asyan.org
добавить свой файл
1


Марія Кейван

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

(науковий напрям: Біологія та біотехнології)
Біорізноманіття угруповань комах пасторальних екосистем Чернівецької області
Актуальність теми. Західна Україна характеризується значною кількістю сіножатей та пасовищ, що відіграють величезне значення в тваринництві. Випасання домашніх тварин на пасовищах є основою їх харчового раціону. Однак інтенсивне використання пасовищ в сільському господарстві призводить до порушень їх функціонування, а часто й до повної деградації. Екологічний моніторинг пасторальних екосистем є особливо актуальним для тих областей України, де пріоритетною галуззю народного господарства є тваринництво. До їх числа відноситься і Чернівецька область. Проте оцінка стану пасовищ не проводилась тут вже понад 40 років.

В існуючих інструкціях дослідження кормових угідь автори акцентують увагу на ботанічному елементі цього типу екосистем. Безумовно, що біорізноманіття рослин пасовищ є основним індикатором стійкості даних екосистем [4]. Однак, ми вважаємо, що показники біорізноманіття комах могли б слугувати додатковими критеріями ефективності використання цього важливого для сільського господарства України типу екосистем, тому що комахи є основними запилювачами рослин, а така екологічна група комах, як капрофаги приймають участь у розкладанні екскрементів жуйних тварин, цим самим залучаючи їх у колообіг речовин [2, 3, 6]. Комахи, будучи джерелом білка, є незамінною ланкою у харчовому ланцюзі для багатьох тварин. Ось чому вивчення біорізноманіття комах може дозволити нам визначити стан стабільності екосистеми.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи була оцінка біорізноманіття угруповань комах пасторальних екосистем Чернівецької області.

Виходячи з мети, були визначені наступні завдання:

 • Визначити види комах, притаманних досліджуваним пасторальним екосистемам Чернівецької області.

 • Встановити чисельність видів та особин комах на пасовищах Чернівецької області.

 • Виділити найбільш розповсюджені види комах пасторальних екосистем для кожної з фізико-географічних зон.

 • Провести оцінку біорізноманіття угруповань комах відповідних екосистем за показниками видового багатства, видового різноманіття Шеннона, видового різноманіття Сімпсона, домінування Сімпсона, вирівняності Пієлу.

Наукова новизна одержаних результатів. Зроблено порівняльний аналіз біорізноманіття комах пасторальних екосистем різних природних зон Чернівецької області.

Визначено пасторальні екосистеми з найбільшим та найменшим рівнями різноманіття угруповань комах для відповідних фізико-географічних областей.

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень дозволяють глибше зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок між подіями, які лежать в основі змін показників біорізноманіття комах пасторальних екосистем, індукованих порушенням їх гомеостазу.

Об’єктами дослідження були пасторальні екосистеми, виділені в усіх природних регіонах Чернівецької області.

При проведенні досліджень керувались фізико-географічним районуванням Л.І. Воропай [5], яка виділяє три природні регіони Чернівецької області: Прут-Дністровська область – рівнинна північна частина території, Прут-Сіретська область – передгірська височина, центральна частина орографічної композиції території, Буковинські Карпати – гірська область, що піднімається на півдні території.


Дослідження проводились в червні 2005 року. Представників комах відбирали в угрупованнях досліджуваних пасторальних екосистем на дослідних ділянках (чотири дослідні ділянки на пасовище) площею 100 м2 методом косіння ентомологічним сачком (100 разів) за методом К.К.Фасулаті [8].

Комах визначали за визначником Б.М.Мамаєва [7].

На території досліджуваних пасовищ Чернівецької області нами відмічено 131 вид комах. Пасовища Прут-Дністровської області характеризуються наявністю 76 видів. На пасовищах Буковинських Карпат відмічено 58 видів комах. В Прут − Сіретській області в угрупованнях комах виявлено 83 види. Прут-Сіретська область являється екотоном між Прут-Дністровською областю та Буковинськими Карпатами. Саме це може сприяти більшій чисельності видів комах на пасовищах в даній фізико-географічній області.

При дослідженні чисельності особин комах пасторальних екосистем Чернівецької області було виявлено 1956 особин, а саме: в Прут-Дністровській області – 1027 особин, в Прут-Сіретській області – 665 особин та в області Буковинських Карпат – 264 особини комах. Отже, не зважаючи на той факт, що чисельність видів комах у Прут-Сіретській області найбільша порівняно з іншими областями, чисельність їх особин тут знаходиться на середньому рівні.

Найбільш розповсюдженими видами комах на пасовищах Чернівецької області виявилися в Прут-Дністровській області − Lasius niger L., Melasoma aeneum L., в Прут-Сіретській області та в області Буковинських Карпат − Decticus verrucivorus L.

Показники різноманіття угруповань комах досліджуваних пасторальних екосистем Чернівецької області представлені в таблиці 1.

Показники індексу видового різноманіття Шеннона (Hi) угруповань комах пасторальних екосистем в межах Чернівецької області коливається від 0,7 до 2,64 (табл.1, рис.1).

Таблиця 1
Показники різноманіття угруповань комах досліджуваних пасторальних екосистем Чернівецької області


Населений пункт, де знаходиться досліджуване пасовище

Індекс видового багатства Маргалефа

(D)

Індекс видового різноманіття Шеннона

(Hi), біт

Індекс домінування Сімпсона


Індекс вирівняності Пієлу

Прут-Дністровська область

с. Вікно

2,30+0,26

1,95 + 0,09

0,23+0,03

0,40+0,02

с. Кострижівка

2,66+0,11

1,94 + 0,09

0,18+0,01

0,63+0,02

с. Лужани

3,88+0,23

2,39 + 0,12

0,10+0,01

0,85+0,04

с. Поляна

3,15+0,21

2,24+ 0,07

0,12+0,01

0,71+0,02

с. Чорнівка

2,78+0,17

2,06+ 0,09

0,16+0,02

0,52+0,01

с. Зелена

2,17+0,08

1,73+ 0,05

0,22+0,04

0,54+0,02

с. Вовчинець

2,55+0,21

1,92 + 0,1

0,17+0,02

0,70+0,01

с. Грушівці

1,31+0,10

1,19 + 0,04

0,38+0,02

0,41+0,01

с. Михалкове

2,45+0,15

1,61 + 0,09

0,22+0,02

0,92+0,04

с. Магала

2,10+0,23

1,7 + 0,12

0,23+0,02

0,58+0,02

с. Зарожани

1,41+0,16

1,38 + 0,13

0,31+0,04

0,53+0,04

Прут – Сіретська область

с. Тернавка

0,84+0,12

0,7 + 0,09

0,62+0,04

0,30+0,03

с. Горбово

2,59+0,16

1,7 + 0,09

0,27+0,03

0,63+0,03

с. Валя Кузьміна

3,01+0,29

2,22 + 0,03

0,15+0,01

0,71+0,02

с. Червона-Діброва

1,55+0,11

1,2 + 0,08

0,36+0,04

0,63+0,05

с. Дубово

2,07+0,07

1,45 + 0,05

0,25+0,01

0,87+0,02

с. Костинці

2,09+0,15

1,82 + 0,07

0,20+0,01

0,57+0,02

с. Брусниця

3,16+0,08

2,14 + 0,03

0,15+0,00

0,70+0,01

с. Черешенька

2,46+0,09

1,82 + 0,05

0,20+0,01

0,65+0,01

с. Банилів-Підгірний

2,34+0,07

2,24+ 0,07

0,12+0,01

0,52+0,01

с. Красноїльск

1,01+0,07

0,86 + 0,08

0,48+0,04

0,52+0,02

с. Старий Вовчинець

1,39+0,10

1,11 + 0,05

0,37+0,01

0,64+0,03

Буковинські Карпати

с. Лопушна

3,03+0,22

1,92 + 0,08

0,21+0,02

0,63+0,03

с. Долішній Шепіт

2,58+0,16

1,65 + 0,09

0,20+0,02

1,00+0,00

с. Усть-Путила

3,08+0,09

1,95+ 0,1

0,14+0,01

1,00+0,01

с. Селятин

4,93+0,29

2,64+0,09

0,07+0,01

1,00+0,01

с. Шепіт

2,12+0,18

1,6 + 0,11

0,26+0,03

0,63+0,03

с. Перкалаб

2,16+0,10

1,79 + 0,05

0,19+0,01

0,65+0,02
П римітки: Найбільші значення показника в межах фізико-географічної області


Найменші значення показника в межах фізико-географічної області.
]Рис. 1. Показники різноманіття угруповань комах пасторальних екосистем Чернівецької області.

Усереднені дані значень індексу видового багатства Маргалефа угруповань комах пасторальних екосистем для кожної з фізико-географічних областей представлені в табл. 2, рис. 2. Виявилось, що видове багатство комах середньому найменше для пасторальних екосистем Прут – Сіретської області (2,04) порівняно з іншими двома областями, а найбільше – для області Буковинських Карпат (2,98).

Таблиця 2

Усереднені дані показників різноманіття угруповань комах пасторальних екосистем в межах кожної з фізико-географічних зон Чернівецької області
Прут – Дністровська область

Прут – Сіретська область

Буковинські Карпати

Індекс видового багатства Маргалефа

2,43 + 0,22

2,04 + 0,23

2,98 + 0,42

Індекс видового різноманіття Шеннона

1,83 + 0,11

1,57 + 0,16

1,93 + 0,15

Індекс домінування Сімпсона

0,21 + 0,02

0,29 + 0,05

0,18 + 0,03

Індекс вирівняності Пієлу

0,62 + 0,05

0,61 + 0,04

0,82 + 0,08

Рис. 2. Усереднені дані показників різноманіття угруповань комах пасторальних екосистем в межах кожної з фізико-географічних зон Чернівецької області.

Висновки

 1. Виявлено 131 вид комах (1956 особин комах) на території досліджуваних пасовищ Чернівецької області.

 2. Встановлено, що найбільш розповсюдженими видами комах на пасовищах в Прут-Дністровській області є Lasius niger L., Melasoma aeneum L., в Прут-Сіретській області та в області Буковинських Карпат − Decticus verrucivorus L.

 3. За максимальними значеннями індексів видового багатства, видового різноманіття та вирівняності угруповань комах в лідери вийшли пасторальні екосистеми с. Лужани, с. Поляна в Прут-Дністровській області, с. Брусниця, с. Банилів-Підгірний, с. Валя Кузьміна та с. Дубово в Прут-Сіретській області, та с. Селятин в області Буковинських Карпат.

 4. Мінімальні значення показників видового багатства, видового різноманіття та вирівняності виявлені для пасторальних екосистем с. Вікно, с. Грушівці, с. Зарожани в Прут-Дністровській області, с. Тернавка в Прут-Сіретській області, с. Шепіт в області Буковинських Карпат.

 5. Встановлено інший список лідерів за показником домінування комах: в Прут-Дністровській області максимальні значення виявлено для пасторальних екосистем с. Грушівці та с. Зарожани, мінімальні – с. Лужани, в Прут-Сіретській області максимальні значення – с. Тернавка та с. Красноїльськ, а мінімальні – с. Валя Кузьміна та с. Банилів-Підгірний, в області Буковинських Карпат максимальні значення – с. Лопушна та с. Шепіт, мінімальні – с. Селятин та с. Перкалаб.

Список використаної літератури

 1. Арманд А.Д. “Сильные” и ”слабые” системы в географии и экологии // Устойчивость геосистем. – М.: Наука, 1983а. – С. 50-61.

 2. Аршавский И.А. Специфические особенности переходных процессов онтогенеза млекопитающих // Термодинамика и кинетика биологических процессов. – М.: Наука, 1980. – С. 345-354.

 3. Балашев Л.С., Сипайлова Л.М., Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Типологія Гуров Украины и их рацциональное использование. - Киев: Наук. Думка, 1988. – 240с.

 4. Буждиган О.Я., РуденкоС.С. Методичні рекомендації до застосування пасовищних екосистем для практичних занять у сільських школах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна освіта та просвіта в сільській школі”. —Чернівці: Рута. —2004. — С. 156-159.

 5. Воропай Л.І. Географічний образ Чернівецької області // Краєзнавство. Географія. Туризм. ― 2004. ― №29―31. ― С. 4-7.

 6. Географія рідного краю. Чернівецька область/ Жупанський Я.І., Заячук М.Д., Скрипник Я.П.,-Чернівці: Рута, 2000.-159с.

 7. Определитель насекомих эвропейской часи СССР./под ред. Б.М.Мамаева.-М.:”Посвещение”, 1976. – 304с.

 8. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. ― М.: Высшая школа, 1971. ― 424с.