган належить до:

  1. s - елементів;

  2. *d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • Цинк належить до:

  1. *s - елементів;

  2. d - елементів;

  3. f - елементів;

  4. p - елементів.

  5. g – елементів

 • В солі Мора присутній такий іон:

  1. Cl-;

  2. Al3+;

  3. Fe3+;

  4. *Fe2+.

  5. Co2+

 • В який колір забарвлює полум’я іон натрію:

  1. *Жовтий

  2. Фіолетовий

  3. Кармінно-червоний

  4. Зелений

  5. Синій

 • В який колір забарвлює полум’я іон калію:

  1. Жовтий

  2. *Фіолетовий

  3. Кармінно-червоний

  4. Зелений

  5. Синій

 • В який колір забарвлює полум’я іон літію:

  1. Жовтий

  2. Фіолетовий

  3. *Кармінно-червоний

  4. Зелений

  5. Синій

 • Концентрація іонів калію найвища:

  1. *Всередині клітини

  2. Міжклітинному середовищі

  3. Кістках

  4. Мозковій тканині

  5. Сечі

 • Концентрація іонів натрію найвища:

  1. Всередині клітини

  2. *Міжклітинному середовищі

  3. Цитоплазмі клітини

  4. Ядрі клітини

  5. Сечі

 • Який іон біогенного металу входить до складу фізіологічного розчину:

  1. Калію

  2. Кальцію

  3. *Натрію

  4. Купруму

  5. Цинку

 • Фізіологічний розчин – це розчин:

  1. 90% КСl

  2. 0,9% KCl

  3. 9% NaCl

  4. 0,09% NaCl

  5. *0,9% NaCl

 • У медичній практиці застосовують гіпертонічний розчин натрію хлориду. Яка його концентрація?

  1. 0,9%

  2. 90%

  3. *10%

  4. 0,1%

  5. 50%

 • Реактивом для якісного виявлення сульфат-йона є:

  1. *Йони барію.

  2. Йони калію.

  3. Червона кров’яна сіль.

  4. Індикаторний папір.

  5. Йони кальцію

 • Хімічний елемент Фосфор є:

  1. *p - Елементом.

  2. Неактивним неметалом.

  3. Активним металом.

  4. d-Елементом.

  5. Лужним металом

 • Реагентом для виявлення фосфат-йонів є:

  1. Червона кров’яна сіль.

  2. *Іони арґентуму.

  3. Катіони Гідрогену.

  4. Тіоціанат-йони.

  5. Іони хлору

 • Які алотропні модифікації характерні для фосфору?

  1. *A. Білий, червоний, чорний.

  2. B. Алмаз, графіт.

  3. C. Існує лише у вигляді однієї простої речовини.

  4. D. Озон, кисень.

  5. Е. Чорний, зелений, синій

 • Вкажіть іншу назву нашатирного спирту:

  1. Аміак.

  2. Амоній нітрат.

  3. *Розчин аміаку у воді.

  4. Розчин амоній хлориду в спирті.

  5. Медичний спирт

 • Які алотропні форми Карбону зустрічаються в природі?

  1. Білий, чорний, червоний.

  2. Пластичний, ромбічний, моноклінний.

  3. *Алмаз, графіт, карбін.

  4. Озон, кисень.

  5. Сажа, кокс, гума

 • В природі йод міститься у:

  1. Глауберовій солі.

  2. Сильвініті.

  3. Карналіті.

  4. *Деяких морських водоростях.

  5. Кухонній солі

 • Якісна реакція на хлориди – це реакція з:

  1. NaOH.

  2. BaCl2.

  3. HNO3.

  4. *AgNO3.

  5. NaI

 • Вкажіть у якому стані знаходяться в організмі людини калій і натрій

  1. У вільному стані

  2. У вигляді комплексних сполук з білками

  3. *У вигляді гідратованих йонів

  4. У вигляді неіонізованих солей

  5. Таких елементів в організмі немає

 • Яка допустима загальна твердість для питної води:

  1. До 5 мг-екв/л

  2. До 3 мг-екв/л

  3. *До 7 мг-екв/л

  4. До 10 мг-екв/л

  5. До 12 мг-екв/л

 • До складу цитохромів (переносників електронів в дихальному ланцюгу) входить хімічний елемент

  1. *Fe

  2. Cu

  3. Zn

  4. Au

  5. Ag

 • Для функціонування серцевого м’яза необхідним є хімічний елемент:

  1. Кальцій

  2. Хлор

  3. *Калій

  4. Йод

  5. Залізо

 • До складу шлункового соку входять іони

  1. *Cl-

  2. Mg2+

  3. Ca2+

  4. Co2+

  5. Br-

 • Для виявлення іонів Fe2+ використовують комплексну сіль:

  1. *Гексаціаноферат(ІІІ) калію

  2. Гексаціаноферат (ІІ) калію

  3. Карбонат калію

  4. Дигідрофосфат калію

  5. Фосфат калію

 • Сполуки якого елемента сприяють загоєнню ран і їх використовують в дерматології.

  1. Натрій

  2. Кальцій

  3. *Цинк

  4. Мідь

  5. Фосфор

 • До ультрамікроелементів належать

  1. Hg, Au

  2. *Co, Ag

  3. Au, Zn

  4. Ni, Fe

  5. Tl, S

 • До складу рослинного пігменту хлорофілу входять іони

  1. Хлору

  2. *Магнію

  3. Кальцію

  4. Кобальту

  5. Алюмінію

 • При взаємодії Са2+ з С2О42- утворюється:

  1. *Білий осад

  2. Жовтий осад

  3. Синій осад

  4. Червоний осад

  5. Зелений осад

 • Для виявлення іонів Fe3+ використовують комплексну сіль:

  1. Гексаціаноферат (ІІІ) калію

  2. *Гексаціаноферат (ІІ) калію

  3. Карбонат калію

  4. Дигідрофосфат калію

  5. Фосфат калію

 • Міцність зубної емалі забезпечується хімічним елементом:

  1. *Флуором

  2. Хлором

  3. Бромом

  4. Натрієм

  5. Калієм

 • Нестача якого хім. елемента в організмі спричинює зниження синтезу гормонів щитовидної залози:

  1. Хлору

  2. Брому

  3. Флуору

  4. *Йоду

  5. Фосфору

 • Біосинтез білка на рибосомах відбувається з участю іонів

  1. *Mg

  2. Fe

  3. Ag

  4. Cu

  5. Zn

 • Який елемент необхідний для утворення кісток, формування емалі зубів та дентину?

  1. Натрій

  2. Калій

  3. Хлор

  4. *Флуор

  5. Бром

 • Магній і ферум належать до:

  1. *s- і d- елементів

  2. d- і f - елементів

  3. s- і f- елементів

  4. s- і p- елементів.

  5. p- і d-елементів

 • Титрантом у визначенні буферної ємності ацетатного буферного розчину за кислотою є:

  1. Трилон В

  2. *Хлоридна кислота

  3. Перманганат калію

  4. Оцтова кислота

  5. Карбонатна кислота

 • Який робочий розчин використовують при визначенні буферної ємності за кислотою ацетатного буферного розчину?

  1. Трилон В

  2. 0,1М розчин перманганату

  3. 0,1М розчин оцтової кислоти

  4. 0,1М розчин карбонатної кислоти

  5. *0,1М розчин хлоридної кислоти

  1. При визначення буферної ємності ацетатного буферного розчину методом нейтралізації використовують такий індикатор:

   1. Фуксин

   2. Еріохром чорний

   3. *Метиловий оранжевий

   4. Перманганат калію

   5. Хромат калію

  2. Компаратор використовують для визначення:

   1. Тимчасової твердості води

   2. Біогенних елементів

   3. Галогенідів

   4. *рН розчину

   5. Загальної твердості води

  3. Компаратор використовують для визначення рН у методі:

   1. *Колориметрії

   2. Комплексонометрії

   3. Трилонометрії

   4. Осадження

   5. Оксидиметрії

  4. Який прилад використовують у колориметричному методі визначення рН розчину?

   1. Центрифугу

   2. Вольтметр

   3. *Компаратор

   4. Термометр

   5. рН-метр

  5. Який метод можна використати для визначення рН розчину?

   1. *Колориметрії

   2. Комплексонометрії

   3. Йодометрії

   4. Осадження

   5. Перманганатометрії

  6. Вкажіть метод визначення рН буферного розчину.

   1. Осадження

   2. Комплексонометрія

   3. Йодометрія

   4. *Колориметрія

   5. Перманганатометрія

  7. Виберіть індикатор для приблизного визначення рН буферного розчину

   1. Фуксин

   2. Еріохром чорний

   3. Хромат калію

   4. Перманганат калію

   5. *Універсальний індикатор

  8. Які індикатори використовують для визначення буферної ємності ацетатного буферного розчину:

   1. *Метилоранж, метиловий червоний

   2. Еріохром чорний

   3. Фуксин

   4. Перманганат калію

   5. Хромат калію

  9. Величина рН сироватки крові людини становить:

   1. 9,80

   2. *7,36

   3. 5,60

   4. 2,10

   5. 3,55

  10. Показник рН будь-якої буферної системи не залежить від:

   1. Константи дисоціації основи

   2. Концентрація спряженої основи

   3. Концентрації кислоти

   4. *Об’єму системи

   5. Співвідношення компонентів

  11. Як зміниться рН буферного розчину при розведенні в 5 разів:

   1. *Не зміниться

   2. Зменшиться на 0.5

   3. Збільшиться на 0.5

   4. Зменшиться на 1

   5. Зміниться на 1

  12. Що є кількісною мірою буферної дії буферного розчину:

   1. Еквівалент

   2. Активність іонів

   3. Молярна концентрація

   4. *Буферна ємність

   5. рН розчину

  13. Буферна ємність не залежить від:

   1. Концентрації компонентів.

   2. Кількості компонентів буферної системи

   3. Співвідношення компонентів

   4. *Об’єму буферної системи

   5. Складу буферної системи

  14. Що розраховують за рівнянням Гендерсона-Хассельбалха?

   1. Ізотонічний коефіцієнт

   2. Іонну силу

   3. *Водневий показник

   4. Електродний потенціал

   5. Осмотичний тиск

  15. Буферна ємність буферного розчину є максимальною, коли:

   1. Співвідношення компонентів = 0,1

   2. Співвідношення компонентів = 10

   3. Співвідношення компонентів = 4

   4. Співвідношення компонентів = 0,5

   5. *Співвідношення компонентів = 1

  16. Важливою характеристикою буферного розчину є:

   1. *Склад розчину

   2. Об’єм

   3. Температурний коефіцієнт

   4. Здатність до адсорбції

   5. Тиск

  17. До буферних систем крові не належить:

   1. Білкова

   2. Гідрокарбонатна

   3. Гемоглобінова

   4. Оксигемоглобінова

   5. *Ацетатна

  18. рН буферної системи не залежить від:

   1. Концентрації спряженої основи

   2. *Об’єму буферної системи

   3. Константи дисоціації основи

   4. Константи дисоціації кислоти

   5. Співвідношення компонентів

  19. Буферна ємність буферного розчину не залежить від:

   1. Концентрації компонентів

   2. Кількості компонентів буферної системи

   3. Константи дисоціації слабкої кислоти

   4. *Об’єму буферної системи

   5. Складу буферної системи

  20. Буферна ємність - це:

   1. Певна кількість слабкої основи, яку додають щоб змінити рН розчину на 2

   2. Певна кількість води, яку додають для зміни концентрації буферної системи

   3. Число моль слабкої кислоти, яку треба додати до 1 л буферного розчину, щоб змінити рН на 1

   4. Число моль слабкої основи, яку треба додати до 1 л буферного розчину, щоб змінити рН на 1

   5. *Число моль сильної основи або кислоти, яку необхідно додати до 1 л буферного розчину, щоб рН змінився на одиницю

  21. Якого кольору набуває лакмус в кислому середовищі?

   1. Жовтого

   2. Фіолетового

   3. *Червоного

   4. Синього

   5. Зеленого

  22. При якому значенні рН розчину фенолфталеїн забарвлює йоо в малиновий колір?

   1. 1

   2. *11

   3. 0

   4. 3

   5. 7

  23. Яка реакція середовища розчину, якщо рН=3

   1. Сильно лужна

   2. Слабо лужна

   3. *Кисла.

   4. Лужна.

   5. Нейтральна

  24. Фенолфталеїн у водному розчині калій гідроксиду набуває кольору:

   1. Зеленого.

   2. Безбарвного

   3. *Малинового

   4. Жовтого.

   5. Синього.

  25. У розчині сульфатної кислоти індикатор метиловий оранжевий набуває кольору:

   1. Фіолетового.

   2. Безбарвного

   3. *Червоного

   4. Синього

   5. Зеленого

  26. У розчині хлоридної кислоти індикатор лакмус набуває кольору:

   1. Білого

   2. *Червоного

   3. Синього

   4. Зеленого

   5. Оранжевого

  27. Вкажіть значення молярної маси кальцій хлориду:

   1. 28

   2. *111

   3. 90

   4. 36

   5. 50

  28. Вкажіть значення молярної маси натрій хлориду, г/моль:

   1. 28

   2. *58,5

   3. 90

   4. 36,5

   5. 50

  29. Вкажіть значення молярної маси калій хлориду, г/моль:

   1. 28

   2. *75,5

   3. 90

   4. 36,5

   5. 50

  30. Виберіть бікарбонатний буферний розчин

   1. Білок-кислота та білок сіль

   2. 4ОН і NН4СІ

   3. 2СО3 і NаНСО3

   4. NаН2РО4 і Nа2НРО4

   5. СН3СООН і СН3СООNа

  31. При рН = 6.5 реакція розчину є:

   1. Сильно кисла

   2. Слабко лужна

   3. *Слабко кисла

   4. Нейтральна

   5. Сильно лужна

  32. Який колір індикатора лакмусу в лужному середовищі:

   1. Зелений

   2. Червоний

   3. *Синій

   4. Безбарвний

   5. Жовтий

  33. Який перехід забарвлення індикатора метилоранжу при титруванні кислоти лугом?

   1. *Червоний - жовтий

   2. Зелений - синій

   3. Безбарвний - малиновий

   4. Фіолетовий - зелений

   5. Синій - жовтий

  34. Який перехід забарвлення індикатора метилоранжу при титруванні розчину лугу кислотою?

   1. Червоний - жовтий

   2. Зелений - синій

   3. Безбарвний - малиновий

   4. Фіолетовий - зелений

   5. *Жовтий - червоний

  35. Ацетатний буферний розчин складається з:

   1. СН3СООАg і СН3СООН

   2. (СН3СОО)2Са і СН3СООН

   3. Н2СО3 і NаНСО3

   4. СН3СООН і НСООН

   5. *СН3СООН і СН3СООNа

  36. При рН =8 реакція розчину:

   1. Сильно кисла

   2. *Слабко лужна

   3. Слабко кисла

   4. Нейтральна

   5. Сильно лужна

  37. Який колір індикатора фенолфталеїну в лужному середовищі:

   1. *Малиновий

   2. Зелений

   3. Голубий

   4. Безбарвний

   5. Жовтий

  38. Якому числу дорівнює іонний добуток води?

   1. Кв = 10-10

   2. в = 10-14

   3. Кв = 102

   4. Кв = 107

   5. Кв = 10-7

  39. Кислотно-основні індикатори за складом- це:

   1. Cолі слабких кислот

   2. Cолі сильних органічних кислот

   3. Cильні основи

   4. Cильні кислоти

   5. *Cлабкі органічні кислоти або слабкі основи

  40. В процесі нейтралізації сильної кислоти сильною основою утворюється:

   1. Cіль слабкої кислоти

   2. Основа

   3. *Сіль і вода

   4. Кислота і вода

   5. Кислота

  41. Який колір індикатора фенолфталеїну в кислому середовищі:

   1. Рожевий

   2. Червоний

   3. Голубий

   4. *Безбарвний

   5. Жовтий

  42. Закон еквівалентів формулюється так:

   1. Маса вихідних речовини дорівнює масі продуктів реакції

   2. Об’єми розчинів речовин відносяться між собою як невеликі цілі числа

   3. В рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул

   4. Об’єми реагуючих газів відносяться між собою як невеликі цілі числа

   5. *Речовини вступають у хімічні реакції в кількостях, які пропорційні їх еквівалентам

  43. Формула для розрахунку водневого показника:

   1. рН = - lg[Н+] lg[ОН-]

   2. рН = lg[Н+] lg[ОН-]

   3. рН = - lg[ОН-]

   4. *рН = - lg[Н+]

   5. Кв = [Н+][ОН-]

  44. Водневий показник - це:

   1. *Від’ємний десятковий логарифм концентрації катіонів гідрогену

   2. Різниця концентрації гідроксид іонів і гідрогену

   3. Десятковий логарифм концентрації іонів гідроксиду

   4. Добуток концентрації гідроксид іонів і гідрогену

   5. Логарифм концентрації гідроксид-іонів

  45. Який колір індикатора метилового червоного у лужному середовищі:

   1. Безбарвний

   2. Фіолетовий

   3. *Жовтий

   4. Синій

   5. Червоний

  46. Методом нейтралізації не можна визначити:

   1. Слабкі основи і сильні кислоти

   2. Сильні кислоти та основи

   3. *Окисники

   4. Слабкі кислоти

   5. Сильні кислоти

  47. Який колір індикатора метилового оранжевого в кислому середовищі:

   1. Безбарвний

   2. Оранжевий

   3. Блакитний

   4. Синій

   5. *Червоний

  48. Які значення показника рН у лужному середовищі:

   1. рН › 1

   2. рН ‹ 1

   3. рН = 7

   4. рН ‹ 7

   5. *рН › 7

  49. Іонний добуток води - це:

   1. Різниця концентрації іонів Н+ і ОН-

   2. *Добуток концентрації іонів водню і гідроксилу

   3. Логарифм концентрацій

   4. Сума концентрації іонів Н+ і ОН-

   5. Добуток розчинності

  50. Які значення показника рН у кислому середовищі:

   1. рН › 10

   2. рН = 12

   3. рН = 7

   4. *рН ‹ 7

   5. рН › 7

  51. Яке значення показника рН у нейтральному середовищі:

   1. рН › 10

   2. рН = 12

   3. *рН = 7

   4. рН ‹ 7

   5. рН › 7

  52. Для вимірювання рН розчину використовують прилад:

   1. Ареометр

   2. *рН-метр

   3. Фотоелектроколориметр

   4. Центрифугу

   5. Вольтметр

  53. Реакція нейтралізації у водних розчинах - це реакція між:

   1. Сильними основами

   2. Слабкими основами

   3. *Кислотою і основою

   4. Cлабкими кислотами

   5. Cильними кислотами

  54. При прямому титруванні до розчину досліджуваної речовини додають з бюретки:

   1. Воду

   2. Фізіологічний розчин

   3. Слабку кислоту

   4. Індикатор

   5. *Робочий розчин

  55. рН розчину дорівнює 2. Яка концентрація катіонів гідрогену в розчині, моль/л?

   1. 0,001

   2. *0,01

   3. 0,1

   4. 1,0

   5. 0,2

  56. За теорією Бренстеда-Лоурі буферна система складається з кислоти і …:

   1. *спряженої з нею основи

   2. слабкої основи

   3. солі сильної основи

   4. сильної основи.

   5. солі слабкої основи.

  57. Зона переходу забарвлення індикатора фенолфталеїну 8-10. Який його колір при рН розчину 11?

   1. безколірний

   2. жовтий

   3. *малиновий

   4. оранжевий

   5. синій

  58. Ацетатний буферний розчин має склад:

   1. *СН3СООН і СН3СООNа

   2. СН3СООН і НСООNа

   3. Н2СО3 і NаНСО3

   4. НСООН і СН3СООNа

   5. СН3СООН і (СН3СОО)2Mg

  59. Який склад гідрокарбонатної буферної системи?

   1. Кальцій карбонат і карбонатна кислота

   2. Калій карбонат і сульфатна кислота

   3. *Натрій гідрокарбонат і карбонатна кислота

   4. Натрій карбонат і натрій сульфат

   5. Калій нітрат і натрій гідрокарбонат

  60. Виберіть склад фосфатного буферного розчину

   1. 3РО4 і Nа2НРО4

   2. 4ОН і NН4СІ

   3. Н2СО3 і NаНСО3

   4. *NаН2РО4 і Nа2НРО4

   5. СН3СООН і СН3СООNа

  1. Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називають

  1. Точкою набрякання білка.

  2. Точкою синтезу білка.

  3. *Ізоелектричною точкою білка

  4. Точкою гідролізу білка.

  5. Точкою розчинності білка.

  1. Які фактори не впливають на процес набухання полімерів?

  1. Температура.

  2. Молекулярна маса полімеру.

  3. Природа полімеру та розчинника.

  4. *Каталізатор.

  5. рН середовища.

  1. . Що є кількісною характеристикою процесу набухання?

   1. *Ступінь набухання

   2. Водневий показник

   3. Ізоелектрична точка

   4. Ступінь полімеризації

   5. Ізотонічний коефіцієнт

  2. . Величина що характеризується масою або об’ємом рідини, що вбирається одиницею маси або об’єму полімеру називається:

  1. Ступінь конденсації.

  2. Ступінь іонізації

  3. Ступінь полімеризації

  4. Ступінь гідролізу

  5. *Ступінь набухання

  1. З чого складаються макромолекули високомолекулярних сполук:

  1. Асоціати

  2. *Елементарна ланка

  3. Іони

  4. Міцела

  5. Мономер

  1. . Високомолекулярними сполуками (ВМС), називають речовини складної хімічної будови з молекулярною масою ...

  1. 10-4 - 10-б атомних одиниць маси.

  2. 10 - 103 атомних одиниць маси.

  3. 102 - 1020 атомних одиниць маси.

  4. *104 - 10б атомних одиниць маси.

  5. 10 - 102 атомних одиниць маси.

  1. . Внутрішнє тертя між шарами рідини, які рухаються по відношенню один до одного, називається…

  1. Пружністю.

  2. Внутрішнім осмосом.

  3. Внутрішнім тиском.

  4. *В’язкістю.

  5. Текучістю.

  1. Яким методом вимірюють поверхневий натяг рідин?

   1. *Сталагмометричним

   2. Потенціометричним

   3. Електростатичним

   4. Колориметричним.

   5. Фотометричним

  2. Золь срібла, що застосовують у медицині, називають

   1. Желатин.

   2. *Коларгол.

   3. Альбумін.

   4. Аргентум нітрат.

   5. Аргентум хлорид.

  3. Стійкість розчинів високомолекулярних речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Висолюючий ефект електролітів залежить, головним чином, від:

   1. Тривалості дії

   2. Тиску

   3. Швидкості руху іонів

   4. Молекулярної маси електролітів

   5. *Ступеня гідратації іонів

  4. Яка властивість колоїдних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

   1. Набрякання.

   2. Желатинування;

   3. *Розсіювання світла;

   4. Велика структурована в’язкість;

   5. Термодинамічна стійкість;

  5. Яка властивість істинних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

   1. Броунівський рух

   2. Наявність поверхні поділу

   3. Розсіювання світла

   4. Велика структурована в’язкість

   5. *Термодинамічна стійкість

  6. Розчин йоду забарвлює крохмаль у:

   1. *Синій колір.

   2. Жовтий колір;

   3. Червоний колір;

   4. Зелений колір;

   5. Коричневий;

  7. Із наведених формул виберіть таку, що відповідає крохмалю:

   1. C10H23O

   2. C12H22O11

   3. C2H5OH

   4. C6H12O6

   5. *(C6H10O5)n

  8. Ступінь полімеризації у високомолекулярній сполуці (−CH2−CH(CH3)−)40 дорівнює:

   1. 100.

   2. *40

   3. 30

   4. 10

   5. 50

  9. Число елементарних ланок, що повторюється в макромолекулі, називається:

   1. Кислотністю.

   2. Основністю.

   3. *Ступенем полімеризації;

   4. Ступенем дисоціації речовини;

   5. Молекулярною масою речовини;

  10. В якій групі речовин є лише полімери?

   1. Каучук, сахароза, крохмаль, етилен.

   2. Оцет, цукор, каучук, вода;

   3. Вода, білок, глюкоза, бензол;

   4. Етанол, білок, крохмаль, глюкоза;

   5. *ДНК, нейлон, білок, крохмаль;

  11. Яка сполука утворюэться за реакцією поліконденсації?

   1. *Білок.

   2. Тефлон;

   3. Каучук;

   4. Поліпропілен;

   5. Поліетилен;

  12. Ступінь полімеризації - це:

   1. Число атомів одного елемента у молекулі.

   2. *Число елементарних ланок, що повторюється у молекулі полімеру

   3. Кількість атомів Гідрогену у сполуці

   4. Кількість молекул речовини

   5. Число атомів у сполуці.

  13. Полімеризація - це:

   1. Реакція взаємодії двох простих речовин.

   2. Взаємодія простої і складної речовин;

   3. *Реакція утворення високомолекулярної сполуки з низькомолекулярних речовин;

   4. Реакція, в якій дві речовини обмінюються своїми компонентами;

   5. Реакція утворення низькомолекулярної сполуки.

  14. З наведених речовин полімером є

   1. *ДНК.

   2. Глюкоза;

   3. Етилен;

   4. Бензол;

   5. Ацетилен;

  15. Мономер - це:

   1. Сполука, що містить два елементи одним з яких є Оксиген.

   2. Сполука, що складається з атомів одного елемента.

   3. Речовина, яка складається з великої кількості повторюваних угруповань;

   4. *Низькомолекулярна сполука, з якої утворюється полімер;

   5. Фрагмент, що повторюється по всій довжині ланцюга;

  16. .Яка сполука утворюється при поліконденсації амінокислот?

   1. Поліетилен.

   2. Тефлон

   3. Целюлоза

   4. Крохмаль

   5. *Білок

  17. Яка сполука є мономером поліпропілену?

   1. *CH2 = CH−CH3.

   2. CH2(Cl)−CH = CH2

   3. CH2(I)−CH = CHI

   4. CH = CH2−CH3

   5. CH2 = CH2

  18. .Речовина з великою молекулярною масою, молекули якої складаються з великої кількості повторюваних угрупoвань, називається:

   1. Естер

   2. Складна сполука;

   3. *Полімер;

   4. Мономер;

   5. Структурна ланка

  19. Який ступінь полімеризації поліетилену (−CH2−CH2−)20?

   1. 15

   2. 50

   3. 10

   4. *20

   5. 40

  20. Яка хімічна реакція відповідає одержанню поліетилену?

   1. СH3- CH2 - C(O)H


 • << предыдущая страница   следующая страница >>