asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Модуль 1. Основи медичної хімії


 1. Розчин — це:

  1. Гетерогена система, яка складається з двох компонентів;

  2. *Гомогенна система, яка складається з двох або більше компонентів та продуктів їх взаємодїї;

  3. Гетерогенна система, яка складається з двох або більше компонентів та продуктів їх взаємодії;

  4. Гетерогенна система, в якій не можна розрізнити складові частини;

  5. Гомогенна система, яка складається з одного компонента.

 2. Процес розчинення супроводжується:

  1. Спалахом

  2. Збереженням вихідної теплової енергії

  3. Конденсацією

  4. *Виділенням або поглинанням тепла

  5. Плавленням.

 3. Внаслідок хмічної взаємодії розчиненої речовини з розчинником утворюються:

  1. *Сольвати

  2. Комплексні сполуки

  3. Колоїдні розчини

  4. Дисперсні системи

  5. Аерозолі.

 4. Фізична теорія розчинів розглядає розчини, як:

  1. Як нестійкі хімічні сполуки, що перебувають у стані часткової дисоціації;

  2. Тільки як хімічні сполуки;

  3. *Системи, утворені внаслідок розподілу частинок розчиненої речовини в об’ємі розчину;

  4. Гетерогенну систему

  5. Систему, яка перебуває у стані спокою.

 5. Насичений розчин – це такий:

  1. Частинки розчиненої речовини не можна роздивитись навіть під мікроскопом;

  2. Частинки речовини видно під мікроскоп ;

  3. *При певній температурі дана речовина більше не може розчинятись;

  4. Частинки речовини видно неозброєним оком;

  5. При певній температурі дана речовина ще може розчинятись

 6. Перенасичений розчин – це розчин, який містить розчиненої речовини:

  1. *Більше, ніж може розчинитися при даній температурі;

  2. Менше, ніж розчинність цієї речовини;

  3. Більше, ніж 1 моль;

  4. Відповідно до її розчинності;

  5. Менше, ніж може розчинитися при даній температурі.

 7. Які із параметрів не характеризують розчин?

  1. Густина, масова частка.

  2. Температура, концентрація.

  3. Об’єм, молярна кончентрація.

  4. Маса, мольна частка.

  5. *Константа швидкості, тиск.

 8. Розчинність більшості твердих речовин зменшується:

  1. Із підвищенням тиску.

  2. Із зниженням тиску.

  3. *Із зниженням температури.

  4. Із зменшенням розмірів частинок.

  5. З підвищенням температури.

 9. Залежність розчинності газу від тиску визначає:

  1. Закон Планка.

  2. *Закон Генрі.

  3. Закон Фіка.

  4. Закон Освальда.

  5. Закон Снеліуса.

 10. Як змінюється розчинність газів?

  1. Збільшується при нагріванні.

  2. Не впливає ні тиск ні температура.

  3. *Збільшується при збільшенні тиску.

  4. Зменшується при збільшенні тиску.

  5. Зменшується при охолодженні.

 11. Вказати речовину, розчинність якої збільшується при підвищенні тиску:

  1. Сульфат натрію.

  2. Спирт.

  3. *Азот.

  4. Оцтова кислота.

  5. Гідроксид кальцію.

 12. Виберіть ряд речовин, які утворюють рідкий розчин:

  1. *Сульфатна кислота і вода.

  2. Мідь і азот..

  3. Пісок і вода.

  4. Олія і залізо.

  5. Водень і гелій.

 13. Прикладом твердого розчину може бути:

  1. Суміш N2 і О2.

  2. Глина і вода.

  3. Розчин піску і олії.

  4. Розчин купрум сульфату.

  5. *Сплав нікелю і міді.

 14. Вказати речовину, розчинність якої збільшується при підвищенні тиску:

  1. Хлорид калію.

  2. Цукор.

  3. Олія.

  4. *Оксид карбону(1У).

  5. Сульфатна кислота.

 15. З наведеного переліку речовин вибрати ту, яка за стандартних умов не розчиняється у воді:

  1. Оцтова кислота.

  2. Спирт.

  3. Хлорид натрію.

  4. *Олія.

  5. Цукор.

 16. Суміш яких речовин не може бути розчином ні за яких умов?

  1. *Глини і води.

  2. NaОН і води.

  3. Сплав алюмінію і міді.

  4. NaCl і води.

  5. Цукру і води.

 17. Вказати речовину, розчинність якої збільшується з підвищенням температури:

  1. *Хлорид калію.

  2. Оксид карбону (ІV).

  3. Кисень.

  4. Оксид сульфуру (ІV).

  5. Азот.

 18. Яка речовина нерозчинна в воді?

  1. HCl

  2. NaCl

  3. NH3

  4. *Cu(OH)2.

  5. Цукор.

 19. Яка речовина добре розчиняється у воді?

  1. *Натрій гідроксид;

  2. Гіпс;

  3. Олія;

  4. Кисень;

  5. Парафін.

 20. Розчинність СО2 у воді зростає при підвищенні:

  1. Температури;

  2. *Тиску;

  3. Концентрації електролітів;

  4. Концентрації неелектролітів;

  5. Сили струму.

 21. В яких одиницях виражають масову частку розчиненої речовини?

  1. *В частках від одиниці;

  2. В грамах;

  3. В літрах;

  4. В моль/л.

  5. В моль-екв./л

 22. У воді нерозчинна речовина:

  1. Цукор;

  2. *Барію сульфат;

  3. Кухонна сіль;

  4. Хлоридна кислота;

  5. Аскорбінова кислота.

 23. Якщо розчин містить дуже мало розчиненої речовини, то він називається:

  1. Концентрованим;

  2. *Розбавленим;

  3. Насиченим;

  4. Перенасиченим.

  5. Нормальним

 24. До концентрованої сульфатної кислоти не можна доливати воду, тому що:

  1. Вода має велику теплоємність

  2. Вода менш в’язка, ніж кислота, і її можна швидко перелити через край

  3. *Вода закипає на поверхні і розбризкує кислоту

  4. Концентрована сульфатна каслота в такому випадку не розчиняється

  5. Концентрована сульфатна каслота – сильний окисник

 25. Рідким розчином за кімнатної температури може бути:

  1. Сплав золота і міді

  2. Суміш СО і СО2

  3. *Суміш калій хлориду і води

  4. Повітря

  5. Суміш тирси з водою

 26. За агрегатним станом розчини бувають:

  1. Насичені і ненасичені

  2. *Рідкі, тверді, газоподібні

  3. Концентровані, розведені

  4. Колоїдні, істинні

  5. Прозорі, непрозорі, забарвлені

 27. Яке з нижче наведених тверджень відповідає молярній концентрації?

  1. Кількість молів компоненту на одиницю молів розчину.

  2. Відношення маси компоненту до маси розчину.

  3. Відношення об’єму компоненту до об’єму суміші.

  4. Число грамів компоненту в одному мілілітрі розчину.

  5. *Кількість моль компоненту в 1 літрі розчину.

 28. Мольна частка показує:

  1. *Кількість моль компоненту на одиницю молів розчину.

  2. Відношення маси компоненту до маси розчину.

  3. Відношення об’єму компоненту до об’єму суміші.

  4. Число грамів компоненту в одному мілілітрі розчину .

  5. Кількість моль компоненту в 1 л розчину.

 29. Об’ємна частка показує:

  1. Кількість моль компоненту на одиницю молів розчину.

  2. Відношення маси компоненту до маси розчину.

  3. *Відношення об’єму компоненту до об’єму суміші..

  4. Число грамів компоненту в одному мілілітрі розчину.

  5. Кількість моль компоненту в 1 л розчину.

 30. Молярна концентрація показує:

  1. Кількість молів компоненту на одиницю молів розчину.

  2. Відношення маси компоненту до маси розчину.

  3. Відношення об’єму компоненту до об’єму суміші.

  4. Число грамів компоненту в одному мілілітрі розчину.

  5. *Кількість молів компоненту в 1 л розчину.

 31. Масова частка показує:

  1. *Масу розчиненої речовини в 100 г розчину.

  2. Масу розчиненої речовини в 100 г розчинника.

  3. Масу розчиненої речовини розчиненої речовини в 1 л розчину.

  4. Кількість моль розчиненої речовини в 100 г розчину.

  5. Кількість моль розчиненої речовини в 100 г розчинника.

 32. Скільки розчиненої речовини міститься в 4 л розчину з молярною концентрацією 1 моль/л?

  1. 8 моль.

  2. 1 моль.

  3. *4 моль.

  4. 3 моль.

  5. 2 моль.

 33. Обчислити масову частку солі в розчині, утвореному внаслідок розчинення солі масою 30 г у 270 г води.

  1. 12 %.

  2. 15 %.

  3. 25 %.

  4. *10 %.

  5. 20 %.

 34. Яка маса сульфатної кислоти міститься в 200 г її розчину, в якому масова частка кислоти становить 20 %:

  1. *40 г.

  2. 4 г.

  3. 400 г.

  4. 0,4 г.

  5. 0,04 г.

 35. Скільки іонів утворюється в розчині при повній дисоціації однієї молекули калій фосфату:

  1. 5.

  2. 2.

  3. 3.

  4. *4.

  5. 6.

 36. Для приготування 2 л розчину натрій хлориду взяли 4 моль цієї речовини. Яка молярна концентрація одержаного розчину?

  1. 1 моль/л.

  2. 4 моль/л.

  3. 2 %.

  4. *2 моль/л.

  5. 4 %.

 37. Яка масова частка хлориду натрію в розчині, виготовленому розчиненням 5 г солі у воді масою 95 г.

  1. 50 %

  2. 3,11 %

  3. *5 %.

  4. 0,5 %.

  5. 4,5 %.

 38. Масову частку виражають у:

  1. г/мл.

  2. г/см3.

  3. мл.

  4. *відсотках.

  5. моль-екв./л.

 39. Молярну концентрацію виражають у:

  1. г/мл

  2. г/см3

  3. моль/г

  4. *моль/л

  5. моль-екв./л

 40. Розчин, в 1 л якого міститься 1 моль розчиненої речовини, називають:

  1. Колоїдним

  2. Ненасиченим

  3. Насиченим

  4. Моляльним

  5. *Молярним

 41. Скільки молів розчиненої речовини міститься в 3 літрах розчину з молярною концентрацією 2 моль/л?

  1. 2 моль.

  2. *6 моль.

  3. 3 моль-екв.

  4. 2 моль-екв.

  5. 3 моль.

 42. Для приготування 200 г розчину магній нітрату взяли 20 г солі. Яка масова частка солі в розчині?

  1. 1,0 %.

  2. 20 %.

  3. 0,1 %.

  4. *10 %.

  5. 2,0 %.

 43. У результаті розчинення 16 г нітрату калію у воді добули розчин з масовою часткою солі 8 %. Визначити масу розчину.

  1. 24 г.

  2. 128 г.

  3. 20 г.

  4. *200 г.

  5. 120 г.

 44. Скільки розчиненої речовини міститься в 3 літрах розчину з молярною концентрацією 1,5 моль/л?

  1. 0,45 моль.

  2. *4,5 моль.

  3. 1,5 моль.

  4. 0,3 моль.

  5. 3 моль.

 45. Обчислити маси солі і води, необхідної для приготування 250 г розчину з масовою часткою солі 10 %.

  1. 122г солі 122 г води.

  2. 30 г солі та 30 г води.

  3. *25 г солі та 225 г води.

  4. 100г солі та 25 г води.

  5. 12,7г солі та 25 г води.

 46. Для приготування 2 л розчину натрій хлориду взяли 0,4 моль речовини. Яка молярна концентрація одержаного розчину?

  1. 0,5 моль/л

  2. 4 моль/л

  3. 2 моль/л

  4. *0, 2 моль/л

  5. 0,4 моль/л

 47. Який з перелічених розчинів не є розчином організму:

  1. Кров

  2. Лімфа

  3. Сеча

  4. *Ацетатний розчин

  5. Слина

 48. Відносна молекулярна маса речовини – це:

  1. Добуток мас всіх атомів, що входять до даної речовини.

  2. Відповідні атомні маси, піднесені до ступеня.

  3. *Сума атомних мас всіх елементів, що входять до даної речовини.

  4. Маса речовини, виражена в кілограмах.

  5. Кількість маси компонента в одиниці маси розчину

 49. Розмірність кількості речовини в хімії позначають:

  1. Кг/моль.

  2. *Моль.

  3. Моль/л.

  4. Г/мл.

  5. Г-екв/л

 50. Виберіть формулу, за якою, знаючи масу речовини, можна обчислити кількість речовини:

  1. * = m/M.

  2. = V/Vm.

  3. = N0/NA.

  4. m0 = M/NA.

  5. = mM.

 51. Молярна маса сульфатної кислоти становить:

  1. 65 г/моль.

  2. *98 г/моль.

  3. 106 г/моль.

  4. 80 г/моль.

  5. 50г/моль

 52. Дисоціація на іони відбувається найлегше у речовині з ……… зв’язком.

  1. Ковалентним.

  2. Водневим.

  3. *Іонним.

  4. Металічним

  5. Ковалентним полярним.

 53. Розчин – це однорідна система змінного складу, що містить:

  1. Тільки один компонент

  2. Тільки розчинену речовину

  3. Тільки воду

  4. *Розчинник і одну або декілька розчинених речовин.

  5. Тільки розчинник.

 54. Якщо масова частка сульфатної кислоти становить 10 %, то:

  1. В 100 г розчину міститься 20 г сульфатної кислоти;

  2. *В 100 г розчину міститься 10 г сульфатної кислоти;

  3. В 100 г розчину міститься 30 г сульфатної кислоти;

  4. В 100 г розчину міститься 15 г сульфатної кислоти.

  5. В 100 г розчину міститься 0.1 г сульфатної кислоти

 55. Молярний об’єм газу дорівнює:

  1. 24,2 л/моль.

  2. 44,8 л/моль.

  3. *22,4 л/моль.

  4. 42,2 л/моль.

  5. 2,24л/моль

 56. При зниженні температури відбувається виділення розчинної речовини з розчину. Цей процес називається:

  1. *Кристалізація.

  2. Гідратація.

  3. Кон′югація.

  4. Розчинення.

  5. Випаровування

 57. Існують різні теорії процесу розчинення. Хімічну теорію розчинів висунув:

  1. *Менделєєв.

  2. Ломоносов.

  3. Льюіс.

  4. Вант-Гофф.

  5. Арреніус.

 58. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини на розчинність яких впливає тиск:

  1. Cu, CH3COONa, H2.

  2. H2, N2, LiNO3.

  3. *O2, CO2, N2.

  4. NaCl, Naметал, O2.

  5. Н2О, NaСІ, CuSO4.

 59. Яку масу хлориду калію треба взяти для приготування 150 г розчину з масовою часткою фосфату калію 6%.

  1. 2 г

  2. *9 г

  3. 6 г

  4. 8 г

  5. 3 г.

 60. Яку масу фосфату калію треба взяти для приготування 100 г розчину з масовою часткою фосфату калію 0,05.

  1. 8 г

  2. 3 г

  3. 15 г

  4. *5 г

  5. 25 г

 61. Ебуліоскопія - це метод визначення молярної маси сполук

  1. За зниженням температури замерзання;

  2. *За підвищенням температури кипіння;

  3. За підвищенням температури замерзання;

  4. За зниженням температури кипіння;

  5. За підвищенням температури розкладу.

 62. Осмос - це:

  1. Самочинне переміщення частинок розчиненої речовини;

  2. *Проникнення молекули розчинника через напівпроникну мембрану із розчинника в розчин;

  3. Взаємодія частинок розчиненої речовини і розчинника;

  4. Процес утворення гідратної оболонки;

  5. Збільшення температури кипіння розчину.

 63. Виберіть правильне твердження закону Рауля:

  1. Осмотичний тиск розчину прямо пропорційний молярній концентрації і абсолютній температурі розчину.

  2. Розчинність газу в рідині за сталої температури прямо пропорційна його тиску над рідиною.

  3. *Для розбавлених розчинів тиск насиченої пари розчинника над розчином пропорційний його мольній частці в розчині.

  4. Розчинність газів тим менша, чим більша концентрація розчинених у воді солей.

  5. Переходи енергії здійснюються в строго еквівалентних співвідношеннях.

 64. Явище плазмолізу виникає у:

  1. *Концентрованих розчинах (гіпертонічних);

  2. Розбавлених розчинах;

  3. Сильно розбавлених розчинах;

  4. Фізіологічному розчині;

  5. Гіпотонічних розчинах.

 65. Який прилад використовують для визначення осмотичного тиску

  1. рН-метр;

  2. Вольтметр;

  3. Ареометр;

  4. Термометр;

  5. *Осмометр.

 66. Який із поданих законів описує залежність осмотичного тиску від концентрації розчину?

  1. Закон Сєченова;

  2. Закон Генрі;

  3. Закон Фіка;

  4. Закон Менделєєва-Клапейрона;

  5. *Закон Вант-Гоффа.

 67. Кріоскопія - це:

  1. *Визначення молярної маси сполук за зниженням температури замерзання розчину.

  2. Визначення молярної маси сполук зза підвищенням температури кипіння.

  3. Метод визначення молярної маси сполук за підвищенням температури замерзання.

  4. Метод визначення молярної маси сполук за зниженням температури кипіння.

  5. Метод визначення молярної маси сполук при температурі 580С.

 68. Як формулюється закон Генрі:

  1. Осмотичний тиск розчину прямо пропорційний молярній концентрації і абсолютній температурі розчину.

  2. *Розчинність газу в рідині за сталої температури прямо пропорційна його тиску над рідиною.

  3. Для розбавлених розчинів тиск насиченої пари розчинника над розчином пропорційний його молярній частці в розчині

  4. Розчинність газів тим менша, чим більша концентрація розчинних у воді солей

  5. Переходи енергії здійснюються в строго еквівалентних співвідношеннях

 69. Про що говорить закон Вант-Гоффа?

  1. *Осмотичний тиск розчину прямо пропорційний молярній концентрації і абсолютній температурі розчину.

  2. Розчинність газу в рідині за сталої температури прямо пропорційна його тиску над рідиною.

  3. Для розбавлених розчинів тиск насиченої пари розчинника над розчином пропорційний його молярній частці в розчині

  4. Розчинність газів тим менша, чим більша концентрація розчинних у воді солей

  5. Переходи енергії здійснюються в строго еквівалентних співвідношеннях

 70. Фізіологічний розчин - це розчин з масовою часткою натрію хлориду:

  1. 8%

  2. 9.9%

  3. 1,9 %

  4. *0,9 %

  5. 9.3%

 71. Явище лізису виникає у:

  1. Концентрованих розчинах

  2. Гіпертонічних розчинах

  3. Ізотонічних розчинах

  4. Фізіологічному розчині

  5. *Гіпотонічних розчинах

 72. Величину осмотичного тиску характеризує:

  1. Закон Сєченова

  2. Закон Генрі

  3. Закон Фіка

  4. Закон Менделєєва-Клапейрона

  5. *Закон Вант-Гоффа

 73. Який метод називається ебуліоскопією?

  1. Визначення молярної маси сполук за зниженням температури замерзання.

  2. *Визначення молярної маси сполук за підвищенням температури кипіння.

  3. Метод визначення молярної маси сполук за підвищенням температури замерзання.

  4. Метод визначення молярної маси сполук за зниження м температури кипіння.

  5. Метод визначення молярної маси сполук при температура 00 К.

 74. Осмометрія - метод який використовується для:

  1. Визначення рН

  2. *Визначення осмотичного тиску

  3. Визначення температури

  4. Визначення теплоти розчинення

  5. Визначення об’єму речовини

 75. Дифузія - це:

  1. *Самочинне переміщення частинок розчиненої речовини

  2. Проникнення молекули розчинника через напівпроникну мембрану із розчинника в розчин

  3. Взаємодія частинок розчиненої речовини і розчинника

  4. Процес утворення гідратної оболонки

  5. Збільшення температури кипіння розчину

 76. Осмос - це:

  1. Самочинне переміщення частинок розчиненої речовини

  2. *Переміщення молекул розчинника через напівпроникну мембрану із розчинника в розчин

  3. Взаємодія частинок розчиненої речовини і розчинника

  4. Процес утворення гідратної оболонки

  5. Збільшення температури кипіння розчину

 77. Виберіть правильний запис закону Рауля:

  1. Осмотичний тиск розчину прямо пропорційний молярній концентрації і абсолютній температурі розчину.

  2. Розчинність газу в рідині за сталої температури прямо пропорційна його тиску над рідиною.

  3. *Для розбавлених розчинів тиск насиченої пари розчинника над розчином пропорційний його молярній частці в розчині

  4. Розчинність газів тим менша, чим більша концентрація розчинних у воді солей

  5. Переходи енергії здійснюються в строго еквівалентних співвідношеннях

 78. Істинні розчини - це такі:

  1. *Частинки розчиненої речовини не можна роздивитись навіть під мікроскопом

  2. Частинки речовини видно під мікроскоп або неозброєним оком

  3. Коли їх речовини уповільнюють швидкість реакції

  4. Які не проводять електричний струм

  5. Які проводять електричний струм

 79. Колоїдні розчини - це такі:

  1. *Частинки розчиненої речовини не можна роздивитись навіть під мікроскопом

  2. Частинки речовини видно під мікроскоп або неозброєним оком

  3. Коли їх речовини уповільнюють швидкість реакції

  4. Які не проводять електричний струм

  5. Які проводять електричний струм

 80. Із перечислених варіантів виберіть той, що характеризує дифузію:

  1. *Самочинне вирівнювання концентрації розчиненої речовини

  2. Проникнення молекули розчинника через напівпроникну мембрану із розчинника в розчин

  3. Взаємодія частинок розчиненої речовини і розчинника

  4. Процес утворення гідратної оболонки

  5. Збільшення температури кипіння розчину

 81. Як читається закон Генрі:

  1. Осмотичний тиск розчину прямо пропорційний молярній концентрації і абсолютній температурі розчину.

  2. *Розчинність газу в рідині за сталої температури прямо пропорційна його тиску над рідиною.

  3. Для розбавлених розчинів тиск насиченої пари розчинника над розчином пропорційний його молярній частці в розчині

  4. Розчинність газів тим менша, чим більша концентрація розчинних у воді солей

  5. Переходи енергії здійснюються в строго еквівалентних співвідношеннях

 82. Фізіологічний розчин - це розчин натрію хлоридуз масовою часткою:

  1. 0.1%

  2. 1%

  3. 2%

  4. 1,89%

  5. *0,89%

 83. Які іони містяться в розчині сульфатної кислоти?

  1. Іони сульфату та Гідрогену;

  2. Іони сульфату і гідрогенсульфату;

  3. *Гідратовані іони Гідрогену, сульфат- та гідрогенсульфату;

  4. Іони гідрогенсульфату та Гідрогену.

  5. Іони гідрогену і оксигену

 84. Метод нейтралізації застосовують для визначення такої речовини:

  1. KCl.

  2. NaNO3.

  3. Na2SO4.

  4. *HCl.

  5. BaSO4.

 85. Як називається розчин, приготовлений з точної маси стандартної речовини?

  1. *Стандартним розчином.

  2. Розчином з встановленим титром.

  3. Колоїдним розчином.

  4. Ізотонічним розчином.

  5. Нетитрованим розчином.

 86. 0,1н. розчин Ba(OH)2 може бути робочим розчином в методі:

  1. Аргентометрії.

  2. Перманганатометрії.

  3. Комплеконометрії.

  4. Оксидиметрії.

  5. *Кислотно-основного титрування.

 87. Метод алкаліметрії застосовують для визначення такої речовини:

  1. KCl.

  2. NaOH.

  3. Na2SO4.

  4. *HCl.

  5. KOH.

 88. У титриметричному аналізі використовують метод нейтралізації. Які робочі розчини (титранти) використовуються у цьому методі?

  1. NaNO3, Na2S2O3.

  2. AgNO3, BaCl2.

  3. *NaOH, HCl.

  4. KI, K2Cr2O7.

  5. KI, KMnO4.

 89. Стан системи, коли швидкість прямої і зворотної реакції є однаковими:

  1. Адсорбційна рівновага.

  2. *Хімічна рівновага.

  3. Дисперсійна рівновага.

  4. Концентраційна рівновага.

  5. Кислотно-основна рівновага.

 90. Що називається титром розчину?

  1. Маса речовини в грамах, яка міститься в 1мл розчинника.

  2. Маса речовини в грамах, яка міститься в 1л розчину.

  3. *Маса речовини в грамах, яка міститься в 1мл розчину.

  4. Кількість еквівалентів речовини, яка міститься в 1 л розчину.

  5. Маса речовини в грамах, яка міститься в 100 мл води.

 91. До кислотно-основного титрування належить метод:

  1. Меркуриметрія.

  2. *Ацидиметрія.

  3. Метод Гей-Люсака.

  4. Дихроматометрія.

  5. Комплексонометрія.

 92. 0,1 н. розчин КOH може бути робочим розчином в методі:

  1. Аргентометрії.

  2. Йодометрії.

  3. Комплеконометрії.

  4. Оксидиметрії.

  5. *Алкаліметрї.

 93. У методі нейтралізації може бути використаний розчин такої стандартної речовини:

  1. Ba(OH)2.

  2. NaOH.

  3. *Na2CO3.

  4. HCl.

  5. H2SO4.

 94. Як називається метод аналізу, у якому робочим розчином є луг?

  1. *Алкаліметрія.

  2. Перманганатометрія.

  3. Комплеконометрія.

  4. Редоксиметрія.

  5. Гравіметрія.

 95. 0,1н. розчин HCl може бути робочим розчином в методі:

  1. Аргентометрії.

  2. *Ацидиметрії.

  3. Комплеконометрії.

  4. Оксидиметрії.

  5. Осадження.

 96. Метод ацидиметрії застосовують для визначення такої речовини:

  1. *NaOH.

  2. NaCl.

  3. Na2SO4.

  4. H2SO4.

  5. НNO3.

 97. В методі кислотно-основного титрування визначають:

  1. Тільки сильні кислоти.

  2. Тільки сильні основи.

  3. Тільки сильні кислоти і слабкі основи.

  4. Тільки солі, що гідролізують.

  5. *Кислоти, основи і солі, що гідролізують.

 98. 0,1н. розчин Na2B4O710H2O є стандартною речовиною в методі:

  1. Аргентометрії.

  2. *Нейтралізації.

  3. Комплеконометрії.

  4. Оксидиметрії.

  5. Нітритометрії.

 99. У методі нейтралізації може бути використані всі розчини, крім:

  1. NaOH.

  2. Na2СO3.

  3. H2SO4.

  4. *NaCl.

  5. KOH.

 100. Метод кислотно-основного титрування грунтується на реакції:

  1. Окиснення-відновлення.

  2. Перегрупуваня.

  3. Осадження.

  4. Комплексоутворення.

  5. *Нейтралізації.

 101. Зміну забарвлення кислотно-основних індикаторів якісно і кількісно пояснює теорія індикаторів:

  1. *Іонно-хромофорна.

  2. Ізотопна.

  3. Колоїдна.

  4. Металохромна.

  5. Адсорбційна.

 102. В методі кислотно-основного титрування не проводять титрування:

  1. Сильної кислоти сильною основою.

  2. Слабкої кислоти сильною основою.

  3. *Слабкої основи слабкою кислотою.

  4. Слабкої основи сильною кислотою.

  5. Солі слабкої кислоти сильною кислотою.

 103. Яким з нижчеперерахованих вимог повинні відповідати стандартні речовини в титриметричному аналізі:

  1. Повинні бути нестійкими при зберіганні у розчині

  2. Повинні мати постійний склад

  3. Повинні мати порівняно малу молярну масу

  4. Повинні повільно реагувати з досліджуваним розчином

  5. Повинні мати змінний склад

 104. 0,1н. розчин H2SO4 може бути робочим розчином в методі:

  1. Аргентометрії

  2. *Ацидиметрії

  3. Комплеконометрії

  4. Оксидиметрії

  5. Йодометрїї

 105. В методі нейтралізації можна визначити концентрацію гідроксиду натрію за допомогою такої речовини:

  1. Хлориду калію

  2. *Сульфатної кислоти

  3. Гідроксиду кальцію

  4. Карбонату натрію

  5. Карбонатної кислоти

 106. В лабораторії приготували 0,1 нормальний розчин КОН. Яким методом можна встановити його точну концентрацію?

  1. Комплексонометрії

  2. Осадження

  3. Мора

  4. Оксидиметрії

  5. *Нейтралізації

 107. В лабораторії приготували 0,1 н НCl. За якою стандартною речовиною можна встановити точну концентрацію?

  1. Ca(OH)2

  2. H2S

  3. *Na2B4O7х10H2O

  4. K2Cr2O7

  5. NaCl

 108. Яка з перерахованих речовин може бути стандартною для встановлення точної концентрації НCl ?

  1. Дихромат калію

  2. Перманганат калію

  3. Хлорид аргентуму

  4. Карбонат кальцію

  5. *Тетраборат натрію

 109. В методі нейтралізації використовують такий індикатор:

  1. *Фенолфталеїн.

  2. Еріохром чорний.

  3. Хромоген темно-синій.

  4. Еозин.

  5. Фуксин.

 110. Ацидиметрія і алкаліметрія належать до титриметричного аналізу, а саме до методу:

  1. Осадження.

  2. *Нейтралізації.

  3. Комплексонометрії.

  4. Оксидиметрії.

  5. Перманганатометрії.

 111. В кислотно-основному титруванні використовують використовують всі індикатори, крім:

  1. *Еріохром чорний.

  2. Тимоловий синій.

  3. Метиловий оранжевий.

  4. Метиловий червоний.

  5. Фенолфталеїн.

 112. Основнв формула для розрахунків в обємному аналізі виглядає так:

  1. Eρ= E1ρ1.

  2. Vm=V1m1.

  3. Mω = M1ω1.

  4. E 1000 = E11000.

  5. *NV=N1V1.

 113. Густину розчину НСl можна виміряти за допомогою:

  1. Термометра.

  2. рН-метра.

  3. Компаратора.

  4. Барометра.

  5. *Ареометра.

 114. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідроксиду:

  1. Перманганатометрія.

  2. Метод осадження.

  3. *Кислотно-основне титрування.

  4. Метод редоксиметрії.

  5. Метод оксидиметрії.

 115. Які індикатори використовують в методі нейтралізації?

  1. Метал-індикатори.

  2. Окисно-відновні індикатори.

  3. Зовнішні індикатори.

  4. *Кислотно-основні індикатори.

  5. Редокс індикатори.

 116. Як називається ділянка рН, в якій проходить зміна забарвлення індикатора?

  1. Константа індикатора.

  2. *Інтервал переходу.

  3. Стрибок титрування.

  4. Показник титрування.

  5. Точка нейтралізації.

 117. Для кількісного визначення вмісту хлоридної кислоти в шлунковому соці необхідно використати метод:

  1. Ацидиметрія;

  2. *Алкаліметрія;

  3. Метод Мора;

  4. Неводне кислотно-основне титрування;

  5. Комплексиметричне титрування.

 118. Процес додавання до визначуваної речовини по краплях розчину з точно відомою концентрацією називається:

  1. Стандартизацією.

  2. Екстракцією.

  3. *Титруванням.

  4. Виявленням.

  5. Осадженням.

 119. Речовина, за допомогою якої фіксують кінцеву точку титрування, називають:

  1. *Індикатором.

  2. Титрантом.

  3. Інгібітором.

  4. Аліквотою.

  5. Індуктором.

 120. На якому законі ґрунтується титриметричний аналіз:

  1. Гей-Люсака.

  2. Фарадея.

  3. *Еквівалентів.

  4. Об’ємних відношень.

  5. Геса.

 121. Як називається момент титрування, коли кількості реагуючих речовин є еквівалентними?

  1. Перетитруванням.

  2. *Точкою еквівалентності.

  3. Кінцевою точкою титрування.

  4. Показником титрування.

  5. Точкою нейтралізації.

 122. Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

  1. Метод осадження.

  2. Метод комплексонометрії.

  3. *Кислотно-основне титрування.

  4. Метод дихроматометрії.

  5. Перманганатометричне титрування.

 123. Яка маса HCl міститься в 200 мл 1 моль/л розчину хлоридної кислоти?

  1. 0,73 г.

  2. 0,36 г.

  3. 3,5 г.

  4. 3,0 г.

  5. *7,3 г.

 124. Еквівалентна маса хлоридної кислоти, як титранту методу протолітометрії (кислотно-основного титрування) дорівнює:

  1. Молярна маса/2.

  2. Молярна маса 2.

  3. Молярна маса /3.

  4. *Молярна маса /1.

  5. Молярна маса 3.

 125. За якою реакцією проводять стандартизацію хлоридної кислоти?

  1. NaНCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O.

  2. Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3.

  3. Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O.

  4. NaOН + HCl = NaCl + H2O.

  5. КOН + HCl = КCl + H2O.

 126. В якому середовищі знаходиться еквівалентна точка під час титрування сильної основи сильною кислотою.

  1. Сильно кислому.

  2. Слабко кислому.

  3. Сильно лужному.

  4. Слабко лужному.

  5. *Нейтральному.

 127. Робочі розчини для об’ємного аналізу з точно відомою концентрацією готують:

  1. У конічних колбах.

  2. *У мірних колбах.

  3. У мірних циліндрах.

  4. У хімічних склянках.

  5. У мірних пробірках.

 128. За якою реакцією проводять стандартизацію гідроксиду натрію?

  1. NaНCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O.

  2. Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3.

  3. Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O.

  4. *2NaOН + H2C2O4 = Na2C2O4 + 2H2O.

  5. КOН + HCl = КCl + H2O.

 129. При визначенні вмісту натрію хлориду в ін’єкційних розчинах, які є нейтральними за реакцією середовища, рекомендується використовувати:

  1. *Метод Мора.

  2. Метод Фольгарда.

  3. Метод Гей-Люсака.

  4. Метод Фаянса.

  5. Метод кислотно-основного титрування.

 130. З розчином йоду синє забарвлення утворює ...

  1. Ферум (ІІІ) хлориду.

  2. *Крохмалю.

  3. Водню пероксиду.

  4. Ферум-амонійного галуну.

  5. Реактиву Тромера.

 131. Сульфатометрія – метод осаджувального титрування, яким визначають вміст Ba2+ або SO42–. Титрантами цього методу є розчини:

  1. Na2SO4 i H2SO4.

  2. 2SO4 i Ba(NO3)2.

  3. BaSO4 i H2SO4.

  4. Na2SO4 i BaCO3.

  5. К2SO4 i BaCl2.

 132. Коли швидкість прямої і зворотної реакції стають однаковими, це …..:

  1. Стан хімічної рівноваги

  2. Стан динамічної рівноваги

  3. Константи хімічної рівноваги

  4. Швидкості хімічної реакції

  5. Константи швидкості хімічної реакції

 133. Для визначення масової частки натрію хлориду використовують метод Мора. Титрування проводять у присутності індикатора:

  1. Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину.

  2. Розчину флуоресцеїну (w = 0,5 %).

  3. *Розчину калію хромату (w = 5 %).

  4. Спиртового розчину дифенілкарбазону (w = 1-2 %).

  5. Розчину натрію еозинату (0,1М).

 134. Яку реакцію використовують при аргентометричному титруванні?

  1. Реакцію окислення бромідів до вільного брому.

  2. *Реакцію осадження.

  3. Реакцію окислення-відновлення.

  4. Реакцію нейтралізації.

  5. Комплексоутворення.

 135. Який робочий розчин (титрант) використовують в методі аргентометрії?

  1. Розчин ацетату срібла.

  2. Розчин нітрату ртуті(ІІ).

  3. Розчин нітрату заліза(ІІІ).

  4. Розчин фториду срібла.

  5. *Розчин нітрату срібла.

 136. Яка речовина є індикатором під час аргентометричного визначення іонів хлоридів за методом Мора?

  1. Залізоамонійні галуни.

  2. Флюоресцеїн.

  3. Еозин.

  4. *Хромат калію.

  5. Метилоранж.

 137. Яку реакцію використовують у методі Мора?

  1. Реакцію окислення бромідів до вільного брому

  2. *Реакцію осадження

  3. Реакцію окислення-відновлення

  4. Реакцію нейтралізації

  5. Реакцію комплексоутворення

 138. До методів осаджувального титрування належить:

  1. Метод Менделєєва.

  2. Метод Генрі.

  3. Метод Вант-Гоффа.

  4. Метод Оствальда.

  5. *Метод Мора.

 139. Який ефект спостерігається під час фіксування точки еквівалентності за способом Мора?

  1. *Випадання осаду цегляно – червоного кольору

  2. Забарвлення розчину в червоний колір

  3. Забарвлення розчину в жовтий колір

  4. Утворюється осад малинового кольору

  5. Утворюється осад жовтого кольору

 140. До осаджувальних індикаторів, які застосовуються у методі осадження належать:

  1. Калію ціанід.

  2. Калію тіоціанат.

  3. Ферум (ІІІ) сульфат.

  4. Еозин.

  5. *Калію хромат.

 141. Титрантом методу Мора є:

  1. Стандартний розчин NaCl.

  2. Стандартний розчин CH3COOAg.

  3. *Стандартний розчин AgNO3.

  4. Стандартний розчин AgCl.

  5. Стандартний розчин NH4SCN.

 142. Осаджувальне титрування – це метод титриметрії, в якому використовуються реакції:

  1. Комплексоутворення.

  2. Окиснення-відновлення.

  3. Нейтралізації.

  4. Полімеризації.

  5. *Осадження.

 143. Метод Мора застосовується для визначення хлоридів, бромідів в:

  1. Хлоридно-кислому середовищі.

  2. Кислому середовищі.

  3. Сильно кислому середовищі.

  4. *Нейтральному і слабко лужному середовищах.

  5. Сильно лужному середовищі.

 144. В осаджувальному титруванні використовують метод Мора, який дозволяє визначити:

  1. Сульфати

  2. Фосфати

  3. *Хлориди

  4. Нітрати

  5. Ацетати

 145. Яка з нижченаведених реакцій відповідає аргентометричному визначенню хлоридів:

  1. AgCr2O7 + NaCl 

  2. Ag2CO3 + NaCl 

  3. CH3COOAg + CaCl2

  4. Ag2SO4 + HCl 

  5. *AgNO3 +NaCl 

 146. Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіологічному розчині хімік-аналітик застосував метод Мора, титрантом якого є:

  1. Амонiю тіоціонат.

  2. *Аргентуму нітрат.

  3. Натрію тетраборат.

  4. Меркурію (ІІ) нітрат.

  5. Меркурію (І) нітрат.

 147. При якісному виявленні хлоридів з арґентум нітратом спостерігають утворення осаду:

  1. *Білого.

  2. Зеленого.

  3. Чорного.

  4. Жовтого.

  5. Синього

 148. Який індикатор використовують у йодометрії при визначенні окисників?

  1. *Розчин крохмалю.

  2. Розчин фенолфталеїну.

  3. Розчин хромогену чорного.

  4. Розчин дифеніламіну.

  5. Розчин метилового червоного.

 149. До безіндикаторних методів титрування належать:

  1. Метод Фольгарда;

  2. Метод нейтралізації

  3. Метод Фаянса

  4. *Перманганатометрія;

  5. Метод Мора.

 150. Окисно-відновними називають реакції в яких відбувається:

  1. Дисоціація молекул на іони

  2. Кислотно-основна взаємодія

  3. *Зміна ступеня окислення елементів

  4. Тільки окислення елементів

  5. Тільки відновлення елементів

 151. Які умови проведення реакції, що використовують для встановлення точної концентрації робочого розчину калію перманганату?

  1. Нейтральне середовище, нагрівання

  2. *Кисле середовище, нагрівання

  3. Лужне середовище, нагрівання

  4. Кисле середовище, охолодження

  5. Будь-яке рН середовища

 152. Окисник - це атом, молекула або іон, який:

  1. Є донором електронів

  2. Бере участь в процесі віддачі протонів

  3. Приєднує електрони

  4. Віддає електрони

  5. *Приєднує протони

 153. Який розчин як робочий застосовується в перманганатометрії?

  1. Розчин сірчаної кислоти

  2. *Розчин перманганату калію

  3. Розчин оксалату натрію

  4. Розчин щавлевої кислоти

  5. Розчин соляної кислоти

 154. Кількісно водню пероксид визначають методом ...

  1. Комплексонометрії.

  2. *Перманганатометрії.

  3. Меркуриметрії.

  4. Ацидиметрії.

  5. Алкаліметрії.

 155. В процесі відновлення відбувається:

  1. Підвищення ступеня окислення елемента

  2. *Приєднання електрона

  3. Окислення атомів або іонів

  4. Віддача електрона

  5. Перерозподіл електронів

 156. У якому середовищі найчастіше здійснюють титрування робочим розчином KMnO4?

  1. У нейтральному

  2. У спиртовому

  3. *У сірчанокислому

  4. У слабколужному

  5. У солянокислому

 157. Точну концентрацію калію перманганату встановлюють за:

  1. Сірчаною кислотою.

  2. Калію дихроматом.

  3. Натрію хлоридом.

  4. *Щавлевою кислотою.

  5. Калію гідроксидом.

 158. Який робочий розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії?

  1. Розчин H2SO4

  2. Розчин K2Cr2O7

  3. Розчин Na2S2O3

  4. *Розчин KMnO4

  5. Розчин BaCl2

 159. В методі оксидиметрії використовують індикатори:

  1. Адсорбційні

  2. Кислотно-основні

  3. Металохромні

  4. *Редокс-індикатори

  5. Адсорбційні та кислотно-основні

 160. Відновник - це атом, молекула або іон, який:

  1. Є акцептором електронів

  2. Віддає протони

  3. Бере участь в процесі пиєднання протонів

  4. *Віддає електрони

  5. Приєднує електрони

 161. Як обчислюється еквівалент в реакціях окислення – відновлення?

  1. *Молярна маса ділиться на число електронів , що беруть участь в реакції

  2. Молярна маса ділиться на число іонів водню , що беруть участь в реакції

  3. Молярна маса ділиться на число іонів гідроксиду , що беруть участь в реакції

  4. Молярна маса ділиться на добуток ступеня окислення металу на число атомів металу

  5. Молярна маса ділиться на валентність металу

 162. У якому середовищі окислювальна здатність перманганату калію є більшою?

  1. У слабколужному

  2. У нейтральному

  3. У слабкокислому

  4. У лужному

  5. *У сірчанокислому

 163. В процесі окиснення відбувається:

  1. Розподіл електронів.

  2. Відновлення атомів або іонів.

  3. Приєднання електрона.

  4. Зниження ступеня окислення елемента.

  5. *Віддача електронів.

 164. Для складання рівнянь окисно-відновних реакцій використовують метод:

  1. Валентних зв’язків.

  2. Нейтралізації.

  3. *Електронного балансу.

  4. Мора.

  5. Оксидиметрії.

 165. Які з нижчеперерахованих речовин є сильними окисниками:

  1. СО2.

  2. Н2S.

  3. Н2С2О4.

  4. *КМnО4.

  5. 2.

 166. В методі перманганотометрії використовують такий індикатор:

  1. *Немає індикатора.

  2. Дихромат калію.

  3. Метилоранж.

  4. Фенолфталеїн.

  5. Лакмус.

 167. При встановленні точної концентрації КMnO4 за щавлевою кислотою іон MnO4- відновлюється до іона:

  1. MnO2-

  2. Mn+7

  3. Mn+5

  4. MnO42-

  5. *Mn2+

 168. Метод перманганатометрії використовують для визначення таких речовин:

  1. Окисників.

  2. *Відновників.

  3. Кислот.

  4. Основ.

  5. Солей.

 169. Щавлева кислота є стандартною речовиною. Концентрацію якого робочого розчину можна визначити за нею:

  1. K2Cr2O7

  2. NaCl

  3. *KMnO4

  4. AgNO3

  5. H2SO4

 170. Іон MnO4- в методі перманганатометрії виступає:

  1. *Окисником.

  2. Відновником.

  3. Донором електронів.

  4. Донором протонів.

  5. Каталізатором.

 171. Ступінь окиснення Мангану в перманганаті калію становить:

  1. +2.

  2. -1.

  3. *+7.

  4. +5.

  5. +3.

 172. Ступінь окиснення Хрому в дихроматі калію становить

  1. +4.

  2. +1.

  3. +3.

  4. +2 .

  5. *+6.

 173. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах становить:

  1. –1.

  2. +1.

  3. 0.

  4. +2.

  5. -2.

 174. Ступінь окиснення лужних металів завжди становить:

  1. –1.

  2. +1.

  3. 0.

  4. +2.

  5. 2.

 175. Ступінь окиснення Гідрогену у сполуках з неметалами становить:

  1. –1.

  2. +1.

  3. 0.

  4. +2.

  5. 2.

 176. Ступінь окиснення Оксигену в оксидах становить:

  1. +1.

  2. –1.

  3. +2.

  4. *–2.

  5. 0.

 177. Вказати формулу перманганату калію:

  1. KClO3.

  2. *KMnO4.

  3. H2O2.

  4. NaNO3.

  5. KNO3

 178. Окисно-відновні реакції, в яких окислювач і відновник знаходяться в різних сполуках називаються:

  1. Реакціями диспропорціонування.

  2. Міжмолекулярного окислення-відновнення.

  3. Внутрішньомолекулярного окислення-відновлення.

  4. Окислення.

  5. Відновлення

 179. Число електронів, які віддає відновник завжди дорівнює:

  1. Числу електронів, які приєднує окисник.

  2. Числу електронів, які приєднує інший відновник.

  3. Числу електронів, які віддає інший відновник.

  4. Числу електронів, які віддає окисник

  5. Числу електронів, які віддає система в цілому

 180. За якою реакцією проводять стандартизацію хлоридної кислоти?

  1. NaНCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O.

  2. Na2B4O7 + 2HCl + 5 H2O = 2NaCl + 4H3BO3.

  3. Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O.

  4. MnO2 + 4HCl = MnCl2 +Cl2 + 2 H2O.

  5. *2КMnO4 + 5H2C2O4+ 3H2SO4= 2MnSO42SO4+ 10CO2 + 8 H2O.

 181. Яке координаційне число характерне для Zn2+

  1. 2

  2. *4

  3. 6

  4. 7

  5. 8

 182. Яке координаційне число характерне для Ag+

  1. *2

  2. 4

  3. 6

  4. 7

  5. 8

 183. Яке координаційне число характерне для Cu+

  1. 8

  2. 7

  3. 6

  4. 4

  5. *2

 184. Яке координаційне число характерне для Cu2+

  1. 2

  2. *4

  3. 6

  4. 7

  5. 8

 185. Яке координаційне число характерне для Pt4+

  1. 2

  2. 4

  3. 6

  4. 7

  5. *8

 186. Яке координаційне число характерне для Pt2+

  1. 8

  2. 7

  3. 6

  4. *4

  5. 2

 187. Координаційне число - це:

  1. Кількість іонів в молекулі комплексної сполуки, які займаютьцентральне місце

  2. Кількість іонів внутрішньої координаційної сфери

  3. *Кількість лігандів в молекулі комплексної сполуки

  4. Кількість іонів зовнішньої координаційної сфери

  5. Кількість координаційних сфер в молекулі комплексної сполуки

 188. Іон, який займає центральне місце місце в молекулі комплексної сполуки називається:

  1. Лігандом

  2. *Комплексоутворювачем

  3. Зовнішньою координаційною сферою

  4. Внутрішньою координаційною сферою

  5. Координатором

 189. Заряд комплексного іона дорівнює:

  1. Алгебраїчній різниці зарядів простих іонів, що його складають

  2. *Алгебраїчній сумі зарядів простих іонів, що його складають

  3. Заряду того іона, який має найнижчий заряд у комплексі

  4. Заряду того іона, який має найвижчий заряд у комплексі

  5. Заряду комплексоутворювача

 190. У молекулі хлорофілу комплексоутворювачем є катіон:

  1. *Mg2+

  2. Fe2+

  3. Fe3+

  4. Co2+

  5. Mn2+

 191. У молекулі гемоглобіну комплексоутворювачем є катіон:

  1. А. Mg2+

  2. *Fe2+

  3. Fe3+

  4. Co2+

  5. Mn2+

 192. У молекулі вітаміну В12 комплексоутворювачем є катіон:

  1. Mg2+

  2. Fe2+

  3. Fe3+

  4. *Co2+

  5. Mn2+

 193. У твердій воді мило погано милиться, оскільки у воді присутні:

  1. Іони Na+ і K+.

  2. Іони Cl- і SO


следующая страница >>