asyan.org
добавить свой файл
1

Лекція № 12: “Фактори впливу на поширення радіохвиль при використанні антенних пристроїв”


1. Поширення хвиль над плоскою поверхнею Землі
Вплив земної поверхні на поширення радіохвиль можна враховувати тоді, коли передавальна й приймальня антени підняті над однорідною земною поверхнею на висоту кілька довжин хвиль. Практично підняти антену на таку висоту можна тільки в діапазоні УКВ.

На границі розділу повітря - земля відбувається відбиття хвилі, причому напруженість електричного поля відбитої хвилі визначається за допомогою коефіцієнтів відбиття, які у свою чергу визначаються властивостями поверхні, що відбиває. Поле в місці прийому є результатом інтерференції полів прямій хвилі й хвилі відбитої від земної поверхні рис.1.

ВА
С

Рис. 1.
Шляхом геометричних розрахунків модуль напруженості електричного поля в точці В визначають як
,

де R – коефіцієнт відбиття;
- кут падіння хвилі на поверхню;
– фаза відбитої хвилі;
Е1m – напруженість електричного поля прямої хвилі.

Наведена формула зветься інтерференційної. Використовуючи цю формулу можна розрахувати напруженість поля в точці прийому для різних типів випромінювачів.
2. Інтерференційна формула Введенського
Найбільш важливим для практики поширенням УКВ уздовж поверхні землі у випадку пологих променів (), інтерференційна формула спрощується й приводиться до виду

  , мВ/м ,
де: Im – струм в антени в амперах;

lан – розміри антени в метрах; l - відстань між А и В  км .

Ця формула була вперше отримана Б.А. Введенським та наглядно характеризує залежність напруженості поля від відстані, довжини хвилі та висоти розташування антен.

3. Відстань прямої видимості між антенамиПри значних відстанях між передавачем і приймачем варто враховувати сферичність Землі. Важливою характеристикою лінії зв'язку в цьому випадку є відстань прямої видимості. Це така відстань між передавальною й приймальнею антенами, при якому пряма лінія, що з'єднує ці антени, стосується земної поверхні рис.2.2.

А В

С


Рис.2.
Відстань прямої видимості L0 можна визначити як


або


Емпірично встановлено, що в кілометрах визначається вираженням4. Будова й состав атмосфери


Атмосферу поділяють за висотою на три області: тропосферу, стратосферу та іоносферу. Нижні шари атмосфери до висот 7 ÷ 10 км в полярних районах та до 16-18 км над екватором називають тропосферою. Тропосфера переходить в стратосферу, верхня межа якої знаходиться на висоті 50-60 км. Стратосфера відрізняється від тропосфери майже повною відсутністю водяного пару. Опади утворюються тільки в тропосфері. Тропосфера та стратосфера впливають тільки на розповсюдження УКХ. Починаючи з висоти приблизно 60 км, гази в атмосфері іонізовані й тут є присутнім значна кількість вільних електронів і іонів.

На висоті до 100 км атмосфера має такий же состав, як у поверхні землі, і складається з молекулярного азоту - 78 %, молекулярного кисню - 21 % і 1 % інших домішок (пари води, водень, вуглекислий газ, озон та ін.). У цій області атмосфери відбувається інтенсивне перемішування газів, завдяки пануючим тут повітряним плинам. На висоті більше 100 км під дією сонячної радіації відбувається розщеплення молекул кисню й азоту на атоми. У цій області висот гази не перемішуються й розташовуються шарами відповідно до їхньої молекулярної ваги.
5. Щільність атмосфери та її температура

Щільність атмосфери характеризується числом молекул, що втримуються в одному кубічному сантиметрі повітря на даній висоті над рівнем моря, і пов'язана з тиском і температурою. Щільність атмосфери на даній висоті пропорційно тиску вище лежачого шару атмосфери, так що щільність при постійній температурі розподілена по висоті так само, як атмосферний тиск. У дійсності ж температура й состав повітря міняється з висотою, що приводить до відхилення в розподілі тиску й щільності по висоті.

Поблизу земної поверхні температура убуває зі збільшенням висоти, тому що в цій області нагрівання повітря відбувається за рахунок нагрітої сонцем землі. Звичайно температура убуває на 5 ÷ 6°С на км.

На висотах порядку 15 км, верхня границя атмосфери, починається припинення падання температури й аж до висот порядку 25 км температура залишається постійної приблизно 2250К. Починаючи із цієї висоти, температура підвищується, досягаючи максимуму (3000К) на висоті 50 ÷ 60 км, потім знову знижується аж до висоти близько 80 км і після цього другого мінімуму плавно зростає, досягаючи 2000 ÷ 30000К на висоті – 500 ÷ 600 км.

Зростання температури з висотою в області іоносфери пояснюється тим, що нагрівання повітря тут відбувається безпосередньо за рахунок випромінювання Сонця.

Максимум у кривої розподіли температури, на висотах 50 ÷ 60 км, пояснюється присутністю озону на цій висоті. Озон інтенсивно поглинає ультрафіолетове випромінювання Сонця в діапазоні близько 0,2 мкм і приводить до підвищення температури в цій частині атмосфери рис.3.1.
Діелектрична проникність тропосфери тільки приблизно може вважатися рівної електричної постійної , Ф/м .

Тому відносна діелектрична проникність тропосфери не дорівнює 1, а трохи більше й залежить від тиску, температури й вологості повітря .

Значення дуже ненабагато перевищує одиницю, а втрати в тропосфері істотні тільки в діапазоні сантиметрових і більше коротких хвилях.

Коефіцієнт переломлення тропосфери не залежить від частоти для хвиль більше 1 см. Для хвиль міліметрового діапазону істотно позначаються втрати, що враховується шляхом введення комплексної діелектричної проникності повітря.

На практиці частіше застосовують величину N = (n - 1) 106, називаної індексом переломлення тропосфери, де n - коефіцієнт переломлення тропосфери.

У середньому значення N змінюється з висотою лінійно, причому для середніх широт градієнт зміни N з висотою становить

d/dh = -40 1/км.

Умови, при якому N змінюється за таким законом, відповідає так називаній нормальній тропосфері.

У реальних умовах часто спостерігається нерегулярна зміна метеорологічних параметрів, що приводить до складної залежності N від висоти.
При розподілі радіохвиль у тропосфері ослаблення напруженості поля випробовують тільки радіохвилі дециметрового й більше короткохвильових діапазонів.

Ослаблення напруженості поля радіохвиль пов'язане із частковим перетворенням електромагнітної енергії в інші види енергії й з розсіюванням.

Основною причиною поглинання радіохвиль у тропосфері є наявність крапель води, присутніх тут у вигляді тумана або дощу.

У краплях води відбуваються як теплові втрати, так і розсіювання радіохвиль.
Відмінність коефіцієнта переломлення тропосфери від 1 і зміна його з висотою істотно впливають на поширення радіохвиль, особливо в діапазоні УКХ.

Розіб'ємо подумки тропосферу на тонкі сферичні шари, у межах кожного з яких коефіцієнт переломлення будемо вважати незмінним рис.3.2.
Рис.3.2
Використовуючи закон заломлення послідовно к сусіднім ділянкам, одержуємо:

,

де - коефіцієнти заломлення відповідно сусідніх ділянок тропосфери.

Звідси, траєкторія радіохвилі визначається виразом .

У результаті цього хвиля рухається по траєкторії, що має вид ламаної лінії. Якщо товщину шарів зменшити й перейти до плавної зміни коефіцієнта переломлення, то ламана лінія буде прагнути до деякої кривої.

Таким чином, при проходженні хвилі в неоднорідному середовищі її траєкторія викривляється. Це явище зветься рефракції.

Причому радіус кривизни траєкторії хвилі в тропосфері залежить тільки від швидкості зміни коефіцієнта переломлення по висоті, тобто

= f(dn/dh) .

Якщо показник заломлення n змінюється лінійно на висоті, то радіус кривизни траєкторії не змінюється з висотою й траєкторія являє собою окружність.

Для спрощення розрахунків при обліку впливу тропосфери, у деяких випадках виявляється зручним звести поширення хвиль по криволінійній траєкторії до поширення хвилі по прямолінійній траєкторії. Таке спрощення виробляється шляхом введення поняття еквівалентного радіуса Землі R0 = Rекв.

При цьому картину поширення хвиль по криволінійній траєкторії поблизу реальної земної поверхні, заміняють картиною поширення хвиль по прямолінійній траєкторії поблизу поверхні землі зі зміненим радіусом R0' = Rекв рис.3.

Рис.3.
Відношення еквівалентного радіуса Землі до дійсного позначають через К и визначають як:

К = Rекв/R0 = (dn/dh) .

Якщо n міняється з висотою лінійно, то К  4/3.

Така рефракція називається нормальною тропосферною рефракцією.

Вплив рефракції на поширення радіохвиль необхідно враховувати при поширенні порівняно протяжних трас, на яких ураховується вплив кривизни земної поверхні.

Наприклад:

- при визначенні відстані прямої видимості з урахуванням рефракції;
- визначення напруженості поля у випадку використання інтерференційних формул при обліку сферичності Землі.

На практиці часто зустрічаються випадки, коли показник переломлення атмосфери змінюється з висотою за законом, відмінному від випадку нормальної атмосферної рефракції.

Зниження показника переломлення з висотою відбувається не плавно: на окремих ділянках убування n виявляється більше різким, на інші спостерігається зростання n з висотою.

Залежно від градієнта n по висоті dn/dh, рефракції класифікують у такий спосіб.

1. Негативна атмосферна рефракція (dn/dh) 0. У цьому випадку показник переломлення зростає з висотою, і траєкторія звернена опуклістю вниз рис.3.4.а. Еквівалентний радіус Землі виявляється менше дійсного. Це приводить до зменшення напруженості поля в точці прийому.а) Рис.4. б)

2. Позитивна атмосферна рефракція dn/dh0.

Коефіцієнт переломлення убуває з висотою, і траєкторія звернена опуклістю нагору.

При цьому розрізняють три частки випадку:

а) Нормальна атмосферна рефракція, коли dn/dh = -40· 10-5 1/км и Rекв 4/3· R0. Напруженість поля в точці прийому більше, чим при відсутності рефракції рис. 3.4б.

б) Критична атмосферна рефракція, коли dn/dh = -1/R0 .

Еквівалентний радіус Землі Rекв , тобто еквівалентна земна поверхня представляється плоскої. Хвиля рухається паралельно цієї поверхні на постійній висоті рис.5.аа) б)

Рис.5.
в) Надрефракція, коли dn/dh 1/R0 .

Наступає повне внутрішньо відбиття хвилі в тропосфері й промінь повертається на земну поверхню. Еквівалентний радіус Землі виявляється негативним, так що хвиля, що має еквівалентну прямолінійну траєкторію, обов'язково зустрінеться з увігнутою поверхнею Землі. У цьому місці хвиля відбивається від земної поверхні й може поширюватися шляхом послідовного відбиття від тропосфери й Землі на великі відстані рис.3.5.б. Умови, необхідні для появи надрефракції, пов'язані з метеорологічним режимом. Різке убування коефіцієнта переломлення з висотою найбільше часто викликається особливою зміною температури з висотою.