asyan.org
добавить свой файл
1


Міністерство охорони здоров’я України

Академія медичних наук України

Інститут гематології та трансфузіології амн україни

Житомирський обласний центр крові

Український центр наукової медичної інформації

і патентно-ліцензійної роботи


МЕТОД ПРИГОТУВАННЯ ВІДМИТИХ

ЕРИТРОЦИТІВ В ПОЛІМЕРНИХ КОНТЕЙНЕРАХ

(методичні рекомендації)

Київ – 2006

Міністерство охорони здоров’я України

Академія медичних наук України

Інститут гематології та трансфузіології амн україни

Житомирський обласний центр крові

Український центр наукової медичної інформації

і патентно-ліцензійної роботи


МЕТОД ПРИГОТУВАННЯ ВІДМИТИХ

ЕРИТРОЦИТІВ В ПОЛІМЕРНИХ КОНТЕЙНЕРАХ

(методичні рекомендації)

Київ – 2006


Установи-розробники:
Інститут гематології та трансфузіології амн України

Житомирський обласний центр крові
Укладачі: д.м.н., професор Перехрестенко П.М. (044) 440-27-44

Чугрієв А. М. (0412) 39-58-57

Загородній А. В. (0412) 39-58-69

Матвєєва І. А. (0412) 39-58-69

Рецензенти: Дизик Г.М., д.м.н., зав. лабораторією імунного типування

Інституту гематології та трансфузіології АМН України;

Тимченко А.С., д.м.н., зав. відділом виробництва препаратів

крові Інституту гематології та трансфузіології АМН України



Голова профільної проблемної комісії МОЗ та АМН України:
д.м.н., професор Третяк Н. М., , зав. відділом захворювань

системи крові Інституту гематології та трансфузіології АМН

України

зміст


 1. Перелік умовних скорочень....................................................................... 5

 2. Вступ............................................................................................................ 6

 3. Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних

контейнерах........................................................................................................... 7

 1. Загальні положення........................................................................... 7

 2. Перелiк необхiдних матерiалiв та устаткування............................ 7

 3. Приготування відмитих еритроцитів з консервованої крові........... 8

 4. Приготування відмитих еритроцитів з еритроцитної маси.......... 9

 5. Техніка центрифугування відмитих еритроцитів........................... 12

 6. Видалення відмиваючого розчину з контейнера............................... 13

 7. Взяття зразка відмитих еритроцитів для контролю якості......... 15

 8. Паспортизація та облік заготівлі відмитих еритроцитів............. 16

 9. Транспортування відмитих еритроцитів....................................... 16

 10. Зберігання відмитих еритроцитів.................................................. 17

 11. Контроль якості відмитих еритроцитів....................................... 17

4. Висновки .......................................................................................... 18

5. Перелік рекомендованої літератури........................................................... 19

 1. Додаток 1. Розрахунок параметрів якості відмитих еритроцитів........... 20

 2. Додаток 2. Номограма для визначення кількості обертів ротора центрифуги................................................................................................... 22

 3. Додаток 3. Зразки етикеток для паспортизації відмитих еритроцитів... 23



Перелік умовних скрочень
в/в – внутрішньовенний;

ВЕ – відмиті еритроцити;

ВР – відмиваючий розчин;

ГК- гемаконтейнер;

ЕМ – еритроцитна маса;

ЛТШ – лейкотромбоцитний шар;

МС – магістральна система;

ПЕ – плазмоекстрактор;

ПП – повітряпровід;

ЦС – центрифужний стакан.



Вступ



Якість компонентів крові як трансфузійних середовищ в значній мірі залежить від точного дотримання технології заготівлі крові і її компонентів та постійного контролю їх якості. Для цього потрібна нормативна база, що детально регламентує технологічний процес та параметри якості заготовлених трансфузійних середовищ. Затверджена МОЗ України в 1999 р. “Інструкція з фракціонування донорської крові на її компоненти (еритроцити, плазму, тромбоцити, лейкоцити) та їх консервування” не в достатній мірі деталізує технологічний процес по заготівлі відмитих еритроцитів (ВЕ), не встановлює параметрів якості.

ВЕ, які приготовлені по запропонованій МР по приготуванню ВЕ в значній мірі відповідають параметрам якості, рекомендованих Радою Європи для виробників компонентів крові. Наведений технологічний процес не вимагає умов стерильного виробничого боксу, що значно зменшить собівартість ВЕ. Описання технологічного процесу деталізовано до кожної маніпуляції, що дозволить контролювати дотримання технології заготівлі ВЕ. Наведено перелік необхідних для приготування ВЕ матеріалів та устаткування, перелік параметрів якості ВЕ, нормативні показники цих параметрів та методи їх визначення. Визначено процентну можливість відхилення кількості доз ВЕ від показників якості. Запропоновано зразки етикетки для паспортизації ВЕ.

Методичні рекомендації призначені для використання в установах служби крові та підрозділах служби крові лікувально-профілактичних закладів, які мають відповідну ліцензію і проводять заготівлю компонентів крові для клінічного використання.

метод приготування відмитих

еритроцитів в полімерних контейнерах
1. Загальні положення

Одним з методів підвищення якості та ефективності еритроцитів як гемотрансфузійного середовища є видалення небажаних складових за допомогою відмиваючих розчинів. Незважаючи на відносні недоліки (зменшення об’єму дози еритроцитів на 10-15%, короткий термін зберігання, гірше збіднення лейкоцитами в порівнянні з лейкофільтрацією) метод відмивання еритроцитів має також і свої переваги над іншими – видаляється практично вся плазма, гемоконсервант, цитокіни, продукти метаболізму еритроцитів, більша частина мікроагрегатів, лейкоцитів та тромбоцитів; покращуються реологічні властивості середовища за рахунок зменшення агрегаційних властивостей еритроцитів; набагато менша собівартість в порівнянні з використанням лейкофільтрів.

Причиною більшості фебрильних реакцій негемолітичного типу є цитокіни, які продукуються лейкоцитами та накопичуються в еритроцитних середовищах під час їх зберігання. Рівень цитокінів в них прямопропорційний термінам збергання крові або еритроцитної маси (ЕМ). Тому використання лейкофільтрів найбільш ефективно в ранньому періоді після заготівлі крові (1-2 доба). При більших термінах зберігання ефективно поєднання одного процесу відмивання еритроцитів з наступним використанням лейкофільтрів. (3, с. 218)

Метод не вимагає умов стерильних виробничих боксів та дозволяє приготувати ВЕ з ЕМ або консервованої кровi в полімерних гемаконтейнерах (ГК) в умовах чистої манiпуляцiйної кімнати установ служби крові чи відділеннь трансфузіології лікувальних закладів, які оснащені необхідним устаткуванням та мають підготовлений медперсонал.

2. Перелiк необхiдних матерiалiв та устаткування

1. Центрифуга рефрижераторна;

2. Плазмоекстрактор;

3. Високочастотний апарат для запаювання полімерних трубок;

4. Штатив для внутрiшньовенних інфузій;

5. Пристрiй для взяття кровi в скляний флакон ВК 10-01 (або аналогічна інша одноразова полімерна магiстральна система);

6. Відмиваючий розчин - стерильний апірогенний розчин натрiю хлориду 0,9% по 400мл в флаконi;

7. Стерильні скляні флакони об’ємом 50-100 мл;

8. Стерильнi ножицi;

9. Кровозупинний затискач;

10. Пiнцет;

11. Стерильнi ватнi кульки;

12. Один з розчинiв антисептикiв (стерилiум, йодобак, 5% йод

спиртовий, 96% спирт етиловий та iншi.) в склянці.

Примітка: Для стерильного з’єднання ГК та магістральних систем при приготуванні ВЕ може бути використаний апарат для стерильного з’єднання полімерних трубок або спеціальні полімерні контейнери для відмивання ЕМ, які мають з’єднувальні голки.
3. Приготування відмитих еритроцитів з консервованої крові

Для приготування ВЕ використовують консервовану кров, тестовану на встановлений перелік лабораторних обстежень. Необхiдно спочатку вiдцентрифугувати кров та за допомогою плазмоекстрактора (ПЕ) перевести всю плазму в плазмоконтейнер (ПК). Після цього на трубку, що сполучує обидва контейнери, накласти два затискачі на відстані близько 15 – 20 см від контейнера з ЕМ. Трубку між затискачами ретельно обробити змоченою розчином антисептика ватною кулькою. Через 1 хвилину повторно обробити трубку в цьому місці ватною кулькою з розчином антисептика. В подальшому при обробці розчином антисептика полімерних трубок та поверхонь гумових пробок скляних флаконів необхідно користуватись цією методикою.

Обробити розчином антисептика пробку стерильного порожнього скляного флакону об’ємом 100 мл. Вiдкрити упаковку та дiстати магістральну систему (МС). Зняти ковпачки з голок для флакону МС та повітряпроводу (ПП), ввести голки на всю їх довжину пiд кутом одна до одної в пробку флакону. Перерізати полімерну трубку ГК між затискачами стерильними ножицями. Стерильні ножиці занурюють в склянку з розчином антисептика на всю довжину леза та зберігають в такому стані на протязі всього процесу відмивання. Зняти в/в голку МС та асептично приєднати канюлю системи до вiдрiзаного кiнця трубки ГК. Канюлю в\в голки зберiгати в асептичних умовах для подальшого використання. Зняти затискач з трубки контейнера з ЕМ та видалити в флакон лейкотромбоцитний шар (ЛТШ) разом з залишками плазми та підлеглим шаром еритроцитів. Знову накласти затискач на трубку контейнера.

Взяти флакон з стерильним апірогенним 0,9% розчином натрiю хлориду об’ємом 400 мл, вiдкрити пiнцетом створки алюмінієвого ковпачка та обробити розчином антисептика поверхню гумової пробки флакону. Переставити голки МС та ПП з флакону, в який видалили тромболейкоцитну плівку, на флакон з відмиваючим розчином (ВР). Перейти до операцій, спільних для приготування ВЕ з консервованої крові та ЕМ, описаних в наступному розділі.

Контейнер з плазмою герметизують, паспортизують і передають на заморожування та карантинізацію.
4. Приготування відмитих еритроцитів з еритроцитної маси

Еритроцитна маса придатна для відмивання на протязі всього періоду зберігання. Процес відмивання еритроцитної маси не впливає суттєво на функціональний стан еритроцитів після відмивання. Але рекомендовано проводити не більше одного процесу відмивання, якщо терміни зберігання еритроцитів перевищують 5-7 діб при використанні гемаконсервантів без аденіну, та після 14 діб зберігання – для гемаконсервантів з аденіном.

При приготуванні ВЕ з ЕМ чи зависі еритроцитів, з яких попередньо був видалений ЛТШ на етапі первинного фракціонування консервованої крові, отримують задовільні результати параметрів якості за однієї процедури відмивання. При потребі можуть бути проведені декілька послідовних процедур відмивання еритроцитів. (1, с.105)

Залишки трубок на контейнерах з ЕМ використовують пiд час процедури вiдмивання як вхiднi та вихiднi порти.

Взяти контейнер з ЕМ та накласти кровозупинний затискач на трубку на відстані близько 5 см від її кінця. Взяти флакон з стерильним апірогенним 0,9% розчином натрiю хлориду об’ємом 400 мл, вiдкрити пiнцетом створки алюмінієвого ковпачка та обробити розчином антисептика поверхню гумової пробки флакону.

Вiдкрити упаковку та дiстати МС. Зняти ковпачки з голок для флакону МС та ПП, ввести голки на всю їх довжину пiд кутом одна до одної в пробку флакону з ВР.

Взяти контейнер з ЕМ та стерильними ножицями вiдрiзати кiнець трубки, обробленої розчином антисептика. Зняти в/в голку МС та асептично приєднати канюлю системи до вiдрiзаного кiнця трубки контейнера з ЕМ. Канюлю в\в голки зберiгати в асептичних умовах для подальшого використання.

(Операції, описані нижче, є спільними для приготування ВЕ як при використанні консервованої крові, так і ЕМ).

Встановити флакон з ВР в штатив для в/в інфузій горловиною донизу, пiдняти штатив на максимальну висоту, яку дозволяє довжина МС. ВР самостійно починає переливатись по системi сполучених ємностей до контейнера з ЕМ. Перевести в контейнер 300-400 мл розчину (мал. 1). Якщо в контейнерi або малого об’єму центрифужних стаканів, то одного процесу вiдмивання буде недостатньо для досягнення параметрів якості ВЕ, рекомендованих в розділі 11 МР.

Накласти кровозупинний затискач на трубку ГК максимально близько до з’єднання з канюлею МС.

Мал. 1 Мал. 2

Зняти флакон з штативу та поставити на робочий стiл. Роз’єднати трубки ГК та МС. Асептично приєднати до канюлi МС в/в голку.

Запаяти кiнець трубки ГК високочастотним запаювачем трубок та зняти кровозупинний затискач (мал. 2). Обережно та ретельно перемiшати ЕМ в контейнерi для рiвномiрного розподiлення ВР. Помiстити ГК в додатковий полiетиленовий пакет та передати його для центрифугування.

При приготуваннi вiдразу декiлькох доз ВЕ потрiбно повторити процедуру введення ВР в контейнер з кожною дозою ЕМ та центрифугувати вiдразу всi дози еритроцитiв. Порожнi флакони з використаного ВР потрібно позначати номером ЕМ, з якою був сполучений флакон, та використати на наступному етапi процесу вiдмивання, описаному в роздiлi 6.
5. Технiка центрифугування відмитих еритроцитів

При роботi з центрифугами потрiбно суворо дотримуватись порядку роботи та правил технiки безпеки, встановлених заводом-виробником обладнання.

Якщо центрифужні стакани (ЦС) мають закруглене дно або пластмасові адаптери для ГК, то врівноважування стаканів проводять шматочками гуми. При відсутності таких адаптерів та переході бічних стінок ЦС під прямим кутом в дно стаканів врівноважування потрібно проводити водою для недопущення порушення цiлiсностi ГК пiд дією центробiжної сили. В такому разі ГК з зависсю еритроцитів необхідно вкласти в центрифужний стакан та заповнити стакан не менше як на 1/3 висоти контейнера водою. Врiвноважити ЦС з ГК та iншим таким стаканом на вагах доливанням води або вкладанням шматочків гуми. Врівноважувати стакани потрiбно максимально точно (до 0,5 г) для недопущення вібрації ротора центрифуги пiд час центрифугування. При необхідності центрифугування більше двох доз еритроцитів всі ЦС врівноважують з найважчим стаканом. Для досягнення динамічного балансування необхідно в діаметрально протилежні ЦС вкладати ГК однакової ваги та форми.

Встановити ЦС в гнiзда ротора центрифуги. Кожний ЦС встановлюється в своє гніздо ротора за порядковим номером. Номер комплекту ЦС повинен співпадати з номером ротора центрифуги. Перевiрити правильнiсть розмiщення ЦС в гнiздах ротора та закрити кришку центрифуги. Встановити режими центрифугування та увімкнути центрифугу.

При відмиванні контейнери із зависсю еритроцитів центрифугують в наступних режимах:

- центробiжне прискорення – 1800-2000 g;

- температура роторної камери – 5-10 С;

- час центрифугування – 10-15 хвилин.

Кiлькiсть обертiв центрифуги при рiзних радiусах ротора можна визначити за допомогою номограми (додаток 2), але вона не повинна бути бiльшою за ту кiлькiсть обертiв, яка вказана в паспортi ротора як максимальна.

Пiсля повної зупинки ротора центрифуги ГК їз зависсю еритроцитів обережно, не допускаючи перемiшування еритроцитiв з ВР, переносять в примiщення, де буде проводитись наступний етап приготування ВЕ.
6. Видалення відмиваючого розчину з контейнера

Розмiстити вiдцентрифугований ГК з еритроцитами в ПЕ, накласти кровозупинний затискач на трубку контейнера та обробити вiльний кiнець цієї трубки розчином антисептика. Стерильними ножицями вiдрiзати кінець трубки ГК та асептично приєднати до нього канюлю МС, попередньо знявши в/в голку. При приготуваннi вiдразу декiлькох доз ВЕ кожний контейнер приєднують до відповідного флакону, який лишився після виконання дій розділу 4.

Мал. 3 Мал. 4

Зразок ВР відбирають після останнього процесу відмивання. Для цього взяти стерильний флакон об’ємом 50-100 мл, вiдкрити створки алюмінієвого ковпачка пiнцетом та обробити поверхню гумової пробки розчином антисептика. Переставити голки ПП та МС з флакону, в якому був використаний ВР, на стерильний порожній флакон для лабораторного зразка ВР. Зняти кровозупинний затискач з трубки гемаконтейнера та вiдпустити пружину ПЕ, взяти зразок ВР в кількості 20 мл для визначення показників залишкового білку та вільного гемоглобіну. Знову накласти кровозупинний затискач та повернути голки МС та ПП на порожній флакон з використаного ВР після обробки пробки флакону розчином антисептика.

Зняти кровозупинний затискач з трубки ГК та вiдпустити пружину ПЕ. ВР по системi сполучених ємностей починає переливатись в порожній флакон (мал. 3). Видалити повністю ВР, а також ЛТШ з підлеглим шаром еритроцитiв. Накласти кровозупинний затискач на трубку ГК.

При умові попереднього видалення ЛТШ при заготівлі еритроцитів одного процесу вiдмивання достатньо для отримання ВЕ, що вiдповiдають встановленим параметрам якостi, вказаним в розділі 9. П
Мал.№3
ри необхiдностi весь

процес вiдмивання потрiбно повторити, використати iнший флакон з 0,9% розчином натрiю хлориду. МС використовується повторно.

При появі ознак гемолізу еритроцитів після центрифугування, які визначаються візуально, ВЕ вважаються непридатними для клінічного використання. В такому разі ВЕ готують з іншої дози ЕМ або консервованої крові.

При поєднанні методів відмивання та лейкофільтрації спочатку проводять відмивання ЕМ, а потім використовують лейкоцитарні фільтри. Зразок ВЕ для контролю якості в такому випадку відбирають після лейкофільтрації.

7. Взяття зразка відмитих еритроцитів для контролю якостi

Взяти стерильний флакон об’ємом 50-100 мл, вiдкрити створки алюмінієвого ковпачка пiнцетом та обробити поверхню гумової пробки розчином антисептика. Переставити голки ПП та МС з флакону з використаним ВР на стерильний порожній флакон. Вийняти ВЕ з ПЕ і ретельно та обережно перемішати вміст ГК похитуючими рухами для досягнення однорідності середовища. Помістити знову контейнер з ВЕ в ПЕ, відкрити кровозупинний затискач та ввести в флакон 5-10 мл ВЕ (мал. 4). Накласти кровозупинний затискач на трубку ГК максимально близько до з’єднання з канюлею МС. Вийняти ВЕ з ПЕ.

При потребі зниження гематокріту та поліпшення реологiчних властивостей ВЕ необхiдно в контейнер з ВЕ ввести 100-200 мл ресуспендуючого розчину (0,9% розчин натрiю хлориду та iншi). Технiка введення ресуспендуючого розчину iдентична техніці введення ВР, що описана в роздiлi 4.

Лабораторний зразок ВЕ може бути відібраний в полімерну трубку МС. Для цього в трубку МС на всю її довжину вводять ВЕ з контейнера, накладають з обох кінців виділеного сегменту трубки затискачі та герметизують кінці трубки запаюванням.

Роз’єднати трубки ГК та МС, від’єднати ПП та МС вiд флакону із зразком ВЕ. Закрити створки алюмінієвого ковпачка флакону із лабораторним зразком ВЕ. Запаяти кiнець трубки ГК із ВЕ високочастотним запаювачем трубок між контейнером та затискачем. Розірвати трубку в місці запаювання. Герметизацiя трубок ГК в процесi вiдмивання може здійснюватись накладанням на трубках тугих вузлiв чи алюмінієвих кілець. Запаспортизувати лабораторний зразок ВЕ та передати в лабораторiю для визначення вiдповiдностi стандартам якостi.

Використані матеріали потрібно збирати в контейнер для відпрацьованих матеріалів, знезаражувати та утилізувати згідно встановленого порядку.

8. Паспортизацiя та облік заготівлі відмитих еритроцитів


На полімерний гемаконтейнер з ВЕ (на зворотню сторону контейнера від етикетки консервованої крові) наклеюється відповідна за системою АВО етикетка відмитих еритроцитів, яка повинна містити наступну інформацію:

 • відомчу належність та назву установи служби крові;

 • повну назву гемосередовища;

 • реєстраційний номер ємкості з ВЕ (або реєстраційний номер донації, штрих-код);

 • об’єм в мл;

 • прізвище та ініціали донора;

 • група крові за системами АВО та резус;

 • кількість процесів відмивання;

 • назву (склад) ресуспендуючого розчину та його об’єм (при ресуспендуванні відмитих еритроцитів);

 • дата заготівлі відмитих еритроцитів та термін придатності (з вказанням часу);

 • прізвище лікаря, відповідального за заготівлю компоненту крові;

- додаткова інформація (температурні умови зберігання, результати тестування на інфекційні маркери за встановленим переліком, перелік обов’язкових визначень перед трансфузією, необхідність використання системи для переливання з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм).

Типові зразки етикеток для паспортизації ВЕ наведені в додатку 3

Реєструють процес приготування ВЕ в “Журналі обліку заготівлі компонентів крові” та передають еритроцити для використання.

9. Транспортування відмитих еритроцитів

Відповідна система транспортування повинна забезпечити гарантоване збереження повноцінності ВЕ як трансфузійного середовища. Система транспортування має забезпечити температуру не вище 10° С на протязі всього часу транспортування. В процесі транспортування також повинна бути забезпечена відсутність жорсткої вібрації контейнерів з ВЕ. При використанні транспортного засобу без автохолодильника вимагається термоізолюючий контейнер з акумулятором холоду, охолодженим до температури 2-4 °С.
10. Зберігання відмитих еритроцитів

Після заготівлі відмиті еритроцити повинні зберігатись при контрольованій температурі від 2° до 6° С.

Час зберігання після відмивання еритроцитів до використання повинен бути максимально скороченим: не більше 24 годин, якщо відмивання та зберігання проводилось при температурі 4° С, та не більше 6 годин, якщо відмивання та зберігання проводилось при кімнатній температурі. (1, с. 106; 3,

с. 218) Оптимальним є використання ВЕ відразу після приготування.

11. Контроль якості відмитих еритроцитів

Параметри якості ВЕ базуються на вимогах “Керівництва по виробництву, використанню та забезпеченню якості компонентів крові” («GUIDE TO THE PREPARATION, USE AND QUALITY ASSURANCE OF BLOOD COMPONENTS», 11th edition, the Council of Europe 2005) та інструкції по “Контролю стерильності консервованої крові, її компонентів препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих та консервуючих розчинів, умов їх заготівлі” (наказ МОЗ України №164 від 05.07.99.).

Ретроспективному контролю якостi пiдлягають 100% доз ВЕ пiсля процесу вiдмивання. Для контролю стерильності та визначення інших параметрів якості використовують лабораторний зразок ВЕ. Спочатку виконують контроль стерильності ВЕ, а потім визначають всі інші показники якості. Для визначення параметрів залишкового білку та вільного гемоглобіну використовують лабораторний зразок відмиваючого розчину після останнього процесу відмивання.

Параметри контролю якості відмитих еритроцитів


Досліджуваний параметр

Вимоги якості

Частота прове-дення контролю

Ким виконується контроль

Об’єм*

250±50 мл

Всі дози

Лабораторія (відділ) контролю якості

Гематокріт*
Від 0,65 до 0,75 л/л

Всі дози

Лабораторія (відділ) контролю якості

Гемоглобін

Не менше 40 г/дозу

Всі дози

Лабораторія (відділ) контролю якості

Вільний гемоглобін **

Не більше 0,4 г/дозу (гемоліз не більше 0,8% еритроцитів)

Всі дози

Лабораторія (відділ) контролю якості

Залишковий білок**

Не більше 0,5 г/дозу

Всі дози


Лабораторія (відділ) контролю якості

Залишкові лейкоцити***

Не більше 1,2×109/дозу

Всі дози

Лабораторія (відділ) контролю якості

Контроль на стерильність

Стерильно

Всі дози

Бактеріологічна лабораторія


Примітки: * - при ресуспендуванні відмитих еритроцитів: об’єм – 350±50 мл; гематокріт – 0,5-0,7 л/л;

** - визначається у відмиваючому розчині після останнього процесу відмивання;

*** - цій вимозі повинно відповідати не менше 75% досліджених доз.
Наведеним параметрам контролю якості по кожному показнику окремо повинно відповідати не менше 90% досліджених доз (крім контролю на стерильність та залишкових лейкоцитів). Методики розрахунку показників якості наведено в додатку 1.


ВИСНОВКИ
Багаторічний досвід використання описаного методу приготування відмитих еритроцитів свідчить про його високу ефективність та дозволяє досягти параметрів якості відмитих еритроцитів, рекомендованих Радою Європи для виробників компонентів крові, в більше ніж 95% досліджених доз гемакомпоненту. Зручність та простота методу відмивання еритроцитів робить його доступним для установ та підрозділів служби крові, оснащених необхідним устаткуванням.

Перелік рекомендованої літератури
1. «GUIDE TO THE PREPARATION, USE AND QUALITY ASSURANCE OF BLOOD COMPONENTS», 11th edition, the Council of Europe 2005, Chapter 9: Red cells, washed; р. 105;

2. Інструкція по “Контролю стерильності консервованої крові, її компонентів препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих та консервуючих розчинів, умов їх заготівлі” (затверджена наказом МОЗ України №164 від 05.07.99 р.);

3. „Техническое руководство” Американской ассоциации банков крови, 12-е издание, издано Европейской школой трансфузионной медицины в 2000 г., перевод с английского под редакцией проф. Ю.Н. Токарева, глава 7, с. 218;

4. А.В. Коваленко, Т.Н. Ващенко, Г.П. Игнатович, Г.И. Петренко,

Е.Б. Жибурт. Количественные характеристики обедненной лейкоцитами фильтрованной эритроцитной взвеси // Трансфузиология – 2002 – №2(3) – с. 59;

5. Е.Б. Жибурт. Приготовление эритроцитосодержащих компонентов, освобожденных от лейкоцитов и белков // Учебник «ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ» С.-Петербург: ПИТЕР, 2002 – гл. 8, раздел 8.1.10.;

6. Т.М. Кобрин, В.Л. Новак. Вплив ресуспендування на поверхневу архітектоніку відмитих консервованих еритроцитів донорської крові // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика – Київ, 1999 – вип. 8, книга 1 – с. 339-344;

Додаток 1

Розрахунок параметрів якості відмитих еритроцитів

а) Об’єм ВЕ в контейнерi пiсля вiдмивання визначають ваговим методом та переведять в об’ємні одиниці виміру за допомогою перерахункового коефіцієнту – 0,93, попередньо віднявши вагу гемаконтейнера;

б) Кількість гемоглобіну в дозі ВЕ вираховують за формулою:

H =

С × V

1000


де Н – кількість гемоглобіну в дозі ВЕ (г/дозу),

С – рівень гемоглобіну у ВЕ, визначений уніфікованим методом, (г/л),

V - об’єм ВЕ в контейнері (мл);

в) Кількість залишкового бiлку в дозi ВЕ після останнього процесу відмивання визначають за формулою:

В =

А × V × (1 - Ht)

1000


де В – кількість залишкового бiлку в дозi ВЕ ( г/дозу ),

А – рівень загального бiлку у ВР після останнього процесу відмивання, визначеного за допомогою уніфікованих методів, ( г/л ),

V – об’єм ВЕ в контейнерi (мл),

Ht - гематокріт ВЕ ( л/л );

г) Кількість залишкових лейкоцитів в дозі ВЕ вираховують за формулою:

L =

X × V

1000


де L – кількість залишкових лейкоцитів в дозі ВЕ (×109/дозу),

X – кількість залишкових лейкоцитів у ВЕ (×109/л), визначена уніфікованим методом,

V - об’єм ВЕ в контейнері (мл);
Педіатричні дози відмитих еритроцитів

При контролі якості педіатричних доз ВЕ параметр “об’єм ВЕ в контейнері після відмивання” не враховують.

Для оцінки якості педіатричних доз ВЕ необхідно перерахувати результати визначення кількість гемоглобіну, залишкового білку, залишкових лейкоцитів в дозі ВЕ за допомогою перерахункового коефіцієнту та порівняти їх з показниками норми наведених параметрів. Для цього визначений показник перемножують на перерахунковий коефіцієнт. Перерахунковий коефіцієнт визначають за формулою:

К =

250

X


де К – перерахунковий коефіцієнт,

250 – усереднений об’єм дози ВЕ в мл,

Х - об’єм педіатричної дози ВЕ в мл.

Додаток 2

Номограма для визначення кількості обертів ротора центрифуги



Радіус ротора, Центробіжне прискорення, Оберти ротора,


(мм) ( g ) (об/хв)



Додаток 3




Зразки етикеток для паспортизації відмитих еритроцитів



МОЗ України


(назва установи служби крові)



МОЗ України


(назва установи служби крові)

ВІДМИТІ ЕРИТРОЦИТИ №____


Донор______________________________

ВІДМИТІ ЕРИТРОЦИТИ №____


Донор______________________________

Кількість_________мл

Дата заготівлі____________

Придатні до_______

час_____

О(І)

Кількість_________мл

Дата заготівлі____________

Придатні до_______

час_____

А(ІІ)

Rh

Rh

Кількість відмивань______Ресуспендуючий розчин_____________________________мл

Лікар___________________

Тести на ВІЛ, геп. С і В, сифіліс – негативні

Кількість відмивань______Ресуспендуючий розчин_____________________________мл

Лікар___________________

Тести на ВІЛ, геп. С і В, сифіліс – негативні

Безпосередньо перед переливанням відмитих еритроцитів лікар зобовязаний перевірити:

1. Групу крові хворого; 2. Групу відмитих еритроцитів, які переливаються; 3. Сумісність відмитих еритроцитів з сироваткою крові хворого; 4. Провести біологічну пробу.

Зберігати при 4-6° С. Переливати системою для перелива-ння крові з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм

Безпосередньо перед переливанням відмитих еритроцитів лікар зобовязаний перевірити:

1. Групу крові хворого; 2. Групу відмитих еритроцитів, які переливаються; 3. Сумісність відмитих еритроцитів з сироваткою крові хворого; 4. Провести біологічну пробу.

Зберігати при 4-6° С. Переливати системою для перелива-ння крові з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм



МОЗ України


(назва установи служби крові)



МОЗ України


(назва установи служби крові)

ВІДМИТІ ЕРИТРОЦИТИ №____


Донор______________________________

ВІДМИТІ ЕРИТРОЦИТИ №____


Донор______________________________

Кількість_________мл

Дата заготівлі____________

Придатні до_______

час_____

B(III)

Кількість_________мл

Дата заготівлі____________

Придатні до_______час_____

AB(IV)

Rh

Rh

Кількість відмивань______Ресуспендуючий розчин_____________________________мл

Лікар___________________

Тести на ВІЛ, геп. С і В, сифіліс – негативні

Кількість відмивань______Ресуспендуючий розчин_____________________________мл

Лікар___________________

Тести на ВІЛ, геп. С і В, сифіліс – негативні

Безпосередньо перед переливанням відмитих еритроцитів лікар зобовязаний перевірити:

1. Групу крові хворого; 2. Групу відмитих еритроцитів, які переливаються; 3. Сумісність відмитих еритроцитів з сироваткою крові хворого; 4. Провести біологічну пробу.

Зберігати при 4-6° С. Переливати системою для перелива-ння крові з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм

Безпосередньо перед переливанням відмитих еритроцитів лікар зобовязаний перевірити:

1. Групу крові хворого; 2. Групу відмитих еритроцитів, які переливаються; 3. Сумісність відмитих еритроцитів з сироваткою крові хворого; 4. Провести біологічну пробу.

Зберігати при 4-6° С. Переливати системою для перелива-ння крові з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм