asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням голови облдержадміністрації

від 30.11.2006 № 580
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок

за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

у національній валюті для реалізації інвестиційних проектів
1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок часткового відшкодування з обласного бюджету суб’єктам малого і середнього підприємництва відсоткових ставок за коротко- і середньостроковими кредитами, залученими у національній валюті в банках для реалізації інвестиційних проектів (далі – компенсація).

1.2. Короткостроковим вважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим – до трьох років.

1.3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2006 року (далі – позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання кредитної угоди.
2. Умови надання компенсації

2.1. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:

проводять господарську діяльність не менше одного року;

не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;

розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону.

2.2. Право на одержання компенсації не мають позичальники, які визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.
3. Порядок надання компенсації

3.1. Відбір інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись компенсація, та вирішення інших питань щодо її здійснення проводиться конкурсною комісією з відбору інвестиційних проектів (далі – конкурсна комісія), утвореною розпорядженням голови облдержадміністрації, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів конкурсної комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови облдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії входять представники представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Донецькій області, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області, управління Національного банку України в Донецькій області, структурних підрозділів облдержадміністрації та об’єднань суб’єктів господарювання (за згодою).

3.2. Конкурсна комісія протягом місяця після виділення коштів з обласного бюджету для надання компенсації публікує в газеті «Жизнь» оголошення про проведення конкурсу, яке повинно обов’язково містити відомості про:

найменування і місцезнаходження юридичної особи, відповідальної за проведення конкурсу;

умови проведення конкурсу;

місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій.

3.3. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну подають до конкурсної комісії такі документи:

відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);

бізнес-план інвестиційного проекту;

копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит;

виписку банку з позичкового рахунку про отримання кредиту позичальником;

заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається для реалізації інвестиційного проекту;

нотаріально завірену копію статуту, баланс та звіт про фінансові результати за останній рік та останній звітний період;

довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

довідку територіального органу з питань банкрутства про те, що відносно суб’єкта господарювання не порушено справу про банкрутство.

3.4. Організацію роботи конкурсної комісії та прийом документів від претендентів на участь у конкурсі здійснює Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області (далі - РФПП).

3.5. Інвестиційна рада РФПП проводить експертизу інвестиційних проектів та інших документів, що надаються учасниками конкурсу, та робить висновок про їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Висновок Інвестиційної ради РФПП надається на розгляд конкурсної комісії.

3.6. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів приймає рішення про доцільність надання державної підтримки у формі компенсації.

3.7. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

строк окупності інвестиційного проекту;

розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг);

розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.

3.8. Перевага надається передусім позичальникам, які розробили та реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних сферах діяльності, визначених регіональними програмами розвитку малого підприємництва у Донецькій області, а також в малих містах та сільській місцевості.

3.9. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.

3.10. Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

3.11. Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.

3.12. Переможцям конкурсу конкурсна комісія видає витяг із протоколу для пред’явлення його банкам, які надали кредити. На підставі зазначеного витягу укладається договір між РФПП, позичальником та банком, у якому зазначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.

3.13. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.

3.14. У разі сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі за бюджетний період банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника.

3.15. Кошти на компенсацію надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації розглядається у наступному бюджетному періоді за умови виділення коштів на зазначені цілі з обласного бюджету на відповідний рік та сумлінної реалізації учасником конкурсу інвестиційного проекту.

Порядок розгляду документів на подальшу компенсацію відсотків аналогічний початковому.

Додатково до переліку, визначеному п. 3.3 цього Положення учасник конкурсу повинен надати інформацію про хід реалізації інвестиційного проекту.
4. Порядок використання коштів

4.1. Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко- чи середньострокові кредити, подають щомісячно до 7-го числа місяця, що настає за звітним, РФПП по два примірники реєстрів позичальників, які отримали кредити в цих банках і за результатами конкурсу мають право на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

4.2. РФПП складає реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків, затверджує його у головному управлінні економіки облдержадміністрації і подає управлінню державного казначейства у Донецькій області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва - переможців конкурсу.

4.3. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку.
Методичні рекомендації щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у національній валюті для реалізації інвестиційних проектів, підготовлено головним управлінням економіки облдержадміністрації.


Заступник голови, керівник

апарату облдержадміністрації Л.І.Давиденко

Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації В.О.Машошин