asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня

 

Алла Седеревічене,
завідуюча навчально-методичним
кабінетом початкової освіти

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 затверджено нову редакцію Державного стандарту початкової загальної освіти. Актуальними завданнями, визначеними основним документом початкової школи, є оволодіння ключовими компетентностями, які передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій. Сьогодні зміст початкової загальної освіти ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами  в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Рекомендуємо протягом 2011-2012 н. р. ґрунтовно вивчити зміни, внесені до нової редакції Держстандарту. Звертаємо увагу, у розділі "Загальні положення" чітко визначено вживання термінів "компетенція", "компетентність", "компетентнісний підхід". Суттєвими є зміни у назвах освітніх галузей: назву освітньої галузі "Людина і світ" змінено на дві окремі галузі – "Природознавство" й "Суспільствознавство", назву освітньої галузі "Технологія" – на "Технології". У Базовому навчальному плані початкової загальної освіти згідно з додатком №1 перерозподілено кількість годин на вивчення предмету освітньої галузі "Суспільствознавство", збільшено кількість годин  на вивчення предмету освітньої галузі "Природознавство" (на 1год), на вивчення освітньої галузі "Технології" у 1-му класі зменшено час на 1 год, а у 2-4-их класах збільшено  на 1 год. Кількість додаткових годин варіативної складової навчального плану для початкової школи на вивчення предметів освітніх галузей та курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять зменшено на 1 год з 1-го по 4-ий клас. Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня у  1-му класі становить 20 год, у 2-му класі – 22 год, у 3-4-их класах – по 23 год. Години, передбачені для фізичної культури освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура", не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження.

Відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти та з урахуванням мети і завдань освітньої галузі "Мови і літератури" виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. Освітню галузь "Математика"  доповнено новими змістовими лініями "Сюжетні задачі" та "Робота з даними". Вивчення змісту освітньої галузі "Природознавство" структуровано за розділами "Об’єкти природи", "Взаємозв’язки у природі", "Земля – планета Сонячної системи", "Україна на планеті Земля", "Рідний край", "Охорона і збереження природи", "Методи пізнання природи". Зміст освітньої галузі "Суспільствознавство" містить розділи "Людина як особистість", "Людина серед людей", "Людина  в суспільстві", "Людина і світ".  Зміст галузі "Технології" доповнено змістовою лінією "Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями". Зміст освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" з урахуванням мети і завдань визначається змістовими лініями "Здоров’я" і "Фізична культура". Змістові лінії "Музична", "Образотворча" та "Мистецько-синтетична" (відповідно до хореографічного, театрального та екранних видів мистецтва) освітньої галузі "Мистецтво" реалізуються шляхом вивчення  і окремих предметів, і інтегрованих курсів.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29.04.2011 року №1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік" організація навчально-виховного процесу в початковій школі у новому навчальному році здійснюватиметься за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов організація навчально-виховного процесу буде здійснюватися за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182.

Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу будуть працювати за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682).

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку буде організовано за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849.

Наголошуємо, при складанні робочих навчальних планів на 2011-2012 н.р. необхідно користуватися рекомендаціями, запропонованими в Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 № 1/9-324 "Щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів".

Для закладів, які працюють у режимі "повного дня", обов’язково додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін (проведення самопідготовки) у другій половині дня. Звертаємо увагу на те, що кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати для 1-го класу – 0 год, 2-го класу – 45 хв, 3-го класу – 1 год 10 хв, 4-го класу – 1 год 30 хв.Мету, завдання та характер домашніх завдань визначено в листі Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 1/9-468"Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи". Організація навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності у 2011-2012 н. р. буде здійснюватися відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів. Години варіативної складової Типових навчальних планів для початкової школи можна використати на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; упровадження курсів за вибором; індивідуальні та групові заняття. Вибір курсівваріативної складової та години на їх вивчення визначаються рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу в межах сумарного гранично допустимого навантаження. Рекомендуємо додаткові години варіативної складової використати на вивчення курсів за вибором, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни, а саме: "Розвиток продуктивного мислення" (авт.Гісь О.),"Елементи геометрії"(авт. Седеревічене А, Нивидома Л.), "Логіка" (авт.Митник О.),"Світова література" (Мовчун А.,Харсіка Л.),"Права дитини" (авт. Мовчун А.,Харсіка Л.),"Дорога в дивосвіт" (авт.Поліщук Н.), "Сходинки до інформатики" (авт. Ривкінд Ф. та ін.),"Абетка театрального мистецтва"(авт. Петренко Л.), "Основи театральної грамоти"(авт. Самсоненко Л.),"Риторика"(авт.Науменко В., Захарійчук М.),"Поетика"(авт. Петровська Т.),"Хореографія"(авт. Тараканова А.), "Київщинознавство” (авт. Гудима В. та ін.).

У 2011-2012н.р. планування роботи в 1-4  класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за  "Програмами для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи” (К.:  "Поч. шк.”, 2006) та навчальною літературою, визначеною Переліком Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни.

Орієнтовні зразки календарно-тематичного планування з предметів інваріантної складової пропонуються у фаховихжурналах"Початкова школа"та газетах"Початкова освіта". Вчителю необхідно скласти власний варіант календарно-тематичного планування за відповідними програмами та обраними навчально-методичними комплексами з урахуванням розподілу годин на вивчення предметів.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах   І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", буде здійснюватись за Типовими навчальними планами для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказами МОН України від 19.10.2009 № 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", від 05.06.2006 № 430 "Про затвердження Типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", та відповідно до листа МОН України від 05.05.2009  № 1/9-304.

З огляду на цілі та завдання науково-педагогічного проекту "Росток" навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення курсів "Математика", "Навколишній світ" та іноземної мови з 1-го класу.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах   І ступеня, які працюють за медико-педагогічним проектом "Гармонія інтелекту та здоров’я" ("ПіснеЗнайка") буде здійснюватись відповідно до наказу МОН України від  10.11.2008 № 1028 "Про впровадження медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я" та наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 01.03.2010 № 46.

Спеціалізовані навчальні заклади з поглибленим вивченням окремих предметів, школи, які впроваджують експеримент, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15%. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися в сторону зменшення, не більше, ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.

З метою реалізації завдань особистісно орієнтованого навчання оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів здійснюється  відповідно до системи контролю та критеріїв, затверджених наказом МОН України від 20.08.2008 № 755.

Оцінювати навчальні досягнення учнів 1 класу в балах, рівнях, за допомогою символів не допускається. Облік навчальних досягнень учнів у класному журналі ведеться відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 11.09.2007 № 1/9-532 "Вимоги щодо ведення класного журналу", методичних рекомендацій МОН України "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році" від 17.02.2011 №1/9-109.

Прийом та зарахування дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому дітей, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204. Проведення тестування, співбесід, вступних випробувань з метою перевірки знань дітей з навчальних предметів забороняється. Конкурсний відбір учнів до спеціалізованої школи здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного відбору дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 № 389.

Навчально-виховна робота в 1 класі здійснюється відповідно до інстуктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2007 № 1/9-407 "Організаціянавчально-виховного процесу в 1 класі".З метою забезпечення оптимальних умов навчання учнів 1 класу може здійснюватися на базі дошкільного навчального закладу.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України  "Про загальну середню освіту” (ст.14, п.1). Наповнюваність класів більше 30 осіб є недоцільною.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128. Зокрема, вивчення іноземної мови передбачає поділ класів на групи, якщо кількість учнів класу перевищує 27 осіб. При поглибленому вивченні іноземної мови (для спеціалізованих шкіл) клас ділиться на групи по 8-10 осіб у кожній (але не більше трьох груп).

Поділ учнів на групи при вивченні окремих предметів в експериментальних класах також здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2011-2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань і закінчується не пізніше 1 червня проведенням навчальних екскурсій (відповідно до методичних рекомендацій МОН України щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.02.2008 № 1/9-61).

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України "Про загальну середню освіту". У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня вона становить не менше 175 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій).

Чітка організація навчально-виховного процесу в школі І ступеня забезпечить створення оптимальних умов для подальшого становлення особистості дитини, формування вміння й бажання вчитись та самовираження її в усіх видах діяльності.

 

 следующая страница >>