asyan.org
добавить свой файл
1


Формульні диктанти (8 клас)

Тема: Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса.


 1. Найдрібніша частинка речовини, що зберігає склад і властивості даної речовини називається … . (Молекула).

 2. Речовини з молекулярною будовою мають низькі температури … . (Плавлення).

 3. Кількість речовини, в якій міститься 6,02*1023 молекул, атомів або інших частинок – це … речовини. (Моль).

 4. Кількість речовини позначається … . ( , читається «ню»).

 5. Чисельне значення сталої Авогадро відповідає … . (6,02*1023 ).

 6. Фізична величина, що визначається числом структурних частинок, які містяться в даній порції речовини, називається … . (Кількість речовини).

 7. Число частинок (атомів, молекул, йонів і т. д.), які містяться в одному моль речовини, незалежно від її агрегатного стану, показує … . (Стала Авогадро).

 8. Кількість структурних частинок речовини позначається … . (N).

 9. Фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості даної речовини, називається … . (Молярна маса).

 10. Одиницею кількості речовини є … . (Моль).

 11. Молярна маса речовин позначається … .(M).

Кількість речовини визначається за формулами … . ().

Тема: Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро. Відносна густина газів.


 1. Закон об‘ємних відношень газів, або «хімічний» закон … (Гей - Люссака).

 2. Напишіть співвідношення, що відповідає закону об‘ємних відношень газів. ().

 3. Запишіть формулами закон Авогадро для газів, якщо тиск і температура одинакові. (Якщо , то ).

 4. За якою формулою визначають об‘єм газу, коли відома його кількість речовини. ().

 5. Молярний об‘єм газів це величина, що дорівнює відношенню ().

 6. За якою формулою визначають кількість молекул газу у відомому об‘ємі даного газу. ().

 7. Стала Авогадро чисельно дорівнює (6,02·1023 моль-1).

 8. За якою формулою визначають об’єм газу (при нормальних умовах), якщо відома маса даного газу ? .

 9. За якою формулою визначають густину речовини ? ().

 10. За якими формулами можна визначити відносну густину газів ? .Тема: Солі, їх склад, назви, визначення, значення.


 1. Яка група солей утворена атомами металів і кислотних залишків? Наведіть формули двох солей, що належать до цієї групи. (Середні, Na2CO3; Ba(NO3)2).

 2. Написати формулу кальцій гідроген карбонату. (Ca(HCO3)2).

 3. Солі, які містять у своєму складі крім металів і кислотного залишку одну або декілька гідроксогруп називаються … .Наведіть формулу однієї з таких солей. (Основними, CuOHNO3).

 4. При взаємодії амфотерних оксидів і гідроксидів утворюються солі, які належать до … . Наведіть приклад формули однієї з таких солей. (Подвійними, K2ZnO2).

 5. Напишіть формулу хром (III) сульфату. До яких солей належить дана сіль? (Cr2(SO4)3 , середніх).

 6. Напишіть формулу ферум (III) дигідроксибромід. (Fe(OH)2Br).

 7. Напишіть формулу берилату натрію. (Na2BeO2).Тема: Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук, генетичний зв‘язок.


 1. Який клас неорганічних сполук поділяють на дві групи за нерозчинністю? (Основи).

 2. Розчини яких речовин змінюють забарвлення метилоранжу на рожевий? (Кислоти).

 3. Які речовини при нагріванні розкладаються на оксид металу і воду? (Нерозчинні основи).

 4. При взаємодії кислотних оксидів з лугами утворюється вода і …(Солі).

 5. Речовини, розчини яких милкі на дотик і роз’їдають шкіру називаються … (Луги).

 6. Оксиди, які при взаємодії з кислотами утворюють сіль і воду називаються … (Основні оксиди).

 7. Розчини яких речовин змінюють забарвлення фенолфталеїну на малиновий ? (Луги).

 8. Як називаються оксиди, які за різних умов одночасно взаємодіють з кислотами і лугами ? (Амфотерні)

 9. Речовини якого класу поділяють на дві групи: безоксигенові і оксигеновмісні? (Кислоти)

 10. Які речовини одержують при дії води на оксиди активних металів? (Луги).

 11. Про основність яких речовин вивчають в курсі хімії ? (Кислоти)

 12. Які речовини утворюються в результаті взаємодії основних і кислотних оксидів ? (Солі).


Тема: Характеристика хімічних елементів за положенням у ПС та будовою атома.


 1. Напишіть формулу простої сполуки елемента, що має таку електронну формулу: 1s22s22p63s23p5 .(Cl2).

 2. Вкажіть елемент та які він має властивості: металеві чи неметалеві, якщо електронна формула атома його має таке закінчення: …4s24p5 (Br - бром, неметал).

 3. Назвіть елемент і вкажіть які властивості: металеві чи неметалеві він має, якщо в ядрі атома цього елемента 30 протонів. (Zn - цинк, метал).

 4. Вкажіть елемент та формулу вищого оксиду, якщо навколо ядра в атомі цього елемента рухається 16 електронів. (S - сульфур, SO3).

 5. Яка формула леткої водневої сполуки елемента, ядро атома якого складається з 14 протонів і такої ж кількості нейтронів? (SiH4).

 6. Атом якого елемента має однакову з йоном алюмінію будову електронної оболонки? Назвіть елемент. Відповідь підтвердить записом електронної формули його атома. (Ne - неон; 1s22s22p2).

 7. Напишіть формулу оксида елемента, електронна формулу атомів якого має таке закінчення: …3s23p1. (Al2O3).

 8. Вкажіть елемент і запишіть формулу його вищого оксиду, якщо відомо, що він знаходиться в четвертому періоді і в побічній підгрупі п‘ятої групи. (V - ванадій; V2O5).

 9. Визначте скільки нейтронів містить міститься у ядрі атома елемента з порядковим номером 27. (Co - кобальт, - 32).

 10. Напишіть загальну формулу вищого оксиду елементів головної підгрупи, у яких на зовнішньому енергетичному рівні по 7 електронів. (R2O7).

 11. Напишіть формулу сполуки, яка утвориться при взаємодії простих речовин , утворених елементами, електронні формули атомів яких мають таке закінчення: …3d104s1 і …3s23p4. (K2S- калій сульфід).

 12. Атом має на 2 електрони більше, ніж йон калію. Назвіть елемент, напишіть формулу його хлориду. (Ca - кальцій; CaCl2).