asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти і науки

___________________ Л.В.Пшенична "17 " червня 2011 р.
Стандарт

надання адміністративної послуги з видачі Рішення щодо атестації надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (визначення спроможності (неспроможності) підприємства, установи, організації здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів)) з метою передачі до Державної акредитаційної комісії України для отримання свідоцтва про атестацію встановленого зразка


 1. Цей Стандарт містить опис етапів надання адміністративної послуги з видачі Рішення щодо атестації надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (визначення спроможності (неспроможності) підприємства, установи, організації здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів)) з метою передачі до Державної акредитаційної комісії України для отримання свідоцтва про атестацію встановленого зразка (далі адміністративна послуга), а також визначає перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги, вичерпаний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги, опис результату, який повинен отримати одержувач.
 1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що надає адміністративну послугу:

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, 40024, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38-А, І поверх, к. 5, тел. (0542) 361105. Сторінка WEB-сайту – www.osvita-r.sumy.ua.


 1. Одержувачами адміністративної послуги є підприємства, установи, організації, які мають ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікованих вимог, (далі навчальні заклади) відповідно до пунктів 3 та 5 Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти» (далі Положення).
 1. Відповідно до пункту 11 Положення атестаційна експертиза здійснюється на підставі плану (графіку) проведення атестації на 10 років. Відповідно до пункту 13 Положення навчальний заклад, що підлягає атестації, подає матеріали самоаналізу освітньої діяльності, які включають аналіз стану матеріально-технічної бази, кадрового і навчально-методичного забезпечення, навчальних планів і програм тощо.


До матеріалів самоаналізу додаються:
наказ навчального закладу про створення комісії з проведення самоаналізу;
робоча програма проведення самоаналізу;
графік проведення комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних кваліфікаційних робіт;
копії робочих навчальних планів;
копії установчих документів (копія першої і останньої сторінок статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, санітарно-технічний паспорт, державний акт на право постійного користування землею, висновки органів охорони праці державного пожежно-технічного та санітарного нагляду, угоди на оренду приміщень).


 1. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги передбачає такі етапи:


подання одержувачем адміністративної послуги до адміністративного органу самоаналізу та документів згідно з пунктом 4 Стандарту за місяць до початку атестаційної експертизи у рік проведення атестації;
реєстрація адміністративним органом документів, визначених пунктом 4 цього Стандарту, поданих одержувачем адміністративної послуги;
створення експертної комісії. Головою комісії, як правило, призначається досвідчений працівник органу управління освітою;
підготовка та затвердження програми атестаційної експертизи;
проведення атестаційної експертизи експертна комісія здійснює безпосередньо у навчальному закладі не більш як 15 календарних днів;
складання акту атестаційної експертизи, в якому дається аналіз роботи навчального закладу та пропозиції щодо визначення (не визначення) його атестованим за ліцензованими професіями (напрямами);
розгляд матеріалів атестаційної експертизи на засіданні регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
підготовка мотивованого висновка про спроможність (неспроможність) навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог.


 1. Рішення щодо атестації надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (визначення спроможності (неспроможності) підприємства, установи, організації здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів)) з метою передачі до Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України для отримання свідоцтва про атестацію встановленого зразка приймається у двомісячний термін після завершення атестаційної експертизи.


За результатами розгляду матеріалів атестаційної експертизи адміністративний орган приймає рішення про:
спроможність навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів);
неспроможність навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів);
після прийняття рішення щодо атестації надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти видається Рішення щодо атестації надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (визначення спроможності (неспроможності) підприємства, установи, організації здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів)), яке складається з Висновків регіональної експертної ради з питань ліцензування і атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та таблиці відповідності критеріям атестації (далі – Рішення).


 1. Адміністративний орган відмовляє у наданні адміністративної послуги у разі, коли:


документи оформлені з порушенням встановлених вимог;
невідповідність показників критеріям атестації;
порушення ліцензійних умов, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців;
складений акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання свідоцтва про атестацію;
складений акт про встановлення факту надання освітніх послуг за ліцензією (її копією), переданою іншій юридичній особі;
складений акт про створення навчальним закладом перешкод для проведення його перевірки.


 1. За результатами розгляду документів адміністративний орган видає Рішення.


Висновки регіональної експертної ради з питань ліцензування і атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо атестації навчального закладу (далі – Висновки) мають такі дані
повна назва навчального закладу;
місцезнаходження;
мотивований висновок про спроможність (неспроможність) навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів);
посада, прізвище та ініціали осіб, які підписали висновки, печатка;
дата видачі висновків.
У таблиці відповідності критеріям атестації зазначаються такі показники з кожної професії:
загальні положення (кількість професій, що атестується від загальної кількості);
формування контингенту учнів, слухачів;
стан організації навчально-виховного процесу;
зміст підготовки кваліфікованих робітників;
стан кадрового забезпечення;
відповідність матеріально-технічної бази вимогам навчальних планів і програм;
рівень навчальних досягнень учнів, слухачів з професійної підготовки;
посада, прізвище та ініціали осіб, які підписали таблицю.
Атестованим вважається навчальний заклад, якщо атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців.


 1. Адміністративна послуга надається безкоштовно.
 1. Посадові особи, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги повинні мати вищу освіту, займати посади голови та відповідального секретаря регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації. Голову та відповідального секретаря регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації за поданням обласної державної адміністрації затверджує Державна акредитаційна комісія України.
 1. Документи, необхідні для надання послуги здаються за адресою відповідного адміністративного органу, визначеного у пункті 2 цього Стандарту.
 1. Режим роботи адміністративного органу:


понеділок – четвер – 3 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 9.00 до 16.00;
обідня перерва: з 12.00 до 12.45.


 1. Черговість надання адміністративної послуги встановлюється залежно від надходження до адміністративного органу документів, передбачених пунктом 4 цього Стандарту.
 1. Інформація щодо надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:


розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет на WEB-сторінці www.osvita-r.sumy.ua;
надання консультацій за телефоном (0542)361105;
надання письмових роз’яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.


 1. Скарга на недотримання стандарту подається до управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 40024, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38-А. Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації розглядає скаргу в установленому законодавством порядку і повідомляє скаржнику рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.
 1. У разі допущення технічної помилки під час оформлення адміністративної послуги така помилка виправляється шляхом видачі нового Рішення.
 1. У разі зміни назви навчального закладу, його юридичної адреси відповідні зміни подаються до Державної акредитаційної комісії України.
 1. Перелік нормативно-правових актів:


Закон України “Про освіту”;
Закон України “Про професійно-технічну освіту”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 №200 “ Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти ”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956 "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 №65 "Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1135 "Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847 “Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення та атестації навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 №71/8670;
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.03.2004 №128 "Про затвердження положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації";
Класифікатор професій ДК 003:2010;
Кваліфікаційна характеристика професії працівника;
Державний стандарт професійно-технічної освіти;

Збірник програмно-методичного забезпечення проведення атестації професійно-технічного навчального закладу.


Відповідальний секретар

регіональної експертної ради

з питань ліцензування та атестації

навчальних закладів при управлінні освіти

і науки обласної державної адміністрації Є.І. Ященкова