asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Крок 1. Стоматологія

3.0 Гістологія

1

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в

виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

2

У 50-летней женщины на месте удаленного зуба регенерировала новая ткань. Какие

органеллы клеток, исходя из функции, наиболее активны при восстановлении ткани?

A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы

3

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і

кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

4

Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні

організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A * молекулярному

B субклітинному

C клітинному

D тканинному

E рівні організму

5

Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який

рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A *Молекулярний

B Тканевий

C Організменний

D Популяційно-видовий

E Біоценотичний

6

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду

встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A *Плацента

B Жовтковий мішок

C Амніон

D Серозна оболонка

E Алантоіс

7

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

8

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити

таке руйнування кісток?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидної залози

E Наднирники

9

У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які

сосочки язика не пошкоджені?

A *Ниткоподибні

B Валикоподібні

C Грибоподбні

D Листоподібні

E Всі

10

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась

реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній

імунологічній реакції.

A *Т- кілери

B В-лімфоцити

C Т-лімфоцити-супресори

D Т-лімфоцити-хелпери

E Плазмоцити

11

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість

ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте

назву цім змінам у тимусі.

A *Акцидентальна інволюція

B В-імунодефіцит

C Тиміко-лімфатичний статус

D Вікова інволюція

E Т-імунодефіцит

12

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген.

При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких

клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A *В-лімфоцитів.

B Еозинофілів

C Базофілів

D Т-лімфоцитів

E Моноцитів

13

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти

гормонів тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

A *Т-лімфоцитів

B Моноцитів

C Плазмоцитів

D Макрофагів

E В-лімфоцитів

14

При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявленно

пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають паталогічних

змін?

A *Лімфоцити

B Нейрофільні лейкоцити

C Базофільни лейкоцити

D Моноцити

E Тканинни базофили

15

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність

сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює

такий стан.

A *Альвеолоцитів ІІ типу

B Фібробластів

C Альвеолоцитів І типу

D Альвеолярних макрофагів

E Секреторних клітин Клара

16

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з

бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A *Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий призматичний

E Одношаровивий багаторядний перехідний

17

До аерогематичного бар'єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та

зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.

A *Альвеолоцити 2-го типу

B Секреторні клітини Клара

C Облямовані епітеліоцити

D Макрофаги

E Альвеолоцити 1-го типу

18

В гистологическом препарате челюсти эмбриона выявляется зубной зачаток.

Укажите, из каких элементов он состоит.

A *Эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка.

B Эмалевого органа и зубного сосочка.

C Зубного сосочка и зубного мешочка.

D Эмалевого органа и зубного мешочка.

E Эмалевого органа.

19

Перед прорезіванием зубов на их корне формируется твёрдая ткань, имеющая

характер грубоволокнистой кости. Как назівается єта ткань?

A *Цемент.

B Дентин.

C Эмаль.

D Рыхлую волокнистую соединительную.

E Плотную волокнистую соединительную

20

На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри

канальцев?

A *Отростки дентинобластов.

B Отростки энамелобластов.

C Тела дентинобластов.

D Фибробласты.

E Эластические волокна

21

На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі

ділянки мають назву:

A *Прозорий дентин.

B “Мертві шляхи”.

C Вторинний дентин

D Третинний дентин

E Іррегулярний дентин.

22

У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які

структури при цьому постраждають.

A * аксони мотонейронів і нейронів бокових рогів

B центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

C периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

D аксони нейронів бокових рогів

E аксони мотонейронів

23

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які

клітини спірального органа пошкоджені?

A * рецепторні волоскові клітини

B фалангові

C зовнішні підтримуючи

D внутрішні підтримуючи

E клітини стовпи

24

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити

предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

A * жовта пляма

B ціліарна частина сітківки

C райдужна частина сітківки

D сліпа пляма

E судинна оболонка

25

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:

A * клітинна будова

B здатність до скорочення

C наявність клітин сателітів

D наявність моторних бляшок

E наявність прошарків сполучної тканини

26

В експерименті в головному мозку тварини зруйнували шар гангліозних клітин у

передній центральній звивині Яка функція кори була пошкоджена?

A * рухова

B чутлива

C трофічна

D асоціативна

E захисна

27

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії

шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій

зазнав змін?

A *Одношаровий циліндричний залозистий

B Одношаровий циліндричний каймистий

C Одношаровий циліндричний війчастий

D Одношаровий багаторядний

E Одношаровий плоский

28

При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких

патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю.

Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?

A *Щільного, пальцеподібного і десмосомного

B Пальцеподібного і щілинного

C синаптичного і десмосомного

D Десмосомного і щілинного

E Щілинного і щільного

29

У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути

пов’язаним з віковими змінами тканинии, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина

їх вкриває?

A *Гіаліновий хрящ

B Кісткова

C Власне сполучна

D Епітеліальна

E Еластичний хрящ

30

При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини

відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь

в його регенерації?

A *Міосателітоцити

B Міобласти

C Гладкі міоцити

D Міофібробласти

E Міоепітеліальні клітини

31

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки

яких з означених нижче клітин пошкоджені?

A *Чутливих нейронів

B Вставних клітин

C Моторних нейронів

D Пучкових клітин

E Асоціативних клітин

32

При артритах спостерігається розлад функції ковзання суглобових поверхонь. Яка

тканина ушкоджується?

A *Гіалінова хрящова тканина

B Пухка сполучна тканина

C Кісткова тканина

D Колагеново-волокниста хрящова тканина

E Ретикулярна тканина

33

Хронічний рініт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки

дихальной частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?

A *Багаторядним призматичним вiйчастим

B Одношаровим кубiчним

C Багатошаровим плоским незроговiлим

D Багатошаровим плоском зроговiлим

E Одношаровим плоским

34

В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістью

впорядковаено розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні

протоки?

A *Посмуговані

B Загальні

C Міжчасточкові

D Вставні

E Внутрішньочасточкові

35

В препараті мімічної мускулатури виявляються міосимпласти. Яка це м’язова

тканина?

A *Поперечно-смугаста

B М’язово-епітеліальна

C Гладка

D Вісцеральна

E Серцева

36

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у

власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

A *Піднебінний мигдалик

B Язик

C Привушна залоза

D Під’язикова залоза

E Підщелепна залоза

37

В препараті привушної залози кінцеві відділи преставлені клітинами з круглими

ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?

A *Білкові кінцеві відділи

B Слизові кінцеві відділи

C Сальні кінцеві відділи

D Фолікули

E Змішані кінцеві відділи

38

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з

мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

A *Зплощенніі ядра і світла цитоплазма

B Базофільна цитоплазма

C Округле ядро в центрі клітини

D Мікроворсинки

E Базальна посмугованість



следующая страница >>