asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Крок 1. Фармація

Фізіологія

1

Людині ввели курареподібну речовину, що викликає розслаблення всіх скелетних

м’язів. Що є причиною цього?

A *Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B Порушення синтезу ацетилхоліну

C Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D Порушення синтезу холінестерази

E Порушення виділення ацетилхоліну
2

І.М.Сеченов біля 150 років відкрив явище центрального гальмування в

експериментах на жабах.Який відділ ЦНС приймає участь у цьому виді гальмування?

A *Ядра ретикулярної формації середнього мозку

B Червоні ядра середнього мозку

C Чорна субстанція середнього мозку

D Вестибулярні ядра довгастого мозку

E Підкоркові ядра
3

Під час морської хитавиці у пасажира розвинулася морська хвороба. Із збудження яких

рецепторів починаються рефлекси, що зумовили розвиток хвороби?

A *Вестибулярні

B Зорові

C Дотикові

D Смакові

E Нюхові
4

Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Укажіть речовину, яка для

цього використовується в клініці:

A *Атропін

B Ацетилхолін

C Езерін

D Дофамін

E Пілокарпін
5

Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових

тільцях. Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?

A *Білки

B Амінокислоти

C Глюкоза

D Сечовина

E Іони
6

Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до

розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A *Збільшенням секреції еритропоетинів

B Зменшенням секреції еритропоетинів

C Збільшенням фільтрації

D Зменшенням фільтрації

E Порушенням реабсорбції
7

Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Укажіть

найбільш вірогідну послідовність.

A *Фільтрація, реабсорбція, секреція

B Секреція, фільтрація, реабсорбція

C Реабсорбція, фільтрація, секреція

D Секреція, реабсорбція, фільтрація

E Послідовність немає значення
8

Какой вид гемолиза может наблюдаться пpи встряхивании флакона с

консервированной кровью?

A *Механический

B Осмотический

C Онкотический.

D Биологический.

E Теpмический
9

У человека после нескольких форсированных глубоких вдохов закружилась голова и

побледнели кожные покровы. С чем связано это явление?

A *Развивается гипокапния

B Развивается гиперкапния

C Развивается гипоксия и гиперкапния

D Развивается гипоксия

E Развивается гипоксия и гипокапния
10

Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію

дихального центру?

A *Вуглекислий газ

B Адреналін

C Ацетилхолін

D Тироксин

E Інсулін
11

У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень

постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?

A * Збільшення виділення тироксину

B Збільшення виділення альдостерону

C Зменшення виділення адреналіну

D Збільшення виділення натрійуретичного гормону

E Вплив простагландинів
12

У жінкі в післяпологовому періоді спостерігається недостатнє утворення молока.

Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Паращітоподібні

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників
13

Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри.

Чому?

A * Зменшиться продукція меланотропіну

B Зменшиться продукція тиреотропіну

C Збільшиться продукція вазопресину

D Збільшиться продукція тиреотропіну

E Збільшиться продукція окситоцину
14

Гарно сервірований стіл, апетитний вигляд їжі викликають секрецію шлункового соку.

Який рефлекс зумовлює цю реакцію?

A * Умовно-рефлекторний

B Безумовно-рефлекторний

C Ваго-вагальний

D Метасимпатичний

E Вісцеро-сенсорний
15

Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного

рефлексу?

A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Гліцин

D Дофамін

E ГАМК
16

В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані

рецептори

A *Н- Холінорецептори

B Бета -адренорецептори

C М-холінорецептори

D Альфа-адренорецептори

E Дофамінові
17

При определении группы крови по системе АВ0 с помощью стандартных сывороток

наблюдалась агглютинация в сыворотках I и II групп. Какие агглютиногены

содержатся в исследуемой крови?

A

B А

C А и В

D Нет агглютиногенов

E Невозможно определить
18

В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид

трансмембранного транспорту буде порушено?

A *Активний транспорт

B Дифузія

C Осмос

D Фільтрація

E Піноцитоз
19

Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних.

A *ГАМК та гліцін

B Адреналін та норадреналін

C Норадреналін та дофамін

D Серотонін та гліцін

E Ацетилхолін та ГАМК
20

У пацієнта порушений сутінковий зір при збереженому денному. Яка причина вказаної

аномалії зору?

A *дефіцит вітаміну А

B дефіцит вітаміну В1

C дефіцит вітаміну С

D дефіцит вітаміну В2

E дефіцит вітаміну Д
21

Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих

скорочень?

A *кальцію

B Калію

C Магнію

D Марганцю

E Міді
22

Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях

A *P, R, T

B P, Q, R

C Q, R, S

D Q, R, T

E R, S, T
23

Які ферменти приймають участь в гідролізі вуглеводів в травному каналі?

A *амілази підшлункового соку

B пептидазами підшлункового соку

C ліпазами підшлункового соку

D рібонуклеазами кишкового соку

E ентерокіназою кишкового соку
24

Які ферменти підшлункового соку можна рекомендувати пацієнту в разі

недостатнього перетравлення в нього жирної їжі?

A *Ліполітичні

B Амілолітичні

C Протеолітичні

D Ентерокіназу

E Нуклеази
25

Посилення секреції соляної кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням

тварині такого гасто-інтестинального гормону:

A *гастрин

B Секретин

C Холецистокінін

D Соматостатин

E Мотилін
26

Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат

Na+. Який механізм його дії?

A *Зв'язує іони Са++ в плазмі крові

B зменшує адгезію тромбоцитів

C активує плазмін

D інактивує тромбін

E являється антагоністом фактора Хагемана
27

Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається:

A * Активація симпато-адреналової системи

B Гальмування симпато-адреналової систмеми

C Активація парасимпатичної нервової системи

D Гальмування парасимпатичної нервової системи

E Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу
28

Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?

A *Лімбічна система

B Соматосенсорна кора

C Ретикулярна формація

D Таламус

E Структури середнього мозку

29

Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів

спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?

A * АВ (ІV)

B В (ІІІ)

C А (ІІ)

D О (І)

E Помилковий результат
30

Какой вид гемолиза возникает при переливании несовместимых групп крови?

A *Биологический

B Химический

C Термический

D Осмотический

E Механический
31

Какой гормон оказывает влияние на процессы реабсорбции воды в канальцах

нефрона?

A *Вазопрессин (антидиуретический гормон)

B Окситоцин

C Глюкагон

D Инсулин

E Липокаин
32

Активной частью гемоглобина является сложное соединение протопорфирина с

катионом. Этот катион представлен:

A Fe2+

B Mg2+

C Ca2+

D K+

E Na+
33

Пищеварительный фермент кишечного сока энтерокиназа является активатором

другого протеолитического фермента. Какой это фермент?

A *Трипсиноген

B Химотрипсиноген

C Пепсиноген

D Липаза

E Амилаза
34

Альдегидная форма одного из витаминов входит в состав зрительного пигмента. О

каком витамине идет речь?

A *Витамин А

B Витамин D

C Витамин В6

D Витамин В12

E Витамин Е
35

О метаболизме белков можно судить по количеству введенного в организм и

выведенному из него:

A *Азота

B Натрия

C Хлора

D Железа

E Кальция

36

Образование ультрафильтрата в нефроне связано с показателями давления в

сосудистом клубочке . Этот показатель составляет:

A 70 мм рт. ст.

B 50 мм рт. ст.

C 100 мм рт. ст.

D 20 мм рт. ст.

E 10 мм рт. ст.
37

Половые гормоны вырабатываются в гонадах. Какие еще железы вырвбатывают эти

гормоны?

A *Надпочечники

B Щитовидная железа

C Поджелудочная железа

D Паращитовидные железы

E Вилочковая железа
38

Первичные центры слуха и зрения расположены в одном из отделов головного мозга.

В каком отделе они находятся?

A *Средний мозг

B Мозжечок

C Продолговатый мозг

D Промежуточный мозг

E Конечный мозг
39

К мембранным белкам, контактирующим с тем или иным биологически активным

веществом, передающим информацию внутрь клетки, относят:

A Белки-рецепторы

B Белки-насосы

C Белки-ферменты

D Белки-каналы

E Гликокаликс
40

В каком отделе пищеварительного тракта секретируется пищеварительный сок,

имеющий кислую реакцию?

A *Желудок

B Ротовая полость

C Тонкий кишечник

D Толстый кишечник

E Пищевод
41

Центр терморегуляции находится в одном из отделов головного мозга. В каком

отделе ЦНС он находится?

A *Гипоталамус

B Мозжечок

C Средний мозг

D Продолговатый мозг

E Конечный мозг
42

Периферический отдел зрительного анализатора распологаяется в глазном яблоке.

Какими рецепторами он представлен?

A *Фоторецепторы

B Барорецепторы

C Хеморецепторы

D Механорецепторы

E Терморецепторы
43

Адекватным раздражителем для вестибулярного анализатора является:

A *Ускорение при движении

B Равномерное движение

C Звуковые волны

D вибрация

E Световые волны
44

Під час полювання місливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію

виконує слина в цьому випадку?

A *Захисну

B Ферментативну

C Секреторну

D Екскреторну

E Інкреторну


следующая страница >>