asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрiя Кондратюка

Кафедра гідравліки, водопостачання і водовідведення
ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ ІЗ ГІДРАВЛІКИ

студента 2 курсу групи
____ підгрупи факультету

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник ____________________________________

Початок занять _________________
Кінець занять __________________


Полтава ПНТУ 2012
Укладач: О.І.Гузинін

Науковий редактор Н.В. Жигілій.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри С.М.Срібнюк.

Коректор: Н.О.Янкевич


Інструкція

з техніки безпеки та охорони праці при проведенні

дослідів у лабораторії гідравліки
1. При виконанні лабораторних робіт студенти зобов’язані виконувати вказівки викладача, що проводить заняття.

2. Студентам забороняється користуватися приладами та пусковими пристроями без дозволу викладача.

3. При виникненні поломки студенти зобов’язані припинити експеримент i доповісти про це викладачу або навчальному майстрові.

4. При знаходженні в лабораторії студенти зобов’язані додержувати зразковий порядок, бути дисциплінованими й уважними.

З вимогами інструкції ознайомився
“____” ___________ 20__ р. ___________

(підпис студента)

Основні вимоги до студентів при проведенні

лабораторних робіт
1. Студенти зобов’язані приходити на заняття без запізнень i не допускати пропусків.

2. До проведення лабораторної роботи необхідно ознайомитися з її змістом та лабораторною установкою.

3. Вмикати механізми i користуватися вимірювальними приладами слід лише після інструктажу та з дозволу керівника занять.

4. Брати активну участь у проведенні дослідів i обробці результатів.

5. Усі записи та розрахунки треба виконувати в журналі лабораторних робіт. Заповнений журнал пред’явити для підпису викладачеві.

6. Після виконання всіх лабораторних робіт, передбачених навчальним планом, студенти складають залік.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМIРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
1. Види тисків. Одиниці вимірювання тиску та їх взаємозв’язок

1.1. Прилади для вимірювання тиску та їх класифікація

1.2. Вимірювання манометричного тиску, вакууму, перепаду тиску.


1.3. Прилади для вимірювання тиску краплинних i газоподібних рідин.


2. Прилади для вимірювання швидкості руху рідин i газів

2.1. Будова та принцип дії трубки Пiто, гідродинамічної й пневмометричної трубок

2.2. Вимірювання швидкості трубкою Пiто – Прандтля, мiкровертушкою, анемометром.

3. Види витрат краплинних та газоподібних рідин i прилади для їх вимірювання.

3.1. Будова та принцип дії звужуючих пристроїв для вимірювання витрати рідини


3.2. Основні види спеціальних звужуючих пристроїв

3.3. Iншi пристрої для вимірювання витрат та принципи їх дії

4. ГIДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК. ТАРУВАННЯ МАНОМЕТРIВ

Схема установки


Номер

досліду

Зразковий манометр

Випробуваний

Розбіжність

Похибка

відлік

одиниця

манометрабсолютна

середня

лівий

правий

різниця

відлік

одиниця

+

-
Манометр (пружинний)

1


2345


Тягонапоромір (вакуумний, манометр)

12345Розрахункові формули:


Роботу виконав _______________

Роботу прийняв _______________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФIЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РIДИН
1. Визначення густини

Схема приладу
Питома вага еталонної рідини ____________ кг/м3.


Назва дослідних i розрахункових даних

Одиниця

Номер досліду1

2

3

4

5

Еталонна рідина

Показання п’єзометра

мм
Випробувана рідина

Показання п’єзометра

мм
Густина

кг/м3
Питома вага

Н/м3
Середнє значення

Густина рідини

кг/м3
Питома вага рідини

Н/м3
Розрахункові формули:

2. Визначення в’язкостіЗатискач

Відсмоктувальна трубка

Розширювач

Мірний резервуар
Капіляр

Резервуар рівня

Схема віскозиметра
Прискорення сили ваги ___________ см/c2

Температура дистильованої води ___________ C


Назва дослідних i розрахункових даних

Одиниця

Номери дослідів1

2

3

1

2

3

Робоча рідина


-

дистильована вода
Номер віскозиметра

-Тарирувальний коефiцiент

-Час протікання

сКінематичний коефiцiент в’язкості

см2/cДiнамiчний коефiцiент в’язкості

Па.сСереднє значення

Кінематичний коефiцiент

дослiдна

см2/cрозрахункова


Динамiчний коефiцiент

Па.с
Роботу виконав _______________

Роботу прийняв _______________следующая страница >>