asyan.org
добавить свой файл
1

Курс «Спеціалізовані мови програмування»


Спеціальність: соціальна інформатика.

Семестр: 7.

Лекції: 34 години.

Лабораторні роботи: 34 години.

Мова програмування Java, яка складає основу Java-платформи є розповсюдженою мовою індустріального програмування. Вона має широке застосування у різноманітних галузях програмування – починаючи від програмування web-додатків і закінчуючи розробкою програм для мобільних пристроїв. Опанування мови програмування Java відкриває перспективи для застосування усього спектру технологій Java платформи. Метою та завданням дисципліни є – вивчення мови програмування Java як основи для подальшого освоєння засобів, концепцій та технологій Java платформи.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні теоретичні і практичні принципи побудови програм мовою програмування Java; уміння застосовувати мову програмування Java для розробки об’єктно-зорієнтованих додатків та додатків з графічним інтерфейсом користувача.

Курс ґрунтується на основі лекцій курсу «Программирование на Java» центру Sun технологій МФТИ.

Тематичний план
Тема

Кількість

годин

1

Історія створення та розвитку мови Java

0.5

2

ОЗП та Java

1.5

3

Лексика мови

2

4

Типи даних

2

5

Імена. Пакети. Структура програми

2

6

Оголошення класів

2

7

Перетворення типів

2

8

Об’єктна модель в Java

2

9

Масиви

2

10

Оператори і структура коду. Винятки (Exceptions)

3

11

Потоки виконання. Синхронізація

2

12

Пакет java.lang

2

13

Пакет java.util

3

14

Пакет java.io

2

15

Створення графічного інтерфейсу користувача

6

разом

34

Тематика лабораторних робіт
Тема

Кількість

годин

1

Основи мови Java

2

2

Створення класів та об’єктів

4

3

Композиція класів та об’єктів

4

4

Успадкування

4

5

Абстрактні класи та інтерфейси

5

6

Генерація та обробка виняткових ситуацій

4

7

Стандартний ввід/вивід, обробка виняткових ситуацій, стандартні контейнери Java

5

8

Кінцевий проект

6

разом

34

Рекомендовані джерела інформації


 1. Брюс Эккель. Философия Java. Библиотека программиста. 3-е издание. СПб.: Питер, 2003.- 976 с.

 2. The Java Language Specification http://java.sun.com

 3. Лаптев В. В., Морозов А. В., Бокова А. В. C++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. СПб.: Питер, 2007.- 288 с.

 4. Ноутон П., Шилдт Г. Java 2. - СПб: БХВ-Петербург, 2000.- 1072 с.

 5. Електронний конспект лекцій.

Курс «Java технології»


Спеціальність: соціальна інформатика.

Семестр: 9.

Лекції: 17 години.

Лабораторні роботи: 17 години.

Розробка серверних веб-додатків для мережі Internet є галуззю програмування, що стрімко розвивається. Опанування сучасних технологій є необхідною умовою для створення конкурентноздатних програмних продуктів. В межах Java платформи постійно розвиваються технології та інструменти, які втілюють у собі найновіші концепції у галузі веб-програмування. Метою та завданням дисципліни є – вивчення засобів, концепцій та технологій Java платформи, які застосовуються у веб-програмуванні. А саме, технологій доступу до даних, генерації динамічного наповнення та типових архітектур веб-додатків.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні теоретичні і практичні принципи побудови веб-додатків; уміння застосовувати засоби java-платформи для розробки веб-додатків.

Тематичний план
Тема

Кількість

годин

1

Доступ до даних з Java додатків, JDBC API

2

2

Усвідомлення перманентності об’єктів та зв’язків

1

3

Технологія Hibernate як засіб забезпечення довгоживучості даних

3

4

Java Servlets

2

5

Технологія JSP

2

6

Бібліотека JSTL

2

7

Сервер додатків Jakarta Tomcat

1

8

Типові архітектури веб-додатків

2

9

Struts Framework

2

разом

17

Тематика лабораторних робіт
Тема

Кількість

годин

1

Основи JDBC. Виконання простих запитів.

2

2

JDBC. Підготовані запити. Обробка результатів запитів.

2

3

Основи Hibernate. Налаштування, прості відображення та запити.

2

4

Hibernate. Зв’язані відображення. Складні типи запитів.

2

5

Основи сервлетів. Генерація HTML сторінок.

2

6

Основи сервлетів. Обробка форм.

2

7

Основи JSP. Генерація HTML сторінок.

2

8

Кінцевий проект

3

разом

17

Рекомендовані джерела інформації


 1. Maydene Fisher, Jon Ellis, Jonathan Bruce. JDBC™ API Tutorial and Reference, Third Edition. - Addison Wesley 2003

 2. Hibernate Reference Manual.

 3. Donald Brown, Chad Michael Davis, Scott Stanlick. Struts 2 in Action. – Manning 2008.

 4. Shawn Bayern. JSTL in Action. – Manning 2003.

 5. Christian Bauer, Gavin King. Hibernate in Action. – Manning 2005.

 6. Duane K. Fields, Mark A. Kolb, Shawn Bayern. Web Development with JavaServer Pages. Second Edition. – Manning 2002.

 7. Neal Ford. Art of Java Web Development. – Manning 2004.