asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота по темі: Електричний струм в різних середовищах

Варіант І

1.Які носії електричного заряду створюють струм в електролітах?

а) електрони і позитивні іони б) іони в) електрони

2. Як називають процес утворення йонів?

А) іонізацією б) рекомбінацією в) молізацією

3.У яких випадках використовується дуговий розряд?

А) для зварювання металів б) для прожекторних ламп в) для плавлення металів

4.Щоє основними носіями електричного струму в напівпровідниках n-типу?А) електрони б) дірки в) електрони і дірки

5. Якою буквою позначають електрохімічний еквівалент речовини?А)k б) m в) M

6. В яких електронних приладах електронно-променева трубка є основним елементом ?

а) у телевізорах б) в осцилографах в) у дисплеях комп’ютера

7. Яка мінімальна кількість електрики може бути перенесена струмом у вакуумі?

А) 4,8*1019 Кл б) 1,6*10-19 Кл в) будь-яка мала кількість

8.яка маса нікелю осяде на виробі, опущеному в електролітичну ванну, протягом 50 хвилин? Сила струму2 А.

9.При силі струму 1,6 А на катоді електролітичної ванни відклалася за 10 хвилин мідь масою 0,316 г. Визначити електрохімічний еквівалент міді ?

10 Для нікелювання деталі протягом двох годин через ванну пропускали струм25 А. Яка товщина шару нікелю , що виділився на деталі, якщо її площа 0,2 м2 ?

11.Для електролітичного отримання алюмінію через ванну пропускають струм силою 40 кА. Скільки потрібно часу для отримання 1 т алюмінію?

12.У ванні з мідним купоросом за 20 хвилин виділилось 1,98 г міді. Яка потужність витрачається на нагрівання електроліту?

Опір електроліту 0,8 Ом.

Варіант ІІ

1.Які носії електричного заряду створюють струм у вакуумних приладах?

А)електрони б) електрони та йони в) Йони

2. процес розпаду полярних молекул води на окремі Йони називають…

а)молізацією б) електролітичною дисоціацією в) рекомбінацією

3. В якому із зазначених процесів мають справу з електричним струмом в електролітах?

А) рафінуванні міді б)гальванопластика в) гальваностегія

4.Добуток елементарного заряду на сталу Авогадро називають?

А) сталою Больцмана б) сталою Фарадея в) електричною сталою

5. Як називають газовий розряд, що не потребує для свого підтримання зовнішнього іонізатора?

А)самостійний б) несамостійний в)дуговий

6. Маса якої речовини, що виділилася на електроді при проходженні однакового заряду через електроліт, буде більшою?

А) хрому б) срібла в)нікелю

7.В рек ламних трубках використовують:

а) коронний розряд б) тліючий в) іскровий

8.Яка маса срібла осяде на виробі протягом 1 год ? Сила струму 3 А.

9. Скільки часу триває покриття виробу шаром нікелю масою 2,4 г за сили струму 2 А .

10.Знайдіть електрохімічні еквіваленти двовалентного нікелю?

11. Анодний струм двохелектродної лампи дорівнює 0,32А. Визначити кількість електронів які випускає катод щосекунди?

12.Електроди занурено в розчин мідного купоросу і підєднано до джерела струму з ЕРС 2 В і внутрішнім опором 0,1 Ом. Опір електроліту між електродами 0,3 Ом. Яка маса міді виділиться на катоді за 10 хвилин?