asyan.org
добавить свой файл
1

GENERAL

The MD-82 airplane is powered by two aft-mounted turbofan engines and is designed to provide efficient operation and reliable transportation of passengers and cargo. Simplicity of design permits efficient operation with a crew of seven: a captain, first officer and five CCM. An auxiliary power unit (APU) and an integral passenger forward stairway and aft stairway facilitates passenger loading, unloading and engine starting at airports equipped with minimal ground support equipment. External service points may be reached without use of ladders or stands and cargo may be manually loaded from the ground without special equipment, resulting in an approximate turnaround time of 20 to 30 minutes.

ЗАГАЛЬНЕ

Літак MD-82 сконструйований для виконання ефективного та надійного перевезення пасажирів та вантажів, та оснащений двома турбовентиляторними двигунами з осьовим компрессором. Простота дизайну дозволяє ефективно експлуатувати літак при наявності 7 членів екіпажу: КПС, 2-го пілоту та 5 бортпровідників. Допоміжна силова установка (ДСУ) та внутрішній пасажирський передній та хвостовий трап дозволяє приймати на борт та проводжати пасажирів, проводити завантаження та розвантаження літака та запуск двигунів літака з мінімальним використанням наземного обслуговування аеропорту. Наружних сервісних місць та виходів можна дістатися без використання драбин , вантаж можна завантажувати вручну, без використання спеціального обладнання. Як результат, приблизний час міжполітної підготовки становить від 20 до 30 хвилин.
FUSELAGE

The fuselage is all-metal construction consisting of a nose section, a centre section and a tail section. In addition to the flight deck and the passenger cabin, the fuselage contains a nose gear wheel well; forward accessory compartment, electrical/electronics compartment, forward mid and aft lower cargo compartment, main gear wheel well accessory compartment and an air conditioning and accessories compartment in the tail section aft of the pressure bulkhead. All external doors and emergency exits, with the exception of the forward stair well door, are plug-type and pressure sealed. Door operating instructions have either stencilled instructions or instruction plates adjacent to the latches.
ФЮЗЕЛЯЖ


Фюзеляж є цільнометалевим та поділяється на носову, центральну та хвостову частини. Окрім кабіни екіпажу та пасажирської кабіни, фюзеляж має передню нішу носової стойкі шассі; передній технічний та електронноелектричний відсіки, передній, середній та задній грузові відсіки, дві ніші основних стойок шассі, відсік кондиціонування та технічного обладнання в хвостовій частині по за гермошпангоутом. Усі наружні двері та аварійні виходи, за виключенням дверці відсіку переднього трапу літаку закриваються під тиском за допомогою штирів. Інструкція з використання дверей позначені трафаретним написом на кожної двері або люці аварійного виходу.

WINGS

The wing is all metal, fully cantilevered, sweptback and mounted through the lower fuselage. The wing incorporates the leading edge slats, ailerons, spoilers, trailing edge flaps, integral fuel tanks and supporting structure for the main gear. The slats are located on the leading edge of the wings and are hydraulically actuated to the take-off, landing and retract positions by pressure from both hydraulic systems. The slat system permits slower take-off and landing speeds and use of shorter runways. The aileron and aileron trim tab system provide lateral control and trim of the airplane by aerodynamically operated ailerons. A bus cable system connects the two ailerons; then, as one aileron is moved, aerodynamically or manually, the other aileron moves in the opposite direction. The aileron system provides input to control hydraulically actuated flight spoilers for lateral control assist.
КРИЛА

Крила - металеві, стреловидні, виступають у вигляді консолі, та вмонтовані в нижню частину фюзеляжу. Механізація крила включає наступні елементи: передкрилки, елерони, спойлери, закрилки, а також в крилі розташовані внутрішні палівні баки та підтримуюча система для основних стойок шассі. Передкрилки розміщені на передньої кромці крила та активуються гідравлічною системою для зльоту, посадки та ви двигаються за допомогою тиску гідравлічної системи. Система передкрилок дозволяє знизити зльотну та посадочну швидкість та використовувати коротші ЗПС. Елерони та тример елеронів забезпечують боковий контроль та тримерування літаку через елерони, що керуються аеродинамічно. Кабельна система шин з’єднує два елерона так, що, якщо один елерон пересувається аеродинамічно або в ручному режимі, то другий елерон пересувається в протилежному напрямку. Система управління елеронами пов’язана зі спойлерами, що активуються гідравлічно для допоміжного бокового контролю.
FLAPS

The flaps are hinged to the trailing edge of each wing and are hydraulically operated. The flaps may be positioning from full up to full down to obtain increased drag, to increase the lift of the wing, and to lower the stall speed for landing and takeoff.

The spoiler system consists of hydraulically operated flight/ground spoiler panels on the upper surface of each wing, forward of the flaps. The flight spoiler system aids lateral control and also serves as a speed brake during flight. The flight spoiler panels are also used with the ground spoilers after landing to reduce stopping distance.

ЗАКРИЛКИ

Закрилки закріплені шарнірами до задньої кромки крила, відхиляються та керуються за допомогою гідравліки. Закрилки можуть бути встановлені в гранічне верхнє та граничне ніжнє положення для збільшення лобового опіру, підвищення під’ємної сили крила та зниження швидкості під час зльоту та посадки.

Система спойлерів складається з гідравлічно керованих панелей спойлерів „політ/земля”, що містяться на верхньої поверхні кожного крила, в передній частині закрилок. Польотна система спойлерів здійснює боковіий контроль та також служить, як тормоз швидкості на протязі польоту. Польотна панель спойлерів також використовується під час застосування спойлерів після посадки для зменшення необхідної тормозної відстані.
TAIL

The tail group consists of a vertical stabilizer, a horizontal stabilizer, two elevators and a rudder. The vertical stabilizer is mounted on the aft fuselage, and the horizontal stabilizer is mounted on the top of the vertical stabilizer. The rudder and elevators are mounted on the vertical and horizontal stabilizers, respectively.

The vertical stabilizer is fully cantilevered and sweptback. A scoop for cooling the air-conditionings systems is located on the lower leading edge section and is heated as required for anti-icing.

The longitudinal trim control system is an electrically actuated system that controls the movement of the horizontal stabilizer to provide longitudinal trim. The system is controlled electrically from the flight deck. The longitudinal trim control system consists of a primary system and an alternate system. The leading edge of the horizontal stabilizer is heated as required for de-icing.

Mechanically controlled tabs, to control the airplane longitudinally during normal flight, aerodynamically position the elevators. In addition, a power boost system (hydraulic augmentation) is provided to position the elevators to the down position only if 10 degrees or more of up-tab is required. An anti-float tab is installed on each elevator to provide improved longitudinal trim in the landing configuration.

Elevator loads feel system is installed to improve longitudinal control. The system provides a variable force consistent with longitudinal trim movement.

The rudder is operated hydraulically; however, if hydraulic pressure drops below operating pressure, the rudder system will automatically revert to manual operation. Manual operation of the rudder can also be selected by placing the hydraulic power shutoff valve control lever in the off position. The rudder is tab driven during manual operation.
ХВІСТ

Хвостова частина складається з вертикального стабілізатора, горизонтального стабілізатора, двох рулів висоти та руля напрямку. Вертикальний стабілізатор вмонтований в хвостовій частині фюзеляжу, а горизонтальний стабілізатор - на поверхню вертикального стабілізатора. Руль напрямку та висоти вмонтовані відповідно на вертикальному та горизонтальному стабілізаторах.

Вертикальний стабілізатор має форму повністю стреловидну та консольну. Забірник повітря для охолодження системи кондиціонування розміщений на нижньої ведучої кромці, та може, також, підігріватися, якщо треба, для протильодного захисту.

Система контролю продольного тримерування активується електричною системою, що контролює пересунення горизонтального стабілізатору, що забезпечує продольне тримерування. Система контролюється електрично за кабіни екіпажу. Система контролю продольного тримерування містить первинну систему та альтернативну. Ведуча кромка горизонтального стабілізатора підігрівається, якщо необхідно для знищення льоду.

Руль висоти аеродинамічно переміщується за допомогою серворулю та сервокомпенсатору для здійснення контролю тангажу на протязі нормального польоту. Окрім того існує система зняття навантаження (гідропосилювач) для переведення руля висоти в нижню позицію тільки, якщо керувальні поверхні відхилені більш ніж на 10 градусів. Антифлаторні компенсатори вмонтований на кожному рулю висоти, щоб забезпечити краще продольне тримирування під час посадки.

Система імітації навантаження органів управління вмонтована для покращення контролю в продольному відношенні. Система забезпечує різноманітні зусилля, що узгоджується з продольним тримеруванням.

Руль напрямку керується гідравлічно; проте, якщо гідравлічний тиск знижується нижче необхідного для керування мінімуму – система рулю висоти автоматично повертаеться до ручного керування. Ручне керівництво руля напрямку може бути обрано через постановку клапану контрольного рівня гідравлічного вимикача в положення вимкнення. Руль напрямку керуеться за допомогою серворулю під час ручного керування.AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION


Cabin pressurization and conditioned air ventilation of the flight and passenger cabins are provided to maintain crew and passenger comfort. Pressurized, conditioned air is delivered through two independent air conditioning systems designed for parallel operation but capable of independent operation. Engine bleed air is the primary source of air and energy for the air conditioning and pressurization system. In addition, ram air may be supplied to the distribution system through the coolant air scoop in the dorsal fin. During flight, a recirculation fan supplements cabin ventilation.

Separate, automatic temperature control systems are installed to regulate flight and passenger cabin temperature to the desired settings.

All cargo compartments are pressurized. Heat is provided to the forward cargo compartment by vented heated air from the electrical/electronics compartment left and right radio racks. In addition, the forward cargo compartment has a fan and heater assembly to assist in maintaining the forward portion of the cargo compartment above freezing temperatures. The mid cargo compartment is provided with a fan to circulate ambient air.

СИСТЕМА КОНДИНЦІОНУВАННЯ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЇ


Для забезпечення комфорту членів екіпажу та пасажирів, існує система автоматичного регулювання тиску та кондинціонування пасажирської кабіни та кабіни пілотів. Кондиціоноване повітря та повітря під тиском поступає через дів незалежні повітряні системи сконструйовані для параленої експлуатації, але цілком можливо експлуатувати їх незалежно. Проточне повітря від двигунів є первинним джерелом повітря та енергії для системи кондиціонування та герметизації. До цього ж, напір повітря може бути підтриманий системою розподілу через охолоджувач повітряного забірника на стабілізаторі. На протязі польоту вентиляція кабіни підтримується за допомогою рециркуляційного вентилятору.

Окремо, вбудована система автоматичного контролю температури для регулювання температури у кабіні екіпажу та в пасажирському салоні за бажаною температурою.

Усі вантажні відсіки знаходяться під тиском. Тепле повітря поступає до першого вантажного відсіку за допомогою вентиляторів з електричного/електронного відсіку. До того ж, передній вантажний відсік має вентилятор та обігрівач скомпонований для допомоги підтримання порції повітря в передньому вантажному відсіку вище температури замерзання. Середній вантажний відсік забезпечений вентилятором для циркуляції повітря між вантажними відсіками.

ELECTRICAL

The airplane is equipped with an ac and dc electrical power system. The systems are divided into two independent systems designated left and right. Two engine-driven ac generators, one on each engine, are normally the primary source of ac power. In the event that engine-driven ac generators tail in flight, or when external power is not available on the ground, auxiliary electrical power may be supplied by an auxiliary power unit driven generator installed in the tail section. The 28-volt dc electrical power is normally supplied by four transformer-rectifiers installed in the forward accessory compartment. These units are supplied 115/200-volt ac power from the airplane generators or from external power source. Two 14-volt, nickel-cadmium batteries connected in series supply Battery power.
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Літак оснащений системами перемінного та постійного електричного струму. Системі поділені на дві незалежні системи, ліву та праву. Два генератори перемінного струму, що активуються від двигуна, один на кожному двигуні, за нормальних умов є первинним джерелом перемінної енергії. Якщо генератори перемінного струму відмовили в польоті або, коли наземні джерела живлення недоступні на землі, аварійним джерелом енергії буде генератор ДСУ в хвостовій частині літака. 28-вольтовий постійний струм за нормальних умов підтримується чотирма перетворювачами, розташованими в передньому допоміжному відcіку. Ці перетворювачі живляться 115/200-вольтовим перемінним струмом від генераторів літака або від аеродромного джерела живлення. Потужність батареї підтримується за допомогою двох 14-вольтових нікель-кадмійових батарей, що підключені послідовно.
FIRE WARNING AND PROTECTION

The fire warning and protection system provides for continuous detection of engine and/or APU fire and crewmember notification through visual and aural warnings. The airplane is equipped with fire extinguishing capability for each engine area and/or for the auxiliary power unit.
ПРОТИПОЖЕЖНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ

Система попередження та захисту від пожежі забезпечує тривалий контроль двигунів та/або ДСУ возгоряння та попереджує членів екіпажу візуальними та звуковими сигналами. Літак оснащений потужними вогнегасниками для кожного двигуна та/або для допоміжної силової установки.
FLIGHT CONTROLS

Primary flight controls consist of conventional aileron, rudder and elevator control surfaces. Secondary flight controls consist of lift augmenting leading-edge slats, spoilers (lateral control/ speed brake and ground spoilers), inboard and outboard flaps and horizontal stabilizer. The primary flight controls are cable connected to the control surfaces and are aerodynamically actuated via control tabs. When the secondary flight controls are hydraulically actuated, both the left and right hydraulic systems supply operating power. During powered rudder operation, rudder hydraulic power is supplied by the right hydraulic system. When elevator boost is required, hydraulic power is supplied by the left hydraulic system.
КОНТРОЛЬ ПОЛЬОТУ

Первинний контроль польоту здійснюється за допомогою елерону, рулю напрямку та рулю висоти. Вторинний контроль польоту здійснюється за допомогою передкрилок, спойлерів (в поперечному відношенні/повітряний тормоз та наземні спойлери), внутрішніх та зовнішніх закрилок та горизонтального стабілізатору. Первинні органи керування з’єднані за допомогою проводки керування з контрольними поверхнями та активуються аеродинамічно за допомогою серворулів. Для активації вторинних органів керування використовується гідравлічна енергія обох лівої та правої гідравличної системи. Під час керування рульом напрямку використовується права гідравлічна система. Коли потрібен гідропосилювач рулю висоти, керування ним здійснюється завдяки лівої гідравлічної системи.
HYDRAULICS

Hydraulic power is provided by two separate, hydraulically closed-circuit systems identified as the left system and the right system. The right system provides hydraulic power to the rudder, aft passenger entrance stairway and the landing gear actuating subsystem; the left system provides hydraulic power to the elevator augmentation. All other hydraulic subsystems are served by both systems through separate valves and actuators. The primary source of hydraulic power to each system is an engine driven pump with an auxiliary pump in the right system. There is a power transfer unit between the right and left systems with adequate capacity to transfer full available power between systems.
ГІДРАВЛИКА

Гідравлічна енргія забезпечується двома окремими, замкнутими у цикл системами, лівою та правою. Права система подає гідравличну енергію до рулю напрямку, трапу вхідної пасажирської двері у хвості та підсистемі активації посадочних шассі; ліва система подає гідравлічну енергію до рулю висоти для підсилення зусилля. Решта гідравлічних підсистем обслуговуються за допомогою обох систем через окремі клапани та рукоятки приводів. Первинне джерело гідравлічної енергії направляється до кожної системи за допомогою насосу, що приводиться в дію двигуном разом із допоміжним насосом правої системи. Також існує система обміну енергії між правою та лівою системами з відповідною потужністю, щоб перенаправляти усю наявну енергію між системами.